Tilbage

Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag, 1984. Kristiansand, s. 122-126.

Maren Cortsdatters slektsopptegnelser

Sommeren 1975 fant Bjørn Slettan ei skinninnbundet, håndskrevet bok av meget spesiell karakter blant gamle protokoller fra formannskap og skolekommisjon i Holums kommunearkiv i prestegården på Fodnebø. Boka, som er på 160 sider, inneholder en blanding av småvers, religiøse sanger og slektsopptegnelser, alt nedskrevet på 1600-tallet av ei jente i ten-årene.
      Forfatteren, Maren Cortsdatter Wegner, var etter eget utsagn født 12. november 1657. Foreldrene var Cort Thomassen Wegner, sogneprest i Mandal, og hans andre hustru Marine Povelsdatter Ancher. På morssida hadde Maren sine røtter i de kjente danske presteslektene Ancharius og Hegelund. Minst tre av hennes mors søsken kom til Kristiansandsdistriktet, og enda en morbror var sogneprest Peder Anchers Povelsen Hegelund i Lyngdal. Om sistnevnte har Arne Stuestøl skrevet en artikkel i AHÅ nr. 48/1970, men dette var altså før boka til Maren Cortsdatter ble funnet.
      Det er i seg selv en sjeldenhet at man kommer over slike private nedskrevne ting fra 1600-tallet, men det spørs om ikke innholdet av Maren Cortsdatters bok er vel så bemerkelsesverdig. Hennes slektsopptegnelser, som gir opplysninger fra tidsrommet 1580-1674, har særlig vakt oppsikt blant slektsgranskere i Danmark, der flere anetavler er blitt revidert og supplert som følge av Marens skrivekløe. Også her på Agder skulle opplysningene ha krav på interesse, ettersom her trolig lever folk den dag i dag som kan føre slekta si tilbake til familiene Ancharius og Hegelund.
      Boka etter Maren Cortsdatter Wegner ble sendt til Riksarkivet i Oslo for kopiering høsten 1975, og samtidig ble foretatt en bokstavrett avskrift av slektsopptegnelsene ved Kaare Pedersen, Lysaker. Han har velvillig stilt avskriften til disposisjon for Agder Historielag, slik at årsskriftets slektsinteresserte lesere kan få delaktighet i dette kildeskriftets innhold. Og dermed overlater vi til Maren Cortsdatter selv å fortelle om slekta si:
 
Anno 1580 den 26 dag Juni otte dage effter S.Hans dag wahr min kiere Moders Mor faders M. Peder Hegelunds brullop udi Ribe med min kiere Moders Mormoder Margrete som wahr H. Jørgen Proustens datter udi Tønder.
Anno 1584 den 25 November bleff min hierte Kiere Mor Moder, Maren Pedersdatter fød och bleff kaldet effter hindes faders Moder.
Anno 1598 den 13 Juli bleff min kiere Moders MorModer siug aff Sprinkelsiuge, saa døde hun den 22 juli, der di haffde leffuit sammen udi 11 Aar. Gud giffue hende med Alle guds udvalde en gledelig opstandelse.
Anno 1614 den 18 februari døde min Kiere Moders Morfader gud giffue hannem med alle tro christne en gledelig opstandelse paa den yderste dommedag.
[s. 123]
Anno 1595 den .. var min H.K. Morfaders brullop i Starupgaard, med Chatrine S. Frederich Husfogeds datter udi Wandling.
Anno 1596 den 13 Maij gaff gud dennem en søn bleff kaldet Iffuer effter min S. Morfaders farfader.
Anno 1597 den 9 augusti gaff gud dennem en søn, bleff kaldet Hans som siden bleff proust udi Aabenraa.
Anno 1599 den 7 Augusti, gaff gud dem en søn bleff kallet Ancher, effter min S. Morfaders broder.
Anno 1600 den 11 Maij døde S. Chatrine i hindes Alder 22 Aar. Gud giffue hende med Alle Guds udvalde en gledelig opstandelse paa den yderste dommedag.
Anno 1602 den 13 december, vahr min S. Morfaders brullop Paa Ribe Raadhus Med min H. K. MorModer, Maren S. M. Peder Hegelunds datter udi Ribe.
Anno 1603 den 8 december gaff Gud dennem en søn som bleff kaldet Hans effter min S. Morfaders fader.
Anno 1605 den 29 juli gaff gud dennem en søn som bleff kaldet Jørgen effter min Mormoders S. Morfader som var proust udi Tønder.
Anno 1607 den 22 februari gaff gud dem den tredie Søn som bleff kaldet Karsten effter min S. Morfaders Suoger.
Anno 1608 den .. Juni gaff gud dennem en datter som bleff kaldet Chatrine effter min S. Morfaders første hustru.
Anno 1610 den 9 april gaff gud dennem en datter som bleff kaldet Margrete effter min Moders S. Mormoder.
Anno 1613 den 17 april gaff gud dennem en datter som bleff kaldet Rachel effter min S. Morfaders Moder.
Anno 1615 den 22 juni gaff gud dennem en datter som bleff kaldet Lisbet effter min Mormoders S. MorModer.
Anno 1618 den 29 Januari gaff gud dennem en søn bleff kaldet Peder Hegelund effter min Moders S. Morfader.
Anno 1620 den 3 Juli gaff gud dem en liden datter som iche kom leffuende til verden Huis siel gud glede udi det evige liff.
Anno 1621 den 28 september bleff min H. K. Moder fød och bleff kalded Marine effter min H. K. MorModer.
Anno 1625 den 10 februari gaff gud dem en søn bleff kalded Frederich effter S. Frederich Husfoged i Vandling.
Anno 1627 den 13 februari gaff gud dennem den siste datter som bleff kalded Agnete effter min H. K. MorModers S. Maaster.
Anno 1626 den 12 januari døde min H. K. Morbroder S. Ancher udi Slagelse, hand her en ringe tid haffde tient udi Schole, gud giffue hannem en Gledelig opstandelse med alle guds børn.
Anno 1629 den 27 September døde min H. K. liden Maaster Agnete der hun var halfftredie Aar gammel och 5 uger. Gud giffue hende en gledelig opstandelse.
Anno 1630 den 12 februari døde min H. K. Morbroder S. H. Hans som var proust udi Abenraa i det 5 Aar. Gud giffue hannem en gledelig opstandelse.
Anno 1635 imellem den 26 och 27 october om natten henkaldede Gud min H. Allerkiereste Morfader meget hasteligen, der di haffde leffuet kierligen och vel tilsammen paa det 33 Aar. Gud giffue hannem med alle Guds udvalde en gledelig opstandelse paa den yderste dommedag. Gud gaff dennem 12 børn udi deris Echteschab gud forsørge dem Allesammen.
[s. 124]
Anno 1635 den 17 Juli var min H. K. Suogers H. Peders brullup med min H. K. Maaster Rachel i Starupgaard.
Anno 1638 den 10 februari gaff gud dem en datter som bleff kaldet Marine effter min H. K. MorModer.
Anno 1645 den 15 augusti henkallede gud den samme liden H. K. pige i hendis Alders halff ottende Aar och 4 dage. Gud giffue hende paa den yderste dommedag med alle guds børn en gledelig opstandelse.
Anno 1633 den 1 september stod min H. K. Suoger Christen Søffrensøns festensøll udi Starupgaard, och hans brullup sammesteds den 2 februari 1634 med min H. K. Maaster Margrete Povelsdatter Gud giffue dennem lyche och velsignelse baade til Siel och liff.
Samme Aar 1634 den 9 detzember klochen halff gaen 2 efftermiddag gaff gud dem en datter som bleff kaldet Marine.
Anno 1636 den 22 Maij klochen halffgaaen 12 formiddag gaff gud dem en datter som bleff kaldet Margrete.
Anno 1654 den 25 maij klochen halffgaaen 7 om aften henkallede gud min kiere Suoger, nu Salig Christen Søffrensen fra denne Elendige verden til sit evige Rige och Herlighed. Gud giffue hannem med alle guds udvalde paa den yderste dommedag en gledelig opstandelse, och bleff hans lig nedsat i Vandsøe kierke paa Lister och haffde H. Niels paa Lister denne techst Offuer hannem Elias prophete i det 56 Capitel.
Den retvise ankommer, och der er ingen som legger det paa hierte, och Hellige folk bliffuer bortsamlede och ingen giffuer acht der paa, och de retvise bliffuer borttagne fra ulycke och de som haffuer vandret Rettelig for sig kommer til fred och hørtes i deris Soffuekammer.
Anno 1653 den 3 juli stod min Hierte Kiere faders brullup til min kiere Suoger Laures Chri- [s. 125] stensens paa Christiansand med min hierte Kiere Moder Marine Povelsdatter Ancher. Gud la dem leffue Gudfrychtige och kierlige tilsammen i denne Elendige verden och siden i Himmerig til Evighed, Amen. Gud unde os hen at leffue saa, naar vi aff denne verden schulle gaa, vi maate aff Hiertet vere glade for alle guds gaffuer Tacke da saa frydefuld ind i Himmerig gaa ved Jesum Christum allesammen, det unde os gud fader Amen.
Maren Cortsdatter        
Wegner E. H.        
1655 den 20 Augusti om Afften, klocken imellem 6 och 7, gaff Herren dem en liden datter tilsammen, Hun bleff Christnet den 29 Augusti, och kalded Alhed.
Hindes faderer vahr, Min Morbroder Herr Peder Hegelund i Lyngdal Min Suoger Laures Christensen paa Christiansand Min Maaster Margrete S. Christen Søffrensens Min Maaster datter Ide Niels Pedersøns Min Maaster datter Margrete Christensdatter
Gud unde samme deris liden datter at opvoxe gud til ære, och hindes forelder saa vel andre gode venner til glede, och sig selff til evig Salighed Amen.
1657 den 12 november om morgenen klocken ved 5 bleff jeg fød, och bleff kaldet Maren effter min Allerkierest MorModer, mine faddere Anders Reisen, Rolf Fredrichsøn Albret Lauensøn(?), min Maaster Lisbet, Anne Nielsdatter Sandis(?) Kiersten Nielsdatter, gud lad mig opvochse gud til ære min forelder saa vel andre gode venner til glede och mig selff til evig Salighed, Amen.
1664 den 5 Augusti om morgen klocken ved 3 slet velsignet den gode gud dem med en liden søn bleff kaldet Thomes effter min faders S. fader M. Thomes Cortzsøn. Hans faderer, vores suoger Hr Anders Nielsen paa Christiansand Johan Jacobsøn, Lauridtz Lauridtzsøn, Anne Lauridtzdatter, Hertvig Nielssøns, Maren Fredrich Christensøns, Maren Lauridtzdatter. Den Allerhøyeste gud lad hannem opvochse for alting gud til ære hans forelder och andre gode venner til glede och sig selff til evig salighet Amen.
1665 den 21 April om aftenen klocken imellem 8 och 9 henkallede den Almechtige gud samme lille Allerkiereste barn fra denne elendige verden til den Evige glede och herlighed, gud unde os, der at finde hannem, och da forglemme, ald denne verdens bedrøffuelse, och leffue til evig tid i glede och herlighed, Amen.
Anno 1660 den 10 maij henkallede gud Almechtigste Min Allerkiereste, nu Salige MorModer fra denne elendige verden. Gud lade os, alle hindis finde hende udi den Evige och uforgengelige glede, der at leffue tilsammen til evig tid, Amen.
1669 den 8 August haffde Her Christian Tausen troloffuelse her paa Fodneby med min kiereste søster Alhed Cortzdatter, gud giffue dem Naade lycke och velsignelse.
1670 den 19 marti henkallede Herren den nu S. Mand Her Christian Tausen fra denne elendige och ubestandige verden, om aftenen klocken imellem 7 og 8 slet, och haffde min kiereste fader denne techst offuer hannem, den 29 marti udi Holme kircke, aff S. Mattei Evangelium i det 25. (Utelates)
Anno 1653 den 17 juli stod min Hiertekiere Morbroders, Her Peder Anchers H. brullup paa Lister i Vandsø prestegaard med Her Nielsis datter Maren Nielsdatter, Gud giffue dem lycke och velsignelse, både timelig och evig.
Anno 1673 den 14 ochtober haffde Her Knud Hansøn Kylstrup Brullup med min hiertekiere Søster Alhed Cortzdatter gud giffue dem Naade lucke och velsignelse.
Anno 1674 den .. November om natten klocken imellem 12 och 1 gaff gud dem en liden datter bleff kaldet Soffia.
[s. 126]

Tilrettelagt for internett av R. Rostrup, med tillatelse fra Agder Historielag.