Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 594. Kjetterup og Gjøttrup,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 52; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; P. M. 117; Lkm. 4/530; Vahls M. 105; Kbg. 1682.
———————————

1. 1520. Anders Hjort; [† 1551. Hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det for hine Tider store Antal af 19 Bøger].

2. 1552. Christen Nielsen; [s. A. Kollerup-S.; see der].

3. 1552 [Kollerup-S. s. A.] Herman Splithof; Pr.?; ~ Sicke (Psyche) Thorsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1568; havde været Munk og havde i 1571 en levende broder, hr. Frantz, der også havde været Munk].

PT 11:3 (1942), s. 245 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 128 (se nedenfor).

4. 1569. Peter Lauritsen (Pontanus); 1 ~ 1/6 71 F. E.; 2 ~ Catharina Pedersdtr.; 16 B.; 2 ~ Etm.; see L. P. Kjettrup i Vesterbølle-Ø.; [† P. 29/9 1602; Eptph.].

KS 3:2 (1877-80), s. 201; DanKir bd. 12, s. 128 (se nedenfor).

5. k. 28/9 1602 [p. Cap. Aalbg. Frue K. s. A.] Niels Pedersen Hemmingsen; St. i Kbh. (94); 1 ~ F. E.; 2 ~ Anna el. Maren Jørgensdtr. af Thisted-T.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 7/3 1630, Skifte 19/5 s. A.].

F-P s. 135 (»Nicolaus Hemmingius«); KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 747; PT 11:3 (1942), s. 245 (se nedenfor).

6. k. 18/4 1630 [r. Cap. Sæby 16 . .] Kjeld Sørensen; St. Aalbg. 23; 1 ~ F. E., † 9/3 45; u. B.; 2 ~ 53 Anna Eriksdtr. af Lem-V., † 29/2 68; 3 S.; [† 8/3 1660].

KUM I, s. 62 (»Chilianus Severinus Alburg.«); AaB s. 163; KlitVen s. 285-286.

7. k. 15/4 1660, Hans Justesen Berg (Bjerre el. Bjerge), Bdr. t. Mag. Jens J. B. t. Kbh. Trin. K.; F. altsaa J. Christensen, Bonde i Østerbjerg, Gjøttrup S.; M. Anna Christensdtr.; St. Kbh. 51; ~ Dorothea Mikkelsdtr. Zimmermann af Dronninglund (Hundslund), f. c. 45, † Lemvig 17/12 16; 1 D.; [† 9/1 1682. Slemme Processer med Broderen Anders, indstevnet 16/3 78 af sin Bdr., And. J. B., beskyldt for, at have bemægtiget sig Adskilligt af deres Faders Bo. Fremlagde 3 Domme, hvorefter han lovligt havde overtaget Boet til Fyldest for skyldig Landgilde o.s.v.; Strid med Degnen; fattig].

KUM I, s. 233 (»Iohannes Iustini Montanus«).

8. 31/1 1682, o. 9/4, Laurits Hansen Schrøder, f. Nakskov 8/10 46; F. H. Pedersen S., Kbmd.; M. Anna Lauritsdtr.; St. Fdbg. 68; C. 71, mediocr.; ~ •/10 83 Kirsten Andersdtr. Trane af Torslev, f. c. 55, † •/6 28; 3 D.; 2 ~ c. 06 Joh. Friedenreich, Maaler og Veier i Aalbg.; [† 3/4 1705. Anføres ogsaa som født i Flensborg 8/9 42. Var ikke uerfaren i Medicin].

KUM II, s. 9 (»Laurentius Ioh. Schrøderus«); KlitVen s. 317.

9. 15/5 1705, o. 10/7, Mag. Daniel Johansen Friedenreich*, f. Aalbg. 1/12 77; F. J. F., Apoth.; M. Magd. Calov; St. Aalbg. 96; C. 20/6 99, illum.; Mag. 06; Pr. 10/10 31; ~ 15/4 08 Martha Marie Stub, † 9/9 48; 3 S., 1 D.; see Johannes D. F. i Næsborg-S.-O.; Etm.; [† 8/4 1758. Æret og elsket; see Bkrd. Dgbg. 525; Eptph.].

KUM II, s. 220 (»Daniel Fridenreich«); DanKir bd. 12, s. 128 (se nedenfor).

10. 10/8 1742** [p. Cap.* 8/9 41, o. 27/10] Jørgen Fogh Pedersen Clementin af Tømmerby-L., f. 20/8 17; St. Aalbg. 34; C. 6/12 38, h.; ~ 14/2 41 F. D. Magdalene Danielsdtr. Friedenreich, f. 16, † 13/4 83; 5 S., 4 D.; see L. A. Thura i Hvidbjerg-L.; S. H. P. Riber i Lem-V.; [† 7/5 1771. Var nogen Tid Forp. p. Dronninggaard, forinden han blev Præst].

KUM II, s. 552 (»Georgius Fogh Clementin«, 18 år gl.); DanKir bd. 12, s. 128, (ang. svigerfars epitaf., se nedenfor).

11. 3/7 1771, o. 21/8, Mag. Nicolai Edinger Balle, f. Vestenskov 12/10 44; F. Søren Pedersen B., Degn; M. Marg. Dorothea Christiansdtr. Mundt; St. Slag. 62, Bacc. 64; C. 28/8 65, l.; Mag. Kbh. 27/9 68; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 70 – 3/7 71; 1 ~ 8/10 71 Frederikke Severine Ottosdtr. Grundtvig af Vallekilde-H., f. 47, † 2/8 81; 7 B.; 2 ~ 10/5 82 Johanne Frederikke Harboe, f. Kbh. 8/6 57, † 11/4 02; F. Biskop Ludvig H. i Kbh., kgl. Confess.; M. Frederikke Louise Pedersdtr. Hersleb; 8 B.; see O. Grundtvig i Gladsaxe-H.; (Hans P. O. B. i Aversi-T.); [20/3 1772 Prof. th. ord.; 1/11 74 Dr. th.; 21/8 82 adj. Biskop over Sjællands Stift; 15/6 83 virkelig Biskop samt Generalkirkeinsp. (til 29/10 91); Medlem af Comm. for de danske Skolers bedre Indretning; R. m. Cfrrdr. 31/7 90; Tilforordnet i Missionscollegiet og Meddirecteur ved Waisenhuset 15/3 93; kgl. Confessionarius 7/3 00, tillige Hofp.; # Biskop 18/2 08 og ligeledes som Prof. fra 1/4 s. A.; C.* 28/1 09; D.-M. 28/1 12; † 19/10 1816. Havde store Fortjenester. Blandt hans mange Skrifter har især hans „Lærebog i den evangelisk-christelige Religion“, som ved Rescr. af 1792 blev indført i de danske Skoler, og som endnu bruges paa mange Steder, gjort hans Navn bekjendt. Maatte som Orthodoxiens Hævder i en irreligiøs Tidsalder lide mange Anfægtelser og udstaae mangen haard Kamp med dem, der, gjennemtrængte af den Aand, som fra Frankrig udbredte sig over hele Europa, søgte at gjøre samme gjældende i vort Fædreland, ligesom ogsaa den Iver og Nidkjærhed i Religionens Tjeneste, der bl. A. bragte den fromme Biskop til, i en Række af Aar (fra 1793) hver Søndag Aften at holde Bibellæsning i en af Hovedstadens Kirker, jevnligt paadrog ham Miskjendelse og Spot. Men under disse Storme havde han dog ogsaa 98 den Glæde, at modtage et hædrende Beviis paa Medborgeres Erkjendtlighed i en til hans Ære præget Skuepenge; ligesom ogsaa Regjeringen altid skjønnede paa hans Fortjenester (see hist. Aarbg. 3/99). „Ærlig djervhed og ukunstlet Hjertelighed udgjorde Grundtrækkene i hans Charakteer, som han aldrig fornægtede selv i de Forhold, hvori han kom som Hofpræst og Biskop; han var et lyst og klart Hoved, men egentligt ikke udmærket begavet, og Tidens tørre prosaiske Forstandighed havde saaledes omsnoet hans videnskabelige Dannelse, at hans dybe Følelse ikke kunde komme tilorde“ (H. d. Khist. 2/213). „Mangen kan have været mere begavet, mere talentfuld og veltalende end B., og Mangen kan tilsyneladende have seet en større Virkning af sin Gjerning, men Faa have naaet ham i det, der altid vil være Aandens Høieste, i en gjennemført christelig Personlighed“ (Dansk Maanedsskr. 1868 2/303); W. 3/40; N. 31; E. 1/50 og S. 1/56; Portrait i Roesk. Dk.; Portræt-Medaillon i Kbh. Frue K.; Gipsrelief i Kbh. Garnisonsk.].

KUM III, s. 227, 248, 285 (»Nicolaus Edinger Balle«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 341; DBL; DanKir bd. 1-1, s. 192 (Kbh. Vor Frue Kirke), bd. 3, s. 1742 (Roskilde domkirke); bd. 1-3, s. 274 (Garnisonskirken).

12. 15/4 1772 [Hjardemaal 23/12 63] Jens Jesse Clemensen Jessen af Kverndrup, f. 2/2 24; St. pr. 39; C. 19/11 46; p. Cap. Kverndrup 26/11 51, o. 4/1 52; Fp. 30/7 62; Hospitalsp. 17/5 63; 1 ~ Kbh. 1/8 64 Anna Elisabeth Abrahamsdtr. Rüdiger af N. Jernløse-K., f. c. 33, † 18/2 el. b. 6/2 82; 1 S., 3 D.; 2 ~ 13/12 82 Karen Hamborg Hvid, d. Trin S. (6/6) 51, † Aalbg. 17/12 16; F. Laur. Skipper H., Eier af Aagd.; M. Karen Marie Christensdtr.; 1 S., 1 D.; see Clemens A. J. i Harridslev-S.-R.; L. N. Morsing i Skivholme-S.; [b. 22/4 1799; Eptph.].

KUM II, s. 599 (»Ianus Iessenius Clementis fil.«, 17 år gl.); DanKir bd. 12, s. 128 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enkens død.

13. 21/6 1799 [Aggersborg 8/7 85] Clemens Funch Marcher, f. Strandebarm, Bergens St., 48; F. Eiler Holck M. af Nyker, Sp. t. Jondal og Waralsø; M. Hedvig Clemensdtr. Funch af Ø. Mariæ; St. Bergen 68; C. 73; p. Cap. Ø. Larsker-G. 27/7 74, o. 7/10; ~ 19/8 85 Mette Johanne Mackeprang; F. Dr. med. Marcus Hansen M., Landphysicus p. Møen; M. Marg. Reimers Knudsdtr. Sølling; 2 S., 3 D.; (see H. J. P. D. Paludan i Holeby-B.); [# 4/5 1804; † Lunde, Lerup S., 11/4 08].

14. 2/11 1804, o. 21/12, Johan Peder Hald; [9/1 1822 Aarh. Frue K.-Aa.; see der].

15. 14/6 1822 [Frederikshavn-H. 26/2 12] Andreas Jørgen Billeschou; [6/5 1835 Skjelby-Gj.; see der].

16. 22/7 1835, o. 14/10, Lic. th. Jacob Rasmus Damkjer, f. Kbh. 21/4 10; F. Jacob Georg D., Landsover-Rets samt Hof- og Stads-Rets Proc. og Lotto-Advoc.; M. Ane Marie Dein; St. Kbhs. Bgdsk. 27; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 12/1 32, l.; udenlands s. A.; Alumnus p. Borchs Coll. 16/10 33 – 22/7 35; Lic. th. 26/6 40; Pr. 1/7 51 Ø. og V. Han HH., tillige Hvetbo H. til 8/9 59; (Dannemarre-T. 20/2 – 9/5 58); R.* 28/7 69; 1 ~ Ringsted 25/9 35 Johanne Krebs, f. Kbh. 20/2 11, † 16/1 53; F. Oberstlieut. Cay Friedrich Tønder v. K., Postmstr. i Ringsted; M. Marie Cathrine Elisabeth Klingberg; 3 S., 2 D.; 2 ~ 25/1 56 Henriette Christiane Brünnich, f. Bogense 8/11 07, † 29/4 82; F. Kgsrd. Martinus Berthold B., Told- og Consumtions-Insp., samt Postmstr. i Bogense; M. Sophie Christine Magdalene Eeg; u. B.; [† 10/5 1871; E. 1/324 og S. 1/352].

Borchs K. nr. 544; Elvius s. 268.

17. 1/8 1871. Jens Daniel Frederik Bøggild; Pr. 3/1 72; [27/3 1877 Hillerslev-K.; see Elling-T.].

18. 7/6 1877 [Haverslev-B. 10/1 74] Christian Michael Ammentorp af Tirsted-S.-V., f. Kobberup 2/1 38; St. Nykjøb. 57; C. 26/6 63; h2.; Tredielærer v. Maribo Bgrsk. 8/6 65; Ord. Till. som Medhjælper ss. 4/10 67, o. 27/11; o. Cat. Lemvig 20/11 69; ~ Maribo 11/5 70 Ulrikke Franciska Bergenhammer af Maribo-H., f. 11/2 41, † Frederiksberg 4/11 25; 9 B.; [15/6 1892 Barrit-V.; † 1914].

PT 15:4 (1970), s. 174 (Bergenhammer).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Kettrup Kirke, s. 119-130, Gøttrup Kirke, s. 131-139.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Kjetterup s. 245).