Tilbage

Rørdam, Holger Fr.: Præster ordinerede af Biskop Brochmand 1639–44. Kirkehistoriske Samlinger, 2:1 (1857-59), s. 500-511.

[s. 500]

Præster ordinerede af Biskop J. Brochmand 1639-44.

Ved Holger Fr. Rørdam.

Hvem der er en Ynder af Præstehistorien, vil finde gode statistiske Bidrag angaaende den sjællandske Gejstlighed i efterfølgende »Series ordinatorum ab Episcopo b. D. Casp. Brockmann«, der opbevares blandt Blochs Samlinger til [s. 501] den fynske Præstehistorie paa Universitetsbibliotheket. Da hele Sjællands Stiftsarchiv brændte med Bispegaarden 1728, vil der i denne Fortegnelse findes Oplysninger, som neppe ville kunne søges andensteds. — Hvor der er sat et ? i Randen, er Ordinationsdagen uvis. De Personer, hvis Navne ere indesluttede i Parenthes, havde tidligere modtaget Ordinationen, men forflyttedes nu til et andet Embede. Lakunerne, som ere opstaaede ved Papirets Opløsning af Ælde og Fugtighed, ere her saavidt muligt udfyldte.

 

  1639.
Ordinations-
dagen
 
3. April. Mag. Albert Allewelt, Rector i Roeskilde, til Ring[sted].
Hr. Willum Damian til Steenmagle og Steenlille.
Hr. Haagen Rasmussen til Cap. hos M. Poul i Herlufsholm, si[den] kaldet d. 29. Maj 1640 til Cap. hos Hr. Niels Andersen i Nestved.
1. Maj. Hr. Johan Susemel, Suanensis i Mechlenborg, Pastor exulan[orum Ger]manorum, qui Nestvediæ vivunt.
Hr. Niels Frandsen til Sengeløse.
Hr. Rasmus Jacobsen Cap. hos Hr. Peder Christensen i Tikiøb.
22. Maj. Hr. Albert Lauridsen til Havenløv A° æt. 33, conf. af Tyge Brahe, Lehnsmand i Tryggevelde.
Hr. Anders Albin Cap. i Slangerup hos M. Søren Gullandsfar A° æt. 26.
Hr. Sven Hansen Hallandsfar Cap. hos Slots Præsten i Friderichsborg M. Tidemand Willadsen, A° æt. 30.
Hr. Stephan Lauridsen Nyeløse til Dalbye A° æt. 28, confirmeret af Overhofmester paa Soer Hr. Just Høg.
  [s. 502]
  *M. Wichman Hasebard aflagde Eed for Biscopen som Sogne-Præst ved vor Frue Kirke d. 19. Juli.(1)
  *Hr. Otto Jacobsen Vordingborg iligemaade som Præst ved Regenzen d. 20. Juli.
  *Hr. Joachim Krakevitz fra Gryphsvald: til Tydsk Præst i Soer, iligemaade d. 22. Aug.
  *Hr. Peder Lauridsen Kiøbenhavn til Værløse eod. juravit.
  *Hr. Laurids Jespersen Præst til Ostindien paa Skibet, d. 22. Aug.
  *Hr. Christen Christensen Herløv til Rachløw juravit 7. Novb.
  *Mag. Hans Thomsen Skibs Præst, d. 7. Novb.
  *Hr. Anders Andersen Ringkiøbing til Sognepræst ved Holmen d. 8. Novbr. 1639.
  *Hr. Jens Pedersen Skielderup Sognepræst (til) Nic. (Kirke i Kbhvn.) d. 12. Nov.
17. Novb. Hr. Friderich Christensen Slangerup til Steenløse og Vexøe, A° æt. 33.
18. Dcbr. Hr. Hans Pedersen Todberg, Cap. hos M. Niels Hansen Præst og Proust i Slagelse, A° æt. 34.
   
  1640.
8. Jan. Hr. Hans Damian til Lydersløv og Frøsløv, A° æt. 30.
  (Hr. Jacob Tagesen forhen Cap. nu Sogne Præst til Gierlev og Draabye).
5. Febr. Hr. Hans Tagesen til Meelbye, A° æt. 27.
Hr. Henrich Christensen til Blistrup, A° æt. 30.
1. April. Hr. Erich Bredal til Sogne Præst paa Christianshavn A° æt. 32, fra Nykiøb. Rectorat hidkaldet.
  [s. 503]
1 April. Hr. Valentin Hansen Merchel til Lyngbye, A° æt. 25.
Hr. Hans Andersen Lollik Cap. i Thostrup og Ugeløse, A° æt. 26.
Hr. Laurids Sørensen Muller Cap. hos Hr. Niels Bendsen i Rorup og Glim A° æt. . . Siden effter Hr. Nielses Død Sogne Præst.
Hr. Friderich Jespersen Fuorlæus til Velbye (NB. maaskee Valløbye) dim. fra Soer Acad., A° æt. 31.
Hr. Laurids Hansen Riber Skibs-Præst A° æt. 37.
10. April. Hr. Peder Villadsen Sognepræst (til) Michaelis i Slagelse A° æt. 30.
Hr. Michel Nielssen Cap. i Dalbye og Thurebye A° æt. 30.
  (Hr. Ebbe Jensen Brunov forhen 13 Aar Slotspræst paa Anderskow, nu til Gimlinge, afl. Eed d. 1. Maj).
30. April. Hr. Hans Nielsen Vinter til Kyndbye og Krogstrup, A° æt. 27.
7. Maj. Hr. Peder Hansen Faxøe tii Pedersborg og Kinderstofte, A° æt. 28.
  (Hr. Rasmus Nielsen Vordingborg 14 Aars Præst ved St. Peders K. i Nestved, nu kaldet til St. Mortens ibid., aflagde Eed 19. Maj).
4. Juni. Hr. Knud Hansen fød i Kiøbenhavn, 5 Aar Rector i Slagelse, nu Slotspræst paa Anderskow.
Hr. Friderich Hansen Busk til Harrested og Allindemagle A° æt. 38, moxen en 11 Aar Hører i Roeskilde.
Hr. [Jens] Justesen Montanus kaldet af Prof. til Regenzen, A° æt. 28.
Hr. August Augusti til Cap. i Herføgle og Sedder A° æt. 39.
  [s. 504]
4. Juni. Hr. Laurids Erichsen Aarbye til Cap. i Herlovsholm, A° æt. . . insuper temporis, qvantum a festo nativ. ad pentec . . .
? Hr. Jesper Christensen Undløse 2 ½ Aar hører i vor [Frue Skole] nu Cap. til Nicolaj Kirke, diei ordin. nulla mentio.
18. Juni. Hr. Henrich Jørgensen Dystrup Skibs-Præst A° æt. 32.
23. Juni. Hr. Gregers Lauridsen Nestved Cap. hos Hr. Peder Christensen [i Karre]bek, A° æt. 32 og ½.
? Hr. Hans Pedersen Hafn. kaldet af Kongen til Thostrup og Uge[rløse] A° æt. 34, diei ordin. nulla mentio.
? Hr. Peder Madsen Hafn. Skibspræst A° æt. 44, nec ulla me[ntio diei ordin.].
? Hr. Hans Thomsen Coldius kaldet af Kongen til Jyllinge og G[unsø]magle A° æt. 38 (Ei heller Ordin. Dag).
  (Hr. Niels Rasmussen Wrang Sognepræst til Slaglille og [Bierne]de forhen Cap. ib. moxen 3 Aar, nu A° æt. 45).
? Hr. Hans Jørgensen Hammer kaldet af Lage Bek til Førslev [A° æt.] 35, dies ordin. non memoratur.
? Hr. Olger Gertsen af Kongen til Fulede, A° æt. 28, nec mem. dies ord.
? Hr. Hans Knudsen Lauholm til Helsinge og Waldbye A° æt. 33, abest dies ord.
? M. Hans Diderichsen Badsker, Rector i Herlufsholm, nu A° æt. 29 kaldet Præst ibid. af Christopher Ulfeld til S[venstrup], Lehnsmand til Helsingborg; borte er Ord. dagen.
? M. Jørgen Harder, Brunopoli-Dithmarsus, A° æt 29 kaldet af Kongen til Hollandsk Præst paa Amager, caret jur.
  [s. 505]
? Hr. Eric Sørensen Assens, kaldet d. 19. Oct. 1640 af Hr. Hans Hof i Snodstrup til Capellan A° æt. 40, deest dies ord.
? Hr. Angelus Lucius Græsserus A° æt. 37, kaldet af Meenigheden til Borrhe d. 1. Novb. 1640, ey heller datum.
  (Hr. Hans Andersen forhen Cap. til Tostrup og Ugerløse, nu Sognepræst til Haarløv og Himlingøye.)
? Hr. Peder Mortensen Damph A° æt. 26 Cap. i Skiørpinge og Faardrup, kaldet af sin Fader Hr. Morten Pedersen d. 16 Nov. 1640, glemt ordin. Dagen at tegne.
  (Hr. Gregers Lauridsen, Cap. i Karebek, nu Sogne-Præst ibid.)
  (Hr. Hans Pedersen Todberg hidtil Cap. i Slagelse, nu Cap. [ved] vor Frue i Kiøbenhavn).
? Hr. Anders Mortensen Nyekiøbing, A° æt. 29 kaldet d. 6. Dec. til Føllesløv og Seerslev. Haver ey dies ord.
   
  1641.
15. Jan. Hr. Laurids Jørgensen Hammer, A° æt 32 kaldet d. 27. Dec. ved Hofmester Henrik Rammel paa Soer til Præst ibid.
Hr. Jacob Jacobsen Fabius A° æt. 29 kaldet d. 11. Dec. 1640 til Cap. i Stege.
  (Hr. Hans Olufsen Riis, 5 Aar Skibspræst kaldet nu Cap. i Skielskiør A° æt. 38, jur. Roesk. d. 23. Jan. 1641).
  (Hr. Hans Olufsen Bunde, forhen Cap. i Gadstrup og Syv, nu A° æt. 41 til Hvedstrup, kaldet dom. 3 Epiph.)
  (Hr. Niels Pedersen Slagelse, forhen Cap. i Vedbye, kaldet til Kariise og Alslev).
  [s. 506]
  (Hr. Jacob Sørensen Bøtker hidtil Sognepræst i Hvedstrup, kaldet Cap. til Nicolaj Kirke i Kiøbenhavn; jur. d. 3 Febr.).
26. Febr. Hr. Jacob Berndsen Ringkiøbing A° æt. 30 kaldet d. 14. Febr. Cap. i Virsted.
Hr. Erich Andersen, en Normand, A° æt. 26 kaldet Cap. i Gadstrup og Syv, d. 21. Febr.
  (Hr. Vilhelm Sørensen Hafn., forhen Cap. i Gladsaxe og Herløv, nu kaldet til Vedbye, afl. Eed d. 17. Martii 1641).
? Hr. Niels Nielssen Ydsted A° æt. 30 kaldet af Frue Catharina Sehested til Saabye og Kidserup; ingen datum.
? Hr. Mads Vinke fra Steinberg i Mechlenborg, A° æt. 26 til tydsk Præst paa Christianshavn; ingen dat.
  (Hr. Laurids Erichsen Callundborg forhen Cap. paa [Herlufsholm, nu] til Maglebye).
? Hr. Thue Mortensen Nyekiøbing A° æt. 28 kaldet til [Tho]strup [og Uger]løse (?); ingen datum.
? Hr. Rasmus Hansen Fortunius A° æt. 37 Skibspræst, idem defect[us].
? Hr. Michel Rasmussen Helsingøer A° æt. 32 til Skibspræst, ikke [nævnt Datum].
? Hr. Christen Sørensen Bloch, A° æt. 28 Skibspræst, dito.
11 v. 12 Aug. Hr. Peder Andersen Stege A° æt. 35, kaldet d. 4. Aug. Cap. i Veyløe og Vester-Egesborg; jur. d. 11. Aug.
? Hr. Christopher Andersen Baarsøe A° æt. 27 Cap. i Nestelsøe og Mognstrup, nulla diei ord. mentio.
? Hr. Frands Andersen Fabritius A° æt. 27 Cap. i Dalbye og Thurebye, ord. dies non memoratur.
  (Hr. Claus Lauridsen Friis A° æt. 36, forhen Hospitals-Præst i Opsloe nu Skibs-Præst.)
  [s. 507]
  (Hr. Christopher Andersen Borsøe, forhen Cap. i Nestelsøe og Mognstrup, nu Sognepræst ibid.)
? Hr. Diderich Pedersen Soland, hidtil Hører i Herlufsholm, A° æt. 32 Sognepræst [til] St. Mortens i Nestved, ingen dat.
? Hr. Jørgen Hermandsen Lipper, A° æt. 34 Cap. i Strøe, ey heller mem. dat.
? Hr. Peder Nielsen Calundan A° æt. 25 og lidt over, til Veyløe og Vester-Egesborg.
? Hr. Søren Terchelsen A° æt. 25 og derover Cap. i Allesløv; abest etiam.
   
  1642.
  (Hr. Rasmus Jacobsen, hidtil Cap. i Tikiøb, nu A° æt. 30 til Esbønderup og Nødeboe, kaldet af Meenigheden, dom. Remin.).
  (Hr. Peder Mortensen Damph, forhen Cap. i Skiørpinge nu Sognepræst i Haarslev og Tinggjelling dat. d. 17. Maj).
? Hr. Augustinus Hansen Boeslund A° æt. 30 til Skielskør, deest dat.
? Hr. Frands Pedersen Fersløv A° æt. 30 Cap. i Tikiøb, ey heller.
? Hr. Just Teichmejer vocatus pastor exulum germanorum i Kiøge, afl. Eed d. 9. Juni.
  (Hr. Eric Monrad til Hellig Geistes Kirke, soer d. 12. J[uni]).
? Hr. Niels Christensen Spend til Holmens Sognepræst, soer d. 1. Juli.
? Hr. Anders Pedersen A° æt. 32 Cap. i Stege.
  (Hr. Frands Andersen Fabritius hidtil Cap. i Dalbye og Thurebye, nu Sognepræst i Toxverth).
  (Hr. Hans Pedersen Thodberg, hidindtil Cap. ved vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, nu Sognepræst til Sæbye og Hallenslev, soer d. 5. Sept.).
  [s. 508]
? Hr. Christen Nielsen Skrem til tugthuset og børnehuset, soer d. 16. Sept.
  (Hr. Niels Pedersen forhen Sognepr. paa Hveen, nu til Carleboe, soer d. 21. Dec.).
21. Decbr. Hr. Hans Christensen Undløse, A° æt. 26 kaldet Cap. i Nørre-Jernløse og Quandløse.
   
  1643.
19. Jan. Hr. Jesper Erichsen til Ulsøe og Freerslev.
? Hr. Hans Nielsen Nackedam A° æt. 31 kaldet af Meenigheden til Rødoure, dom. 2 Epiph.
? Hr. Christen Madsen Thausan til Kiøge, soer d. 10. Febr.
? Hr. Niels Hagæi Onshaf til Christianshavn, afl. Eed d. 18. ejusd.
  (Hr. Hans Christophersen, forhen Cap. i Ballerup og Maaløe, kaldet Sognepr. ib. af Meenigheden fer. 3 pasch.).
? Hr. Søren Christensen Aalborg til Lydersløv og Frøsløv, jur. 8. April.
? Hr. Hans Albertsen Clark til Rød-Oure, soer d. 20. Apr.
? Hr. Hans Hansen Ertman til Hven eod.
? Hr. Anders Hansen Roeskilde til Hellig Geistes Kirke i Kiøbenhavn d. 6. Maj.
? M. Joh. Paulin Nestvediensis til Helsted, soer 9. Juni.
? Hr. Peder Andersen Stege, forhen Cap. i Dalbye og Thurebye, kaldet til Egede af Chr. Sparre til Sparresholm, soer d. 21. Juli.
? Hr. Michel Nielsen Hafniens. forhen Skibspræst kaldet til Ha[vnelev] d. 5. Aug.
? Hr. Hans Rasmussen Baccher, A° æt. 29, kaldet d. 23. Dec. til [Herluf]magle; ingen datum.(2)
  [s. 509]
  (Hr. Erich Sørensen Assens hidtil Cap. i Snodstrup nu Cap. [i Dalbye] og Thurebye, ingen dat., fød i Roeskilde).
? Hr. Poul Jacobsen Ringsted A° æt. 30 kaldet af Meenigheden i Vollersløv og Giørsløv dom. 16 Trin. 1643.
29. Sept. Hr. Rasmus Jørgensen Munch A° æt. 28 Cap. til Asminderød og Grønholt.
Peder Pedersen Hersted, A° æt. 30 Cap. i begge Hersteder.
Hr. Hans Madsen Tausan A° æt. 27 Cap. i Bircherød.
20. Okt. Hr. Matthias Vellhaver fra Pomern: han taler ikke om han skulle hen . . . . (I Randen: Hos Grev Valdemar).
  (Hr. Niels Sørensen Gullandsfar hidtil Skibs-Præst til Rødoure [soer] d. 4. Oct.).
17. Decbr. Hr. Simon Christensen Thorslev A° æt. 31 til Cap. hos Hr. Niels Madsen i Sørbye og Kirkerup.
   
  1644.
27. Marts. Hr. Peder Corfitzen Borup A° æt. 28 Cap. hos Hr. Poul Jacobsen Ringsted i Vollerslev etc.
Hr. Hans Corfitzen Borup A° æt. 26 til Cap. hos Hr. Anders i Baarse etc., eod.
29. Marts. Hr. Carl Terkelsen A° æt. 29 Cap. hos Hr. Anders Jacobsen i Kalle[have].
? Hr. Hans Nielsen Holbek A° æt. 28 til Sønderjernløse og Systrup.
? Hr. Jørgen Witzleben, fra Dyringen til tydsk Præst i Soer, soer d. 30. Martii.
  (Hr. Frans Pedersen Fersløv A° æt. 32, hidtil Cap. i Tikiøb, til Vellerup og Ferslev, soer d. 11. Apr.).
19. April. Hr. Jacob Carstensen Pal, A° æt. 27, Cap. hos M. Søren Poulsen i Slangerup og Ugelse.
  [s. 510]
31. Maj. Hr. Søren Nielssen A° æt. 33, Cap. [hos] Hr. Simon Nielssen til Agersøe og Omøe.
Hr. Jacob Pedersen A° æt. 27, Hofprædikant paa Øesel hos Hr. Ebbe Christophersen Ulfeld, eod.
Hr. Hans Jacobsen A° æt. 26 Cap. i Tikiøb, eod.
8. Juni. Hr. Matthias Jacobsen Juderup A° æt. 26 til Jyderup og Holmstrup.
Hr. Erich Mognsen A° æt. 26 til Greve og Kildebrønde i Hr. Michel Madsens Sted, ord. i Roeskilde, soer d. 12. Juni.
  (Hr. Simon Christensen Thorslev, A° æt. 31, forhen Cap., nu Sognepr. i Sørbye og Kirkerup, jur. d. 11. Jul.).
14. Juli. Hr. Peder Ivarsen Munk, fød d. 26. Juli 1614, til Nederoure og Byen uden Porten, i Hr. Peder Nielssens Sted, ord. i Frue Kirke i Kiøbenhavn, soer d. 13. Julij.
Hr. Mads Nielssen Høfding til Cap. i Tiærebye hos Hr. Jørgen, hvis Brev til Axel Arenfeld han medbragte, om at recommendere ham til Bispen, thi han selv var gammel og svag, behøvede derfor Capellan, hans privat præceptor var M. Bang. Fra Resen Rector hans test. publ., eod.
Hr. Christopher Hansen Nyborg til Skiørpinge og Faardrup af Meenighedens deputerede 7 Mænd udvalgt 4 Non. Jul. A° æt. 26 et 9 menses, eod.
? Hr. Christen Matthiesen kaldet Skibspræst, soer d. 11. Aug.
6. Sept. Hr. Eskel Bartholini, ikke fuldt 25 Aar, dog ved Kgl. dispensation Cap. hos hans Fader i Høybye, som nu var svag, ord. in Virg. i Kiøb.
16. Oct. Hr. Axel Hansen Ursin A° æt. 29, kaldet af Hofmester Corfitz Ulfeld til Cap. ved Holmens Kirke, ord. i Frue Kirke i Kiøbenhavn.
  [s. 511]
4. Dcbr. Hr. Mads Madsen Hafn., A° æt. 31 udvalt af Meenighedens 7 forordnede til Sogne-Præst i Farum, ord. i Frue Kirke i Kiøb., aflagde Eed d. 3. Dec.
Hr. Laurids Sørensen Veybye A° æt. 26 kaldet Cap. . . . i Veybye og Tibirke, eod.
Hr. Bendt Pedersen Hallandsfar A° æt. 30 Cap. hos Hr. Peder Christensen i Tikiøb og Hornbeck, ord. eod. i Frue Kirke i Kiøb., soer d. 3 (Decbr.).
Hr. Naaman Friderichsen A° æt. 30 Cap. i Tølløse og Aagerup.

Noter:

(1) Ved denne og de følgende, hvis Navne ere mærkede med *, findes den Bemærkning: „Disse uden Tvivl forhen ordinerede, men nu Collats“.
(2) Dette Navn synes senere at være udstreget i Blochs Afskrift.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup