Tilbage

Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 4., Kjøbenhavn 1868–69, s. 117-142 (Originalen).

 

[s. 117]

Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643 – 1682.

Meddelt af Overlærer J. Kinch.

 

Af denne Bog, som findes på Ribe Bispekontor, leveres her et Uddrag. Bogen er indrettet således, at først den Ed er indført, som Præsterne havde at aflægge. Derefter have Præsterne i den Tidsfølge, i hvilken de ere ordinerede, selv indført et af hver enkelt formuleret Løfte, i hvilken den iforvejen aflagte, almindelige Ed undertiden nævnes, undertiden ikke, og som de derefter have underskrevet. Derefter følger Provsteeden og den af hver enkelt Provst ved hans Tiltrædelse indførte og underskrevne Forpligtelse. Derpå kommer Ederne for Skolemestere (Rektorer) og Hørere ved Latinskolerne, ligeledes med hver enkelts Forpligtelse, og endelig på samme Måde Degneeden og hver enkelt Degns Forpligtelse.

Selve Ederne har jeg optaget med af den Grund, at de afvige mere eller mindre fra dem, som findes i det nugjældende kirkeritual af 1685; en Ed for Hørerne ved Skolerne findes der slet ikke i dette.

Hvad den Orden og Regelmæssighed angår, hvormed Ederne ere indførte, ere disse vistnok størst med Hensyn til Præsteeden; jeg ved ikke, om den mangler for nogen af de ordinerede Præster med en enkelt i selve Bogen antydet Undtagelse. Derimod er der vistnok enkelte Provster, som ikke have indført nogen Forpligtelse, og det Samme gjælder om en stor Del af de underordnede Lærere ved Skolerne. En mindre, men i historisk Henseende beklagelig Unøjagtighed er det, at temmelig Mange af dem, som have afgivet deres Forpligtelse, [s. 118] have undladt at anføre det Præstekald, det Provsti eller den Skole, i eller ved hvilken de ere blevne ansatte, og ligeledes Adskillige ikke have tilføjet Forpligtelsens Datum. Hvor jeg har kunnet udfylde den første Mangel, har jeg gjort det ved at tilføje Sognekaldet, Provstiet eller Skolen i Parenthes; men det er ikke allevegne, at jeg har været istand dertil ved de Hjælpemidler, som stå til min Rådighed.

Forstyrrelserne i Krigsårene, navnlig i de sørgelige År 1659 og 1660, træde stærkt frem i disse Lister, som således bestyrke, hvad man fra andre Sider har berettet om disse År.

Med Hensyn til Stednavnene har jeg brugt den nuværende Skrivemåde. Personnavnene har jeg derimod givet således, som Vedkommende selv have underskrevet dem; men forsåvidt de i nogle Tilfælde have nævnet sig både med deres egentlige, danske Navn og med den latiniserede Form af dette, har jeg foretrukket det første.

Pastoris Juramentum.

1. Ego N. N. juro, et in conspectu Dei sancti testor, me in corde et conscientia certum esse, quod et sacrum hocce munus, juxta præscriptum verbi Divini et Ordinationis Ecclesiasticæ, legitime vocatus sim, ita ut nullis usus sim mediis, divinitus prohibitis, sive occulte, sive manifeste, huic officio ut præficerer.

Deinde promitto, me summa diligentia adlaboraturum, ut doctrina cælestis, comprehensa scriptis Propheticis et Apostolicis, et libris Ecclesiarum Danicarum symbolicis, auditoribus fideliter instilletur; Sacramenta ad normam, a Christo præscriptam, decenter ac devote administrentur; Disciplina Ecclesiastica diligenter exerceatur; Catechetica doctrina urgeatur; ceremoniæ, in Ecclesia receptæ, observentur; nec quidquam contra constitutiones Ecclesiasticas admittatur.

Tertio, serio ac sancte voveo, quod non tantum velim fugere ac detestari doctrinam verbo Divino adversam; sed etiam velim eandem pro virili impugnare, sangvinem potius fusurus, quam dogmata falsa ac fanatica adprobaturus.

Quarto, legam studiosissime monumenta sacra ac recolam qua par est diligentia Articulos Fidei; non passurus ullum effluere diem, quo lectioni sacræ aliquid temporis non impen- [s. 119] datur, modo per valetudinem et inevitabilia impedimenta liceat.

Quinto vitam vivam, ministro verbi Divini dignam, sedulo adlaboraturus, ut laudabili Pietatis, Probitatis et Sanctitatis exemplo auditoribus præluceam, nec ulli scandalum præbeam vel in vestitu vel verbis sev conversatione, ne ministerium sacrum propter me male audiat, vel in contemptionem adducatur.

Sexto et ultimo recipio ac Religiose promitto, quod præter Obedientiam, seculari Magistratui debitam, velim meo Episcopo, ut et Præposito, omne licitum obsequium præstare, imperata paratissimo animo facere, et cum collegis ac in Christo fratribus ita conversari, ut nemo de me juste queri possit aut debeat.

Quæ omnia et singula tam vere promitto me servaturum, quam vere et ex animo cupio, ut me Deus suo sancto Evangelio juvet.

De Præster, som have underskrevet en Forpligtelse på denne Ed, ere følgende:

 

1. Nicol. Pauli Castrosylvanus Omme og Hoven 16. Juni 1643.
2. Severin. Christierni Gjødstrup Søvel 4. Oktb. 1643.
3. Nicol. Christianus Resenius Ferring 4. Oktb. 1643.
4. Matth. Nicolai Rybergius Vindinge 29. Avg. 1644.
5. Laurent. Canutius Cartemundanus Guldager 9. Mai 1645.
6. Christiernus Christierni Meirupius Lomborg (efter Aftrædelse af Escherus Gregorius). 17. Juni 1645.
7. Lambertus Pauli Øssæus Torstrup og Horne 16. Oktb. 1645.
8. Michael Joh. Gullaggrius Ho og Oxby 11. Novb. 1645.
9. Nicol. Laurentii Rindomius Lunde og Ovtrup 15. Decb. 1645.
10. Christianus Claudii Oddum 16. Decb. 1645.
11. Mathias Olai Mollerus Harte og Bramdrup 11. Marts 1646.
12. Jacobus Petri Oporinus Nebel 17. Marts 1646.
13. Joannes Christierni Vindingius Avlum 9. April 1646.
14. Laurentius Bordingius, Chr. fil. Ulvborg og Råsted 15. April 1646.
[s. 120]      
15. Andr. Lagonius Velleius Vilslev 25. April 1646.
16. Petr. Bernhardi Falenkampius, voc. a patre comminister Pjedsted og Gårslev 26. Avg. 1646
17. Steno Christierni (fød i Svenborg) Randerup 30. Sept. 1646.
18. Joh. Ditlevius Froem [1] Arild 4. Jan. 1647.
19. Janus Hermanni Rip. Vodder 31. Marts 1647.
20. Andreas Claudius Toftlund 9. April 1647.
21. Thomas Henrici Cimbro-Velleius Hvidding 15. Maj 1647.
22. Canutus Pauli Coldingius (Bordbjerg), (ord. 20. Juni) 22. Juni 1647.
23. Sever. Christiani Borrisius N. og S. Bork 17. Sept. 1647.
24. Christiernus Lagonis Jernæus Brørup og Lindknud 23. Sept. 1647.
25. Daniel Georgii Dallhoff Romb 24. Novb. 1647.
26. Petr. Christierni Møbergensis Husby og Nissum 19. Jan. 1648.
27. Jacobus Simonis Coldingius Malt og Nørbølling [2] 1. April 1648.
28. Andreas Petri Ripensis Fardrup 24. Maj 1648.
29. Joh. Nicolai Lemæus ? [fmtl. Ølstrup og Hover] 26. Juni 1648.
30. David Laurentii Vulpius (Foss) St. Kathar. 19. Sept. 1648.
31. Joh. Pouchius Rip. Kap. ved Domk. 10. Oktb. 1648.
32. Magnus Joannis Othonianus Nørup og Randbøl ?
33. Nicol. Laurentii Aagaard Dybe (”Dybech“) 7. Febr. 1649.
34. Oligerus Severini Ørumbius Pjedst. og Gårslev 14. Marts  1649.
35. Nic. Nicolai Gunderstrupius Gjellerup 23. April 1649.
36. Petrus Gregorii Lemvicensis Kapell. i Møborg og Nes 23. April 1649.
37. Janus Christierni Albinus Kapell. i Borris og Faster 10. Juni 1649.
  (bekræftede Eden som Sognepr. 6. Novb. 1652).    
[s. 121]      
38. Christiernus Christierni Hortulanus Ramme 11. Juli 1649.
39. Matth. Severini Raffnsøe Nykirke og Fåborg 1. Avg. 1649.
40. Canutus Olai Zythocomæus Kap. i Hjerm, Gimsing og Venø 28. Avg. 1649.
41. Broderus Petri Pædopolensis Randerup 31. Decb. 1649.
42. Matth. Christiani Ørret Tvis og Felling 31. Marts 1650.
  (post varios labores academ. et scholast. tandem patriam invisit).    
43. Petrus Joannis Rip. Højrup 15. April 1650.
44. Canutus Georgii Coldingensis Sevel 12. Maj 1650.
       
  Dr. Erik Monrad død i Kbhvn. 27. Juni 1650, og M. Petrus Jani Kragelund valgt i hans Sted.    
       
1. Matth. Pauli Bucchius Verst og Bekke 13. Novb. 1650.
2. Petrus Severini Melissus Bøvling og Flynder 11. Novb. 1650.
3. Laurent. Gregorius Wandburgensis Vandborg 12. Decb. 1650.
4. Jacobus Petri Wulffius Beftoft og Tislund 18. Marts 1651.
5. Erasmus Jani Gaverslund 20. Marts 1651.
6. Nicol. Nicolai Durlundt Thorsted 8. Maj 1651.
7. Mart. Christierni Smed Kapellan i Varde 8. Maj 1651.
8. Petrus Petri Sommer (Kap. i Skarild) 26. Juni 1651.
9. Nicol. Georgii Engom Dejbjerg og Herning 11. Sept. 1651.
  Andr. Matthiæ Barnæus Møborg og Nes 17. Sept. 1651.
    (tilforn Kapell. i Fyn).  
10. Nic. Nicolai Ostrupius Gjørding og Vejrup 8. Novb. 1651.
  havde gået først 3 År i Kolding, derpå i Ribe Skole.    
11. Olaus Christiani Tofft Alslev og Hostrup 13. Marts 1652.
12. Ivarus Thomæ Tystadius (Hemmet og Vium) ?
13. Joh. Ebberi Sacchius Tim og Madum 8. April 1652.
14. Nicol. Christiani Frisius Hygum (i Frøs H.) 19. Avg. 1652.
15. Andr. Jacobi Hegelund (Vinding og Vind) 19. Avg. 1652.
16. Joh. Johannis Ripensis (Fanø) 9. Sept. 1652.
17. Bartholus Henrici Taulovius (Ringkjøbing) 10. Okt. 1652.
18. Crabbo Caspari Grammius (Spandet) 15. Okt. 1652.
[s. 122]      
19. Nic. Georgii Serupius Kath. K. i Ribe 5. Febr. 1653.
20. Matth. Martini Øse og Nesbjerg 31. Marts 1653.
  Torchillus Andreæ St. Nic. i Varde 20. April 1653.
21. Erasmus Claudii Hammerus lector Rip. Vester Vedsted 5.  Maj 1653.
  M. Petrus Jordt (Haterslebiensis diaconus) Nustrup 8. Maj 1653.
22. Thomas Petri Bøllingius kap. hos Faderen i Bølling
(remotus ab officio).
12. Maj 1653.
23. Sveno Petri Oporinus Holstebro og Måbjerg 5. Avg. 1653.
24. Joan. Martini Lemvig 5. Avg. 1653.
25. Nic. Johannis Aquilo-montanus St. Jac. i Varde 2. Novb. 1653.
26. Joh. Lagonius Velleius Andst og Gjesten 3. Novb. 1653.
27. Christiernus Johannis Hiennius Føvling og Holsted 23. Novb. 1653.
28. Joan. Severini f. Raffnsøe Lydum og Lønne 23. Novb. 1653.
29. Nic. Frenderi Rip. Kapell. i Engbjerg og Harboøre 28. Novb. 1653.
30. Georgius Olai Alslebius Jerne og Skadst 8. Marts 1654.
31. Joan. Jacobi Bucchius Skanderup 6. April 1654.
32. Nic. Christierni Bøulingius Thorsted 6. April 1654.
33. Baggo Petri Rhodius Møgeltønder 29. April 1654.
34. Paulus Georgii Skibet 29. April 1654.
35. Jacobus Canutius Kap. i Vejle og Hornstrup 14. Juli 1654.
36. Bartholus Christierni Viburg [3] ? [Kolding Hosp.] 3. Sept 1654.
37. Olaus Georgii Bangius Højen og Jerlev 3. Sept 1654.
38. Petrus Johannis, extraordinarie voc. Comminister (Eltang) 21. Sept 1654.
39. Christianus Richardi Førensis Commin. ad St. Laur. in Føra
(ord. 22. Nov.)
23. Novb. 1654.
[s. 123]      
40. Gregorius Johannis Wellingius Bølling og Sedding 28. Decb. 1654.
41. Petrus Jacobæus Hattersleb. (Hygum) 19. Jan. 1655.
42. Christ. Andreæ Zuntzius Kap. i Sunds 22. Febr. 1655.
43. Petr. Severini Vellejus Rejsby 7. April 1655.
44. Gregorius Christiani Gjedstrup Vejen og Læborg 21. April 1655.
45. Joh. Petræus Weibøl Fol 21. April 1655.
46. Andr. Johannis Rostenius Grimstrup og Årre 7. Juli 1655.
47. Petr. Petri Synderhovius St. Nic. i Varde 11. Oktb. 1655.
48. Nic. Petri Kraglundius Erst og Jorderup 23. Oktb. 1655.
49. Fridericus Johannes Koch Visby 15. Novb. 1655.
50. Ingvardus Abrahami Dybe 16. Novb. 1655.
  har Lensmandens Skrivelse og Forskikning, men ikke hans fuldkommelige Kollats, som han dog lover at tage, førend han bliver introduceret i Æmbedet.    
51. Joan. Martini Møborg og Nes 10. Marts 1656.
52. Fridericus Johannis Frisius Gram 21. Juni 1656.
53. Martinus Christierni Vardus, hidtil Kapellan i Varde Andsager 16. Sept. 1656.
54. Paulus Matthiæ Transius Linnet 4. Oktb. 1656.
  Gav 1 Rdl. til Frederiksodde.    
55. Bertell Nielsøn Kap. i Lemvig 4. Oktb. 1656.
  Gav 1 Rdl. til Frederiksodde. Modtog af Bisk. til sin Fader Borgm. og Råds Klage i Lemvig over deres Skolemester. Skal tilbageleveres førstkomm. Landemode i Varde.    
56. Nicol. Christierni Brunovius Kollerup og Vindelev 6. Novb. 1656.
  Gav 1 Rdl. til Fred., 1 til Univers. Ligeledes de Følgende.    
57. Cornelius Jørgensøn Grinsted og Hejnsvig (ord. 19. Nov.) 20. Novb. 1656.
58. Christiernus Christierni Vindingius Herning og Rind 21. Marts 1657.
59. Chilianus Christophori Coldingensis Kap. i Vejle og Hornstrup 4. Juli 1657.
60. Christiernus Petri Holgardius Handbjerg 5. Novb. 1657.
[s. 124]      
61. Petr. Escheri Bramingius Brande 9. Jan. 1658.
62. Georgius Boetius Bevtoft og Tislund 13. Jan. 1658.
63. Severinus Petri Vinther Jandrup og Billum (ord. 3. Febr.) 4. Febr. 1658.
64. Simon Johannides Rip. Hvejsel og Givskud (ord. 10. Febr.) 11. Febr. 1658.
65. Lauge Envoldsøn Deiberg. Vium og Hemmet (ord. 19. Febr.) 20. Febr. 1658.
66. Bartholus Petri Baidius. Kap. til Eltang og Vilstrup (ord. 17. Marts) 18. Marts 1658.
67. Jens Nielsøn Dybeck Snejberg og Tørring (ord. 30. April) 1. Maj 1658.
68. Niels Jørgensen Friis Omme og Hoven (ord. 30. April) 1. Maj 1658.
  Petr. Georgii Ringopolitanus Frederiksodde og Vejlbye (tidligere ordineret) 15. Maj 1658.
       
  Fra Nr. 57 af til Nr. 119 lover næsten enhver ordineret Sognepræst (ikke Kapellanerne) at skaffe den kong. Lensmands (eller enkelte Gange Kongens) Kollats, naar der bliver Fred og Sikkerhed. Nogle love også til den Tid deres testimonia academica.    
       
69. Laur. Jani Munch Kap. til Kolding og Alm. 19. Juni 1658.
70. Dithleff Hanssen, Rip. Fanø 19. Juni 1658.
71. Jens Christensøn Jegind Lemvig og Lem 11. Avg. 1658.
72. Bertel Jørgensen Struck Hjortl. og Kalsl. 3. Sept. 1658.
73. Hans Ennevoldsen Deiberg Lyne og Kvong 3. Oktb. 1658.
  blev voceret dominica 5. Trinitatis, ordineret 3 Sept.; sålænge opholdt både for Testimonia og velb. Jesper Wogensens Forbud.    
74. Christianus Aagaardus Lektor og Præst i Vest. Vedsted 10. Febr.  1659.
75. Janus Olai Rincopius Brejning  og Omme 23. Febr. 1659.
76. Ansgarius Magni Kap. i Kolding og Alm. 14. April 1659.
77. Canutus Petri Kraglundius Vejle og Hornstrup 7. Maj 1659.
78. Nic. Petri Medoldensis Meolden 7. Maj 1659.
79. Joh. Lagonis Vellejus Aastrup 26. Maj 1659.
80. Severinus Joh. Hottersnensis Egtved og Ødsted 26. Maj 1659.
[s. 125]      
81. Gregorius Petri Rip. Gadbjerg og Lindballe 27. Maj 1659.
82. Benedictus Jacobi Wardæus Jærne og Skadst 26. Juni 1659.
83. Jo. Findius Michaelis fil. Avlum ?   1659.
84. Sever. Petri Windingius Nøvling og Sinding 29. Sept. 1659.
85. Joh. Jeremiæ Wolff Vejle og Hornstrup 29. Sept. 1659.
86. Sever. Justi Hoesdal (?) Østersnede 29. Sept. 1659.
87. Petr. Georgii (Viburgius) Hjarup og Vamdrup 29. Sept. 1659.
88. Christianus Matthiæ (Aulumensis) Harte og Bramdrup 29. Sept. 1659.
89. Jo. Christierni Vandalinus Uldum og Langskov 29. Sept. 1659.
90. Matthias Pauli Rødding og Skrave 30. Sept. 1659.
91. Hans Steensen Rip. Jernved 30. Sept. 1659.
92. Hendrich Frich Engbjerg og Harboøre 13. Oktb. 1659.
  Testimonia vitæ et eruditionis fra Sorø.    
93. Augustinus Miller S. og N. Bork 13. Oktb. 1659.
94. Jo. Severini Morsianus Feltpræst, kaldet af Lavrids Påvisch 13. Oktb. 1659.
95. Sever. Christierni Svenstrupius Kollerup og Vindelev 27. Oktb. 1659.
96. Georgius L. Fogius St. Kather. i Ribe 10. Novb. 1659.
97. Petr. Jonæ Aggerskov Arild 10. Novb. 1659.
98. Joh. Laurentii Holsatus Åstrup og Starup 24. Novb. 1659.
99. Peder Jørgensen Jelling (Stavning) ?
100. Lago Johannis Stauningius Møgeltønder 22. Decb. 1659.
101. Jo. Andreæ Bendstrupius Nykirke og Give 13. Jan. 1660.
102. Petr. Janæus Grønholt Brøndum og Nebel 26. Jan. 1660.
103. Christiernus Nicolai Bredstrupius Gjørding og Vejrup 2. Febr. 1660.
  Canutus Olai Zythocomæus Hjerm, Gimsing og Venø (må bekræfte sin 28. Avg. 1649 aflagde Ed) 2. Febr. 1660.
104. Petr. Andreæ Hiermius Dejbjerg og Herning 2. Febr. 1660.
[s. 126]      
105. Joh. Iacobi Distelberg Brørup og Lindknud 15. Febr. 1660.
106. Poul Florus Amrensis Kap. til St. Laur. paa Før 3. Marts 1660.
107. Jo. Andreæ Svenoburgensis Tim og Madum 3. Marts 1660.
108. Christianus Olai Lønneus Vilslev 15. Marts 1660.
109. Paulus Christiani Hunderup og Bramming. 19. April 1660.
110. Ægidius Nicolai Brøns (Daler) 3. Maj 1660.
111. Bernh. Lagonis Vellejus Kap. til Domk. 24. Maj 1660.
112. Petr. Christierni Buchius Kap. til Ringkjøb. og Rindum 24. Maj 1660.
113. Joh. Laurentii Lundæus Skrydstrup (har intet Nummer) 17. Avg. 1660.
114. Nic. Christierni Toftonius Vard. Bredstrup og Kongsted 2. Sept. 1660.
115. Otto Severini Wroldius Brande 1. Novb. 1660.
116. Joh. Jonæ Aggerschowius Agerskov 1. Novb. 1660.
117. Joh. Petri Molierus (har intet Nummer i Håndskriftet) Spandet ?
118. Andreas Erasmi Spandeth Nykirke og Fåborg 12. Jan. 1661.
119. Petr. Petri Sommer [4] Skarild og Arnborg 13. Juli 1661.
120. Jacobus Christierni Tistrupius Tyregod og Vester 25. Juli 1661.
121. Nic. Johannis Othoniensis Kap. til Hjerm, Gimsing og Venø 23. Novb. 1661.
122. Canutus Laurentii Morstætius Sest 23. Jan. 1662.
123. Christianus Johannis Haderup 5. Febr. 1662.
  erlægger den befalede Rdl., som sædvanligt, til Fredriksoddes Kapellan og Skole.    
124. Henningius Arnoldi Piscator Skærbæk. 17. Marts 1662.
125. Joh. Henrici Coccius Vorbasse og Grene 17. Marts 1662.
126. Laur. Andreæ Rincopius Tavlov og Erritsø 8. Novb. 1662.
127. Sever. Laurentius Bagger Brandrup. 8. Novb. 1662.
  lover at skaffe sit Testimon. publicum fra Kbhn. til Påske.    
[s. 127]      
128. Ægidius Lagonis Vellejus Brøns 28. Febr. 1663.
129. Claudius Johannis Langholt Vedersø 18. Maj 1663.
130. Thomas Joannis Heennius Timring og Vildbjerg 18. Maj 1663.
       
  Fra denne Tid er det 2 Rdl., som skulle erlægges til Frederiksoddes Kap. og Skole. Ordinanden lover stadig at betale dem paa Anfordring.    
       
131. Christianus Pauli Henne Henne 20. Maj 1663.
132. Olaus Christiani Jegindus Idum 4. Juni 1663.
133. Janus Jani Høst Romb 23. Juli 1663.
  De 2 sidste lover at forskaffe Lensmandens Kollats, når fordres.    
134. Sever. Georgii Jellingensis Jelling og Hover 7. April 1664.
135. Jacob Jacobsen Holm (Hemmet og Vium) 2. Juni 1664.
136. Uldrig Christensøn (Holstebroe) Rind og Herning 2. Juni 1664.
137. Lambert Sørrensen Raffnsøe Guldager 16. Juni 1664.
138. Jo. Petri Wellingius Hjarup og Vamdrup 7. Juli. 1664.
139. Søffren Anchersøn Colding Ringkjøb. og Rindum (lover at holde Bisk. uden Fare m. H. til Kollatsen) 26. Sept. 1664.
140. Jacob Sørensen Lintrup Lintrup og Hjerting 26. Sept. 1664.
141. Ped. Iffuersøn Hemmett Dybe 13. Oktb. 1664.
142. Niels Nielsøn Holstebroe Ho og Oksby 17. Novb. 1664.
143. Jens Lauritzøn Stadel Stadil 17. Decb. 1664.
144. Thomas Christensøn Blichfeld Tørring og Heldum 26. Jan. 1665.
  Jacobus Severini Lintrupius forfl. til Lintrup og Hjerting 21. April 1665.
145. Jens Mogensøn Gaffrslund Andsager 26. April 1665.
146. (M. Hans Rosenberg i Vestervedsted)  
147. Clemens Erasmi Thestrupius Hjerm, Gimsing og Venø 11. Maj 1665.
  1 Rdl. til Universitetet, 1 til Fredericia Skole.    
148. Laurids Andersen (Brandstrupius) Hygum. 11. Maj 1665.
[s. 128]      
149. Niels Jensen Hee He 3. Avg. 1665.
150. Niels Jacobsen Harreby Manø 24. Avg. 1665.
151. Søffren Rasmusøn Mallmøe Ejsing 9. Novb. 1665.
152. Gregers Ifversøn Skiern Torstrup og Horne 9. Novb. 1665.
153. Emanuel Cirsovius Tydske Kirke i Fredericia 6. Novb. 1665.
154. Niels Christensen Worgod Kap. til Vorgod og Vium 10. Mai 1666.
155. Niels Hansøn Stauning Gjørding, Vem og Bur 4. Juli 1666.
156. Niels Kieldsøn Wlfborg Ølstrup og Hover 4. Juli 1666.
  Disse 2 havde ikke Lensmandens Kollats.    
157. Peder Jørgensen Janderup Vodder 4. Juli 1666.
  Søffren Jørgensøn Jelling er nu bleven Sognepræst i Jelling, ved sin Faders, Jørgen Pedersens, Afståelse 24. Juli 1666.
158. Christoffer Lyloff Christensen Lem 26. Juli 1666.
159. Daniel Christensøn Graae Vedersø 15. Novb. 1666.
160. Petrus Thomæ Tøxenius St. Nik. i Varde 15. Novb. 1666.
  Niels Jensøn Hee fornyer sin Ed som Sognepræst efter sin Faders, Jens Christensens Død, i He og No 17. Jan. 1667.
161. Jacobus Erasmi Julius Estvad og Rønbjerg 16. Febr. 1667.
  Canutus Laurentii Morslætius aflægger påny Ed som Præst i Sest, uden at man ser Grunden til denne Fornyelse   1. Maj 1667.
162. Svend Andersøn (Soderup) Navr og Sir. 6. Juli 1667.
163. Joan. Andreæ Morsinus Mejrup. (25. Juli) 25. Juni 1667.
164. Nic. Laurentii Struchius Sønderho 25. Juli 1667.
165. Joh. Nicolai Blegius Kap. på Rømø 26. Sept. 1667.
166. Matth. Johannis Hygomensis Engbjerg og Harboøre 15. Febr. 1668.
167. Jacob Olufsøn Lønne Kap. og Degn i Skjærbæk 26. Febr. 1668.
  lover at betale de 2 Rdl. til Univers. og Fredericia Skole til Påske.    
[s. 129]      
168. Gregorius Johannis Stauning Døstrup 6. Marts 1668.
  kaldet af Fru Mette Rantzau.    
169. Johannes Lobedantz Husæ Holsatus Tydsk Kirke i Fredericia 6. Marts 1668.
170. Jacob Christensen Varde Tistrup og Hodde 6. Marts 1668.
171. Benedictus Olai Grøn Føvling og Holsted 23. Juli 1668.
172. Laurentius A. Gonsager Rip. Jelling og Hover 5. Oktb. 1668.
173. Clemens Severini Vellejus Smedstrup og Skjærup 5. Oktb. 1668.
174. Georgius Joannis Vellejus Velling 5. Oktb. 1668.
175 Sever. Joannis Bormanus Lønborg og Egvad 9. Jan. 1669.
176 Matthias Thomæ Othinianus Skrydstrup 18. Febr. 1669.
177. Lago Petri Synderhovius Nordby 13. Marts 1669.
178. Matthias Johannis Svaningius Hvejsel og Givskud 3. Maj 1669.
179. Bernhardus Matthiæ Hørupius Felling og Assing 3. Maj 1669.
180. Henr. Jani Viburgensis Hjerm, Gimsing og Venø 29. Maj 1669.
181. Laur. Claudii Borrichius [5] Lomborg 29. Maj 1669.
182. Joh. Caspari Vogelmontanus Ferring 15. Juli 1669.
183. Christen Jørgensøn Frijs Kap. i Ørre og Hodsager (hos Præsten Laur. Christierni). 24. Juli 1669.
184. Peder Rasmussøn Horsens Asp 13. Juni 1669.
185. Severinus Nicolai Gamstius Verst og Bekke 16. Sept. 1669.
186. Christen Christensen Solgaard Holstebro og Måbjerg 9. Octb. 1669.
187. Christen Godshesen Resen Resen og Humlum ? 1669.
188. Michael Japeti Grinsted og Hejnsvig ? 1670.
[s. 130]      
189. Joh. Petri Barscherus Darum ? 1670.
  siden i Jærne og Skadst.    
190. Georgius Pauli Grummius Ikast ? 1670.
191. Thomas Andreæ (Ballumensis) Ballum ? 1670.
192. Joan. Joannis Herslowius Herslev og Viv ? 1670.
193. Joan. Matthiæ Trane Vorgod og Vim ? 1670.
194. Joh. Laurentii Vejle og Hornstrup ? 1670.
195. Ped. Samsing Ramme ? 1670.
196. Clemed Brun Pofuelssøn Successor i Højrup efter Hr. Peder ? 1670.
197. Stephanus Olai Alanus Sunds 24. Sept. 1670.
198. Joh. Gregorii Albinus Sevel ?
199. Nicolaus Brun (Kap. i Fardrup) 5. Jan. 1671.
  lover at betale de 2 Rdl. inden en Maaned († 25. Mai 1673).    
200. Andreas Caspari Wellejus Gaverslund. 30. Marts 1671.
201. Canutus Severini Wellejus Vinding 30. Marts 1671.
202. Severinus Olai f. Dall Sneum og Tjerreb. 6. Maj 1671.
203. Jo. Laurentii Barfodius (Kvong) 26. Juni 1671.
204. Joh. Ivari Schiernovius Skjern 21. Octb. 1671.
205. Barthol. Richardi Foerdensis Kap. til St. Laur. på Før 21. Octb. 1671.
  kaldet af Grev Schack.    
206. Lago Christiani Vardensis Jærne 30. Marts 1672.
  kaldet af Biskoppen til at bestyre Æmbedet.    
207. Laurentius Petri Bang Tavlov. 30. Marts 1672.
  Hans Pedersøn Badsher forflyttet fra Hunderup til Jærne og Skadst 16. April 1672.
208. Nic. Nicolai Astrupius Roager 17. April 1672.
209. Bartholus Joannis Gressæus Grejs og Sindbjerg 17. April 1672.
  Christen Oluffsen Lønne (i Vilslev) aflægger tillige Løfte for Hunderup Sogns Vedkommende 27 April 1672.
210. Laurentius Davidis Fos Pjedsted og Gårslev 11. Juli 1672.
211. Christen Mortensøn Høst Nørnissum 4. Aug. 1672.
212. Jens Nielsøn Kragh Ny og Gammel S. 31. Oktb. 1672.
213. Georgius Georgii Crusisoranus Fardrup 17. Juli 1673.
[s. 131]      
114. Las Tygesøn Sal 27. Oktb. 1673.
215. Petrus Christierni (Alburgensis) Jærne 20. Novb. 1673.
216. Joh. Petri Hegelundius Omme og Hover 13. Febr. 1674.
217. Christophorus Wegnerus Husby og Nissum 13. April 1674.
218. Abrahamus Laurentii Schalandus Gudum og Fabjerg 23. Maj 1674.
219. Laur. Nicolai Agardus Andst og Gjesten 23. Maj 1674.
       
  En ny Edsformular er indført, som dog egentlig kun deri afviger fra den ældre, at der i den 1ste Art. istedetfor ”Juxta præceptum verbi Divini et Ordinationis Ecclesiasticæ“ er indsat ”a sacra Regia Maj.“ – I 5te Art. er der istedetfor ”Probitatis et Sanctitatis“ sat ”sobrietatis“.    
       
220. Paulus Canuti Borbergius (Bordbjerg) 12. Juli 1674.
221. Joh. Nicolai f. Paludanus Ål 27. Juli 1674.
222. Petr. Severini Oustrupius Bording 24. Avg. 1674.
223. Christianus Severini Sevelius Darum og Bramming 5. Oktb. 1674.
224. Andr. Jani Spandeth Guldager 5. Oktbr. 1674.
225. Christianus Nicolai Lyngbye Hvejsel 14. Novb. 1674.
226. Joh. Petri Frisius Nebel ?
227. Michael Magni Rødding og Skrave. 18. Febr. 1675.
228. Claudius Claudii (Emmerlevius) junior. Emmerlev 18. Febr. 1675.
229. Johannes Georgii Jelling Nykirke og Give 18. Febr. 1675.
230. Nic. Petri Colding Kolding 6. Marts 1675.
231. Erasm. Victorini Grænovius Alslev og Hostrup 6. Marts 1675.
232. Christianus Martini Frisius Torstrup og Horne 7. Maj 1675.
233. Japetus Nicolai Coldingius Velling 7. Maj 1675.
234. Christian Lauritzøn Bording Ulvborg og Råsted 7. Maj 1675.
235. Søffren Mortensøn Hobroe Nør-Omme og Bregning 12. Juni 1675.
236. Niels Nielsøn Galthen Kap. til St. Kathar. og Sem 24. Juni 1675.
237. Peder Jensøn Frøslef Felling og Assing 9. Sept. 1675.
[s. 132]      
238. Ægidius Hansen Gram, kaldet af Grev Schack. Daler 30. Oktb. 1675.
239. Antonius Davidtzøn Foss Agerskov 14. Febr. 1676.
240. Christopher Rasmussen Lime Fjaltring og Trans (kaldet af Baron Rüse) 14. Febr. 1676.
241. Joh. Martini Friis Vilslev og Hunderup 3. April 1676.
242. Laurentius Petri Grønnius Felding og Tvis (kaldet af den adelige Patron) 3. April 1676.
243. Laur. Nicolai Borrichius Oddum 20. Maj 1676.
244. Damianus Johannis Vodder 12. Juni 1676.
245. Martinus Petri Limæus. Brørup og Lindkn. 30. Avg. 1676.
246. Andreas Stephani Brant Læborg og Vejen 30. Avg. 1676.
247. Andreas Adami Verlohrn Gjørding og Vejrup 27. Sept. 1676.
248. Jacobus Christierni Aarhusius Hospitalet i Ribe og Froprædikant i Domkirken. 22. Jan. 1677.
249. Christianus Simonis Vardensis Lunde og Ovtrup 22. Jan. 1677.
250. Ovenus Canuti Sanderus Tyregod og Vester 17. Febr. 1677.
251. Petr. Petri Kraglundus Engbjerg og Harboøre 2 April. 1677.
  kaldet af Baron Henr. Rüse til Rüsensten.    
252. Joachimus Reimarus Hatterslebiensis Kapell. v. den tydske K. i Fredericia ?
253. Severinus Christiani Aagaard Rømø 9. Avg. 1677.
  kaldet af Grev Schack.    
254. Laurentius Wilhadi Grovius Gudum og Fabjerg 17. Avg. 1677.
255. Joh. Severinus Ølby Ølby og Fovsing 27. Avg. 1677.
256. Andreas Matthiæ Staby Staby 27. Avg. 1677.
257. Espernus Severinus (Arhusanus) Hvejsel og Givskud 19. Oktb. 1677.
258. Nic. Laurentii Fogius Starup og Nebel 2. Novb. 1677.
259. Laurentius Lamberti Torstrupius Lydum og Lønne 2. Novb. 1677.
260. Paulus Matthiæ Bucetius Øse og Nesbjerg 2. Novb. 1677.
[s. 133]      
261. Georgius Mauritii Orderup Vorgod og S. Vium 3. Avg. 1678.
262. Nicol. Nicolai Borrichius Ringive 3. Avg. 1678.
263. Joh. Georgii Berthius Kollerup og Vindelev, kaldet af Grev Ditlev Rantzou 3. Avg. 1678.
264. Matthias Olai Bucchius Avlum 14. Sept. 1678.
265. Petrus Nicolai Leerschovius Malt og Folding 26. Octb.1678.
266. Christiernus Laurentii Wellejus Lintrup og Hjerting ?
267. Joh. Mariagrius Christ. f. Vinding og Vind 11. Juni 1679.
268. Jac. Boëthius Galmsbulo-Tunderensis, kaldet af Grev Schack. Amrum 9. Avg. 1679.
269. Anders Michelsøn Hoe Verst og Bække. 16. Avg. 1679.
270. Alegsander Jakobsøn (Kertemindanus) Nørup og Randbøl 21. Sept. 1679.
  kaldet af Preben Brahe.    
271. Søffren Madsen Schelderup Øster-Snede l. Decb. 1679.
272. Petrus Oldenburg Rektor i Vejle og Præst i Vinding 19. Febr. 1680.
273. Fridericus Søbøtker (Gadbjerg) 19. Febr. 1680.
274. Sveno Pauli Svenstrupius (Gjellerup) 19. Febr. 1680.
275. Janus Theoch. Ferslevius (Højrup) 23. Juli 1680.
276. Joh. Andreæ Asnensis (Torsted) 10. Sept. 1680.
277. Joh. Thomæ Hviddingius (Hvidding) ?
278. Andreas Thomæ Hvedding Fol ?
  kaldet af Grev Schack.    
279. Thomas Erici Viumius (Hemmet) ?
  kaldet af Henr. Müller til Lønborggård.    
280. Laurentius Christiani Aagaard Kap. til St. Kath. og Sem 17. Jan. 1681.
281. Christianus Jani Aulumb Tim og Madum 21. Febr. 1681.
  kaldet af Axel Sehested til Timgård.    
  Laurentius Petri, var tidligere ordineret i Sjæland. Malt og Folding 18. Marts 1681.
282. Petr. Claudii Emmerlevius Eltang og Vilstrup 11. April 1681.
283. Janus Brochius Felling og Assing 21. April 1681.
284. Nic. Iohannis Riisius (Hemmet) 5. Maj 1681.
[s. 134]      
285. Petrus Broderi Randerupius Ballum 25. Maj 1681.
  kaldet af Grev Schack.    
286. David Monradus Amrum 25. Maj 1681.
  kaldet af Grev Schack.    
287. Joh. Olai Camstrupius Hospit. og Froprædik. i Ribe 11. Juli 1691.
288. Joh. Dam, Andreæ fil. Ulvborg og Råsted 26. Juli 1681.
289. Erasmus Strang Smidstrup og Skjærup 8. Sept. 1681.
       
  2 eller 3 synes at mangle og ikke at have indført deres Ed. [6]    
       
  Anders Sahle Hospitalspr. i Ribe 18. Avg. 1682.
  formår paa Grund af Fattigdom og Kaldets Ringhed ikke at betale de 2 Rdl.    
  Dithlovius Pauli Hygum 24. Avg. 1682
  Andreas Nicolai Seerup Brøndum og Nebel 24. Aug. 1682
  Hans Nielsen Eltang (Spandet) ?
  Janus Thomæ Aalburgensis Holstebro 19. Oktb. 1682
  Matthias Wilhadi Lægardus Ferring 19. Oktb. 1682.
  kaldet af Baron Christian Juel til Rysensteen.    
  Paulus Johannis Wellejus Hjortlund og Kalvslund 19. Oktb. 1682.
  Ansgarius Ansgarii f. Kolding 14. Decb. 1682

 

Juramentum Præpositi, forma paululum mutata.

Ego N. N. electus Præpositus tractus provincialis N. sancte juro, quod velim esse fidelis coadjutor Domini Episcopi, cum ingenua communicatione, ubi opus fuerit in propaganda pura doctrina sinceræ fidei, juxta S. Biblia et libros receptos in Ordinatione Ecclesiastica, et integre conservanda disciplina Ecclesiastica; Catechetica autem vel imprimis accurate tradenda, ea forma quæ jam in Scholis et plerisque Ecclesiis recepta est, secundum textum genuinum Reverendi Patris Lutheri, qui nullo modo intermittendus aut immutandus est.

Quod velim pro virili tueri jura et privilegia Ordinis huius, [s. 135] nec quemquam deserere consilio aut opera, qui se modeste submiserit Ordinationi Ecclesiasticæ.

Quod velim Ecclesias Provinciales secundum constitutionem Regiam annuatim diligenter visitare, et curare quantum possum, ne admissa contra bonos mores et veram pietatem dissimulentur, cum scandalo et offensa nominis Divini.

Sic me Deus adjuvet et sanctum verbum ejus.

De indsatte Provster ere:

  Christianus Petri Stadellius 14. Maj 1646 Ulvborg Herred.
  Nicolaus Petrejus i Gjørding 1. Juni 1648 Gjørding. H.
  Petrus Nicolai Wulff i Bevtofte 13. Juni 1648 Nørrangstrup H.
  Georgius Petri (i Jelling) 10. Jan. 1649 Tyrild H.
  Andreas Petri (i Hjerm) 19. April 1649 Hjerm H.
  Andr. Jacobæus Lintrup i Lintrup 10. Maj 1650 Frøs og Kalvsl. H.
  Nicol. Bartholinus (i Lemvig) 21. Juni 1651 Skodborg H.
  Ivarus Gregorii Hemmetthæus (i Skjern) 29. Juli 1651 Bølling H.
  Anders Christensen (i Sunds) 7. Avg. 1651 Hammerum H.
  Olaus Jani Coldingius (i Rejsby) ? Hvidding H.
  Christiernus Johannis i Vejen 25. Sept. 1651 Malt H.
  Andr. Lagonis Vellejus i Vilslev 18. Febr. 1652 Gjørding H.
  Laur. Bording (i Ulvborg) 20. Juni 1653 (Ulvborg H.).
  Jo. Christierni Giødstrupius (i He) 14. Juli 1653 (Hind H.) [7].
  Johannis Petri i Jandrup og Billum   (Vester H.)
  Jonas Petræus Aggerskow (i Agerskov). 11. Sept. 1654 (Nørrangstrup H.)
  Johannes Claudius i Daler 13. Febr. 1655 Møgeltønder Birk.
  Niels Olsen i Lejrskov 30. Juni 1655 (død samme Aar) Andst H.
  Jacobus Simonis Seirupius (i Malt)   Malt H.
  Nicolaus Laurentius Rip. (i Smidstrup)   Holmands H.
  Joh. Lagonius Vellejus (i Andst)   Andst H.
  M. P. Jordt (i Nustrup)   (Gram. H.).
  Dennes Løfte forekom Biskop Kragelund for ubestemt, da det ikke særlig angik Provsteæmbedet, og han synes af den Grund ikke at være bleven Provst.    
[s. 136]      
  Laur. Canutius Cartemundanus (i Guldager) 19. Jan. 1660 Skadst H.
  Nic. Joh. Aquilo-montanus (i Varde) 19. Jan. (Vester H.).
  Nicolaus Pauli Astrupius   Hjerm H.
  Petrus Severini Bie (i Bøvling)   Skodborg H.
  Christianus Petri Nørckier (?) (i Handbjerg og Ryde)   Ginding H.
  ? 26. Maj 1664 Hammerum H.
  Johannes Sthenius Rip. (i Jærnved)   Gjørding H.
  Andreas Petri i Fardrup   Frøs og Kalvsl. H.
  P. Dorschæus i Fredericia 3. Maj 1667 Elbo H.
  Sever. Jani Hothersnensis (i Egtved) 7. Maj 1667 Jerlev og Slavs H.
  Andreas Claudius i Toftlund 8. Febr. 1668 Rangstrup H.
  Canutus Georgii Coldingius i Sevel 18. Juni 1668 Ginding H.
  Petrus Joannis Rip. i Ølgod 11. Juli 1670 Øster H.
  Nicol. Nicolai (i Gjellerup?) 28. Juli 1670 Hammerum H.
  Severinus Ansgarii i Ringkjøb. 13. Oktb. 1670 Hind H.
  Olaus Christiani Tofft (i Alslev) 13. Oktb. 1670 Skadst H.
  Laur. Gregorii Wandborgensis i Vandborg 6. Avg. 1672 Vandfuld H.
  Peder Christensen i Jærnved   Gjørding H.
  Christianus Joannis i Haderup 16. Avg. 1672 Ginding H.
  Christ. Nicolai Bredstrupius (i Gjørding) 2. Sept. 1672 Gjørding H.
  Nic. Petri Kraglund (i Lejrskov) 10. Avg. 1674 Andst H.
  Clemens Severini (i Smidstrup) 7. Decb. 1674 Holmands H.
  Christianus Christiani Solgardus (i Holstebro) 5. Avg. 1675 Ulvborg H.
  Sever. Joannis Bormannus (i Lønborg) 11. Avg. ? Nørre H.
  Friderich Johansøn Koch (i Visby) 15. Maj 1677 Lø H. og Ballum B.
  Matthias Martini Morsinus (i Øse) 17. Oktb. ? Skadst H.
  Laur. A. Gonsager i Jelling 8. Maj 1679 Tyrrild H.
  Andreas Erasmi Spandeth (i Nykirke) 13. Oktb. 1680 Skadst H.
  Andreas Caspari Wellejus (i Gaverslund) 31. Maj 1682 Holmands H.

Juramentum Rectoris scholæ.

Ego N. N. sancte promitto, quod velim pie vivere, Discipulos fideliter instituere, doctrinam Catecheticam summa dili- [s. 137] gentia urgere, bonas literas et lingvas studio, quo par est, juventuti tradere: Collegas ut officium faciant, hortari: disciplinam decenti et severitate et moderatione exercere, ac me tabulæ scholis præscriptæ penitus conformare, atque Episcopo meo, Præposito et urbis Pastori [8] parere, et ipsum in omnibus, quæ scholæ incolumitatem concernunt, consulere.

Sic me deus adjuvet et sanctum ejus verbum!

Juramentum Collegarum scholæ.

Ego N. N. sancte promitto in conspectu Dei, quod velim pia vita Discipulis prælucere, pietatem tenellis animis fideliter instillare, bonas artes et lingvas summa industria docere, Episcopo, Præposito et Rectori parere, amicitiam cum collegis colere nec quicquam intermittere, quod ab industrio et pio collega ullo modo urgeri possit.

Sic me deus adjuvet et sanctum ejus verbum!

De Skolemænd, som have aflagt Eden, ere følgende:

  Andreas Nicolai Heboe Rekt. i Varde 27. Juni 1643.
  Henricus Jacobi Holstepontanus Hører i Holstebro 17. Avg. 1643.
  Sever. Christiani Borrisius Rektor i Varde 12. Sept. 1643.
  Severinus Georgii Rip. (Hører i Ribe) 21. Sept. 1643.
  Canutus Pauli Coldingensis ? 26. Sept. 1643.
  Canutus Olai Zythocomæus Rekt. i Holstebro. 4. Febr. 1644.
  Matthias Nicolai Rybergius Midlertidig Rekt. (?) i Vejle 29. Avg. 1644.
  Janus Olai Vardensis Rekt. (?) i Vejle Jubilate Søndag 1645.
  Nicol. Frendenius [9] (Hører i Ribe) 17. Novb. 1645.
  Christ. Christiani Hortulanus Rekt. i Ringkjøb. 13. Decb. 1645.
  Joh. Lagonius Vellejus Midlertidig Rektor i Ribe 17. Jan. 1647.
  Joh. Johannis Rip. (Hører i Ribe) 17. Jan. 1647.
  Christianus Brod Rekt. i Ribe 12. Juni 1647.
  Georgius Jacobæus Wolfius Rekt. (?) i Lemvig. 27. Juni 1647.
[s. 138]      
  Petrus L. Hinzius Hører i Kolding 5. Avg. 1647.
  Johannes Nicolai Schaarupius Rekt. i Varde ?
  Petr. Escheri Brammingius Hører (4) i Ribe [10] 4. Decb. 1647.
  Matth. P. Bucchius Rekt. i Ringkjøb. 16. Juli 1649.
  Sveno Petri Oporinus Rekt. i Holstebro 30. Novb. 1649.
  Christianus Aagaardus Rekt. i Ribe 14. April 1651.
  Gregorius Joannes Vellingius ? Onsd. eft. Pintse 1651.
  Petrus Andreæ Rip. Hører (i Kolding) 22. Juni 1651.
  Petrus Synderhovius (Hører i Ribe) 9. Sept. 1652.
  Dionysius Jersinus Rektor i Holstebro 9. Sept. 1652.
  Paulus Matthiæ Transius Hører i Ribe 1. April 1653.
  Joh. Henrici Goesmannus (Konrekt. i Ribe) 4. Sept 1653.
  Lago Ivari W(onsyld) Hører i Kolding 25. Febr. 1655.
  Japhetus Christiani Solgardus Rekt. i Holstebro 7. April 1655.
  Petrus Petri Viellensis Rektor i Vejle. 2. Juli 1655.
  Janus Olai Rincopius (Rektor i Ringkjøb.) 7. Oktb. 1655.
  Severinus Petri Rip. (Hører i Ribe) 23. Oktb. 1655.
  Canutus Petri Kraglund Konrekt. i Ribe 28. Oktb. 1655.
  Augustinus Miller Hører i Ringkjøb. 21. Marts 1656.
  Simon Johannides Rip. Hører (1) (i Ribe) ?
  Johannes Jeremæi Wolffius Rekt. i Kolding 9. Decb. 1656.
  Matthias Pauli Ottoniensis Hører (3) i Ribe. 20. Jan. 1658.
  Jessæus Andreæ (Gonsager) (Hører i Ribe) 6. Febr. 1658.
  Johannes Lassonii Rip. Hører i Ribe 6. Febr. 1658.
  Christ. Nicolai Bredstrupius (Hører i Kolding) 29. Marts 1658.
  Christ. Matthiæ Aulinus (Hører i Kolding) 24. April 1658.
  Severinus Antonii Corvinus Hører i Varde. 28. Oktb. 1658.
  Canutus Pet. Kraglund Rektor i Ribe 13. Febr. 1659.
  Ægidius Nicolai Brøns (Hører i Ribe [11]) 8. Oktb. 1659.
  Christiernus Nicolai Gamst Hører i Ribe 8. Oktb. 1659.
  Joan. Laurentii Stadel (Hører?) i Ringkjøb. 7. Novb. 1659.
       
  På dette Sted har Biskop Kragelund indført følgende Oversigt over den Måde, hvorpå han hidtil havde besat Rektor-Æmbederne i Stiftet. Oversigten er forfattet i de første Dage [s. 139] af 1660, rimeligvis i Anledning af den megen Besvær, som han netop på den Tid på Grund af Krigen havde med at få Æmbederne besørgede:
Til Lemvig Skole blev som Vice-Rektor forsendt Mads Christensen Aalborg til videre. Tilforn var af mig der i Skolen Rectores: 1) Paulus Struchius. 2) Petr. Georgii Jelling.
Til Holstebro Skole af mig Dionysius Jersini. 2) Japeth N. som mod min Villie giftede sig, og hans Kone kom for tidlig, som jeg spurgte af Kommissarien. Forbliver.
Til Ringkjøbing haver jeg pro Rectore forskikket i min Tid: 1) Min Søn, M. Niels, siden kaldet til Lejrskov, nu Vice-Rektor i Ribe. Siden Jens Olsen, kaldet til Omme og Bregning (se S. 124). Dernæst Præsten i Fredriksodde, Hr. Peder, pro Vice-Rectore.
Den 3. Januar spurgte jeg, at Rektor i Varde var død.
Udi Kolding blev Peder Trane død An. 1658; havde tilforn opladt med min Samtykke og efter Hr. Kantslers Kommendats Skolen til Hans Jeremisen, siden kaldet til Vejle efter min salige Søn (Knud Kraglund) og var Rektor nogen Tid. Efter hannem forskikkede jeg Hans Gram til at være Rector scholæ ibidem.
   
       
  Andreas Erasmi Spandeth Rekt. i Varde. 4. Jan. 1660.
  Severinus Ansgarii Colding Hører i Kolding. 12. April 1660.
  Nic. Nicolai Holstepontanus Rekt. i Varde ?
  Johannes Gramius Rekt. i Kolding 25. Mai 1660.
  Christiernus Victor Hører i Ribe 29. Juli. 1660.
  Jessæus Andreæ Rip. Rekt. i Ringkjøbing 17. Sept. 1660.
  (Hans Frandsen Rosenberg) Rekt. i Ribe 28. Avg. 1660 [12].
  Paulus Zoega (Konrektor) i Ribe 28. Avg. 1660.
  Jacobus Jacobi Holmius. ? i Lemvig ?
  Turetus Torchilli Vardanus ? ?
  Claud. Laurentii Bagmannus Rip. Hører (?) i Lemvig 8. Avg. 1661.
  Joannes Matthiæ Arhusius Hører (4) i Ribe Juli 1661.
  Daniel Christianis Graabius Hører (i Ribe) Juli 1661.
[s. 140 ]      
  Petr. Christierni Sindingius (?) Hører i Varde. 20. Avg. 1661.
  Laurentius Andreæ Gonzager Rip. Hører i Ribe. 25. April 1662.
  Nic. Erasmi Mittelfardensis Hører i ? 25. April 1662.
  Joh. Christiani Holstedp. Hører i ? 3. Oktb. 1662.
  Jac. Christiani Wardensis Hører i Varde 20. Febr. 1663.
  Joh. Julius Rommel (Hører i Kolding) 1. April 1663.
  Olaus Christierni Wardensis (Hører i Ribe) 18. Avg. 1663.
  Sveno Andreæ Soderup Hører i Ribe. 3. Febr. 1664.
  Jacobus Magni Coldingius nederste Hører i Kolding 9. April 1664.
  ? Rektor i Lemvig  
  ? Hører i Lemvig  
  Nicol. Christiani Rincopiensis Hører i Ringkjøbing 13. Jan. 1665.
  Petrus Tøxenius Hører i Kolding 27. Febr. 1665.
  Joh. Christiani Holstepontanus Rekt. i Holstebro 18. Maj 1665.
  Nic. Petri Aal Hører i Ribe 15. Avg. 1665.
  Gregorius Laur. Fogius Rektor i Ribe 4. Jan. 1688 [13].
  Laur. Pet. Alling Rektor i Fredericia [14] 5. Decb. 1665.
  Christianus Blimesterus Konrekt. i Ribe 7. Maj 1666.
  Petrus Jani Hygomensis Rekt. i Lemvig ?
       
  Joh. Matth. Thran Rekt. i Ringkjøb. 15. Febr. 1666.
  Joh. Matth. Liem Hører (2) i Kolding 25. Novb. 1666.
  Turetus Torchilli Vardanus Rekt. i Varde 26. Jan. 1667.
  Canutus Nicolai Holstepontanus. Hører i Holstebro 21. Jan. 1668.
  Paulus Svenonis Lemvicus   12. Juni 1667.
  Nicol. Nicolai Astrupius (Hører i Ribe) 31. Marts 1668.
  Clemens Pauli Brunius (Hører i Ribe) 7. Sept. 1668.
  Christianus Martini Frisius Hører (2) i Ribe ? 1668.
  Ivarus Christierni Gamst (Hører i Kolding) 7. Sept. 1668
  Ansgarius Ansgarii f. Rekt. i Kolding 23. Sept 1668
  Nicolaus Brun Hører (2) i Ribe 1. Marts 1670.
[s. 141]      
  Janus Matthiæ [15] Hører (1) i Ribe 1. Marts 1670.
  Sever. Jan. Hee Hører (?) i Ringkjøb. 15. Avg. 1670.
  Johannes Petri Frisius ? ?
  Johannes Johannis Culbarsius Hører i Ribe. 22. Oktb. 1670.
  Canutus Severini f. Rekt. i Vejle 30. Marts 1671.
  Laurentius Kraasius Rekt. i Varde. ? 1671.
  efter Kantslerens Anbefaling.    
  Claudius Bordingius (Hører i Ribe) 9. Marts 1672.
  Christ. Martini Frisius Hører i Ribe 18. Marts 1672.
  Laurentius Petri Transius Hører i Lemvig (?) 30. Juli 1672.
  Laur. Nicolai Agardus. ? 7. Novb. 1672.
  Sever. Antonii Corvinus [16] Hører (1) i Ribe 7. Novb. 1672.
  Lamb. Nicolai Holmius (el. Transius) Hører i ? 22. April 1673.
  Joh. Johannis Jandrupius Hører i ? 27. April 1673.
  Antonius Davidis Fossius  Hører (i Ribe). 12. Juli 1673.
  Jacobus Christierni Arhusius Hører 12. Juli 1673.
  Christ. Andreæ Høysgardus Rekt. i Fredericia 28. Juli 1674.
  Petr. Nicolai Terpagrius Konrekt. i Ribe 8. Juli 1676.
  Laurent. Christiani Aagaardt Hører (3) i Ribe 30. Sept. 1676.
  Iberus Barfod Hører i Ribe 30. Sept. 1676.
  Christ. Laurentii Wellejus Hører (5) i Ribe 1678.
  Petr. Nicolai Lierschov Hører (i Kolding) 8. April 1678.
  Dithlovius Pauli Frisius Rekt. i Holstebro 30. April 1678.
  Johannes Lassonij Wardensis Hører i ? 5. Avg. 1678.
  Andr. Nicolai Serupius (Hører i Ribe) 3. Juli 1679.
  Janus Bjørn Hører (1) i Ribe 3. Juli 1679.
  Janus Theochari Ferslevius Hører (4) i Ribe ?
  Janus Wandalinus Hører (1) i Ribe ?
[s. 142]      
  Petrus Oldenburg Rektor i Vejle ?
  Petrus Broderides ? ?
  Georgius N. Seerup (Hører i Ribe) 5. Marts 1681.
  Christianus Agerholm   15. Avg. 1682.
  Petrus Theochari Tistadius   22. Avg. 1682.
  Malthesius Junghans [17]   5. Jan. 1683.

 

En Degns Ed.

1. Jeg N. Kaldet till att være Degn i N. Sogner, loffuer att iegh wil retteligen lære selff och redeligen lære ungdommes D. Morten Luthers lille Catechismum udi sine Ord og forklaring effter Kongelig Majestets Ordinantze.

2. At ieg saa vil vare paa mit Embede inden och uden Kirchen, udi En Sand Gudfryctighed, med Bøn och paakaldelse, saa ingen med Guds hielp nogenstedtz skall tage Forargelse aff migh, eller spotte denne Orden for min skyld.

3. Att Jeg ey vil findis mottwillig imod min Sognepræst, Proust och Bisp i nogen maade; men heller min Øffrighed hørig og lydig i alt Det, som Christeligt och rett ehr.

Saa sant hielp mig Gud och hans hellige Ord.

Amen.

 

Derefter følger egenhændige Forpligtelser på denne Ed af 75 Sognedegne fra Årene 1647 til 1681. Den eneste Student, som jeg har bemærket iblandt dem, er Niels Jørgensen Due, Student 1671 og 1674 Degn i Emmerlev. Af de øvrige synes dog en Del at have gaaet i Latinskole. En, Hans Gundesen Riber, har endogsaa affattet sin Forpligtelse fuldstændigt paa Latin (Degn for Møborg og Nes Sogne 1653), flere andre ende den idetmindste med en latinsk Talemåde som: ”Vale, datum ut supra“ eller ”Faxit Deus ter optimus maximus“, som vel kunde tyde på, at Vedkommende var ligeså vel studeret idetmindste som Holbergs Per Degn.

Sidst i Bogen findes indført en Ed, ved hvilken Biskoppens Famulus eller Amanuensis lover at være flittig i sin Tjeneste og ikke uden Biskoppens Villie røbe Noget af det, som bliver ham betrot.


Noter

1) I Edens Text har han skrevet sig meget tydelig Froem, men i Underskriften synes der at stå Froër eller Froën.
2) d. e. Folding.
3) Biskop Kragelund har senere bemærket i Randen, at han i mange År havde været berøvet Forstanden.
4) Udentvivl, også efter Hånden at dømme, den samme som Nr. 8.
5) 1671 aflagde han et nyt Løfte for Romb Sogn, som var blevet annekteret til Lomborg.
6) I Fortegnelsen i Stiftsarchivet nævnes som ordinerede efter 12. Mai 1682: Peder Nielsen til Ramme, Christen Jensen Møborg til Tim og Madum.
7) Herefter nævnes Bartholus Christierni Viburg, der vistnok af en Fejltagelse har indført sin Ed på dette Sted og igen overstrøget den. Jfr. Nr. 36 S. 122.
8) De Ord: ”Præposito et urbis pastori“, og i Hørernes Ed ” Præposito“ ere senere indstregede.
9) Udentvivl den Samme, som 1653 blev Præst i Engbjerg og da skrev sig Nic. Frenderi.
10) Når der efter ”Hører“ findes et Tal sat i Parenthes, betegner det den Lektie, for hvilken Vedkommende indsattes til Hører.
11) Han forpligter sig til, såsnart han er indsat, at flytte ind i sit Kammer på Skolen.
12) Denne Ed, som vi må antage for at være Rektor Rosenbergs, mangler Underskrift. Ikke mindre forunderligt er det, at Zoega, som ellers kaldes Konrektor, i sin Ed af samme Dag udtrykker sig, som om han var Skolens Bestyrer (”cujus curæ fideique schola Ripensis tradita ac demandata“).
13) Dette Årstal står der tydeligt og uden nogen Rettelse, måske tilsat ved en senere Fornyelse af Eden.
14) Han kalder Skolen aldeles ny (”nuperrime nata“). Eden havde han allerede aflagt d. 27. Juni 1664.
15) Han skriver: Præterlapsa triennii a quinta classe scholæ Ripisensis (sic) remotione propter levem aliquem cum uxore tandem ducta commissum errorem, denuo promotione Venerabilis D. Episcopi D. D. Petri Kragelundi etc. nactus restitutionem Regiam 1 Martii Anno 1670 constitutus sum Collega 1 classis. – Smlgn. Rektor Solgaards Sag S. 139. – Denne Janus Matthiæ er rimeligvis, også efter Håndskriften at dømme, den Samme som Joannes Matthiæ Arhusius, ansat som Hører i 4de Lektie 1661.
16) Kan neppe være forskjellig, fra den Person af samme Navn, som allerede aflagde Ed 1658. Han har rimeligvis også i nogen Tid været ude af Skolens Tjeneste.
17) De 3 sidste ere overstregede.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup