Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1244. Ulslev (Vester-),

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/437; M. S. 2-b/44 og 73; L. P. B. 41; Lkm. 2/665; Kbg. 1722.
———————————

1. c. 1532. Morten Knudsen; see Etm.; [† 15 . . ; var først Pottemager, siden Soldat; løb saa til Tydskland og læste, besad en „Heste-Lærdom“; ivrig i Embedet og en varm Tilhænger af Kong Christian III.].

2. (1583). F. S.? Jacob Mortensen Barund; [† 15 . . 16 . . ].

3. (1608). Morten Knudsen; 1 ~ Maren Lauritsdtr., † 12; 2 ~ Maren . . . ; [† 9/2 1616; gav Altertavlen 16; Eptph.; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1084, 1086 (se nedenfor).

4. (1635) [Hør. Vibg. (25)] Peder Jensen; maaskee St. 13; ~ . . . . . ; B.; 2 ~ Etm.; see F. Pedersen her; [† 1640].

KUM I, s. 8 (»Petrus Ioannis Scauenius«).

5. 1640 [p. Cap. Horslunde, o. 22/7 35] Jacob Nielsen Winther, vistnok af Saxkjøb., f. 09; St. 30; Rtr. Stubbekjøb. 25/7 33; ~ F. E.; [† 1671].

KUM I, s. 104 (»Iacobus Nicolaj Winterus«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Jacobus Nicolai Wintherus«), s. 128 (»J. N. W.«).

6. 12/6 1671 [p. Cap*. 14/6 67] F. Sts. Frederik Pedersen, f. 28; vist St. Slag. 50; Hør. Nykjøb. p. F. 58; [† 1679 ].

KUM I, s. 224 (»Fridericus Petri«).

7. 1679 [Vicepast. Vestenskov, o. 69] Søren Pedersen Busch, f. 36; maaskee St. Kjøge 61; Fp. el. Skp. . . . ; ~ 72 Margrethe Ellegaard af Døllefjelde-M., f. 7/9 48, † Nysted 17/7 24; see Jørgen S. B. i S. Kirkeby-A.; [† 1693; en Kugle havde borttaget endeel af hans ene Fod; fik Opreisning 72].

KUM I, s. 298 (»Severinus Petri Calundanus«); DanKir bd. 8, s. 1051 (Døllefjelde kirke).

8. 6/3 1693. Christen Jacobsen Baudelin af Slemminge-F., f. 57; St. Kjøge 79; ~ (99) Karen . . . ; [† 1738].

KUM II, s. 94 (»Christianus Iacobi Baudelinus«); Kbg. Nysted (1647-1722) opsl. 256 (hans kone som fadder).

9. 29/8 1738 [Døllefjelde-M. 28/12 36, o. 15/2 37] Frederik Christian Nielsen Buchholtz, f. Nybg. 10/6 07; F. Kgrd. N. Rasmussen B. til Hesselagergd.; M. Inger Margrethe Grønvold; St. Sorø 25, Bacc. 26; C. 22/7 27, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 4/8 28–32; Hovmstr. hos Grev Knuth; ~ Huseby 6/8 37 Sophie Elisabeth Zeuthen, † Saxkjøb. 30/12 73; 2 D.; [† 7/2 1746].

KUM II, s. 470, 476 (»Fridericus Christianus Buchholtz«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 175; SB s. 247.
(1/2 1746 B. Z. Garben; see Stokkemarke).

10. 12/8 el. 19/8 1746 [Døllefjelde-M. 5/9 38] Cort Jørgen Pedersen Werløs af Tingsted, f. 10/5 09; St. Nykjøb. p. F. 29; C. 8/10 31, h.; Degn i Taarnborg; p. Cap. her 13/9 37, o. 27/9; 1 ~ Nykjøb. p. F. 6/11 31 Anna Marie Berg, b. Kbh. •/9 35; F. Peder Sørensen B., Prok. og Gjæstg. i „Tre Hjorter“ i Kbh.; 2 ~ Østofte 5/5 39 Barbara Jørgensdtr. Thestrup, d. Kjertem. •/9 10, † her 9/4 50; F. J. Mathiesen T. af Dalby-S., Kbmd. i Kjerteminde; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; 6 S., 2 D.; 3 ~ Saxkjøb. 22/5 51 Anna Maria Olsdtr., f. c. 33, b. Saxkjøb. 6/7 92; F. O. Rasmussen, Kbmd. i Saxkjøbing; M. Else Christence Nielstr. Vandel (Sstr. t. J. N. Vandel p. Feiø og t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev, Faster t. H. C. Vandel i Græse-S., t. C. P. Rud i Ø. Ulslev-G., Halvfaster t. Mette H. W. ~ J. Collin i Kallundbg.); 3 S., 4 D. (efter Rh. havde han 21 Børn med begge); see i C. Greve Sørbymagle-K.; [b. 6/4 1768].

KUM II, s. 509 (»Curtius Werløse«, 22 år gl.); PT 16:2 (1974), s. 175.
(12/7 1754* H. H. B. Suhr; see Hunseby).

11. 24/5 1768, o. 2/9, Mag. Jens Sandøe; [2/2 1775 Thoreby; see der].

12. 2/2 1775 [r. Cap. Thoreby 3/8 59**, o. 12/11] Christen Friis Thomsen Høyer af Sønderholm-F., f. Tjele 26; St. Aalbg. 45; C. 19/10 50, n.; ~ Citad. Fdhvn. 2/9 61 Johanne Marie Wulf, f. c. 35, (Sstr. t. Maren W. ~ L. C. Brøndlund, r. Cap. i Asminderød-G.-F.); F. Ulrik Christian Lauritsen W., kbmd., siden Forp. i Kalundborg; M. Anne Marie Sørensdtr. Møller; 9 S., 4 D.; [† 1783].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 212; Kalundborg byfoged nr. 525.
(11/5 1775* A. C. Hviid).

13. 10/12 1783 [r. Cap. Østofte 25/3 58, o. 28/4] Mag. Peder Bering Thomsen Gjørup af Gunderup-N.; f. 28/10 30; St. Aalbg. 48; C. 29/10 53, n.; Mag. 68; 1 ~ 17/10 58 Sophie Mogensdtr. Gram af Errindlev-O., f. 32, † 67; 1 S.; 2 ~ 5/8 68 Elisabeth Nestius af Landet-R., f. 47, † 07; u. B.; see Eggert C. P. G., r. Cap. i Østofte; [b. 24/5 1792; aarvaagen, flittig og lærd; W. 1/352].

14. 20/7 1792 [r. Cap. og Degn Østofte 10/12 83, o. 8/1 84] Hans Grønlund, f. p. Hindsholm 9/9 49; F. Hans Lauritsen, Gdmd.; M. Anna Hansdtr.; St. Od. 68; C. 17/10 70, n.; Degn i Haarslev i F. 79; ~ Sophie Amalie Arreboe, E. e. Ulrik Frederik Gram, Degn i Haarslev; F. Hans Jensen Arrebo Hvid, Degn i Brenderup-O.; M. Bodil Marie Holst; i Østofte 2 S., 2 D.; [b. 18/7 1814].

Kbg. V. Ulslev (1801-1815), opsl. 135; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 169, 95; Skovby hrd. nr. 20.

15. 21/6 1815 [r. Cap. Østofte 26/9 97, o. 22/10] Ove Julius Schebye; [15/9 1818 Stokkemarke; see der].

16. 30/9 1818 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 22/11 15] Vilhelm Thaning [9/4 1828 Hunseby; see der].

17. 9/7 1828 [Cant. p. Vallø 26] Ludvig Ferdinand Luplau; [21/12 1831 Dalby-T.; see der].

18. 14/3 1832 [r. Cap. Thisted o.s.v. 16/11 31] Johan Henrik Rosenkilde; [22/7 1846 Ørsted-D.; see der].

19. 23/9 1846, o. 30/10, Dr. phil., Biskop Ditlev Gotthard Monrad, f. Kbh. 24/11 11; F. Otto Sommer M., Fuldm. i Rentekammeret, siden Foged i Salten i N.; M. Charlotte Frederikke Riis; St. pr. (dimitteret af sin Pleiefader, L. C. D. Westengaard, Sp. t. Od. St. Hans K.) 30; Alumnus p. Borchs Coll. 8/4 35 – •/6 38 og p. Regentsen; C. 13/7 36, l. egr.; Mag. 15/9 38 d.v.s. 10/5 54 Dr. ph.; udenlands 38 og 40; Borgerrepræsentant i Kbh. 17/3 41; udenlands 42–43; 1 ~ 1/5 40 Emilie Nathalie Lütthans, f. Kbh. 21/7 15, † 10/9 71; F. Oberstlieut. i Brandcorpset Johan Heinr. L., Muurmester.; M. Louise Dorothea Borger; 2 ~ 26/2 75 Emmy Wilhelmine Elise Tutein, E. e. den bekjendte cand. jur. Edv. Phil. Hother Hage, Byfgd. i Stege, f. Marienborg, Damsholte S., 4/10 32, † 94; F. Hofjægermstr. Peter Adolph T. t. Marienborg p. Møen; M. Anna Eckard; [Minister. f. Kirke- og Underviisningsvæsenet 24/3 – 15/11 1848; Biskop over Lollands-Falsters Stift 13/2 49, o. 9/4; R.* 21/1 50; Folkethingsmd. (Maribo A. 4) 4/12 49; 4/8 52; 26/2 53; 11/10 s. A.; 4/12 54; 14/6 55; 14/6 58; 14/6 61; # (afskjediget) Biskop 26/4 54; Eier af Hummeltofte v. Frederiksdal 8/5 s. A.; D.-M. 29/12 s. A.; c. Overdirectr. f. Skolevæsenet og Chef for tredie Departement under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet 1/4 55; valgt af Folkethinget til Medlem af Rigsraadet 8/1 56; midlertidig Directr. for Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet 31/8 58; C.* 1/1 59; Minister for Kirke- og Underviisningsvæsenet 6/5 – 2/12 59; reiste til Paris; igjen Cultusminist. og midlertidig Indenrigsminist. 24/2 60 – 15/9 61; Conseilspræsident 31/12 63; S. K. 8/4 64; # 11/7 64; reiste til Ny Zeeland; blev efter sin Hjemkomst fra Ny Zeeland Sp. i Brøndby V. og Ø. 2/7 69; „Ved i sin Afskedpræd. (16/4) at anvende de Ord af Evang.; „Fred være med Eder“ bredte han ligesom Fredens milde Aand over Tilhørerne og afsluttede paa en smuk Maade sin korte, men kraftige Virksomhed i Menigheden, hvor han ved sin fordringsløse Adfærd, Uegennyttighed og omfattende Godgjørenhed havde vundet Alles Velvillie og Kjærlighed. Som et synligt Minde herom lode Menighederne ham 1. Paaskedag s. A. overrække et smukt Taffeluhr, ledsaget af en anerkjendende Skrivelse“. See Berl. Tid. 71/96; Biskop i Lolld.-Falst. St. 25/2 71; # 86; † Nykjøb. p. F. 28/3 1887; E. 2/299 og S. 2/399].

Borchs K. nr. 553; RhoFriis I, s. 348-349 (se nedenfor); Elvius s. 8-10; DR: Ditlev Monrad - genial og gal?, TV-program 2014 (tilgængelig til 17. febr. 2022); DBL.

20. 8/5 1848, o. 26/7 [Lærer v. Efterslægtens Realsk. . . ] Andreas Frederik Guldbrandsen, f. Kbh. 11/7 18; F. Hans Vilh. G., Capelmusicus; M. Else Marie Topp; St. Kbh. Bgdsk. 36; C. 28/10 41, l.; ~ 31/10 48 Erasmine Rothe af Kbh. Trin. K., f. 8/4 17; 1 D.; [† 9/7 1849].

21. 22/9 1849 [Sydstrømø, Fær., 15/5 47] Andreas Christian Pontoppidan af Rær-H.-V., f. 21/3 12; St. Aalbg. 30; C. 29/11 36, h. og 29/11 36, l.; Lærer ved det orthopædiske Inst. p. Store Tuborg; Sp. Sandø, Fær., 9/1 40, o. 4/3; Pr. 17/6 47; ~ Aalbg. 20/3 40 Ida Cathrine Alvilda Thorbrøgger, f. Kbh. 17/11 21; F. Etrd. Skule Theodor T., senest Told- og Consumtions-Kassr. i Aalbg.; M. Cathrine Margrethe Mauritzen; 3 S., 2 D.; [4/3 1870 Rise].

Fær, s. 21; Elvius, s. 407.

22. 17/12 1870. Peter Klein; [16/1 1877 Gudme-B.; see Aars-H.].

23. 10/4 1877. Joachim Godske Willemoes; see Herfølge-S., Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Vester-Ulslev Kirke, s. 1080-1086.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Vester Ulslev Sogn s. 528-530, Præsterne: s. 528).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Vester Ulslev Sogn s. 433-437, 322-328, Præsterne: s. 434, 348-349). PDF-udgave.