Tilbage

Holger Fr. Rørdam:Prøver aflagte af Studenter, der i Biskop Jens Gødesens Tid (1593-1626) søgte Ansættelse som Præster og Lærere i Aarhus Stift. Tillæg. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-1880), s. 754-759.

Tillæg.

Til nærmere Oplysning om flere af de i det foregaaende nævnte Personer hidsættes en Liste over samtlige Præster i Aarhus Stift, affattet 1620 af Biskop Jens Gødesen og indsendt til Universitetet i Anledning af den i Ny kirkehist. Saml. VI, 54 meddelte kongelige Befaling af 10de Debr. 1618, om at enhver Præst skulde yde en Daler til Universitetet.

Register paa Opbørsel aff Prester vdi Aarhus Stict, aff Vicarier vdi Aarhus Domkircke, oc aff nogle Studenter, som nyligen ere ordineret, at offuersende til Kiøbenhaffns Universitet.

Vorherret.

Joannes Johannis de Wære.(1)

Joannes Johannis de Gengsted.

Joannes Joannis de Sneptrup.

Oligerus Gabriel de Hylke.

Casparus Pavli de Bircke.

Martinus Nicolai de Lundom.

Georgius Matthiæ de Katrup. [755]

Biergeherret.

Severinus Andreæ de Glud.

Petrus Joannis de Assens.

Martinus Christiani de Raarup.

Johannes Dalinus de Skiold.

Lavrentius Erasmi de Barid.

Elias Nicolai de Neffsager.

Nicolaus Findsen de Stouby.

Severinus Balle de Ørum.

Severinus Joannis de Vrløff.

Hattingherret.

Georgius Nicolai de Engom.

Matthias Andreæ de Heinsted.

Johan. Tavsanus de Løsning.

Erasmus Johannis de Tyrsted.

Georgius Francisci de Hatting.

Torchillus Nicolai de Ølsted.

Nimherret.

M. Johan. Canutius de Horsens.

Christianus Petri de Huerring.

Christianus Suenonis de Nim.

Gothardus Petri, sacellanus de Horsens.

Matthias Nicolai nosocom. de Horsens.

Vratsherret.

Joannes Petri de Aale.

Severinus Petri de Torsting.

Joannes Pavli de Hammer.

Nicolaus Lavrentius de Snede.

Olaus Gronbecius de Thøm.

Joannes Nicol., Coadjutor de Snede.

Tørstingherret.

Andreas Petri de Winding.

Otto Avonis de Vissing.

Thomas Joannis de Ring.

Severinus N. de Tøning.

Turnus Olai de Rye.

Andreas Nicolai, sacell. de Vinding.

Hielmsleffherret.

M. Georgius Petri de Skanderborg.

Joannes Canutus de Ring. [fmtl. fejl for Canutus Joannis]

Matthias Pavli de Atzleu.

Erasmus Nicolai de Blegind.

Nicolaus Andreæ de Sueistrup.

Christiernus Georgii Symmysta de Skand.

Framleffherret.

Severinus Giesing de Borum.

Christianus Nicolai de Skiffholm.

Severinus Nicolai de Sielou.

Nicolaus Petri de Storring.

Matthias Daniel de Haløff.

Østerlisbiergherret.

Otto Corvinus de Skødstrup.

Justinus Saxo de Mørcke.

Petrus Sommerius de Hornslet.

Nicolaus Erasmi de Todbierg.

Johan. Pavli de Torsager.

Michael W fuild de Hiortzhøy.

M. Christianus Fossius de Eggou.

Nicolaus Rampten, comminist. de Torsager. [756]

Molsherret.

Severinus Joannis de Agri.

Albertus Joannis de Knebel.

Severinus Joannis de Wistofft.

Jacobus Petri de Tuedt.

Olaus Dalinus de Helgenes.

Nicolaus Petri de Ebeltofft.

Sønderherret.

Gregorius Johan. de Feldballe.

M. Hinricus Christiani de Tistrup.

Severinus Joannis de Weilby.

Nicolaus Severini de Liungby.

Severinus Chiliani de Aalsøe.

Jacobus Severini de Hyllested.

Joannes Petri de Colling.

Nørherret.

Petrus Skoumand de Anholt.

Petrus Albinus sacell. ibid.

Lavrentius Joan. de Grenaa.

Martinus Lavrentii de Tøstrup.

Christianus Haggæus de Nimtofft.

Olaus Pindius de Ørum.

Sveno Joh. de Wegersleff.

Joh. Severini de Gerild.

Georgius Pindius de Karleby.

Petrus Nicolai de Hameløff.

Nicolaus Olai de Fiellerup.

Simon Pavli de Rimsøe.

Erasmus, Comminist. in Grenaae.

Roseherret.

Severinus Olai de Ørsted.

Petrus Nicolai de Wore.

Christ. Matthiæ de Holbech.

Sønder Haldherret.

M. Lavrentius Nicolai de Christrup.

Andreas Medelfardensis de M. Magdal.

Erasmus Matthiæ de Favxing.

Nicol. Bredal de Giesing.

Lavrentius Severini de Wifuild.

Heinricus Joh. de Søby.

Erasmus Andreæ de Wering.

Canutus Joan. de Østeralling.

Johannes Petri de Aarsleff.

Severinus Quist de Mygind.

Galtenherret.

Joan. Joannis de Galthen.

Daniel Christophori de Larberg.

Hieronymus Arnoldi de Ødum.

Petrus Christiani de Verum.

Chilianus Erasmi de Haslom.

Johannes Joannis, Comminist. de Galten.

Vester Lisbiergherret.

Jacobus Torchilli de Søfften.

Joannes Badius de Grundførd.

Severinus Bartholinus de Lisberg.

Johannes Joannis de Trigi.

Saubroherret.

Gregorius Thomæ de Witten.

Thomas Nicolai de Liungaa.

Nicolaus Taarup de Skioldeløu. [757]

Hatzherret.

Bartholomæus Nic. de Gylding.

Nicolaus Olderup de Torild.

Georgius Magni de Halling.

Jacobus Jacobi de Saxild.

Lavrentius Matthiæ de Odder.

Nicolaus Martini de Gosmer.

Joannes Matthiæ de Randleff.

Erasmus Joan. de Hundzlund.

Fridericus Arnoldi, Sacell. ibid.

Simon Petri de Alrød.

Lago Matthiæ de Endelage.

Giernherret.

Joannes Petri de Hammel.

Jacobus Petri de Røgend.

Olaus Olaides de Lenaa.

Joan. Christiani de Alling.

Nicolaus Vragerus de Skaarup.

Nicolaus Michaelis de Giern.

Erasmus Christ., Sacell.

Hitzherret.

Georgius Nicolai de Serup.

Petrus Michaelis de Gøduad.

Stephanus Andreæ de Kragelund.

Michael Severini de Seiling.

Liusgaardherret.

Pavlus Andreæ de Almind.

Andreas Palladius de Torning.

Ericus Nicolai de Høebierg.

Theocarus Joannis de Wiom.

Johannes Severini de Hingi.

Nicolaus Foggius de Grønbech.

Severinus Michaelis de Løffring.

Houelbiergherret.

Joan. Severini de Hoslo.

Petrus Johannis de Wærløff.

Christophorus Daniel de Houelbierg.

Petrus Fursmand de Haurom.

Nicolaus Christiani de Sal.

Joannes Christiani de Wegersleff.

Martinus Lavrentii de Saël.

Nørhaldherret.

M. Budæus Nicolai, pastor Rhanders.

Petrus Nicolai, pastor Nosoc. ibid.

Joannes Lycke de Tuedt.

Joannes Braschius de Kousted.

Petrus Forupius de Asfferie.

Andreas Quist de Tørsleff.

Lambertus Christierni de Spentrup.

Joan. Nicolai de Glendstrup.

Nicolaus Langskou, symyst. de Randers.

Støffringherret.

M. Petrus Theocari, past. de Rhanders.

Michael Matthiæ de Støffring.

Andreas Petri de Gimming.

Christianus Thomæ de Harritzløu.

Biorno Matthiæ de Borup.

Johannes Laurentii Fusing, Sacell. de Rhanders. [758]

Onsildherret.

Joan. Severini de Hobroe.

Johan. Abelen de Mariager.

Chitillus Trane de Huornum.

Petrus Kaae de Synderonsild.

Johannes Severini de Hem.

Nicolaus Mariager de Falsleff.

Gierloffherret.

Olaus Petri de Dalbynedre.

Andreas Severini de Wdbynedre.

Erasmus Joannis de Todsleff.

Andreas Petri de Gierløu.

Ningherret.

Martinus Andreæ de Wieby.

Nicolaus Christierni de Holme.

Lavrentius Michaelis de Morslet.

Lavrentius Joannis de Beder.

Nicolaus Erasmi de Malling.

Christophorus Andreæ de Astrup.

Olaus Martini de Wormsleff.

Thomas Nicolai, comminist. de Astrup.

Hasloherret.

M. Christiernus Petri, Conrector, de Aaby.

Nicolaus Morsing de Braband.

Nicolaus Bassius de Aarsleff.

Ministri verbi et comministri Arhuss.

M. Nicolaus Wilhadi.

M. Christiernus Stubæus.

M. Nicolaus Spentorpius.

Christiernus, Symmysta.

Paschasius Joannis.

Lavrentius Petri, Coadjutor.

Lavrentius Erici, Sacell.

Samsøeherret.

M. Johan. Bangius de Onsbierg.

M. Joan. Christierni de Norby.

Bartholinus Galthen de Tranbierg.

Severinus Nic. de Kaalby.

Joan. Nicolai, Symmyst. de Onsbierg.

Mavritius Joan., Sacell. de Kalby.

End aff Encken i Galten i Galtenherret.

Aff Presten paa Tunø.

Summa paa forne presters opbørsel – 197 daler.

Opbørsel af Vicarier i Capitlet.

M. Daniel Knoff aff Vicariatu Clementis.

Villom Dop aff Vicar. Lavrentii.

Peder Andersen Sanger aff Vicar. Corporis Christi.

M. Peder Thøgersen aff Vicar. Erasmi.

Hans Brockroch aff Vicar. Joh. Evangel.

Her Christiern Matssen, Hospitals Prest vdi Aars, aff Vic. Nicolai.

M. Aegidius i Ribe aff Vicar. Margaretæ. [759]

Anders Friis Renteskriffuere aff Vicar. Catharinæ.

M. Jens Jacobsen, Lector theol. Arh., aff Vicar. Petri ad vincula.

M. Christiern Stub, past. Arh., aff Vicar. Kitilli.

Doct. Mathias Jacobsen, Medicus in avla, aff Vicar. visitationis Mariæ.

Summa accepti a vicariis est – 11 thaler.

Opbaaret aff Studentere, som ere bleffne ordinerede, siden Kong. Matts. breff gick vd, til neruerende Paaske 1620.

Thomas Christierni til Capellan vdi Viom.

Olaus Canutius til Capellan vdi Tyrsted.

Johannes Lavrentii Odderus til sin g. Faders Capellan.

Petrus Petri Sommer at vere Sogneprest til Mørcke.

Christiernus Joan. til at vere Capellan vdi Elbeck.

Andreas Cellarius til at vere Capellan vdi Ring.

Petrus Petri(2) Gammelgaard til at vere Sogneprest til Galten.

Nicolaus Pavli at vere Sogneprest til Saubraae.

Joannes Johan., hypod. Wiburg., til at vere Sogneprest udi Væring.

Melchior Jani in Symyst., Ecclesiæ de Schanderborg.

Summa hujus –10 Daler.

Summa acceptorum in toto – 218 daler.

Joannes Aegidius

mea manu.

 

Original i Konsistoriets Arkiv, Pakken 184.

Noter.

(1) Foran hvert Navn staar: Dominus; og efter det: 1 Daler, hvilket for Pladsens Skyld her udelades.
(2) Det kan ikke være tvivlsomt, at her er en Fejlskrift for Petrus Olai (se foran S. 751, under 81). Dette maa være et Vink om, at Biskoppens Liste ikke skal betragtes som absolut ufejlbar. Navnlig fortjener den at sammenlignes med den Fortegnelse over Præster i Aarhus Stift, der kan uddrages af Indberetningerne fra 1623 til Oluf Worm, meddelte af Dr. O. Nielsen i Danske Saml. 2. R. VI, 143-61.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup