Tilbage

Holger Fr. Rørdam: [Uddr. af] Forhandlinger paa Roskilde Landemode 1570–90: 19. Sjælands Stifts Præster i Aaret 1584. Kirkehistoriske Samlinger, 2. Række, Bd. 4 (1867-68), s. 402-406.

Sjælands Stifts Præster i Aaret 1584.

Ved Holger Fr. Rørdam.

I Anledning af den i forrige Stykke omtalte Hylding samledes Præsterne provstivis og udvalgte visse Mænd, i Regelen tre, af deres Midte, hvilke da af de øvrige forsynedes med Fuldmagt til paa egne og de hjemmeværendes Vegne at møde og hylde Prinds Christian. Da de originale Hyldingsfuldmagter endnu gjemmes i Gehejmearkivet, kan det maaske interessere at faa en Oversigt over Sjælands Stifts Præster paa denne Tid. Provstierne anføres her i alfabetisk Orden. De Præster, som have udfærdiget og egenhændigt underskrevet Fuldmagterne, nævnes først, og derefter de valgte deputerede, hvilke ikke have underskrevet. Lille Herred danner dog en Undtagelse, da alle Præsterne fra dette lille Provsti mødte ved Hyldingen. I mange af Provstierne ere Sognenes Navne ikke anførte; hvor de nævnes, ere de medtagne her, almindelig med den paa hin Tid brugelige Skrivemaade, naar der er noget mærkeligt ved den. Til Slutning er Stedet og Dagen, da Fuldmagten udstedtes, anført.

 

Alsted Herred: Jesper Inguorssen, Michill Pederssen, Bartell Pederssen; de udvalgte vare Herredets Provst Peder Matsen, samt Præsterne Laurits Jørgensen og Jens Nielsen. (Biernit, 22 Juni 1584). [403]

Arts Herred: Jørgen Nielsen i Viskinge, Chrestenn Andersenn paa Røsnes, Jens Pedersen i Tømerup, Christiern Simonsen i Bregninge, Christen Christensen i Versleff, Niels Hansen i Aarby, Seueren Christensen i Uby, Jacob Seffrensen i Rørby, Friderich Knudtzen i Svalerup. Skipping Herred: Mechil Hanssen i Vallekielde, Bartthell Pederssen i Felitzleff, Morthen Rasmussen paa Seerø. Disse valgte Niels Hansen i Fulede, Provst i begge Herreder, Jørgen Jacobsen i Kallundborg og Jesper Melchiorsen i Rakløf. (Fulede Magle, 30 Juni).

Bieverskov Herred: Niels Oelsenn, Magnus Lauritssen, Annders Erichsønn og Jørgenn Lauriidzenn valgte Provsten M. Jonas Jacobsen, Hans Matsen og Hr. Rasmus. (Kongens Herfølge, 1 Juli).

Borse Herred: Hans Lauritzøn i Vordingborg, Bent Truelssen i Snesør, Thomas Christensen i Allersløf, Peder Perssen i Uby, Peder Claussøn i Borse, Lauritz Rasmusøn i Præstø, Bonde Bossønn i Beldringe, Niels Hanssøn i Mern og Jacob Hanssøn i Kallehave udvalgte Provsten Oluf Madsen i Egesborg, Christen Nielsen i Everdrup og Christen Christensen i Jungshoved. (Borseherred, 20 Juni).

Faxe Herred: Anders Persen i Roolthe, Jens Oluffsen i Spjellerup, Jens Hanszen i Olstrup, Knud Nielsen i Kongsted og Niels Hanssen i Karise, valgte Provsten Christen Nielsen i Faxe, Mester Povel Nielsen i Dalby og Tureby samt Peder Andersen i Egede. (Faxe, 29 Juni).

Flakkebjerg Herred: Hans Persen i Skelskør, Tames Matzsen i Marrede, Rasmus Jensen i Vindinge, Seueren Ibsøn i Førsløf, Jesper Nielssen i Hosløf, Oluf Hanssøn i Hyllested, Miickil Powillssenn i Ørsløf, Jens Egertssen i Tjæreby, Anders Jenssen i Magleby, Michiil Hanssen i Eggesløf, Lauritz Lauritzsønn i Skyrpinge, Hans Raer i Gimlinge, Jenns Chrestennssenn i Sørby, Mogenns Jennssønn i Krummerup, Anders Perssen i Tyustrup, Jens Jacobssen i Gundersløf og Christen Laurendtzsøn paa Omø valgte Peder Winther i Høve, Vicepræpositus i Provstens Hr. Hanses Sted i Skelskør, Mester Jens Morsing i Karrebæk og Christiern Nielsen i Vallinsved. (Flakkebjerg Herred, 24 Juni). [404]

Hammer Herred: Peder Nielssøn, Villom Rasmussøn, Lauritz Hannssønn, Matz Bertelsøn og Hans Anderssøn valgte Provsten Laurits Jørgensen, Gregers Nielsen og Knud Hansen. (Togsverd, 30 Juni).

Holbo Herred: Jacob Niellssen, Niels Gregerssen, Lauritz Jacobsszenn, Michel Rasmussen og Chrysostomus Jensenn valgte Provsten Hr. Hans og Præsterne Hr. Jørgen og Hr. Hans. (Holboherred, 22 Juni).

Horns Herred: Morthen Jenssen, Anders Joenssen, Anders Siuerssønn valgte Provsten Peder Søffrensen, Jens Quist og Hans Thagesen. (Hornsherred, 30 Juni).

Lille Herred: Provst Erick Michelssen i Tostrup, Niels Pedersen i Sengeløse og Christoffer Jacopsen i Torslund. (Tostrup, Onsdag før S. Hansdag).

Ljunge Herred: Peder Hanssøn, Seueren Pederssen, Niels Perssen, Anders Nielssen, Christoffer Paruus, Rasmus Lauritzøn, Seuffren Pedersen, Mickell Anderssen, Jøren Hanssen og Søffren Jenssøn valgte Provsten Rasmus Lauritsen, Laurits Nielsen og Anders Grimersen. (Helsingør, 3 Juli).

Løve Herred: Christoffer Jenssen i Helsinge, Seueren Nielsen i Stillinge, Oluff Lauritzsen i Reersløf, Rasmus Hansen i Giesløf, Zacharias Anndersenn i Havrebjerg, Henrick Nielsen i Vedby og Hans Søffrensen i Sæby valgte Provsten Mats Eschyldsen i Gjørløv og Bakkendrup, Mats Simensen i Ørsløf og Mats Seuerensen i Finderup. (Finderup, 29 Juni).

Mierløse Herred: Hans Christensøn i Tølløse, Anders Esbernsen i Tersløse, Peder Rasmussen i Sønder Jerløse, Rasmus Søffrentzøn i Asminderup, Rasmus Oluffsøn i Undløse, Peder Jensen i Tostrup, Oluff Pederssen i Persborg, Chresten Jespersen i Bjergby, Peder Morthensen i Stenløs magle, Niels Jensøn i Soderup og Lauritz Olsen i Nildløs valgte Provsten Hr. Christen Seurensen i Nerre Jerløs, Laurits Matsen i Holbæk og Mats Persen i Butterup. (Nildløs Kirke, 30 Juni).

Møn: Lauritz Jensen i Øster Borg og Niels Anderssen i Faunefjord valgte Provsten Jesper Christensen i Stege, Laurits Michelsen i Kjelby og Jens Nielsen i Magleby. (Møn, 30 Juni).

Ods Herred: Rasmus Mortenssen i Asnes, Michil Lauritzøn i Nykjøbing, Hans Pedersen i Vig, Joachim Hansøn i Grevinge [405] og Jens Pedersøn i Egebjerg valgte Provsten M. Laurits Tuesen i Højby, Christiern Hansen paa Odden og Jørgen Jensen i Faarevejle. (Odsherred, 3 Juni).

Ramsø Herred: Peder Andersøn i Egby, Seuerinus Olai, Anders Jenssen, Seueren Jesperssen, Jens Jensøn i Høgelsie, Christiern Jørgensøn i Siu og Hans Oluffsen i Ørsted og Dostrup valgte Provsten Rasmus Augustinus, Laurits Svendsen og Mats Pedersen. (Borup, 22 Juni).

Ringsted Herred: Theogarus Petri i Valsølille og Jøstrup, Jens Nielsen, Niels Hermantzøn, Thordt Stub, Lauritz Matsen, Niels Christensen og Niels Laurissen valgte Provsten Peder Matsen, Hans Nielsen og Søfren Nielsen. (Ringsted, 23 Juni).

Skipping Herred: se Arts Herred.

Slagelse Herred: Michell Adamssønn i Slaugelse, Jens Nielsønn ibid., Peder Morthensenn i Korsør, Seueren Grersen i Synderup, Hans Hanssen i Vemmeløf, Niels Kiilsøn i Bjerby, Hans Nielsøn i Lundforlund, Niels Knudssen i Synderup(1) og Oluf Pedersønn i Tornborg valgte Provsten Michel Andersen, Jens Persen og Staffen Povlsen. (Slaugelse, 1 Juli).

Smørum Herred: Jens Gødissøn, Slotsprædikant i Kjøbenhavn, Per Persen(2) i Magleby, Jørgen Richorssøn(3) i Tornby, Hans Jensen i Hersted, Bo Olesøn i Ledøve, Jens Barthilsen i Ballerup og Moløve, Simen Jenssøn i Glostrup og Peder Syndby i Vallensbek. Sokkelunds Herred: Hans Lauritsen i Offuer ydre, Lauritz Nielsøn i Værløse, Niels Pederssøn i Søllerød, Rasmus Nielsen i Gjentoft, Christen Marthenssøn i Brønshøj, Inguor Oluffsen i Lyngby og Anders Søffrensøn i Offuer offre, valgte Herredernes Provst M. Desiderius Hansen Foss, M. Peder Vinstrup ved Helliggejsthus, M. Albret Hansen ved S. Nicolai Kirke i Kjøbenhavn, Christoffer Bentsen i Brøndby og Bo Olsen i Gladsaxe. (Brøndbyvestre, 29 Juni).

Stevns Herred: Bentt Hanssen, Hans Pederssen i Store Heddinge, Niels Ollsen, Mathz Michelsen i Havnløf og Jacob Christensen i Strøby valgte Provsten Hans Andersen, Siger Ingelsen og Jacob Jacobsen. (Lille Heddinge, 30 Juni). [406]

Strø Herred: Jens Pedersøn, Anders Jenssøn, Claus Knudssøn, Peder Matzøn og Jacob Monsen valgte Provsten Jørgen Nielsen, Peder Nielsen og Hans Michelsen. (20 Juni).

Sømme Herred: Frantz Olsen, Hans Olsen, Jørgen Hendrickssen, Madts Nielssøn, Jacop Ericksen og Knud Seuerensen valgte Jesper Andersen, Vicepræpositus i Provstens M. Frantz Olsens Sted i Roskilde, Palle Knudsen og Peder Jensen. (Roskilde, 12 Juni).

Tune Herred: Ingemer Nilssin, Jacob Christopherssen og Dynes Christensen valgte Provsten Anders Madtsen, Ingvor Jensen og Hans Pedersen. (Roskilde, 20 Juni).

Tudse Herred: Lauris Nielssen i Juderup og Holmstrup, Lauris Rasmussønn i Hørby, Suend Hanssen i Kundby og Jørgen Nielssen i Stigtsbjerby og Mørckiøffue, valgte Provsten Mogens Mickelsen i Hjembæk, Christen Jacobsen i Udby og Jacob Bjørnsen i Hagested og Gislinge. (Kundby, 30 Juni).

Tybjerg Herred: Jens Pedersen i Nesby, Jørgen Berthilsen i Helløffmagle, Nils Perssen i Nestved til Risløf Kirke, Inguer Nielssen i Bavelse, Lauris Anderssen i Glumsø, Veladtz Mogensen i Auffuersi, Bo Morthensen i Vester Egede og Jens Hansen til S. Martini Kirke i Nestved valgte Provsten, Mester Jørgen Andersen, Sognepræst til S. Peders Kirke i Nestved, samt Niels Lauritsen i Sandby og Peder Jensen i Tybjerg. (Nestved, 30 Juni).

Valburgs Herred: Jørghen Laurissen i Rye, Niels Pederssen i Saaby, Jøren Suendsen i Sæby og Hans Nielsen i Allersløf valgte Provsten Christoffer Michelsen i Hvalsø, Mads Naffvensen i Osted og Jens Olufsen i Hyllinge. (Saaby Kirke, 30 Juni).

Ølstykke Herred: Rasmus Hanssøn i Farum og Peder Jenssøn G. valgte Provsten Laurits Hansen i Snostrup, Greers Jensen og Oluf Knudsen. (Snostrup, 29 Juni).

 

Noter

(1) Saaledes staar der i Indledningen til Fuldmagten, men i Præstens Underskrift mangler Stedsbetegnelsen; da vi nu af andre Kilder med Vished vide, at Severen Grersen var Sognepræst i Sønderup, er det rimeligt, at Niels Knudsen var Kapellan.
(2) I Seglet: P. M.
(3) I Seglet: J. N.

Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup