Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1214. Tvede og Linde,

N. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/158; P. 49; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 323; Lkm. 5/529; Kbg. 1702.
———————————

1. c. 1555. Christen Poulsen.

1b. (1584). Rasmus Povelsen; ~ Mariane Jespersdtr.; 2 ~ Etm.; [† c. 1604]

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

2. c. 1604. Jens Pedersen Lycke; St. i Kbh. (94); Pr.; ~ F. E.; [† 1647].

F-P s. 139 (»Johannes Petri Lycke«); Randers Tingbog 1655, f. 319.

3. k. 4/4 1647, o. 29/7 [Cap.* c. 44] Niels Knudsen Oxe (Oxie), i 26 Aar; St. Kbh. 36; [† c. 1673].

KUM I, s. 136 (»Nicolaus Canuti Oxius«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15.

4. 16/11 1670**, o. 23/12, Christen Sørensen Schrøder; St. Slangerup 63; ~ Anna Madsdtr.; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; S. C. Tvede i Bjerring-M.; [† 1695; eiede en Gd. i Rand., flere Eiendomme i Rinds H. og Gden. Kragelund i Als S.].

KUM I, s. 316 (»Christiernus Severini Scrøderus«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 54.

5. 24/12 1695, o. 3/4 96 [Hør. Aarh. . . .] Christen Eriksen Riber, f. c. 57; St. Aarh. 78; ~ F. D. Kirsten Christensdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [afstod Kaldet 1698, formedelst stor og langvarig Svaghed; † 7/12 1704].

KUM II, s. 85 (»Christiernus Erici«); Nygaards sedler: Afståelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 44.

6. 11/1 1698**, o. 15/4, Claus Jensen Printzler (Prentzler) af Ø. Tørslev-D.; St. Rand. 88; ~ 9/6 06 F. E.; u. B.; 3 ~ C. M. Herløv i Støvring-M.; [† 6/7 1711].

KUM II, s. 163 (»Claudius Iani Prentzlerus«); Nygaards sedler: Vielse, testamente; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 626.

7. 16/9 1711. Christen Hieronymussen Basballe, f. Aarh. 86; St. Aarh. 02, Bacc. 05; C. 7/9 11, h.; [† P. i Kbh. 1711, uden at tiltræde Embedet].

KUM II, s. 279, 300 (»Christianus Basballe«, 20 år gl.).

8. 17/10 1711, o. 4/12 [Hør. Aarh. . .] Jens Pedersen Mørch; [31/3 1719 Randlev-B.; see der].

9. 3/4 1719, o. 28/7 [Hør. og Cant. Rand. . .] Jacob Poulsen Høeg, f. Aalbg. 88; St. Aalbg. 09; 1 ~ Anna Elisabeth Nielsdtr. Schiøtte, f. c. 98, b. 29/4 33; F. N. Jensen S., Rdmd. i Rand.; M. Else Eriksdtr. Klog; 4 S., 1 D.; see J. H. Morsing i Estvad-R.; [† 2/1 1736].

KUM II, s. 340 (»Iacobus Pauli Høgius«, 23 år gl.).

10. 17/2 1736, o. 11/5, Conrad Frederik Rumohr af Grinderslev-G., f. Skjeberg, Aggersh. St., 24/6 04; St. Kallundbg. 23; C. 2/4 26, l.; 1 ~ Maren Jensdtr. Thodberg, f. 18/5 15, b. Tvede 21/11 38; F. J. T. til Dybvad og Knudseie; M. Margrethe Foss; 1 D.; 2 ~ 40 Sofie Cathrine Copmand, d. Hjørring 11/7 16, † Sokndal 1/6 85; (Sstr. t. Gjertrud Helene C. el. S. ~ S. M. Munck i Kolind-E.); F. Oluf Jensen C., siden i Fladstrand; M. Anne Pallesdtr. Sindalin af Sindal-A.; u. B.; [15/11 1748 Soggendal og Hitterø [Sokndal og Hidra], Christiansands Stift, og Pr. i Dalernes Provstie; 14/2 – 6/8 66 Stavanger og Rannebjerg, kaldet mod sin Villie; i de faa Uger han opholdt sig i Stavanger, pleiede han at sige: „Gud hjælpe mig vel for denne By, hvor Pietismen og Hyklerne regjere, og hvor hver Kjærring prædike kan“; vendte tilbage til Soggendal, hvor han døde 4/4 1767; I hans Studentertid var stor Uenighed mellem de ringere Officerer og Studenterne, der ofte kom i haarde Attaquer med hinanden; men, som R. havde en mægtig Styrke og ikke liden Erfarenhed i, at fægte, gav han ofte Officererne saadanne Prøver paa sin Styrke, at de skjælvede, nar de mødte ham; „Sognepræsten, Conrad Rumohr, prædikede med god Parrhesi og Færdighed. Hans Fader var ved det svenske Indfald Præst i Norge, blev for sin Troskab mod Kongen og Fædrelandet ført fangen ind i Sverrig og døde i sit Fængsel. Sønnen har siden sin Ankomst hertil Stiftet ført sig vel og anstændig op, er meget arbeidsom og flittig, især med de Unges Underviisning og Forberedelse til Confirmation, prædiker og lærer Sandhed med Eftertryk, og mig er idetmindste ikke bevidst, at han i sit Levnet handler derimod. Af Degnen benytter han sig ikke meget, thi han selv er ikke leed eller kjedsom ved at arbeide paa de Unges Sjæle“. (Biskop Hygoms Dom 1747; see J. H. 3/379)].

KUM II, s. 455 (»Conradus Fridericus Rumor«, 20 år gl.); Kbg. Tvede (1702-1776) opsl. 37 og 96; Hjørring (1693-1726), opsl. 17 og 40; Kbg. Sokndal, fil 234 (begr.) og 257 (enkens begr.); Skifte e. Rumohr og hustru 1785; PT 7:6 (1921), s. 154, 11: 5 (1944), s. 94; Oluf A. Løwold: Fra Dalene. Gammelt og Nyt, Stavanger 1895, s. 179-80.

11. 15/11 1748 [p. Cap. Gjerstad, Christiansands St., 41–45] Peder Andersen Holm, f. Trondhj. 23/9 11; St. Trondhj. 34, Bacc. 35; C. 17/10 37, n.; ~ Bamble, Telemark, 23/3 46 Dorthe Marie Budde; (Sstr. t. Anne Helvig B. ~ C. N. Kellermann i Harridslev-A.); F. Oberstlieut. Christopher B. v. 1ste Vesterlenske Infreg.; M. Else Green; [7/5 1756 Holden, Rommenæs og Helgen, Telemark, Aggershuus St.; # el. † 1769].

KUM II, s. 556, 559 (»Petrus Holmius«, 24 år gl.); NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Gjerstad og Holla; PT 1:5 (1884), s. 156 (tavle).
(7/5 – 10/9 1756. I. N. Thurmann; see Toksværd).

12. 10/9 1756 [Toksværd 9/2 29] Mag. Christian Jacobsen Lindemann; [22/11 1761 Harlev-F.; see der].

13. 19/3 1762, o. 5/5, Laurits Nielsen Blichert, f. Kbh. 22; St. Fdbg. 44, Bacc. 47; C. 4/12 47, h.; 1 ~ Elisabeth Marie Mogensdtr. Marcussen af Kousted-R., f. c. 48, b. 19/12 74; 1 S., 1 D.; 2 ~ Anna Brøchner af Spentrup-G., f. 5/4 50, b. Støvring 12/11 01; 3 S., 3 D.; see S. W. Brøchner i Harridslev-A.; Peter A. B. i Kolding; (C. E. Dreyer i Bøvling-F.; A. M. A. Kühnel i Kristrup-H.); [† 10/1 1801].

KUM III, s. 43, 72 (»Laurentius Blichert«, 21 år gl.).

14. 18/3 1801 [Skp. 11/7 94] Niels Høyer af Rerslev-Vi., f. Starup 6/1 68; St. Hlh. 87; C. 28/10 93, l.*; 1 ~ 16/7 01 Vilhelmine Cathrine Møller, d. Kbh. Nic. K. 12/7 76; F. Rasmus M., Kassr. v. Banken; M. Sus. Weise; 2 ~ Nicoline Møller, † Nybg. som Jubelenke 61; 1 D.; [† 30/6 1805].

15. 18/10 1805 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 18/6 02] Barthold Larsen; [19/6 1822 Skjødstrup-E.; see der].

16. 2/10 1822 [Ørum 16/4 19] Ole Falck Winding af Tved i J., f. 11/11 80; St. Aarh. 97; C. 20/1 06, l.; p. Cap. Tved 21/7 09, o. 6/9; ~ Brabrand 8/3 11 Else Susanne Møldrup af Braband-K., f. 11/8 94, levede 68 i Tvede; [† 29/3 1831].

KUM III, s. 488 (»Olaus Falch Winding«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

17. 4/6 1831, o. 12/8, Jacob Vallentin; Pr. 6/2 46; [4/9 1847 Spentrup-G.; see der].

18. 20/11 1847, o. Kbh. 24/3 48 [Lærer ved Jonstrup Sem. 8/6 39] Caspar Christensen; [17/5 1860 Svallerup; see der].

19. 26/7 1860, o. 24/8 [Tredielærer v. Lyngby Sem. 44; Andenlærer ss. 46] Frederik Gabriel Neckelmann, f. Fred. 27/4 14; F. Major Joh. Fred. N. ved 2det jydske Infrgmt.; M. Anna Kirstine Bang; St. Fred. 34; C. 19/1 41, h.; ~ 14/10 56 Kirstine Rom, f. 23/2 10; F. Niels Nielsen R., Møller paa Vesterbro ved Kbh.; M. Kirstine Hermansen; 1 S.; [9/6 1875 Junget-T.; „Fik 22/3 73 et synligt Beviis paa Beboernes Agtelse og Erkjendtlighed for hans mangeaarige og nidkjære Virken, saavel i geistlig som i verdslig Henseende en smuk Sølv-Bordopsats“. See D. T. 73/117].

20. 30/8 1875. Mathias Hofmann; see Ullits-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.