Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 894. Raabjerg,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 41; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/192; P. M. 94; Vahls M. 203; Kbg. 1646.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1 (2). (1500). Niels Clemensen.

2 (1). (1553. 55). Hans Sørensen; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 4 Bøger. Gaardbo, før til Tversted, kom i hans Tid til Raabjerg.

3. 15 . . Peder Madsen.

4. (1568. 71). Hans Pedersen Hvid; [† 1578].

5. 1578. Laurits Sørensen Muus; [levede 1608].

(Udgaar her. 6. 16 . . Oluf . . ., var kun Cap., hvis det ikke er en Forveksling med navnet Claus.)

7. 1608. Claus Nielsen*, f. c. 75; (vist Bdr. t. I. Nielsdtr. ~ M. E. Meier i Aggersborg); 1 ~ . . . . ; 3 D.; 2 ~ Inger Andersdtr. Horne af Horne-A., † 51; see Etm.; [† 8/6 1658; Lgst.; „Intet Vaarrug kan jeg saae eller anden Vaarsæd; thi Agerjorden er ringe og en stor Part af Sandflugt fordærvet saavelsom og det ganske Sogn“. (Har dog lige iforveien sagt, at han kunde saae 3 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre; see jydsk Hist. o.s.v. 3/44].

8. 1658. Mads Jensen, f. c. 18; St. Aalbg. 38; ~ F. D. Kirsten Clausdtr., b. 1/3 97; 1 S., 1 D.; [† 1667; Lgst.].

KUM I, s. 43 (»Matthias Iani«).

9. 1667. Palle Madsen Tversted; [afsagde 1675 formedelst tvist med F. E. og Sognefolkene; 12/10 1678 Aggersborg; see der].

10. 9/2 1675, E. f. B. 7/4, Enevold Lauritsen af Sindal-A., f. 7/1 44; St. Aalbg. 65; Huslærer i Elling og Tornby Pgde.; C. 28/12 67, illum.; ~ Eskjær, Mosbjerg S., 8/9 76 Birgitte Rasmusdtr., levede 19; F. R. Jørgensen, Ridefgd. til Eskjær og Eier af Dal (Daal) i Tolne Sogn; M. Mette Henriksdtr.; 3 S., 2 D.; [† 25/4 1713; leed (89) meget ved Sandflugt; Pgden. blev flyttet omtrent ¼ Miil mod Øst og opbygget paa søndre Side af Troldkjær, hvor endnu tydeligt sees Pladsen, hvor den har staaet (Jydsk Hist. 3/47)].

KUM I, s. 327 (»Enevaldus Laurentii«).

11. 21/7 1713 [r. Cap. Vraa-E.-S., o. 13/1 06] Niels Jørgensen Mygind*, f. Mygindgd., Holevad S. i Fyen, 30/1 75; (Bdr. t. Bertel J. M. i Hasle-S.-L., t. Hans J. M. i Asperup-R. og Morbdr. t. Hans J. M., r. Cap i Ebeltoft-D.); F. J. Jensen; M. Cathrine Isaksdtr.; St. Assens 92; C. 15/11 94, illum.; Hør. Assens en kort Tid; ogsaa Skp. en kort Tid, 1709, medens han var i Vraa; ~ Vraa 16/10 08 Karen Pedersdtr. Schytte (Schiøtt), f. i Nørvraa c. 85, † Råbjerg 13/2 61, som endnu gaaer under Benævnelsen „Kari Raabjerg el. Karen Piester(Piester = Pedersdtr.), og var en meget dygtig og virksom Kone, som flere Gange reiste til Kbh., for at tale med Kongen om Sognets Anliggender, navnligt om Afslag i Skatter formedelst Sandflugtens Ødelæggelser; var ogsaa en Art Dyrlæge; forestod Pgdens. Drift og røgtede tildeels Præsteembedet for sin sløve og dovne Mand, idet hun kjørte omkring, for at døbe Børn og berette gamle og syge Folk; var selv Kudsk, og, da hendes ene Hest var meget doven, yttrede hun ofte: „Ja de æ no saa’ent æ Spøgels lisom vo Faaer“. (Meddeelt af Gdeier. A. P. Gaardboe i S. Gaardbo, Raabjerg S.); 2 S., 4 D.; see Etm.; C. C. Schmidt i Rubjerg-M.; [afstod embedet 1751, † 22/10 s. A.].

KUM II, s. 189 (»Nicolaus Georgii Mygensis«); Nygaards sedler: Vielse, børn i Vrå, børn i Råbjerg, afståelse, enkens død; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 13, 22-24, 130-133.

12. 29/10 1751**. [13/6 1749, o. 12/12] F. S. Frants Thestrup Michael Nielsen Mygind, f. 16/12 18; St. Aalbg. 43, Bacc. 44; C. 11/9 45, n.; ~ Anna Svendsdtr. Todberg, f. 24, † 2/4 97; F. S. T. af Hjortshøi-E.-E.; 4 S., hvoraf de 2 der levede op boede sammen ugifte som fattige Hsmd. i Raabjerg; [† 9/12 1776].

KUM III, s. 33, 46 (»Franciscus Thestrup Mygind«, 24 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev som kapellan, kaldsbrev på at succedere sin far; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 131-132.

13. 26/2 1777 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 25/2 63] Frants Mathias Thestrup Thomsen Hopp; [8/10 1784 Rær-H.-V.; see Sennels].

14. 8/10 1784, o. 17/11 [Skoleholder i Voldby . .] Jens Friedenreich Sørensen Bisted af Levring-H., f. 40; St. Aalbg. 62; C. 18/6 66, n.; ~ Anna Elisabeth Raage, f. c. 47, † 23; [† 18/8 1786].

15. 27/10 1786 [p. Cap. Torslev-L. 23/7 84] Daniel Hopp; [7/9 1787 Hvornum-S.; see der].

16. 14/12 1787, o. 30/4 88, Christian Vilhelm Brinch; [15/2 1790 Aggersø-O.; see Grundfør-S.].

17. 12/3 1790 [Fp., o. 3/9 88] Hans Adolph Wind; [5/5 1810 Spandet; see der].

18. 12/10 1810, o. 9/1 11 [Skllrr. i Kastrup 04] Jens Faber Lihme; [7/4 1820 Linaa-D.; see der].

19. 15/9 1820, o. 21/2, Mathias Mathiesen, f. Middelfart •/11 72; F. Søren M., Kbmd.; St. Od. 94; C. 1/5 99, h.; Huuslærer i 17 Aar hos Cclrd. Bergh p. Steensbæk, siden p. Kjærsgd.; O.; tog Fru Bergh, som var skilt fra sin Mand, i Huset og adopterede hendes 2 yngste B.; [† 16/3 1847; forstod mesterligt, at hævde sin Værdighed som Præst; var Forbjerger ved alle Strandinger og modtog og uddeelte Bjergelodderne; B. D. G. 1/205].

KUM III, s. 466 (»Matthias Matthiesen«, 20 år gl.).

20. 5/6 1847 [Miss. v. Umanak, Grld., 23/3 37, o. 4/5, – 45] Morten Fabricius Dan Hammer; [28/6 1857 S. og N. Kongerslev-K.; see der].

21. 9/9 1857 [p. Cap. Gamborg 23/2 53, o. 13/4] Christian Peter Sundbye; [29/4 1865 Sønderholm-F. o.s.v.; see der].

22. 2/8 1865 [p. Cap. Særslev 30/1 54, o. 1/2; Haarby 55] Lorents Christian Ditlev Heilmann, f. p. Gyldensteen 11/5 25; F. Mathias Vilhelm H., Forp.; M. Valdborg Dreier af Østrup-H.; St. pr. 44; C. 16/6 52, h.2; ~ 26/11 57 Magdalene Elise Bang af Haarby, f. 10/11 36, † 24/5 73; 1 S., 4 D.; [16/10 1873 Aaby-B.; fik en smuk Gave, bestaaende af Sølvtøi, som en Anerkjendelse af det smukke Forhold, som har bestaaet mellem ham og Menigheden. See D. T. 73/348].

23. 19/12 1873 [Cap. p. p. Nexø-B. 15/11 69, o. Aarh. 15/12, – 21/11 73] Johan Severin Jacobsen; [12/4 1848 Bjergby-M.; see der].

24. 14/6 1878 [Cap. p. p. Gjedsted-F. 15/12 71, o. 19/1 72; Hjelpep. i N. Snede-E. 17/10 70] Frederik Vilhelm Hellemann af Rye-S., f. 13/3 42; St. Roesk. 62; C. 21/6 69, h2.; (78) O.; [20/4 1884 Gislum-V.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 225-230.