Tilbage

Rørdam, Holger Fr.: Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-1873), s. 504-553. Uddrag (s. 543-551): Præsterne i Ribe Stift 1619.

Uddrag af »Kirkelige Efterretninger fra Ribe stift.«

Ved Holger Fr. Rørdam.

Orig. i Konsist. Arkiv, Pakken Nr. 84.
Vedlagt findes et Hefte med Afskrifter af følgende Kongebreve: 1. til Biskop Hans Tavsen, dat. Onsdag efter Søndagen Reminiscere 1554 (trykt i Kirkehist. Saml. I, 474–5); 2. 3. til Biskop Poul Madsen (s. foran S. 524–7); 4. til Biskop Hans Laugesen, dat. 20 Novb. 1581 (trykt i Kirkehist. Saml. I, 477); 5. 6. tvende kgl. aabne Breve af 6 April 1614 angaaende M. Iver Iversen Hemmets Beskikkelse til Biskop i Ribe Stift; det ene af dem er paa Tydsk og indeholder under Henvisning til ovennævnte Kongebrev af 20 Nov. 1581 en Bemyndigelse for M. Iver Hemmet til at udøve Bispeembedet i Tørninglen paa samme Maade som hans Forgjængere havde gjort, og en Befaling til Amtmanden paa Haderslevhus om ikke at lægge ham nogen Hindring i Vejen eller tillade andre at gjøre det. Med Biskoppens ovenstaaende Brev fulgte endvidere følgende Præstefortegnelse:

Register paa Præsterne udi Riber sticht Anno Domini 1619.

Hardsyssel.

1. Bøllingherrett. 2. Hindherret. 3. Vldborgherret. 4. Vandfuldherret. 5. Hierromherret. 6. Skodborgherret. 7. Ginding herret. 8. Hammerumherrett.

1. Bølling herritt.

Kiercker. Sognepræster.
Skierne H. Mogns Gregersen.
Staffning M. Lauge Jensen, Præpositus.
Deibierig och Hanning H. Jens Hansen.
Lem H. Niels Hansen.
Vorgod och Nørvimb H. Peder Gregersen.
Bølling och Sædding H. Thomis Pedersen.
Borris och Faster H. Christen Hind.
Ølstrup er Annex til Hour sogn vdj Hindherrett.  
Bredning er Annex til Ome sogn ochsaa i Hindherritt.  
Summa Sogner xiii, Sognepræster vij. [544]

2. Hingherritt.  

Ringkiøbing och Rindom H. Jens Ifuersen.
Hee H. Mickel Nielsen.
Stadil H. Peder Pedersen.
Veirsøe H. Anders Nielsen, Præpositus
Thiim med sin Annex Madum i Vldborrig herret H. Jørgen Jensen.
Torsted *H. Jacob Hansen1).
Omme med sin Annex Bredning i Bøllingherrit H. Niels Pedersen.
Vellingh H. Jens Gregersen.
Hour med sin Annex Ølstrup i Bøllingherrit H. Christen Andersen.
Ny sogn (ingen præst nævnes)
Och gammel sogn paa Holmsland (ingen præst nævnes).
Summa Sogner xij, Sognepræster ix.

3. Vldborrig herritt.  

Kiercker. Sognepræster.
Hodstebrou oc Mobierg H. Niels Villadsen.
Husby oc Nissom *H. Jacob Nielsen.
Staby *H. Christen Nielsen.
Vldborg oc Raasted H. Niels Pedersen, Præpositus.
Idum H. Jørgen Pedersen.
Vinding oc Vind *H. Christen Pedersen.
Felding med sin Annex Tuis vdj Hammerumherritt H. Hans Christensen.
Madum Annex til Tiimb i Hind herritt.  
Summa Sogner xij, Sognepræster vij.

4. Vandfuldherritt.  

Fialtring och Trans *H. Oluff, Præpositus.
Ramme *H. Michel Krabsønn.
Færing H. Jens Nielsen.
Dybe *H. Niels Nielsen.
Vandborg H. Gregers Jensen. [545]
Engbierg med sin Annex Harboe Øer vdi Skodborgherrit H. Jens Pedersen.
Hygom H. Matz Clemendsøn.
Houe H. Jacob Pedersen.
Summa Sogner ix, Sognepræster viij.

5. Skodborgherrit.  

Lemvig oc Leem H. Peder Gregersen Præpositus.
Tøring oc Heldom H. Hans Laurtzen.
Bøuling oc Flynder H. Christen Christensen Gødstrop.
Lomborg H. Eske Gregersen.
Guddom oc Fadbierg H. Jacob Hansen Hegelund.
Nissom H. Niels Jørgensen.
Room H. Laurtz Andersen.
Miøborg oc Nees H. Christen Nielsen.
Resen oc Homblom H. Bertel Poulsen.
Hardboe Øer er Annex til Engbierrig i Vandfuldherritt.  
Venø er Annex til Hierrom vdi Hierromherritt.  
Summa Sogner xvij, Sognepræster ix.

Hierromherritt.  

Kiercker. Sognepræster.
Ginding, Vemb oc Burre H. Sefren Mariagger.
Naffuer oc Bure (sic) H. Christen Nielsen.
Aspe H. Villem Jensen.
Ølby oc Fousing H. Olluf Pedersen.
Verum H. Christen Nielsen.
Hierrom oc Gimsing, oc Venø ligger i Skodborgherrit H. Anders Pedersen.
Handbierig *H. Martin Jensøn.
Bordbierg och Ryde, ligger vdj Gindingherrit H. Mogens Søfrensen Præpositus.
Meyrup H. Christen Christensen.
Summa Sogner xiiij, Sognepræster ix.

7. Hamerumherritt.

Aulum *H. Madtz Christensøn. [546]
Øredt och Hodzagger, ligger i Gindingherritt H. Christen Pedersen.
Vilbierig oc Timmering H. Thomes Pedersen.
Nøuling oc Sinding H. Morten Pedersen.
Snebierig oc Tøringh H. Christen Nielsen.
Sunds H. Anders Villadsen.
Gielderup H. Jens Nielsen.
Ikast H. Jens Clemendsen.
Rind oc Herning H. Anders Matsøn.
Skarild oc Arnborg H. Christen Andersøn.
Felding oc Assing *H. Peder Troelsøn.
Tuiis er Annex til den anden Felding vdj Vldborg herritt.  
Summa Sogner xviij, Præster xi.

8. Ginding herritt.

Saele *H. Christen Jensøn.
Eising H. Knud Christensen.
Estuad oc Rønbierg H. Christen Bruun.
Hadderup H. Jens Christensen.
Borring H. Anders Jensen.
Søwl H. Bertel Laurtzen.
Ryde er Annex til Bordbierig vdi Hierrom herrit.  
Hotzagger er Annex til Øret vdj Hammerum Berritt.  
Summa Sogner ix, Sognepræster vj.

Vardsyssel.  

1. Giørringherritt. 2. Skadtzherritt. 3. Maltherritt. 4. Vesterherritt. 5. Østerherritt. 6. Nørherritt.

1. Giørringherritt.

Wilslef H. Peder Madsen.
Darum M. Jacob Nielsen, Præpositus.
Aastrup med sin Annex Starup i Skadtzherritt H. Niels Baltzersen.
Giørring oc Werup H. Niels Pedersen.
Bramming oc Hunderup H. Eske Jørgensen.
Jernuid H. Lauge Sefrensen, Vicarius Superintendentis.
Summa Sogner viij, Præster oc Capellaner vj. [547]

2. Skadtzherritt.

Kiercker. Sognepræster.
Sneom oc Tiereborg H. Claus Barfod.
Nykiercke oc Faaborrig H. Søfren Lambertsen.
Grimstrup oc Orre H. Jørgen Jørgensen Præpositus.
Øsse oc Nesbierig H. Poul Jørgensen.
Brøndurn oc Nebel H. Peder Jensen.
Alslef oc Horstrup H. Peder Hansen.
Nørby paa Fanøland H. Claus Pedersen.
Sønderhov paa Fanøland H. Niels Pedersen.
Starup Annex til Aastrup i Giørring herritt.  
Skatz H. Palle Jørgensen, Cantoris Vicarius.
Jerne och Guldagger  Capellaner betienne disse tuende sogne.
Summa Sogner xviij, Præster med Capellaner x.

Maltherritt.

Føuling oc Holdste H. Niels Laurtzen.
Malt oc Folding H. Peder Nissøn.
Veine oc Leborg H. Peder Buck.
Brørup oc Linknud H. Søfren Pedersen Præpositus.
Summa Sogner viij, Præster iiij.

4. Vesterherritt.

Vdi Vard til S. Ibs Sogn *H. Madtz Buch.
Noch til S. Nicolai Sogn H. Peder Matzen.
Billem H. Ib Christensen.
Aael H. Niels Philipsen.
Hoe oc Oxeby H. Knud Christensen.
Henne H. Niels Clausen.
Nebel H. Peder Christensen.
Lydom H. Peder Poulsen.
Lunde oc Outrup H. Christen Høst, Præpositus.
Quong med sin Annex Lyne vdi Nørherrit H. Peder Mickelsen.
Lønne H. Oluff Pedersen.
Janderup H. Christen, Capellan.
Summa Sogner xiiii, Sognepræster med Capellanen xii. [548]

5. Østerherrit.

Torstrup oc Horn H. Christen Michelsen.
Hodde oc Tistrup H. Otte Pedersen.
Antzagger H. Hans Bertelsen.
Ølgod med sin Annex Strellof vdj Nørherrit H. Hans Søfrensen, Præpositus.
Summa Sogner vj, Præster iiij.

6. Nørherrit.

Lønborg oc Eguad *H. Christen Trøllund.
Oddum H. Christen Pedersen.
Hemmet oc Viimb H. Gregers Enuoldsen.
Nørborck H. Oluff Clausen.
Sønderborck H. Niels Ifuersen.
Houne er Annex til Omme vdj Nøruongsherrit.  
Lyne er Annex til Quong i Vesterherritt.  
Strelloff er Annex til Ølgod vdi Østerherrit.  
Summa Sogner x, Præster v.

Almindsyssel.  

1. Andstherrit. 2. Bruskherrit. 3. Endleherrit. 4. Holmindsherrit. 5. Jerlof herrit. 6. Slaugsherrit.

1. Andstherrit.

Kiercker. Sognepræster.
Andst oc Gesten M. Niels Mortensen.
Virst oc Becke H. Stafen Sefrensen Præpositus.
Erst oc Jordrup H. Poul Nielsen.
Skanderup *H. Jacob Buch.
Hiardrup oc Vamdrup H. Lauge Andersen.
Siest H. Simen Andersen.
Summa Sogner x, Præster vj.

Bruskherrit.

Koldingby M. Poul Poulsen Præpositus.
Harte oc Bramdrup H. Poul Hansen.
Eltang oc Vilstrup H. Hans Christensen.
Starup oc Nebel H. Christen Harboe.
Hersleff oc Viiff H. Jens Jepsen. [549]
Almind H. Jens Søfrensen Hunevad, som och er Capellan vdj Coldingh.
Summa Sogner x, Præster vj.

3. Endleherrit.

Taflov oc Errisø H. Bertel Iffuersen.
Vlderup oc Veilby H. Niels Bøguad.
Kongsted oc Bredstrup H. Poul Ibsen.
Summa Sogner vj, Præster iij.

4. Holmindsherrit.

Piedsted oc Gardsleff H. Berndt Falkamp, Præp.
Gafuerslund H. Jens Buck.
Smidstrup oc Skerup H. Laurtz Ifuersen.
Vinding H. Søfren Gyfskod, Skolmester vdj Veile.
Summa Sogner vj, Sognepræster 4.

5. Jerlofherrit.

Ectued oc Ødsted H. Søfren Poulsen, Præpositus.
Jerlof oc Høyne H. Peder Poulsen.
Summa Sogner iiij, Præster ij.

6. Slaugsherrit.

Grensted oc Heinsuig H. Niels Sefrensen.
Vorbasse oc Greene H. Christen Staphensen.
Summa Sogner iiij, Præster ij, deris Skat 16 Dlr.

Jellingsyssel.

1. Nørwongsherrit. 2. Tyrrildherrit.

Vedleby oc Hornstrup *M. Jens Pedersen.
Huexel oc Gyfskod H. Mickel Jensen.
Ringiffue H. Claus Clausen Hønborg.
Omme med sin Annex Houne vdj Nørherrit H. Jens Nielsen.
Brondle H. Antonius Hansen.
Tyrregod oc Vester H. Claus Sefrensen.
Nykirck oc Giffue H. Peder Jensen.
Voldom oc Langeschov H. Bertel Sefrensen.
Østersnee H. Christen Jensen.
Sindbierg oc Grese H. Niels Nielsen. [550]
Vindeløf til Kolderup vdj Tørrildherrit.  
Summa Sogner xvij, Præster x. Deris Skat 80 Dr.

Tyrrildherrit.

Kiercker. Sognepræster.
Skibbet H. Jacob Suenesen.
Bresten M. Niels Villemsen.
Gadbierig oc Lindballe H. Knud Nielsen.
Kolderup med sin Annex Vindeløf i Nørwongsherrit H. Daniel Jensen.
Jelling oc Houre H. Søfren Staphensen.
Nørup oc Randbyll H. Christen Bertelsen.
Summa Sogner ix, Præster vj. Deris Skat 48.

Løherritt.

Meolden H. Peder Andersen.
Døstrup H. Mickel Andersen.
Randrup H. Olluf Hansen.
Vistby *M. Lawe Andersen.
Summa Sogner iiij, Præster iiij.

Riberhus.

Vor Frue K. M. Søffrin Andersen.
Chatarinæ M. Niels Glud.
Megeltønder M. Jørgen.
Dalagger Her Peder Hansen.
Før Her Christen Brun.
Amrom Her Toche Frodsøn.
Rømø Her Jørgen Vinter.
Summa Præster vij.

Følger her efter de Kircker och Præster vdj Tørning Leen, som ligger vnder Haderslefhus dog til Riber Stifft.

Kalffslundherrit.

Hiortlund oc Kalslund H. Oluff Brun.
Fardrup H. Laurtz Hansen.
Lintrup oc Hierting H. Jacob Knudsen.

Frøsherrit.

Hygom H. Claus Sture, Præpositus.
Rødding oc Skrau H. Peder Andersen. [551]
Fuorle H. Jesper Andersen.
Linnett H. Anders Bierholm.

Aff Grammherrit.

Gram H. Hans Nielsen.
Nustrup M. Lauge Andersen.
Skrydstrup H. Peder Mickelsen.

Nør Rangstrup herritt.

Beftoft oc Tislund H. Peder Nielsen.
Herrested H. Matz Jacobsen, Præpositus.
Aggerskov H. Peder Jonsen.
Branderup H. Thomas Persen.

Huidding herritt.

Huidding H. Jens Jensen.
Skerbeck M. Anders Jacobsen.
Reesby H. Jens Regelsen.
Raagger H. Hans Bondsen.
Vodder H. Claus Ostersen.
Hørrup oc Spandet H. Jacob Nielsen.
Arildt H. Peder Jacobsen, Præpositus.
Summa Sogner xxvj, Præster xxj.

Note

1) Dette Navn saavelsom de, der i det følgende ere betegnede med *, er skrevet med en anden Haand og indsat paa en paaklæbet Seddel istedenfor et, der er dækket saaledes, at det ikke kan læses.

Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup