Tilbage
Rørdam, Holger Fr.: Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns stift 1616 – 51. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 111-145.

Edsbog for Præster og Rektorer
i Fyns stift 1616 – 51.

Ved Holger Fr. Rørdam.

Før Kirkeritualets Indførelse 1685 var der ikke nogen almindelig gjældende Form for den edelige Forpligtelse, som ved Ordinationen afkrævedes Præsterne. Det var overladt enhver Biskop at tage det Løfte, han fandt passende. I flere Stifter var dog uden Tvivl den samme Edsformular brugelig gjennem flere Biskoppers Tid, idet Eftermanden benyttede den Formular, som hans Formand havde anvendt ved Præsternes Edsfæstelse. Og i Hovedsagen var der jo ogsaa ikke ringe Lighed mellem de til forskjellige Tider og paa forskjellige Steder benyttede Formularer; men Forskjellen kan dog være paafaldende nok, i alt Fald for vor Tids Betragtning, idet nemlig den udtrykkelig udtalte Forpligtelse paa symbolske Bøger jævnlig ganske mangler. Man tør saaledes vistnok antage, at før efter Aaret 1651 har ingen Præst i Fyns Stift, hvortil den Gang hørte baade Als og Ærø, samt Laaland og Falster, været forpligtet paa symbolske Bøger.
Allerede tidligere har jeg i disse Samlinger meddelt forskjellige Oplysninger, der formentlig stille Spørgsmaalet om den danske Kirkes symbolske Bøger og om Præste- [s. 112] eden et klarere Lys, end dette Emne forhen kunde glæde sig ved.(1) Det var mig derfor kjært at komme i Besiddelse af et nyt Bidrag til Sagens Historie, idet jeg fra Pastor Joh. Clausen i Nørre-Lyndelse til Laans modtog et i dette Præstekalds Arkiv opbevaret Haandskrift, der indeholder den Ed, som Biskop, Dr. theol. Hans Michelsen i sin lange Embedstid afkrævede de Præster (og Kapellaner), som ansattes i Fyns Stift, ligesom ogsaa Eden, som de i samme Tidsrum der i Stiftet ansatte talrige Rektorer aflagde, forsynet med vedkommende Præsters og Rektorers egenhændige Underskrifter, der sædvanlig tillige oplyse, hvilket Embede vedkommende tiltraadte, samt Dagen, da Underskriften gaves (for Præsternes vedkommende vistnok saa godt som altid Ordinationsdagen), og endelig i de fleste Tilfælde Underskriverens Alder. I den allerførste Tid anmærkede Kapellanerne Navnene paa de Præster, der havde kaldet dem til Medhjælpere; men denne Skik ophørte dog snart. — I personalhistorisk Henseende er Haandskriftet, der forøvrigt synes at være benyttet af J. C. Bloch i hans bekjendte Mnskr. om Præsterne i Fyns Stift, af saa stor Interesse, at jeg har ment, at et nøjagtigt Uddrag tillige med de fuldstændige Edsformularer kunde fortjene at offentliggjøres. Egentlig burde Rektorlisten have staaet først, da mange af Rektorerne siden bleve Kapellaner eller Præster i Stiftet, og altsaa ogsaa (men paa et senere Tidspunkt), forekomme blandt Underskriverne af Præsteeden; men da derved vilde være sket Brud paa Haandskriftets Ordning, har jeg dog ment at burde foretrække denne.

 

[s. 113]

Juramenti Formula, cui subscribant electi verbi ministri, priusquam impositione
manuum ad docendi munus in Ecclesia admissi fuerint.

1. Ego N. electus Ecclesiæ N. pastor (comminister) testor in conspectu Dei, me (quantum quidem ad præsentem hanc vocationem meam attinet) haud aliud quicquam scire, quam quod juxta ordinationem Reg. Maj. et nostrarum Ecclesiarum approbatam consuetudinem, pie ac legitime ad Ecclesiasticum hoc ministerium sum vocatus ab iis, quibus ordinaria eligendi et vocandi potestas est demandata: nec unquam me quidem ad hujusce vocationis meæ promotionem, per simoniam aut alia illicita media, occulte vel manifeste, per meipsum vel per alios, quicquam molitum esse.

2. Promitto me quoque fideliter et cum omni diligentia ipsum Dei verbum cum vero Sacramentorum usu, licitisque ceremoniis in Ordinatione mandatis, Ecclesiæque mihi concreditæ per Dei gratiam pure et sincere traditurum.

3. Volo etiam per totam vitam fugere ac detestari omnem falsam atque erroneam doctrinam, phanaticasque opiniones pugnantes cum scriptis Propheticis et Apostolicis, damnatasque ab Ecclesia Christi Catholica, et me perpetuo, quantum possum maxime, iis opponere.

4. Promitto etiam, me imprimis velle libros utiles ac necessarios, præcipue in Ordin. Reg. demandatos mihi comparare, atque in eis studia mea diligenter continuare in gloriam Dei atque Ecclesiæ ædificationem.

5. Vitam quoque externam et mores meos ita attemperaturum me ex Dei gratia sancte polliceor, ut nunquam vel gloriæ Dei, vel communi nostro ordini, ex dedita opera sim futurus dedecori.

6. Postremo volo post obedientiam seculari magistratui debitam, etiam meo Superintendenti et Præposito, [s. 114] omne licitum obsequium et obedientiam, quam possum maxime, ex animo præstare: fidelitatem quoque in omnibus, nec non sinceram vitæ conversationem erga omnes, maxime vero erga meos in Domini verbo fratres et collegas charissimos, quoad vixero, declaraturum me polliceor.

 

Hæc prædicta, et si quæ alia fuerint legitime mihi a Superioribus meis demandata, quæ vel personam, vel officium meum concernunt, adjuvante spiritu Dei, ad mortem usque fideliter me servaturum recipio.
Ita me Deus adjuvet suo sancto Evangelio.

 

Nos examinati in partibus doctrinæ veræ religionis, atque approbati a D. Superintendente nostro Doct. Johanne Michaelio, præsentibus Ecclesiarum Otthoniensium pastoribus, huic juramento propria manu subscribimus.

 

Ego Matthias Joannis Lonbore, designatus et vocatus Pastor Ecclesiæ Hillersløff, huic juramento propria manu subscripsi Otthoniæ die 9 Augusti anno 1616 ætat. meæ xxviij.(2)

Ericus Martini Thaasingensis, voc. comminister ad Eccl. Syllestedt a Dn. Jacobo Erasmi, pastore ejus loci. Otthoniæ 9 Aug. 1616, ætatis meæ 28.

Olaus Nicolai, voc. comminister ad eccl. Neostad. a Dn. Olao Studio. Naxschoviæ 4 Sept. [1616], æt. 30.

Jacobus Petri Slaglosianus, voc. comminister ad eccl. Østoft. a Dn. Jacobo Jacobi, ejus loci pastore. Naxschoviæ 4 Sept. 1616, æt. 26.

Thomas Nicolai Hemmensis, voc. pastor eccl. Søndersøe, 29 Sept. 1616, æt. 32.

Joannes Matthiæ, comminister Foburgensis.

M. Joannes Zeuthenius. [Od. St. Knuds K.]

Bartholinus Theodori, pastor in Ørsted.(3)

[s. 115]

Henricus Lucæ Splette, voc. comminister eccl. Ketting in Alsia a Dn. Johanne Monrado. Otthoniæ 24 Novbr. 1616, æt. 30.

 

Ericus Nicolai, voc. comminister eccl. Medelfard et Causlund a Dn. Zenone. Otthon. 26 Febr. 1617, æt. 33.

Olaus Petri Holsepontanus, voc. commin. eccl. D. Virginis, quæ est Otthoniæ, et Sæden a Dn. M. Paulino. Otthon. 26 Febr. 1617, æt. 29.

Kilianus Theocari Gunderupius, voc. minister eccl. Birkianæ. Otthon. 9 Apr. 1617, æt. 28.

Laurentius Laurentii Gorm, voc. commin. eccl. Kyng a Dn. Erasmo Johannis. Otthon. 29 Apr. 1617, æt. 26.

Paulus Christophori Fabricius, voc. commin. eccl. Tryggeløw ac Fodslet. Otthon. 29 Apr. 1617, æt. 26.

Petrus Asseri f. Assensis, voc. commin. eccl. Østofftensis a Dn. Jacobo Wolphio. Østofft 4 Sept. 1617, æt. 38.

Magnus Johannis Chartemindanus, voc. commin. eccl. Chertemind. a Dn. Andrea Mandio. Otthon. 24 Dec. 1617, æt. 30.

 

Andreas Petrejus Svenopolitanus, voc. minister eccl. Nachschovianæ. Otthon. 6 Martii 1618, æt. 30.

Jacobus Gregorii Otthonianus, voc. comminister eccl. Chartemundanæ a Dn. Andrea Mandio. Otthon. 6 Martii 1618, æt. 34.

Canutus Matthiæ Lerche, pastor eccl. Neostadiensis. 4 Sept. 1618, æt. 26.

Joachimus Nicolai f., designatus minister eccl. Sylstadiensis Lollandorum. 7 Novbr. 1618.

Olaus Theocari, design. commin. eccl. Nycopiensis Falstr. 11 Novbr. 1618.

Christophorus Theodoricus, design. commin. eccl. Mariæboensis. 11 Novbr. 1618.

Nicolaus Andreæ Otth., design. commin. eccl. Kyngensis. 20 Decbr. 1618.

[s. 116]

Jacobus Petri Svenopolitanus, design. commin. eccl. Sandbyensis in Laalandia. 20 Dcbr. 1618, æt. 30.

 

Petrus Johannis Medelfardensis, comminister eccl. Østodensis (!) in Lavlandia. 16 Martii 1619, æt. 30.

Johannes Petri Asnensis, pastor eccl. Nørre Broubye. 2 Maji 1619, æt. 33.

Ericus Andreæ Teuxenius, commin. eccl. D. Canuti Otthon. 2 Maij 1619, æt. 32.

Andreas Martini Mandius, commin. eccl. Vestenskouff. 19 Julii 1619, æt. 36.

Christiernus Mulenius, voc. commin. eccl. D. Canuti. 1619, æt. 27.

Petrus Johannis Chartamindanus, voc. commin. in Scholenge a Dn. Joanne Jacobæo. 11 Aug. 1619, æt. 33.

Erasmus Severinius, voc. commin. eccl. Erythropolitanæ a Dn. Eschildo Claudii. 11 Aug. 1619, æt. 25.

Nicolaus Matthiæ Rygbergh, voc. minister eccl. Medelphardensis et Kauslund. Otthon. 8 Sept. 1619, æt. 37.

Olaus Laurentii, voc. pastor eccl. Marsløff et Birckinde. Otthon. 9 Sept. 1619, æt. 37.

Lavrentius Nicolai, voc. pastor eccl. Arrhøkopingensis. Otthon. 22. Sept. 1619, æt. 41.

Bernhardus Johannis, voc. pastor eccl. Syllestediensis, huic juramento subscripsi in templo Hillersløu. 16 Octbr. 1619, æt. 25.

Petrus Petrejus Wiburgensis, voc. commin. eccl. D. Canuti. In templo Hilldersleff 16 Octob. 1619, æt. 31.

Claudius Nicolai, voc. pastor eccl. Oldorpiensis. In prædio Gelskow 21 Octob. 1619, æt. 41.

Georgius Jacobi f. Æt. 27. [Vigerslev-V.]

Johannes Theophili Sadolinus, voc. pastor eccl. Horbeløff. In templo Hillersløff 9 Decemb. 1619, æt. 24.

Thomas Nicolai Kirchebye, eccl. Langaa et Øxendrup pastor electus. In templo Ringe 12 Decbr. 1619, æt. 26.

Paulus Johannides Alsingius, eccl. Hagenberg commin. electus. In templo Ringe 12 Dcbr. 1619, æt. 25.

[s. 117]

Claudius Joannis Coldingensis, eccl. Medelphardensis et Kauslundensis electus comminister. 17 Decbr. 1619, æt. 31.

Johannes Simonis, eccl. Synderby et Helgenes electus comminister. 17 Decbr. 1619, æt. 28.(4)

 

Nicolaus Joannis Staurby, eccl. Neostadiensis electus comminister. 9 Febr. 1620, æt. 26.

Johannes Frederici Mulenus, eccl. Stockemarchensis electus pastor. 27 Apr. 1620.

Andreas Joannis, eccl. Ulckebull electus comminister. 10 Junii 1620, æt. 25.

Henningius Claudii, eccl. Stockemarck electus comminister. 11 Junii 1620, æt. 31.

Malthesius Zenonis, eccl. Magelbye electus comminister. 11 Junii 1620, æt. 25.

Petrus Conradus, eccl. Lysabbell electus pastor. 27 Aug. 1620, æt. 24.

Mauritius Christierni, electus comminister ad D. Virginem Otthoniæ. 27 Sept. 1620, æt. 31.

Johannes Balthazari, electus comminister eccl. Neraa et Høyrup. 27 Sept. 1620, æt. 32.

Canutus Erici, electus comminister eccl. Halsted. 27 Sept. 1620, æt. 22.

Jacobus Nicolai, electus commin. eccl. Naxschoviensis. 15. Nov. 1620, æt. 25.

Albertus Samuelis, electus commin. eccl. Istoutianæ [dvs. Østoft] in Lollandia. 22 Nov. 1620, æt. 28.

Matthias Joannis, electus minister eccl. Eskildstrop in Falstria. 29 Novbr. 1620, æt. 31.

Georgius Christierni, el. minister eccl. Brandersløu in Laulandia. 27 Decbr. 1620, æt. 25.

Georgius Ericius L. Gamburgensis, el. commin. eccl. Rødby. 27 Decbr. 1620, æt. 34.

[s. 118]

Jacobus Johannis Carthamundanus, el. commin. eccl. Magleby in Langlandia. 27 Decbr. 1620, æt. 27.

 

David Davidis, pastor eccl. Maybølle. 21 Jan. 1621, æt. 26.

Severinus Joannis Brunnovius, commin. eccl. Westenschoff. 7 Febr. 1621, æt. 25.

Christophorus Matthiæ Lyndesius, electus minister(5) eccl. Gundsløff in Falstria. 7 Maji 1621, æt. 33.

Petrus Georgii Laulandus, el. commin. eccl. Kircheby et Tolebølle in Langlandia. 13 Maji 1621, æt. 30.

Zeno Johannis Lamdorphius, eccl. Haunberg in Alsø comminister. 25 Julii 1621, æt. 41.

Jacobus Nicolai Snedanus, eccl. Westenskouff comminister. 25 Julii 1621, æt. 32.

Ivarus Matthiæ Bogonius, ecclesiarum Dei Holeby, Burtzø et Krynge commin. 25 Julii 1621, æt. 33.

Christiernus Andreæ Assenius, commin. ad D. Canutum Oth. 22 Aug. 1621, æt. 33.

Olaus Olaides Othoniensis, eccl. Dei in Ærøe comminister. 22 Aug. 1621, æt. 31.

Andreas Christiani Brand, eccl. Dei pastor Tuntoft in Aslø (!). 3 Sept. 1621, æt. 26.

Matthias Olai, voc. commin. Ruthcopingensis. 23 Sept. 1621, æt. 34.

Johannes Gudmandius Sascerides, voc. commin. Viesløff et Vefflinge. 17 Oct. 1621, æt. 26.

Boëtius Johannis Falstrius, electus commin. eccl. Stubcopiensis. 17 Oct. 1621, æt. 31.

 

Petrus Johannides Brunovius, el. commin. eccl. Østoffte in Laulandia. 1 Apr. 1622, æt. 28.

Matthias Simonis, el. commin. eccl. Gantofftensis. 10 Apr. 1622, æt. 27.

Jacobus Nicolaus Slemmingius, el. commin. eccl. Hillestadiensis Laulandorum. 7 Julii 1622, æt. 34.

[s. 119]

Erasmus Nicolai Snedanus, el. commin. parochiarum Snøde et Stoffnsse apud Longolandos. 7 Julii 1622, æt. 27.

Johannes Georgii Aastrupius, el. pastor eccl. Alsleviensis in Falst. 14 Julii 1622, æt. 28.

Gregorius Christierni Hombletius, el. commin. eccl. Canutinæ, quæ est Otthoniæ. 9 Aug. 1622, æt. 25.

Jacobus Johannis Holsatus, el. commin. eccl. Høruppensis in Alsia. 18 Aug. 1622, æt. 28.

Nicolaus Jacobi Hindesholmius, el. eccl. Wiersløff et Wefflingh pastor. 13 Sept. 1622, æt. 26.

Johannes Erasmi Svenburgensis, el. commin. eccl. Høruppensis in Alsia. 13 Sept. 1622, æt. 43.

Franciscus Johannis Giselevius, el. commin. eccl. Ærøcopiensis. 13 Sept. 1622, æt. 30.

Andreas Paulinus, el. commin. eccl. Bøstrup. 25 Sept. 1622, æt. 25.

Lavrentius Cl. Barfodius, el. commin. eccl. Hisselager. 25 Sept. 1622, æt. 26.

Nicolaus Laurentius Snog, el. commin. eccl. Bognesiensis. 6 Nov. 1622, æt. 31.

Georgius Johannis, el. commin. eccl. Østrup et Hiadstrup. 6 Nov. 1622, æt. 29.

 

Erasmus Johannis, el. commin. eccl. Kircheby et Tolebølle. 29 Jan. 1623, æt. 26.

Olaus Jonæ, el. commin. eccl. Canutinæ. 29 Jan. 1623, æt. 27.

Joannes Severini Montanus, eccl. Eigenssee el. pastor. 12 Febr. 1623.

Zacharias Johannis, el. pastor eccl. Lindesse in Langlandia. Dominica esto mihi 1623, æt. 46.

Petrus Claudii, el. pastor eccl. Oxbull in Alsia. 9 Apr. 1623, æt. 29.

Martinus Eschilli, el. commin. eccl. Synderby et Hellenes. 4 Maji 1623, æt. 28.

Matthias Gregorii, el. commin. eccl. Kircheby et Alsløff in Falstria. 6 Julii 1623, æt. 26.

[s. 120]

Johannes Johannis, el. commin. eccl. Taagerup in Laulandia. 6 Julii 1623, æt. 26.

Johannes Andreæ, el. commin. eccl. Balsløff et Egby. 8 Julii 1623, æt. 29.

Johannes Dionysius, el. commin. eccl. Marrebogiensis in Laulandia. 13 Aug. 1623, æt. 26.

Georgius Johannes Rhod., el. commin. eccl. Kjettingensis in Alsia. 31 Aug. 1623, æt. 30.

Georgius Laurentij, el. commin. eccl. Ørstoftanæ in Laulandia. 31 Aug. 1623, æt. 26.

Johannes Pavli, el. commin. eccl. Rudcopiensis. 12 Oct. 1623, æt. 28.

 

Ivarus Laurentii, el. commin. eccl. D. Canuti Othoniæ. 4 Febr. 1624, æt. 27.

Petrus Georgii, commin. Neoburgensis. 4 Febr. 1624, æt. 29.

Petrus Johannis, commin. Foburgensis et Dernisse. 17 Martii 1624, æt. 26.

Nicolaus Andreæ, minister Syllested. 27 Apr. 1624, æt. 27.

Joannes Severini Coch, commin. eccl. Neopolitanæ in Falstria. 9 Junii 1624, æt. 26.

Christiernus Christierni, minister eccl. Homblithensis. 29 Junii 1624, æt. 31.

Johannes Christierni, commin. Søllested et Vedtoffte. 14 Julii 1624, æt. 28.

Casparus Pauli, commin. Bogoniensis. 26 Sept. 1624, æt. 40.

Janus Nicolai Orenius, commin. Ouby et Insløff. 17 Novbr. 1624, æt. 28.

 

Jacobus Christierni, commin. Østrup et Hiadstrup. 2 Febr. 1625, æt. 28.

Laurentius Nicolai, commin. Gisleff. 2 Febr. 1625, æt. 27.

Otto Petri, pastor eccl. Weelby. 2 Febr. 1625, æt. 26.

Matthias Andreæ Beschius. commin. Tranekier et Tullebølle. 1 Junii 1625, æt. 26.

[s. 121]

Petrus Andreæ, pastor Kettingensis. 26 Junii 1625, æt. 25.

Christianus Joannis, pastor Svenstrupensis. 12 Aug. 1625, æt. 29.

Andreas Boëtii, commin. Rudcopiensis et Skrøbeløv. 12 Aug. 1625, æt. 29.

Severinus Joannis, commin. Kettingensis. 12 Aug. 1625, æt. 26.

Trugillus Nicolai Alstedius, commin. Lande et Aageby. 25 Sept. 1625, æt. 28.

Christiernus Francisci Neoburgensis, commin. Skelderup et Ellinge. 2 Nov. 1625, æt. 28.

 

Johannes Georgii Sollingius, pastor eccl. Ørsted. 8 Januarii 1626, æt. 29. (Ordinatus in Nosocomio dito dato).(6)

Casparus Jacobæus Falstrius, commin. eccl. Stubcopianæ. 25 Jan. 1626, æt. 27. (Ord. i St. Knuds).

Erasmus Andreæ Laalandus (Nachscoviensis) commin. Fulsøe et Torslund. 25 Martii 1626, æt. 27. (Ordinatus in Nosocomio).

Joannes Jonæ, pastor eccl. Skaarup et Tuedt. 18 Apr. 1626, æt. 31.

Henricus Christierni, eccl. Frørup pastor. 18 Apr. 1626, æt. 26.

Severinus Nicolai Gluud, commin. Bogoniæ. 2 Junii 1626, æt. 27.

Georgius Georgii Bogonius, pastor Allderup et Dauinde. 2 Junii 1626, æt. 32.

Laurentius Nicolai Helvaderus, commin. Snødde et Stounsø. 30 Aug. 1626, æt. 27.

Joannes Pauli Gamtoftensis, commin. Lande et Bregninge. 30 Aug. 1626, æt. 27.

Nicolaus Joannis Klynius, commin. Gloslunde et Grøshaffue. 25 Oct. 1626, æt. 26.

 

[s. 122]

M. Georgius Theophilus Sadolinus, pastor Stochmarch. 7 Febr. 1627, æt 27.

Johannes Magnius Hafniensis, commin. Mariboensis. 7 Martii 1627, æt 30.

Claudius Christierni, commin. Oure et Veystrup. 7 Martii 1627, æt. 30.

Johannes Johannis, commin. Neoburgensis. 7 Martii 1627, æt. 27. (Var først øverste Collega i Odense Skole).

Olaus Erasmi Samsingius, commin. D. Canuti Othon. 21 Martii 1627, æt. 30.

Petrus Nicolai Scanus, commin. in eccl. D. Johannis Otthon. 2 Maji 1627, æt. 30.

Johannes Zachariæ N., eccl. D. Nicolai Svenoburgensis pastor designatus. 2 Maji 1627, æt. 30.

Christiernus Olai Othonianus, commin. D. Canuti Othon. 2 Maji 1627, æt. 26.

Nicolaus Christophori Fabricius, commin. Lungelse et Fuelsbølge. 2 Maji 1627, æt. 26.

Laurentius Nicolai Otthonianus, commin. in eccl. D. Virginis Otthon. 2 Maji 1627, æt. 26.

Christiernus Eberi Lymovicus, commin. Neostadiensis. 15 Junii 1627, æt. 26.

Olaus Christierni Orslevius, commin. Lande et Aageby. 15 Junii 1627, æt. 26.

Andreas Theocari Gunderupius, commin. Rastedensis. 22 Julii 1627, æt. 27.

Pavlus Johannis Naopolitanus, commin. in Bogøe penes Falstrios. 9 Sept. 1627, æt. 27.

Marcus Christiani Hombletius, commin. Kirkeby [dvs. Tranekjær] et Tulebølle apud Longolandinos. 28 Novbr. 1627, æt. 26.

Andreas Christiani Ripensis, minister in Nosocomio et Porup. 9 Decbr. 1627, æt. 27.

 

Georgius Caspari Alsius, minister Tandslet. 16 Januar. 1628, æt. 26.

[s. 123]

Georgius Johannis Haarderus, commin. in Vestenskoff et Vesternis. 29 Febr. 1628, æt. 30.

Johannes Petri Sandagrius, commin. in ecclesiis Snøde et Stoense. 29 Febr. 1628, æt. 25 ½.

M. Jacobus Sperling, pastor eccl. Canutianæ. 23 Martii 1628.

Georgius Johannis Ringensis, commin. in eccl. Medelphardensi. 23 Martji 1628.

Janus Johannis, commin. eccl. D. Johannis Otth. 23 Apr. 1628, æt. 25.

Laurentius Christierni Brunovius, commin. Neocopiensis. 23 Apr. 1628, æt. 26.

Olaus Andreæ Bredallinus, commin. in eccl. Rutcopiensi. 15 Junii 1628, æt. 26.

Olaus Nicolai Stenlosius, commin. in ecclesiis Tommerup et Brylle. 30 Julii 1628, æt. 30.

Andreas Petri Arrhensis, pastor eccl. Olderup. 7 Decembr. 1628, æt. 26.

Christophorus Christierni Hesselagerensis, commin. Bogoniensis. 7 Decbr. 1628, æt. 29.

 

Petrus Christierni Orslevius, commin. eccl. Scholenge et Boreby (!). 15 Martii 1629, æt. 30. (Ordinatus in Nosocomio).

Alexander Christiani Synderburgensis, commin. Ore et Brenderup. 23 Apr. 1629, æt. 29. (Var først Biskopens famulus).

Wilhelmus Pavli Gamtofft, pastor eccl. Synderby. 20 Maji 1629, æt. 32.

Georgius Matthiæ, pastor eccl. Fallquorsløff. 5 Julii 1629, æt. 26.

Johannes Christierni Sadeel, commin. Halsted. 10 Julii 1629, æt. 26.

Stephanus Olai Medelfardensis, comminister in Medelfard et Cautzlund. 29 Julii 1629, æt. 26.

Andreas Martini Bolteskou, pastor eccl. Seyruppe et D. Georgii. 5 Aug. 1629, æt. 28. (Først Hører i Svenborg Skole).

[s. 124]

Joannes Matthiæ Brenderup, pastor eccl. Kierte. 5 Aug. 1629, æt. 29.

Johannes Ivari Laulandus, comminister eccl. Synderby et Helgenes. 23 Aug. 1629, æt. 26.

Nicolaus Pauli Agnhortensis, eccl. Medelfardensis et Kauslund comminister. 23 Aug. 1629, æt. 26.

Jacobus Nicolai Bogonianus, commin. Ruthcopiensis et Skrøbeløv. 20 Sept. 1629, æt. 31.

Janus Paulinus Wellejus, commin. Snøde et Stouense. 20 Sept. 1629, æt. 27.

Petrus Jani Hialdesøe, commin. eccl. D. Virginis Svenburgi. 20 Sept. 1629, æt. 27.

Laurentius Johannis Brunovius Loll., eccl. Sandbyensis pastor. 24 Sept. 1629, æt. 28.

Johannes Laurentii Cartemundanus, eccl. Tandslet comminister. 24 Sept. 1629, æt. 29.

Johannes Justini Longolandinus, commin. in Thranekier et Thulebølle. 24 Sept. 1629, æt. 29.

Petrus Christierni Bogonius, eccl. Arhnacke pastor. 16 Oct. 1629, æt. 29.

Martinus Hermanni Skydeberge, pastor Skydeberge et Orte. 18 Novbr. 1629, æt. 27.

Johannes Johannis, eccl. Branderslovianæ pastor. 30. Decbr. 1629, æt. 30.

 

Laurentius Jacobi Hintzholmius, pastor Rutæcopoliensis. 19. Martii 1630, æt. 30. (Ordineret i Klosterkirken i Svenborg).

Janus Hegelund Ripa-Cimber, commin. eccl. Rødby et Ringsebølle. 16 Apr. 1630.

Paulus Paulinus Svenopolitanus, commin. eccl. Westenschouff. 28 Apr. 1630, æt. 27.

Georgius Johannis, eccl. Lillebrende pastor. 9 Julii 1630, æt. 39. (Ordineret i Ønslev paa Falster).

Lavrentius Petri Schelschorensis, pastor Nycopiensis. 3 Sept. 1630, æt. 32.

[s. 125]

Nicolaus Christiani Solarius, eccl. Nicopiensis comminister. 3 Sept. 1630, æt. 27.

Georgius Jacobæus Wolfius, eccl. Skoulenge et Gurreby comminister. 26 Sept. 1630, æt. 30.

Jacobæus Nicolai, eccl. Synderby et Hellenes comminister. 26 Sept, 1630, æt. 27.

Laurentius Georgii, commin. eccl. Thiersted et Skiørringe. 28 Nov. 1630, æt. 26.

Finno Petri, commin. eccl. Lyssabel. 8 Dcbr. 1630, æt. 35.

 

Joannes Casparides Stampius, pastor eccl. Gisle et Ryslinge. 4 Maji 1631, æt. 30.

Laurentius Olai Agendorph, pastor eccl. Ønsløff, subscripsi Nycopiæ 7 Julii 1631.

Jacobus Christierni Wordingburgius, commin. eccl. Neostad. 15 Julii 1631, æt. 27.

Nicolaus Christiani Othzingius, commin. eccl. Rudcopiensis. 14 Aug. 1631, æt. 28.

Christianus Nicolai, commin. eccl. Schofflenge et Gurreby. 14 Aug. 1631, æt. 31.

Christophorus Benedictus, [pastor] eccl. Synderby et Helgenes. 14 Aug. 1631, æt. 29.

Laurentius Erasmi Herrestadius, commin. eccl. Ørbek. 7 Oct. 1631, æt. 27.

Aegidius Johannis Melfardus, commin. eccl. Snøde et Stoense. 7 Oct. 1631, æt. 26.

Claudius Nicolai, commin. eccl. Gudme et Broager. VII Kal. Novbr. 1631, æt. 27.

Daniel Jacobæus, commin. eccl. Thoreby. 26 Oct. 1631, æt. 26.

 

Dionysius Andreæ, pastor Horslund. 4 Jan. 1632, æt. 26.

Georgius Johannis, commin. eccl. Holeby et Bursø. 4 Jan. 1632, æt. 28.

Laurentius Erici, pastor Ottersløff. 25 Apr. 1632, æt. 28.

[s. 126]

Paulus Joannis, pastor eccl. Tiersted et Schiøring. 3 Maji 1632, æt. 29.

Johannes Boëtii, commin. eccl. Asniæ et Kerrum. 27 Maji 1632, æt. 26.

Paulus Andreas Tistadius, pastor Radstediensis. 25 Junii 1632.

Matthias Severini Arhusius, pastor eccl. Skelderup et Ellinge. 15 Julii 1632, æt. 26.

Matthias Andreæ Albinus, pastor eccl. Ore et Brenderup. 23 Julii 1632, æt. 26.

Joannes Joannis Bidstrupius, commin. eccl. Snøde et Stoënse. 22 Aug. 1632.

Nicolaus Nicolai Stenlosensis, minister eccl. Gamburg. 29 Sept. 1632, æt. 27.

 

Christophorus Jacobi Longobecchius, commin. eccl. Gundsløff. 24 Julii 1633, æt. 27.

Petrus Erasmi, commin. eccl. Neostadiensis. 24 Julii 1633, æt. 28.

Laurentius Benedicti, commin. eccl. Synderby et Hellenes. 7 Aug. 1633, æt. 27.

Christophorus Nicolai, commin. eccl. Sueneburgi. 7 Aug. 1633, æt. 29.

Christiernus Nicolai Schalcodorphius, commin. eccl. Tranekier et Tolebøll. 18 Aug. 1633, æt. 33.

Georgius Christiani Flensburgensis, commin. eccl. Thoreby in Lolandia. 18 Sept. 1633, æt. 35.

Petrus Johannis Otthonianus, commin. eccl. Rudcopiensis. 13 Oct. 1633, æt. 31.

Matthias Johannis Getzoranus, commin. eccl. Schellby et Gedesby Getzoræ. 13 Oct. 1633, æt. 30.

Marcus Andreæ, commin. eccl. Errinneløff et Vlstrop. 25 Oct. 1633, æt. 29.

Michaël Petræus Arctander, commin. eccl. Gielsted et Rørup. 13 Novbr. 1633, æt. 25.

Paulus Olai Baggerus, pastor eccl. Kølstrop et Agedrop. 11 Dcbr. 1633, æt. 28.

[s. 127]

Ecchardus Christiernus Fravedensis, pastor eccl. Østerscherning et Hundstrup. 11 Dcbr. 1633, æt. 26.

Jacobus Ericius Pontoppidanus, commin. eccl. Haldsted et Affned. 11 Dcbr. 1633, æt. 27.

Georgius Christophori Laulandus, commin. eccl. Vestensylvanæ. 11 Dcbr. 1633, æt. 30.

Georgius Matthiæ, commin. Foburg. 19 Marts. 1633, æt. 32.

 

Laurentius Andreæ, commin. eccl. D. Virginis Othon. 23 Apr. 1634, æt. 27.

Clavdius Lavrentii, pastor eccl. Thommerup et Brylle. 4 Junii 1634, æt. 30.

Paulus Nicolaides, commin. eccl. Synderby och Hellenes. 4 Junii 1634, æt. 28.

Dionysius Johannis, commin. eccl. Snøde et Stouffense. 24 Junii 1634, æt. 26. (Ordineret i Rødby Kirke).

Petrus Christierni, pastor eccl. Hesselager. 2 Julii 1634, æt. 25 et quod excurrit. (Var Rector i Nyborg).

Severinus Joannis Scorrup, commin. eccl. Saxcopiensis. 2 Julii 1634, æt. 26.

Henricus Nicolai, commin. eccl. Stryn. 17 Aug. 1634, æt. 31. (Ordin. in Nosocomio),

Nicolaus Laurentii Ripensis, commin. eccl. Sønderby et Hellnes. 26 Novb. 1634, æt. 30. (Examinatus publice in Nosocomio).

Nicolaus Erasmi Kraftius, pastor eccl. Norrupe. 17 Debr. 1634, æt. 26.

 

Christianus Oliveri Svenopolitanus, commin. eccl. Stryen. 5 Apr. 1635, æt. 29. (Ordineret quasimodogeniti in Consistorio).

Gregorius Petri Elysius, commin. eccl. Asnensis. 6 Maii 1635, æt. 28.

Andreas Francisci, commin. eccl. Traneker et Tunebølle (!). 6 Maji 1635, æt. 28.

Nicolaus Claudii Julius, minister eccl. Ørbech. 10 Maii 1635, æt. 27. (Ordineret i Kettinge Kirke paa Als).

[s. 128]

M. Wichmannus Jacobi Hasebardus, pastor eccl. D. Johannis apud Ottonienses. 3 Junii 1635.

Albertus Andreæ Bred., pastor eccl. Wlslevianæ et Godsted. 3 Julii 1635, æt. 25. (Ordin. i Lolland).

Jacobus Nicolai Wintherus, eccl. Horslundensis comminister. 22 Julii 1635, æt. 26.

Laurentius Matthiæ Risæus, commin. eccl. Risensis. 9 Aug. 1635, æt. 25. (Ord. in Nosocomio).

Torbernus Erici, commin. eccl. Neraa et Aasløff. 9 Sept. 1635, æt 31. (Ord. i St. Knuds).

Johannes Jacobi Hintzholmius, commin. eccl. Klinte et Grindeløs. 9 Sept. 1635, æt. 27. (Ord. i St. Knuds).

Casparus Johannis, commin. eccl. Elby et Medelby. 9 Sept. 1635, æt. 28. (Ord. i St. Knuds).

Isaach Abrahami Falstr., commin. eccl. Døllefeldt et Mosse. 14 Oct. 1635, æt. 29.

Pavlus Johannis, minister eccl. Gundsløff. 26 Novbr. 1635, æt. 28.

Joannes Pauli Windingius, verbi divini apud Aasumenses minister. 30 Decbr. 1635, æt. 27.

 

M. Heinricus Andreæ Brun, eccl. Westerb. et Norlund. minister. 1 Febr. 1636, æt. 30.

Claudius Joannis Bogonianus, eccl. Theomontanæ [dvs. Gudbjerg] comminister. 1 Febr. 1636, æt. 29.

Claudius Jani Wardebergensis, eccl. Radstadiensis minister. 19 Julii 1636, æt. 26.

Johannes Nicolai Winitor, eccl. Birckett comminister. 20 Julii 1636, æt. 29.

Nicolaus Jacobi Egisburgius, commin. eccl. Synderby et Hellenis. 20 Novbr. 1636, æt. 27. (Ordin. i Veylby Kirke).

Jacobus Nicolai Tolosius, commin. eccl. Huusby. 1 Decbr. 1636, æt. 26. (Ord. i St. Knuds).

 

Johannes J. Frisius. 5 Febr. 1637, æt. 28. (Ord. i St. Knuds. Var Magister).

[s. 129]

Erich Mondrad, pastor eccl. Medelfardensis et Kauslund. 15 Febr. 1637, æt. 30. (Ord. i Medelfard).

Iuarus Andreæ, electus minister(7) eccl. Nerraa et Aarsleff. 22 Febr. 1637, æt. 40.

Peter Nicolai Falstrius, commin. eccl. Snøde et Stouffnsøe. 16 Julii 1637, æt. 27.

Laurentius Pauli, minister eccl. Suendstrup. 13 Sept. 1637.

Johannes Andreæ, commin. eccl. D. Virginis Otthon. 24 Sept. 1637, æt. 28.

Oligerus Boëtii, comimn. eccl. Cartamundanæ. 11 Oct. 1637, æt. 26.

Acilius Johannis, eccl. in Ryde et Gurreby Lollandorum pastor. 6 Decbr. 1637.

Christiernus Jacobi Othonianus, commin. eccl. Fraudanæ. 20 Decbr. 1637, æt. 28.

 

Severinus Nicolai Stenlosius, commin. eccl. D. Johannis Othon. 28 Febr. 1638, æt. 30.

Jacobus Petræus Langlandus., commin. eccl. Snøde et Stoffuense. 7 Mart. 1638, æt. 27.

Jacobus Jacobæus, commin. eccl. Husbyensis. 8 Apr. 1638, æt. 36.

Petrus Nicolai Stubæus, minister eccl. in Idestrup Falstrorum. 8 Apr. 1638. Anno ætatis ultra 26 mense septimo.

Andreas Ericius Othonianus, commin. eccl. Stochmarck. 11 Junii 1638.

Laurentius Christierni, commin. eccl. Lyngbygensis. 11 Julli 1638.

Petrus Petri Bog., commin. eccl. Høyrupe et Giesteløff. 11 Julii 1638, æt. 33.

Johannes Georgii Arøensis, commin. eccl. Toreby. 25 Julii 1638, æt. 29.

[s. 130]

Johannes Laurentii Bogonianus, commin. eccl. Rudcopiæ. 27 Sept. 1638, æt. 33. (Rector ante Rudcop. Ordin. in Nosocomio).

Laurentius Martini Widstedius, pastor eccl. Naschoviensis. 5 Oct. 1638, æt. 26. (Ordin. in Nosocomio).

Bartholinus Nicolai, pastor eccl. Syllested oc Skoulinge. 12 Oct. 1638, æt. 30.

Christophorus Johannis Falsterus, symmysta eccl. Ruthcopiensis. 4 Novbr. 1638, æt. 28. (Ord. in Nosocomio).

Richardus Johanneus Suenopolitanus. eccl. Snøde et Stoënse commmister. Otthoniæ 19 Decbr. 1638, æt. 29. (Var Rector i Svenborg).

Johannes Severini Otthonianus, commin. eccl. Lunde. Otthoniæ 30 Decbr. 1638, æt. 35. (Ord. in Nosocomio).

 

Augustinus Pauli Schandorphius, pastor eccl. Toreby in Lollandia. 6 Febr. 1639, æt. 30. (Ord. i Fielsted Kirke).

Johannes Nicolai Bogonianus, commin. eccl. Stockemarch. 26 Mart. 1639, æt. 29. (Ord. i St. Knuds K.).

Fridericus Justinus, commin. eccl. Hildested in Lollandia. 24 Apr. 1639, æt. 29. (Ord i St. Knuds K.).

Jacobus Claudii, commin. eccl. Nacschoviensis. 28 Apr. 1639, æt. 29. (Ord. in Nosocomio).

Christianus Joannis Wellejus, pastor eccl. Horne. 17 Julii 1639, æt. 33. (Ord. i St. Knuds K.).

Johannes Christophori Bostelius, commin. eccl. Døldefelde et Mosse. 17 Julii 1639, æt. 32. (Ord. i St. Knuds K.).

Nicolaus Johannis Bangius, commin. eccl. Dalum et Sanderum. 19 Julii 1639, æt. 25. (Ord. i St. Knuds K.).

Paulus Georgii Othonianus. commin. eccl. Tranekier et Tullebølle. 4 Sept. 1639, æt. 27. (Ord. i Munkebo Kirke).

Johannes Petri Langlandus, pastor eccl. Steenstrup. 3 Oct. 1639, æt. 27. (Ord. in Nosocomio).

Broderus Broderi Tazenius, commin. eccl. Snøde et Stonse. 23 Oct. 1639, æt. 28. (Ord. i St. Knuds K.).

Albertus Alberti Ritzius, commin. eccl. Vestenskoff et Cappell. 27 Oct. 1639, æt. 32.

[s. 131]

Albertus Georgii Thimæus, commin. eccl. Synderby et Helnisse. 11 Decbr. 1639, æt. 30. (Ord. i St. Knuds K.).

Matthias Petri Lerche, pastor eccl. Neoburgensis. 20 Decbr. 1639, æt. 29. (Ord. i St. Knuds K.).

Matthias Johannis, eccl. Tornesianiæ in Lollandia pastor. 27 Decbr. 1639, æt. 26. (Ord. in Nosocomio).

 

Henricus Martini, pastor eccl. Foburgensis. 12 Jan. 1640, æt. 27. (Ord. in Nosocomio).

Christophorus Joannis Assenius, eccl. D. Virginis Svenburgensis comminister. 12 Febr. 1640, æt. 53. (Ord. i St. Knuds K.).

Johannes Johannis Mulenius, verbi divini præco eccl. Dammarre. 18 Martii 1640, æt. 26. (Ord. i St. Knuds K.).

Petrus Bernhardi Hovius, commin. eccl. Mesungæ (Mesinge). 22 Martii 1640, æt. 31. (Ord. in Nosocomio).

Andreas Christierni, commin. eccl. Herrested och Ellvested. 6 Maji 1640, æt. 29. (Ord. i St. Knuds K.).

Henricus Johannis, pastor eccl. Atzerballe. 6 Maji 1640, æt. 26.

Ottho Jacobi, pastor eccl. Rise. 6 Maji 1640.

Andreas Matthiæ Barnæus, commin. eccl. Skaarup et Thuæd. 20 Maji 1640, æt. 26. (Ord. i St. Knuds K.).

Christiernus Andreæ Arøensis, commin. eccl. Nebbelund et Sedding. 17 Junii 1640, æt. 26.

Johannes Nicolai Lophdorphius, eccl. Gudbierg pastor. 5 Aug. 1640, æt. 30.

Nicolaus Johannis Svenburgius, pastor eccl. Søerup et Sancti Georgii. 5 Aug. 1640, æt. 26.

Petrus Canutius Langlandus, commin. eccl. Lindelse. 28 Oct. 1640, æt. 30.

Canutus Petræus Gosvinus, commin. eccl. Trøstrup et Vberud. 28 Oct. 1640, æt. 26.

Andreas Petri Nachschovius, commin. Nachschoviæ. 2 Decbr. 1640, æt. 32.

Olaus Erasmus Thestrup, eccl. Dalby et Stubberup pastor. 16 Decbr. 1640, æt. 26.

[s. 132]

Nicolaus Erasmi, commin. eccl. Allerup et Davinde. 16 Decbr. 1640, æt. 30.

Ericus Erasmi, commin. eccl. Tontoft. 16 Decbr. 1640, æt. 31.

Johannes Petri Rhonæus, eccl. Tanderup pastor. 30 Decbr. 1640, æt. 27.

Claudius Johannis Naxcovianus, eccl. Munckebo pastor. 30 Decbr. 1640, æt. 28.

 

Nicolaus Sassius, eccl. Asniensis pastor. 3 Martii 1641, æt. 33.

Georgius Johannis Foburgius, eccl. Søby och Hæden pastor. 3 Martii 1641, æt. 30.

Joannes Jacobi Barlosius, eccl. Bogonianæ et Scovby comminister. 21 Martii 1641, æt 31.

Georgius Laurentii Falsterus, eccl. Stadager et Nørrekirckebye pastor. 28 Apr. 1641, æt. 27.

Johannes Andreæ Cartemundanus, pastor eccl. Barløse. 9 Maij 1641, æt. 31.

Christiernus Joannis Zeuthenius, vocatus pastor Brendekilde et Bellinge, 18 Junii 1641, æt. 29.

Fridericus Gerhardi Endemannus, commin. eccl. Horslundensis. 7 Julii 1641, æt. 32.

Antonius Henricus Herinclovius, commin. eccl. Haldsted et Affnet. 7 Jul. 1641, æt. 33.

Ericus Christierni Humblius, pastor eccl. Tryggeløff och Foedslette. 9 Julii 1641, æt. 29.

Jacobus Johannis, eccl. Suaninge pastor. 28 Julii 1641, æt. 28.

Andreas Erasmi, eccl. Bierreby pastor. 15 Sept. 1641, æt. 27.

Johannes Erasmi, eccl. Eylby et Meelby comminister. 17 Oct. 1641, æt. 33.

Dethlovius Monrad, commin. eccl. Synderby et Helgenes. 20 Oct. 1641, æt. 28.

Gerhardus Caspari Stampius, eccl. Haarsløff pastor. 10 Novbr. 1641, æt. 33. (Var Rector i Nyborg fra 1634).

 

[s. 133]

Nicolaus Canuti Arøensis, eccl. Lyndelse et Vester Hæsinge pastor. 12 Jan. 1642, æt. 28.

Jacobus Claudius Lollandus, eccl. Erringeløff et Olstrup comminister. 26 Jan. 1642, æt. 25.

Torchillus Christierni Rudcopianus, commin. eccl. Snøde oc Stoense. 8 Maii 1642, æt. 30.

Matthias M. Liem, pastor eccl. Medelfar et Kaudzlund. 13 Julii 1642, æt. 32.

Matthias Lerche, pastor eccl. Hillersted. 20 Jul. 1642, æt. 34.

Georgius Nicolai, minister eccl. Nerøff och Hørøp. 28 Sept. 1642, æt. 36.

Rubecus Christiani Humblius, eccl. Flemmeløs comminister. 28 Sept. 1642, æt. 26.

Matthias Andreæ Naxschovius, eccl. Westerborge et Norlunde comminister. 28 Sept. 1642, æt. 33.

 

Nicolaus Joannis Fionius, commin. eccl. D. Canuti, quæ Ottoniæ est. 22 Martii 1643, æt. 29.

Laurentius Matthiæ Trodstrup, pastor eccl. Eelby et Meelby. 7 Junii 1643, æt. 28.

Johannes Johannis Langlandus, commin. eccl. Humblet. 2 Aug. 1643, æt. 27.

M. Nicolaus Petræus Brun, eccl. D. Virginis, quæ Otthoniæ est, pastor. 22 Novbr. 1643.

Petrus Balthazari Bokelmannus, commin. eccl. Allested et Veyløv. 22 Novbr. 1643.

Alexander Jacobi Hirtznachius, commin. eccl. Trøstorp et Ubberud. 22 Novbr. 1643.

Petrus Erasmi Fionus, pastor eccl. Marsløff et Birckind. 23 Decbr. 1643, æt. 32.

 

Severinus Johannis, eccl. Haasleff pastor. 7 Febr. 1644.

Clemens Petri Fabricius, eccl. Sandby pastor. 8 Maij 1644.

Franciscus Nicolai Bruun, pastor eccl. Gundsløff. 12 Maji 1644, æt. 28.

[s. 134]

Claudius Claudii, commin. eccl. Steenlos et Fangel. 4 Sept. 1644, æt. 26.

Torchillus Andreæ, commin. eccl. Kirkebye et Lunde. 11 Sept. 1644, æt. 27.

Olaus Erasmi, commin. eccl. Tranekier et Tulebølle. 9 Oct. 1644, æt. 37.

Matthias Andreæ, commin. eccl. Humbled. 9 Oct. 1644, æt. 35.

Georgius Laurentii, commin. eccl. Svenstrup. 22 Nvbr. 1644, æt. 35.

M. Johannes Schott, ordinatus in concionatorem bellicum. 8 Decbr. 1644.

 

Olaus Christierni, commin. eccl. Medelfar. 10 Jan. 1645, æt. 36.

M. Michaël Mule, pastor eccl. Wejlby. 21 Martii 1645.

Johannes Jacobi, pastor eccl. Auffnsløff och Bogense. 9 Apr. 1645, æt. 30.

Petrus Nicolai Mittelfardius, commin. eccl. Gielsted et Rørup. 9 Apr. 1645, æt. 30.

Gregorius Canuti Kragius, pastor eccl. Wlbylle et Scherning. 4 Junii 1645, æt. 28.

Georgius Henrici Stalhovius, pastor eccl. Espe et Vantinge. 9 Julii 1645, æt. 29.

Jacobus Johannis Cunningham, pastor eccl. Haarslund. 16 Julii 1645, æt. 26.

Georgius Friderici Crucovius, commin. eccl. Notmark. 8 Oct. 1645, æt. 32.

Severinus Paulinus, commin. eccl. Medelfardensis. 8 Oct. 1645, æt. 30.

M. Johannes Laurentius Synderburgensis, pastor eccl. Svindingensis. 19 Novbr. 1645.

Philippus Dominici Sonderburgo - Holsatus, commin. eccl. Tunttofianæ. 12 Decbr. 1645, æt. 26.

Georgius Marci, commin. eccl. Asniensis. 19 Decbr. 1645, æt. 28.

 

[s. 135]

Georgius Martini, pastor eccl. Haarsløff. 18 Febr. 1646, æt. 28.

Andreas Bartholini, commin. eccl. Synderby. 8 Martii 1646, æt. 26.

Andreas Pauli, commin. eccl. Cartamundanæ. 18 Martii 1646, æt. 26.

Joannes Magni Hossumius, commin. eccl. Landensis et Bregningensis. 18 Martii 1646, æt. 30.

Petrus Canuti Schiudebergius, commin. eccl. Søllinge et Helderup. 18 Martii 1646, æt. 31.

Johannes Claudii Bangius, commin. eccl. Hemmersløff [dvs. Særslev] 20 Maji 1646, æt. 26.

Jacobus Christierni Lollandus, commin. eccl. Neostadiensis. 7 Junii 1646, æt. 28.

Daniel Andreæ Prenterus Helsingorensis, commin. eccl. Brenderup et Ore. 15 Julii 1646, æt. 31.

Henningius Justini Haffniensis, commin. paroch. Tranekier et Tullebølle. 16 Aug. 1646, æt. 28.

Matthæus Reutze Stetino-Pomeranus, pastor eccl. Ryslingensis. 15 Oct. 1646, æt. 32.

Erasmus Erasmi Herrestadiensis, pastor eccl. Herrestadiensis. 4 Novbr. 1646, æt. 26.

Georgius Canuti Rødby, pastor eccl. Døllefeld et Mosse. 6 Novbr. 1646, æt 31.

Johannes Christierni Assenius, pastor eccl. Søeby et Heden. 11 Decbr. 1646.

Johannes Christierni Trochmannus, commin. eccl. Fielsted et Harndrop. 11 Decbr. 1646.

 

Boëtius Johannis Faack, pastor eccl. Sandbye. 10 Martii 1647.

Michaël Johannis Ottonianus, pastor eccl. Pontanæ Borealis. 21 Apr. 1647, æt. 27.

Severinus Johannis Karthmindanus, commin. eccl. Wisleff et Weblinge. 23 Maji 1647, æt. 36.

Andreas Beyrholmius Hatterslebiâ - Holsatus, pastor eccl. Hagenbergensis in Alsia. 25 Aug. 1647, æt. 30.

[s. 136]

Petrus Petrejus Hauniensis, commin. eccl. Stochemarch. 22 Sept. 1647, æt. 29.

Erasmus Andreæ Ottonianus, commin. eccl. Lyngby. 22 Sept. 1647, æt. 25.

Johannes Ditlevius Ottonianus, commin. eccl. Snøde et Stounse. 16 Novbr. 1647, æt. 37.

Balthazar Christophori, pastor eccl. Ørsløff. 1 Decbr. 1647, æt. 26.

Canutus Pauli Bieskius, pastor eccl. Gamtofdensis. 17 Decbr. 1647, æt. 26.

 

Christiernus Laurentii, commin. eccl. Kierte. 31 Jan. 1648, æt, 27.

Andreas Severini, commin. eccl. Sersløff. 6 Apr. 1648, æt. 26.

Severinus Olai Koch, pastor Alslebiæ Septentrionalis in Falstria. 2 Jun. 1648, æt. 28.

David Davidis Stigelius, Megapolitanæ Langlandorum comminister. 9 Junii 1648.

Johannes Bartholi, commin. eccl. Brenderup et Ore. 2 Aug. 1648.

Erasmus Olai, commin. eccl. Verningensis. 6 Aug. 1648, æt. 30.

Johannes Johannis, pastor eccl. in insula Bogøe. 16 Aug. 1648.

M. Henricus Johannis Ottonianus, pastor eccl. Skammensis. 1 Novbr. 1648, æt. 27.

 

Georgius Otthonius, pastor eccl. Stenløse et Fangel. 24 Jan. 1649.

Magnus Davidis, pastor eccl. Majebølgensis. 6 Apr. 1649.

Janus Petri Falstrius, pastor eccl. Bogøe. 6 Apr. 1649.

Johannes Francisci Svenburgensis, pastor Semmerbylgensis. 6 Junii 1649.

Christianus Canuti, commin. eccl. Halsted et Afnet. 6 Junii 1649, æt. 25.

[s. 137]

Gregorius Erasmi, commin. eccl. Nahschovianæ. 6 Junii 1649, æt. 31.

Johannes Petri Mandius, commin. eccl. Saxcopiensis. 6 Junii 1649, æt. 26.

Janus Nicolai Caimontanus, commin. eccl. Rudcopiensis. 15 Julii 1649, æt. 44.

Joannes Petri Rhonæus, commin. eccl. Vlckebøl. 15 Julii 1649, æt. 29.

Johannes Andreæ, pastor eccl. Fravedensis. 4 Cal. Sept. 1649, æt. 31.

Johannes Gregorii, eccl. Øster Hæsinge et Hillersløff pastor. 4 Novbr. 1649, æt. 31.

 

Johannes Clavdii Caselius, eccl. Stochemarchensis comminister. 1 Febr. 1650, æt. 26.

Claudius Petri, eccl. Nørre Lyndesøe pastor. 13 Febr. 1650, æt. 32.

Paulus Andreæ, eccl. Biørnstrup [dvs. Bødstrup] pastor. 27 Martii 1650, æt. 26.

Bartholus Wichman, vocatus commin. ad eccl. Serslovianam ab ecclesiæ Patrono, magnif. Cancellario. 3 Apr. 1650, æt. 33.

Olaus Canuti Lerche, eccl. Neostadiensis comminister. 1 Maji 1650, æt. 28.

Casparus Petri Langlandus, eccl. Alsløff in Falstria pastor. 12 Maji 1650, æt. 36.

Laurentius Petri Horbeløf, eccl. Sandby pastor. 30 Junii 1650, æt. 33.

Theodoricus Christophori Mariæ-boensis, eccl. Stochemarchensis comminister. 30 Junii 1650, æt. 30.

Petrus Petri Bredallinus, eccl. Kettingensis comminister. 30 Junii 1650, æt. 24.

Laurentius Michaelius Cymb., eccl. Vesterburgensis et Nordlund comminister. 30 Junii 1650, æt. 31.

Nicolaus Jacobi Schelscoranus, eccl. Tundtofft in Alsia vocatus comminister. 16 Aug. 1650, æt. 34.

[s. 138]

Canutus Canuti, eccl. Rødby et Ringsebølle pastor. 6 Oct. 1650, æt. 26.

Canutus Christierni Brun, eccl. Rødby oc Ringsebølle pastor, 6 Decbr. 1650, æt. 27 ½.

 

Matthias Jacobi Volphius, eccl. Østoftensis comminister. 9 Febr. 1651, æt. 26.

Nicolaus Jacobi Pugdal, eccl. Espe et Wantinge vocatus pastor. 28 Febr. 1651, æt. 30.

———————————

 

En Scholemesters Eed.

Jeg, N. N., kiendis, att efftersom ieg er udaff min kiere Superintendent vdvalt och samtyct till en Scholemester udj N. Schole: da loffuer ieg oc beplicter mig att vilde samme Kald baade med Lærdom och Leffnit, som det en retsindig Scholemester i alle maade egner och anstaar, flitteligen och throligen aff Guds Naade forestaa, saa att ieg icke alleniste vill Vngdommen vdj Gudfryctighed, Lærdom oc Sæder thilbørligen vnderuise, och icke nogen time min tilbetroede Scholetieniste vden høynødige Aarsage forsømme: Men ochsaa will føre et erligt, tuctigt och ædrue Leffnit: beuise min Øffrighed, geistlige och werdslige, all plictige Lydighed och Vnderdanighed, och icke med nogen wschickelighed giffue nogen forargelse i nogen maade. Dersom ieg enten aff min Lehnsmand, Sognepræst, Borgemester eller Raadmend worder for min Superintendent eller Prouist angiffuen, att ieg mig imod denne min forplict forholdet haffuer, vill ieg mitt kalld strax haffue forbrut, och det vden all Intercession godvilligen affstaa. Saa sant hielpe mig Gud och hans hellige Euangelium.

 

Ego Nicolaus Joannis, designatus ludimoderator Neostadiensis, huic juramento propria manu subscripsi, 16 Novembris Anno 1618.(8)

[s. 139]

Mattias Simonis, Rektor i Nykjøbing, 1 Decbr. 1618.

Johannes Simonis, Rekt. i Saxkjøbing, 1 Decbr. 1618.

Johannes Andreæ, Rekt. i Rudkjøbing, 17 Jan. 1619.

Andreas Paulinus, Rekt. i Kjerteminde, 25 Apr. 1619, æt. 21.

Bernhardus Johannis, Rekt. i Svenborg, 19 Maj 1619, æt. 24.

Nicolaus Jacobus, Rekt. i Assens, 19 Maj 1619, æt. 22.

David Davidis, Rekt. i Maribo, 10 Juni 1619, æt. 25.

Joannes Jonæ, Rekt. i Svenborg, 21 Okt. 1619, æt. 25.

Boëtius Johannis, Rekt. i Kjerteminde, 29 Maj 1620, æt. 29.

Jacobus Nicolai Sandbyensis, Rekt. i Nakskov, 29 Juni 1620, æt. 25.

Andreas Laurentii, Rekt. i Stubbekjøbing, 27 Aug. 1620, æt. 28.

Christiernus Eberi Lymovicus, Rekt. i Nysted, 24 Oct. 1620, æt. 24.

Andreas Christiani Brandius, Rekt. i Nakskov, 19 Nov. 1620.

Erasmus Johannis, Rekt. i Bogense, 21 Jan. 1621.

Georgius Georgii Falstr., Rekt. i Faaborg, 14 Maj 1621, æt. 21.

Erasmus Nicolai, Rekt. i Maribo, 19 Juni 1621, æt. 24.

Georgius Laurentii, Rekt. i Nakskov, 3 Sept. 1621, æt. 23.

Georgius Johannes Rhodius, Rekt. i Nyborg, 8 Sept. 1621, æt. 28.

Joannes Severini Coccius, Rekt. i Kjerteminde, 11 Okt. 1621, æt. 23.

Claudius Christierni Hesselager, Rekt. smst., 7 Apr. 1622, æt. 25.

Joannes Severini Coccius, Rekt. i Nykjøbing, ad triennium eidem officio obligatus, 10 Apr. 1622.

Andreas Severini Sørupius, Rekt. i Middelfart, 6 Maj 1622, æt. 38.

Laurentius Georgii, Rekt. i Stubbekjøbing, 1 Juli 1622.

[s. 140]

Georgius Georgii Falstrius, 17 Sept. 1622, Rekt. i Assens, æt. 22.

Christiernus Nicolai Schalcodorphius, Rekt. i Faaborg, 19 Sept. 1622, æt. 24.

Laurentius Nicolai Gramm, Rekt. i Bogense, 21 Jan. 1623, æt. 23.

Christianus Christiani Longolandinus, Rekt. i Nyborg, 16 Juli 1623, æt. 30.

Severinus Joannis Longolandinus, Rekt. i Rudkjøbing, 31 Juli 1623, æt. 23.

Matthias Beschius, Rekt. i Bogense, 14 Aug. 1623, æt. 24.

Nicolaus Andreæ, Rekt. i Nakskov, 6 Sept. 1623, æt. 26.

Petrus Georgii, Rekt. i Nyborg, 5 Okt. 1623, æt. 29.

Jacobus Christierni, Rekt. smst. 31 Jan. 1624, æt. 27.

Petrus Andreæ, Rekt. i Svenborg, 21 Jan. 1624, æt. 23.

Zacharias Petri, Rekt. i Nakskov, 24 Maj 1624, æt. 28.

Casparus Jacobæus Falstrius, Rekt. i Stubbekjøbing, 7 Juni 1624, æt. 25.

Laurentius Christierni Bruunius, Rekt. i Nykjøbing, 7 Juni 1624, æt. 22. Ad triennium obligatus.

Georgius Johannis Haarius, Rekt. i Maribo, 9 Juni 1624, æt. 25.

Joannes Casparides, Rekt. i Nyborg, 1625, æt. 24.

Olaus Erasmi, Rekt. i Middelfart, 18 Marts 1625, æt. 28.

Christianus Jacobi Urlevius, Rekt. i Bogense, 1 Juni 1625, æt. 24.

Henricus Christierni, Rekt. i Svenborg, 12 Juli 1625, æt. 25.

Laurentius Nicolai Helduaderus, Rekt. i Rudkjøbing, 14 Juli 1625, æt. 25.

Olaus Nicolai Stenlosius, Rekt. i Assens, 4 Nov. 1625, æt. 27.

Finno Petreus Bogonius, Rekt, i Saxkjøbing, 18 Marts 1626, æt. 30.

[s. 141]

Jacobus Jacobæus Hindzholmius, Rekt. i Svenborg, 25 Apr. 1626, æt. 25.

Petrus Christierni Falstrius, Rekt. i Stubbekjøbing, 29 Apr. 1626, æt. 27.

Johannes Georgii Smed, Rekt. i Nakskov, 10 Marts (!) 1626.

Christianus Nicolai Schalcodorphius, Rekt. i Rudkjøbing, 23 Sept. 1626.

Christophorus Christierni Hesselagerensis, Rekt. i Bogense, 8 Marts 1627.

Andreas Georgii Mandius, Rekt. i Svenborg, 2 Apr. 1627, æt. 24.

Petrus Joannis Hafn., Rekt. i Faaborg, 14 Apr. 1627.

Georgius Johannis, Rekt. i Middelfart, 27 Apr. 1627, æt. 25.

Laurentius Johannides Brunovius, Rekt. i Nakskov, 1 Juni 1627, æt. 26.

Matthias Johannis Getzoranus, Rekt. i Nysted, 25 Jan. 1628, æt. 26.

Petrus Christierni Bogonius, Rekt. i Faaborg, 1628, æt. 27.

Nicolaus Pauli, Rekt. i Middelfart, 24 Marts 1628, æt. 25.

Joannes Matthiæ Festerus, Rekt. i Maribo, 9 Apr. 1628, æt. 25.

Nicolaus Christiani Solarius, 5 Juli 1628, æt. 25. (i Nykjøbing; var sammesteds først Hører).

Wilhelmus Pauli Gamtofft, Rekt. i Assens, 18 Juli 1628, æt. 30.

Laurentius Benedicti, Rekt. i Bogense, 12 Decbr. 1628, æt. 24. (Var Collega i Assens Skole).

Laurentius Erici, Rekt. i Assens, 14 Maj 1629, æt. 25.

Joannes Andreæ B., Rekt. i Stubbekjøbing, 1 Apr. 1629, æt. 24.

Accilius Johannis Westerburgius, Rekt. i Nakskov, 22 Aug. 1629, æt. 24.

[s. 142]

Gregorius Georgii Moenensis, Rekt. i Stubbekjøbing, 4 Sept. 1629, æt. 32.

Nicolaus Mathiæ, Rekt. i Svenborg, 9 Sept. 1629, æt. 28.

Laurentius Johannis, Rekt. i Faaborg, 16 Okt. 1629, æt. 31.

Petrus Martini, Rekt. i Middelfart, 9 Febr. 1630, æt. 27.

Georgius Matthiæ, Rekt. i Faaborg, 28 Febr. 1630, æt. 28. (Prior [dvs. Laurentius Johannis] abiit inscio et invito Magistratu).

Georgius Nicolai, Rekt. i Kjerteminde, 24 Marts 1630, æt. 26.

Andreas Joannis, Rekt. i Bogense, 24 Marts 1630, æt. 27. [Se nedenfor, S. 145].

Severinus Magni Sturmius, Rekt. i Saxkjøbing, 21 Apr. 1630, æt. 29.

Thomas Christophori Langlandus, Rekt. i Rudkjøbing, 1 Nov. 1630, æt. 30.

Erasmus Ivarius Othonianus, Rekt. i Middelfart, 4 Maj 1631, æt. 24.

Georgius Christiani Flensb., Rekt. i Nykjøbing., 1 Nov. 1630, [Burde altsaa staa foran den foregaaende].

Augustinus Johannis Norveg., Rekt. i Nysted, 15 Juli 1631, æt. 21.

Casparus Johannis Othon., Rekt. i Nyborg, 27 Nov. 1631.

Georgius Bartholinus Taulovius, Rekt. i Nyborg, 26 Maj 1632.

Claudius Laurentii Asnensis, Rekt. i Assens, 9 Juni 1632, annuo spatio in officio mansurus.

Johannes Christophori, Rekt. i Maribo, 28 Juni 1632, æt. 25. (Blef Cap. til Døllefelde og Mosse).

Christophorus Jacobi Longobecchius, Rekt. Stubbekjøbing, 30 Juni 1632, æt. 26.

[s. 143]

Richardus Johanneus Suenopolitanus, Rekt. i Svenborg, 19 Juli 1632, æt. 22. (Blef Cap. i Snøde 1638).

Johannes Severini Othonianus, Rekt. i Middelfart, 21 Aug. 1632, æt. 29. (Blef Cap. i Lunde 1638).

Petrus Erasmi, Rektor i Nysted.

Jacobus Nicolai Wintherus, Rekt. i Stubbekjøbing, 25 Juli 1633.

Petrus Christiani Humblius, Rekt. i Nyborg, 11 Aug. 1633, æt. 24.

Ericus Andreæ Bredalinus, Rekt. i Nykjøbing, 27 Aug. 1633, æt. 26.

Nicolaus Petræus, Rekt. i Assens, 4 Juni 1634, æt. 25.

Gerhardus Caspari Stampius, Rekt. i Nyborg, 10 Sept. 1634, æt. 26. (Blef Præst i Haarslev).

Casparus Johannis Colshavius, Rekt. i Faaborg, 26 Okt. 1634, æt. 26. (Hans Fader var Præst samme Tid i Kolshauge).

Janus Caimontanus, Rekt. i Svenborg, 20 Maj 1635.

Georgius Petri Chartemundanus, Rekt. i Faaborg, 22 Juli 1635, æt. 25.

Bartholomæus Nicolai Lollandus, Rekt. i Nakskov, 30 Juli 1635, æt. 25.

Laurentius Christierni, Rekt. i Faaborg, 20 Apr. 1636, æt. 30.

Olaus Nicolai Hofdingius, Rekt. i Stubbekjøbing, 16 Jan. 1637.

Johannes Erasmi Baccherus, Rekt. i Æreskjøbing, 30 Marts 1637, æt. 25.

Johannes Martini Falsterus, Rekt. i Stubbekjøbing, 8 Juli 1637, æt. 26.

Laurentius Johannis Naxschovius, Rekt. i Saxkjøbing, 25 Febr. 1638.

Georgius Andreæ Othonianus, Rekt. i Svenborg, 4 Marts 1638, æt. 27.

Georgius Laurentii Chartemindanus, 15 Marts 1638.

Antonius Henrici, Rekt. i Nakskov, 26 Okt. 1638.

[s. 144]

Christophorus Johannis Falstrius, Rekt. i Rudkjøbing, 4 Nov. 1638. (Blef samme Tid Cap. i Ruthkøp.).

Wilhelmus Nicolai A., Rekt. i Middelfart, 2 Jan. 1639.

Joannes Joannis, Rekt. i Assens, 12 Marts 1639. (Den forrige reyste til Leyden).

Jacobus Johannis Haf., Rekt. i Maribo, 19 Juli 1639.

Andreas Christiernius, Rekt. i Middelfart, 18 Jan. 1640.

Jacobus Alberti Ritz, Rekt. i Stubbekjøbing, 28 Febr. 1640.

Severinus Joannis Tornovius, Rekt. i Nysted, 4 Apr. 1640.

Christianus Joannis Zeuthenius, Rekt. i Middelfart, 28 Apr. 1640.

Nicolaus Canuti Arøensis, Rekt i Faaborg, 30 Maj 1640.

Jacobus Outzenius Hatterslebiensis, blev Rekt. i Nykjøbing 20 Marts, underskrev Eden 23 Juni 1640.

Joannes Petri Bredalinus, Rekt. i Faaborg, 31 Jan. 1641.

(Erasmus Caspari Schmidtth, Rekt. i Ærøskjøbing, 22 Apr. 1641. Er atter udstreget).

Georgius Laurentii, Rekt. i Ærøskjøbing, 28 Apr. 1641.

Petrus Baggerus Johannis Nidrosiensis, Rekt. i Svenborg, 17 Maj 1641.

Laurentius Nicolai Rybergius, Rekt. i Middelfart, 8 Juni 1641.

Johannes Johannis Brunovius, Rekt. i Nakskov, 8 Juli 1641.

Laurentius Nicolai Neoburgius, Rekt. i Saxkjøbing, 7 Okt. 1641.

Petrus Claudii Bergensis, Rekt. i Nyborg, 8 Nov. 1641.

Alexander Jacobi Hirtznach, Rekt. i Middelfart, 12 Sept. 1642, æt. 28.

Severinus Johannis Karthemundensis, Rekt. i Faaborg, 23 Sept. 1642.

Andreas Pauli, Rekt. i Kjerteminde, 27 Okt. 1642.

[s. 145]

David Davidis Stigelius, Rekt. i Middelfart, 14 Decbr. 1643.

Johannes Christierni Assenius, Rekt. i Bogense, 12 Juli 1644.

Christiernus Joannis Rindius, Rekt. i Ærøskjøbing, 13 Nov. 1644.

Laurentius Jani Wardebergensis, Rekt. i Saxkjøbing, 18 Sept. 1645.

Ericus Joannis Bredalinus, Rekt. i Faaborg, 12 Jan. 1646.

Georgius Otthonius, Rekt. i Kjerteminde, 18 Marts 1646.

Jacobus Christierni Lollandus, Rekt. i Nysted, 6 Juni 1646.

Petrus Petri Empolejus, Rekt. i Nykjøbing, 15 Juni 1646.

Andreas Joannis underskrev 2den Gang Eden 5 Decbr. 1646. [Se ovenfor, S. 142].

Matthias Martini Morsinus, Rekt. i Kjerteminde, 18 Jan. 1649.

Jacobus Andreæ Scefferus, Rekt. i Nyborg, 31 Marts 1649.

Jacobus Nicolai Caimontanus, Rekt. i Rudkjøbing, 15 Juli 1649.

Canutus Christierni Brunovius, Rekt. i Nysted, 31 Marts 1650.

Christophorus Christophori Hafniensis, Rekt. i Nyborg, 2 Apr. 1650.

Matthias Jacobi Lerche. Rekt. i Nysted, 4 Decbr. 1650.

———————————

Noter:

(1) Ny kirkehist. Saml. V, 590–612. Kirkehist. Saml. 3. R. IV, 469-77.
(2) I det følgende ere Underskrifterne noget forkortede af Udgiveren.
(3) Dette og de to foregaaende Navne ere skrevne med Biskop Hans Michelsens Haand.
(4) Naar forholdsvis saa mange Præster ordineredes 1619, hænger det vist nok sammen med Pesten, som rasede i dette Aar.
(5) Der har først været skrevet: comminister.
(6) Denne i Parenthes tilføjede Notits, ligesom andre i det følgende, der ere anførte paa samme Maade, er i Hdskr. tilføjet i Randen med en anden og nyere Haand.
(7) Der har først været skrevet: comminister.
(8) Paa samme Maade ere de følgende Underskrifter affattede, hvilke dog meddeles i forkortet Form.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup