Tilbage

Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til Sjælands Stifts Kirke- og Præstehistorie: 2. De sjælandske Præsters Deltagelse i Kongevalget og Hyldingen 1608 og 1610. Kirkehistoriske Samlinger, 2. Række, Bd. 5 (1869-71), s. 142-152.

2.
De sjælandske Præsters Deltagelse i Kongevalget og Hyldingen 1608 og 1610.

Ved Holger Fr. Rørdam.

Da Christian IV’s Søn Christian var i sit femte Aar, ønskede Faderen ham gjerne valgt af Rigets Stænder til eventuel Tronfølger. I den Anledning udgik der Befaling til Stænderne om provindsvis at vælge deputerede, som kunde møde i Kjøbenhavn Trinitatis Søndag 1608 for paa egne og samtlige hjemmeværendes Vegne at fuldbyrde Valghandlingen. Sjælands Provster samledes da paa Konventhuset i Roskilde strax efter Paaske (se foran S. 59) og valgte paa Biskoppens Forslag følgende fire deputerede:

M. Peder Schjelderup, Sognepræst ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn og Provst i Smørum og Sokkelund Herreder. [143]

M. Søren Torndal, Sognepræst i Helsingør og Provst i Ljunge Herred i Kronborg Len.

M. Klavs Christoffersen (Lyskander), Sognepræst i Herfølge og Sædder, og Provst i Bjeverskov Herred.

Hr. Hans Thagesen, Sognepræst i Gjerlev og Provst i Horns Herred.

 

Efterat Biskop Vinstrup (der selv mødte ved Valget som deputeret for Universitetet, hvis Rector han dengang var) havde tilsendt Provsterne Udkast til en Fuldmagt, som Præsterne i ethvert Herred eller Provsti under deres Haand og Segl skulde meddele de ovennævnte fire Provster til at handle paa alles Vegne(1), udfærdigedes disse Fuldmagter (som endnu bevares i Gehejmearkivet) i Slutningen af April og Begyndelsen af Maj. Her have vi altsaa en omtrent fuldstændig Fortegnelse over alle Sjælands Stifts Præster paa det nævnte Tidspunkt. Kun ganske faa savnes, der ved Sygdom eller andre Forfald havde været forhindrede i at møde ved Udstedelsen af Fuldmagterne.

To Aar efter skulde Prindsen hyldes, i den Anledning indkaldtes Provsten og to Præster af hvert Provsti, som skulde være forsynede med Fuldmagter til at handle paa de hjemmeværendes Vegne. Disse Fuldmagter udstedtes i Slutningen af Februar 1610, og ere endnu bevarede, saa vi altsaa ogsaa fra dette Tidspunkt have en omtrent fuldstændig Præstefortegnelse for hele Landet. — Nedenfor meddeles nu en af de sjælandske Fuldmagter fra 1610 fuldstændig, og saa forøvrigt Listen over alle Stiftets Præster paa denne Tid uddragen af Fuldmagterne; i Noterne ere Afvigelserne fra Præstelisten 1608 anmærkede. De Navne, som ere mærkede med *, savnes i Fuldmagterne fra 1608, uden at disse indeholde tilsvarende Navne paa andre Præster i de samme Kald. Rimeligvis have de saaledes udpegede Præster 1608 været hindrede i at møde ved Fuldmagtens [144] Udstedelse. — Som man vil bemærke kan nærværende Præsteliste tjene til at udfylde flere af de manglende Stedsangivelser i den i 4de Bind, S. 402–6 meddelte Fortegnelse over Præsterne i Sjælands Stift 1584. — Paa lignende Maade kunde der tilvejebringes Fortegnelser over Præsterne i hele Landet paa de nævnte Tidspunkter; men det er et besværligt Arbejde at gjøre Uddragene, og det kræver stor Nøjagtighed, da den ene Fuldmagt ikke altid er affattet eller underskrevet paa samme Maade som den anden, saa man let løber vild.

 

Her meddeles da nu først den fuldstændige Fuldmagt for Bjeverskov Herred 1610:

Vi efterskrevne Lavrits Andersøn, Tjener udi Guds Ord til Lidemark og Bjeverskov, Niels Madsøn til Vallø og Tornby, Oluf Olsøn til Endesløv, kjendes og gjøre vitterligt for alle med dette vort aabne Brev, at eftersom Kgl. Maj.s vor allernaadigste Herres og Konges Brev, til alle Provster og Præster her udi Sjæland udganget, er os tilhænde kommet, indeholdendes, at eftersom menige Rigens Stænder nu nogen rum Tid siden forleden af højvigtig Betænkelse haver samtykt, kejst, kaaret og udvalgt den højbaarne Fyrste Hertug Christian, Hertug udi Slesvig, Holsten etc., Hs. Maj.s elskelige kjære Søn, til Danmarks og Norges Konning at være, om Gud almægtigste det saa havde forset, at Hs. Naade hans kjære Her Faders Død overlevendes vorder (den almægtigste Gud Hs. K. Maj. dog alligevel efter sin guddommelige behagelige Vilje og Forsyn med Livs Sundhed og Velfart samt fredeligt og lyksaligt Regimente længe og vel opholde og naadelig bevare, sit allerhelligste Navn til Lov og Ære, og Hs. Maj.s Riger, Lande og Undersaatter til Gavn og Gode); og derhos udi lige Maade bevilget og dennem forskrevet udi sin Tid, og naar det af dennem begjærendes vorder, at ville (efter den gamle Skik og Sædvane her udi disse Lande og Riger altid været haver) hylde højbaarne Hs. Maj.s elskelige kjære Søn. Og efterdi Hs. Maj. naadeligen fornødent og raadsomt eragter, at ville lade [145] højbaarne Hs. Maj.s elskelige kjære Søn hylde her udi Sjæland udi Hs. Maj.s Kjøbsted Kjøbenhavn den 14 Martii nu førstkommendes: da til denne Hyldings ydermere Befordring haver Hs. Maj. udi forne aabne Brev budet og befalet alle og hver særdeles at rette dennem efter til samme Dag og Tid til forne Hs. Maj.s Kjøbsted Kjøbenhavn at lade fremkomme og møde tilstede af hvert Herred deres Herredsprovst og to Præster med Fuldmagt af alle Præster udi samme Herred, hvilke paa alle deres Vegne ydermere skulle forfare, hvis til samme Tid om højbemeldte Hs. Maj.s elskelige kjære Søns Hylding bliver foregivet; og derinden at gjøre og samtykke hvis andre Hs. Maj.s Undersaatter for godt anseendes og gjørendes vorder: Da have vi, forbemeldte Hs. Maj.s naadige Befaling underdanigst at efterkomme, været forsamlede af Bjeverskovs Herred og paa alle vores Vegne endrægteligen bevilget, tilbetroet og Fuldmagt givet, og nu med dette vores aabne Brev bevilger, samtykker, tilbetroer og Fuldmagt giver hæderlig og højlærd Mand, Mester Claus Christoffersøn, Tjener udi Guds Ord til Herfølge og Sædder, vores kjære Herredsprovst, desligeste Her Samuel Madsøn udi Vollersløv og Gjørsløv, og Her Samuel Hansøn til Haarløv og Himlingøje, Prædikanter her udi Herredet, til bestemte Tid paa alle vores Vegne at møde og være tilstede udi Kjøbenhavn, højbemeldte Kgl. Maj.s Proposition og Mening udi denne angivne Sag, vores allernaadigste Herres Hylding anlangendes, da ydermere at forfare, forafskede og til Ende at forhandle; og hvis de udi denne Sag beslutter, forafskeder og med Ed, Mund og Haand lover og tilsiger, det ville og skulle vi alle og hver særdeles og samtlige for os selv og vores Efterkommere saa fast og ubrødelig holde og efterkomme, som det af os selv var gjort, og vi alle personlig havde været tilstede. Forhaabendes os alle og hver særdeles igjen en naadig og gunstig Herre, som vores gejstlige Friheder (efter hans højlovlige Her Faders Tilsagn, aabne beseglede Breve, Hs. Maj. os udi Hs. Fyrst. Naades Ud- [146] vælgelse givet og forseglet haver, og efter Rigens og fremfarne Kongers gamle og lovlige Sædvane) naadelig vil, naar Hs. højmeldte Fyrstelige Naade til en fuldkommen Regering indtræder, fremdeles confirmere og stadfæste. Til des ydermere Vidnesbyrd have vi ladet trykke vores Signeter her neden, underskrivendes med egne Hænder. Actum Herfolgæ 20 Februar. 1610.

Lauritz Andersen. Niels Matzøn. Oluff Oellsøn.(2)
Egen Haand. Egen Haand. Egen Haand.

 

Lignende Fuldmagter udstedtes i

Ars og Skipping Herreder af Jesper Melchorsøn i Rakløf, Christen Christensen (per manum comministri Andreæ Joannis) i Versløv og Jorløse, Seuren Christensøn i Uby, Jacob Seffrensøn i Rørby, Peder Oluffsøn i Tømmerup, Peder Hansen i Svallerup, Søfren Søverensen i Viskinge og Avensø, Søffrenn Jørgensøn i Aarby, Anders Christensøn i Røsnes, Claus Sørensøn i Store og Lille Fulede, Michell Hansøn (per manum filii comministri) i Vallekilde og Hørrit og Morthen Rasmussen (per manum Henrici Nicolai) paa Sejrø, for Provsten Jørgen Jacobsen i Kallundborg, Niels Pedersen i Bregninge og Biersted, og Niels Hansen i Føllesløv og Særsløv.

Baarse Herred, af Lauridz Jacobsøn, Sognepræst i Uby, Hans Pedersøn i Baarse, Samuel Mogensøn i Snesere, Madtz Jacobsøn i Præstø, Jacob Nielsøn F. i Egisborg, Stalandus(3) Nielsøn i Jungshoved, Seuffren Pedersøn i Allerløv, Thomis Hansøn i Beldinge, Morten Henrichsøn(4) i Everdrup, for Mester Simon Nielsøn, Provst(5) i Herredet og Præst i Vordingborg, M. Jacob Andersøn i Kallehave og Niels Hansen i Mern. [147]

Flakkebjerg Herred, af Christoffer Jensen i Ørsløv, Lauritz Lauritzen i Skjørpinge, Jacop Hansøn i Skjelskør, Niels Matzøn Landzgraff i Sørby, Hanns Christophersøn i Eggitslev, Christen Nielsøn i Hyllested, Lauritz Nielsøn i Gimlinge, Seuerin Bierig i Høve, Jørgen Hansøn i Tjæreby, Peder Hansøn i Faardrup, Lauue Lauuissøn i Tjustrup, Michel Christensøn i Gundersløv, Hans Jensøn M. i Vallensved, Morten Budelsøn(6) i Karrebæk, Thames Matzøn i Marvede, *Oluff Lauritzøn i Hyllinge, Rasmus Hansen i Førslev, *Christen Jensøn W. i Fodby, Ole Jespersøn(7) i Hosløf, for Provsten Mogens Jensøn i Krummerup og Fuglebjerg, Mester Hans Lund i Magleby og Mester Povl Colding(8) i Vindinge.

Faxe Herred, af Jens Hanssen i Ulsø, Niels Christensen i Faxe, Peder Nielsøn i Egede, Jørgen Lauritzøn i Dalby, Hans Søffrensen i Kongsted, for Provsten Peder Jacobsøn i Spjellerup og Smerup, Niels Hansøn i Karise og Alsløv, og Christen Jensøn i Roholte.

Hammer Herred, af Jens Nielsøn i Nestelsø, Jens Jørgensøn i Rønnebæk, Peder Nielsøn i Vejlø og Egisborg, Jacob Rasmussen i Kyng, for Provsten Søffren Jørgensen i Sverborg, Jørgen Lauritzøn i Hammer og Lundby, og Hans Jensen i Togsværd.

Holbo Herred, af Jacob Nielsen i Blidstrup, Michel Rasmussen i Tibirke, Anders Jørgensen i Ramløse og Annise, Jens Jensen(9) i Helsinge og Valdby, Peder Nielsen(10) [148] Græsted og Maarom, for Provsten Chrysostomus Jensen i Vejby, M. Hans Dirichsøn i Søborg, og Rasmus Frandsøn i Esbønderup og Nøddebo.

Horns Herred, af Søffren Pedersøn i Kyndby, Peder Jensøn i Ferslev, Moens Lægvidsøn paa Ovrø, for Provsten Hans Thagesen i Gjerlev og Draaby(11), Jens Quist i Skulleløv og Selsø, og Anders Sivordsen i Skiby.

Ljunge Herred i Frederiksborg Len, af M. Michel Andersen i Sundby, for Provsten Rasmus Lauritzen i Ljunge og Uggeløse, M. Christen Rasmussøn i Slangerup og Uvelse, og Michel Jensøn i Græse og Siersløf(12).

Ljunge Herred i Kronborg Len, af Mester Anders Christensøn S., Prædikant i Helsingør, Hans Jensøn Lillerød i Blovstrød og Lillerød, Hans Tidemandt i Tikjøb, Poffwell Ollsøn i Karlebo, Niels Pedersøn i Asminderød og Grønholt, og Peder Seurensøn paa Hven, for Provsten, Mester Søfren Christensøn Torndal, Sognepræst i Helsingør, Augustinus Sand, tydsk Prædikant smst., og Christen Lauritzen i Birkerød.

Løve Herred, af Henrich Nielszen i Vedby, Clemend Andersen i Bakkendrup, Oluff Pedersøn i Gierslev, Oluff Pedersøn i Helsinge, Madtz Pedersøn i Sæby, Peder Arnoldsen i Stillinge, Lauritz Olsøn i Rersløf, for Provsten Anders Jensøn i Ørsløf, Oluf Olsøn i Havrebjerg og Anders Zacharissøn Liung i Finderup.

Mierløse Herred, af Laurits Mattzøn i Holbæk, Rasmus Søurensøn i Asmindrup, Jens Christensøn i Nørre Jerløse, Rasmus Pedersen i Sønder Jerløse, Christoffer Pedersøn i Tostrup, Niels Pedersøn i Soderup, Jesper Christensøn i Bjergby, Seuerin Bierlie i Butterup, Frands Jørgensøn i Undløse, Jens Jensøn i Nidløse, Jacob Oluffsøn(13) i Pedersborg, for Provsten Hans Jensøn i Stensmagle, M. Niels Matthsen i Tølløse og Erich Moritzøn i Tersløse. [149]

Møens Øster og Vester Herred, af Jens Nielsen i Magleby, Oluff Jensøn i Fanefjord og Anders Lauritzøn(14) i Kjelby, for Provsten Rasmus Nielsøn i Stege, Niels Hansøn i Elmelund og Anders Abrahamsøn i Borre.

Odsherred: Provsten Hans Pedersen og Præsterne Michel Lauritzen i Nykjøbing, Jørgen Jensen i Faarevejle, Joachim Hansen i Grevinge, Eske Bertelsen i Højby, Sander Olufsen i Egebjerg, Jørgen Pedersen i Asnæs og Peder Andersen paa Odden udstedte i Forening Brevet; men de tvende af dem, som med Provsten skulde møde ved Hyldingen paa de øvriges Vegne, nævnes ikke udtrykkelig(15).

Ramsø Herred, af Søffren Jespersøn i Ølsemagle og Lellinge, Hans Mogensøn i Dalby, Peder Hemmingsøn i Egby, Niels Bentzen i Rorup og Niels Pedersen i Gadstrup, for Provsten Jens Basse i Højeølsie (men da denne paa Grund af Skrøbelighed ikke selv kunde møde, havde han givet Sognepræsten i Kjøge Mester Lauritz Sigersen(16) Fuldmagt paa sine Vegne), Hans Olsen i Ørsted og Jørgen Hansen i Borup.

Ringsted og Alsted Herreder, af Jacob Matzen i Nordrup og Farrenløs, Seuren Michelsøn i Benløs og Qverkeby, Niels Trugelsøn i Alsted og Fjennesløv, Hans Jacobsen Hafniensis i Harrested og Allindemagle, Matthz Rasmussøn(17) i Viersted, Oluff Hansen i Hasle og Broby, Lauritz Matzøn i Førsløv og Snesløv, Seffren Oluffsøn i Høm og Vettersløv, Jørgen Pedersøn i Bringstrup og Siersted, Jørgen Lauritzøn i Slauglille og Bjernede, Peder Jakobsøn i Ljunge og Broby, Hans Dinsen(18) i Gyrstinge og Flinterup, for Provsten, Peder Krage i Ringsted, Mads [150] Mortensøn i Jystrup og Valsølille, og Hans Pouelsøn Nouiomagus i Tersløv og Ørsløv(19).

Skipping Herred, se Ars og Skipping.

Slagelse Herred, Hans Pouelsøn i Taarnborg, Peder Mogensøn til Michels Kirke i Slagelse, Niels Jensøn i Korsør, Hans Iffuersøn i Boeslund, Hans Nielsen i Bierby, Niels Jensøn i Henninge, Powell Theophilisøn til S. Peder i Slagelse, Knud Nielsøn(20) i Synderup, for Provsten Hans Jacobsen i Sorterup, Jørgen Jensen i Vemmeløv og Hans Jespersen i Lundforlund.

Smørum og Lille Herreder, af Lauritz Nielsøn i Værløse, Peder Madtzen i Hersted, Jacob Hansen i Brøndby, Severin Nielsøn i Vallensbæk, Otthe Hanssen Kiøbenhaffn i Ledø, Torben Jensen Kiøbenhaffn i Ballerup, Klaus Klaussøn Fortt(21) i Torslund og Ishøj, og Erland Truitsønn i Tostrup, for Provsten Mester Peder Schielderup, Sognepræst ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, samt Simen Jensen i Glostrup og Niels Pedersen i Sengeløse.

Sokkelunds Herred, af M. Oluff Kock til S. Nicolai K. i Kbhvn., M. Johan Craft, tydsk Prædikant i Kbhvn., Nicolaus Krøger i Store Magleby, Olaus Christierni i Gladsaxe, Niels Olufsen i Gjentoft, Lauritz Henrichsen i Ovre ved Dammen, Matz Rasmussøn i Lyngby, Hanns Nielsøn i Søllerød og Petrus Joannis(22) i Ovre ved Stranden, for Provsten M. Peder Schielderup, Sognepræst ved Vor Frue Kirke, M. Hans Bang, Sognepræst ved Helligaandskirke i Kbhvn., og M. Claus Hansen Jeger i Taarnby.

Stevns Herred, af Knud Rasmussøn i Lydersløv og Frøsløv, Søffren Chrestensen i Strøby og Varpeløv, Anders Hansøn i Magleby, Jens Rasmussøn i Holtug, Oluff Nielsøn [151] i Lille Heddinge og Højrup, for Provsten Morten Jensen i Helsted, M. Frants Jonsen i Store Heddinge og Matz Mickelsen i Havnløv.

Strø Herred, af Claus Knudtzen i Torup, Christianus Petrejus i Ølsted, Andreas Laurentius i Strø, Claudius Johannis Rugmannus i Lyndbylille og Johannes Andreæ f. i Melby, for Provsten Herman Lipper i Kregome og Vinderød, Søfren Pedersen i Skjævinge og Gjørløse, og Mogens Pedersen i Tjæreby og Alsynderup.

Søme Herred, af Daniel Knoff, Sognepræst til Svavrsløf og Kornerup, Peder Jensen i Jyllinge og Gunsømagle, Hans Jørinsøn Faxe i Kirkerup og Agerup, Jøren Andersen i Hvestrup, Niels Benndsen i Glim, Hermandt Hansen Høyer, Tjener i Guds Ord i Kornerup, Jesper Christoffersøn Herluff til S. Ips og S. Jørgens Sogne i Roskilde, for Provsten Knud Seuerensen i Flyng, Niels Jensen Sognepræst til Vor Frue Sogn i Roskilde, og Damianus Alberttsen i Hersløv.

Tudse Herred, af Lauritz Rasmussen i Hørby, Christen Lauritzøn i Hagested og Gislinge, Thyge Moritzøn i Kundby, Hans Søffrensen i Bjerby og Mørkhøf og Niels Throelsøn i Hjembæk og Svinninge, for Provsten Morten Andersøn i Skamstrup og Torbenfeld, Adam Michelsøn i Udby og Matz Pedersøn i Jyderup og Holmstrup.

Tune Herred, af Powell Pederssen i Vindinge, Johann Wedtzelsen Roschilde i Reersløv, Jørgen Pederssen Horsens i Havdrup og Skjensved, Søfren Ericksøn i Snoldeløv og Tune, Peder Andersen Mand i Jersi og Solrød, for Provsten Knud Seuerensen i Flyng (i Søme Herred), Hans Pedersen Kjuse i Kalslund og Kagstrup, og Hans Pedersøn Walløe i Kildebrønd og Greve.

Tybjerg Herred, af Niels Pedersøn i Risløv, Niels Lauritzøn i Sandby, Willadz Mogensøn i Aversi, Bo Mortensen i Vester Egede, Hans Rasmussen i Tybjerg, Lauritz Madsøn i Glumsø, Jens Mickelsøn i Herlufsholm, Christen Oelsøn i Nesby og Jens Mogensøn til S. Mortens Kirke i [152] Nestved, for Provsten Anders Jacobsen i Herlufmagle, Christen Tygesen i Bavelse og Niels Eschildsen til S. Peders Kirke i Nestved.

Voldborg Herred, af Jørgen Suendtzøn i Sæby, Thønis Hansen i Saaby, Friderich Nielsen i Hvalsø, for Provsten M. Morten Pedersøn i Hyllinge, Hans Knudsøn i Ousted og Peder Raffn i Rye.

Ølstykke Herred, af Oluff Knudsen i Ølstykke og Hans Henningsen i Farum, for Provsten Peder Jensen i Stenløse og Vexø, Seffren Lauritzen i Slagslunde og Ganløse, og Lauritz Pedersen i Snodstrup.

Paa Roskilde Kapitels Vegne mødte 1608 Domprovsten Holger Gagge til Førsløv og Kanniken M. Povl Pedersen (Sognepræst ved Domkirken) som deputerede ved Valget. Fuldmagten er udstedt under Kapitlets Segl, men uden at de enkelte Kapitelsmedlemmer ere nævnede. — Kapitlets Fuldmagt for 1610 har jeg ikke fundet.

Noter

(1) Tillige bemærkede Biskoppen, at hver Præst skulde yde en Mark til Bekostning af de 4 Provsters Rejse og Deltagelse i Valget.
(2) 1608 nævnes Hr. Niels Oluffsen som Præst i Endeslev og Vraaby.
(3) Mandens egentlig Navn var Stanislaus (se foran S. 50) og saaledes synes han ogsaa at have begyndt at skrive Navnet i Underskriften; men da der ovenfor i Fuldmagten var skrevet Stallandus, har han rettet sig efter denne vulgære Udtale af det fremmede Navn og skrevet sig paa samme Maade. 1608 skrev han sig Stanislaus.
(4) 1608: Christen Nielsen.
(5) 1608: Vice-Præpositus.
(6) Af denne Præst haves i Hjelmstjernes Saml. følgende Skrift: Carmen, quod Sacræ Flacchebergensium curiæ et collegii Dn. Præposito et Dn. Pastoribus, pietatis et humanitatis virtutibus viris spectatis, collegis suis et fratribus dilectis, in Calabris et publico Pastorum Conventu honoris et amoris ergo recitavit et dicavit 15. Jun. 1613, in Carebech, M(artinus) B(udolphius) H(iarbachius). Hafn. 1613. 4. (Det fulde Navn staar under Fortalen). Dette Skrift anføres ikke i vore Litteraturlexica. Derimod har Worm (Lexicon over lærde Mænd I, 191) et andet Skrift af denne Forfatter: Epistolæ petitoriæ quatuordecim. Hafn. 1614. 4; men det har jeg forgjæves efterspurgt.
(7) 1608: Jesper Nielsen.
(8) 1608: Rasmus Jensen.
(9) 1608: Hans Andersøn.
(10) 1608: Jørgen Frandtsøn, Herredets Provst.
(11) 1608: Hans Thagesøn Sognepræst i Gjerlev, og Thage Hansen, Sognepræst i Draaby.
(12) 1608 tilføjes: Knud Simonsen i Jørlunde.
(13) 1608: Oluf Pedersen.
(14) 1608: Lauritz Michelsøn.
(15) 1610 angives ikke de Sogne, hvori Præsterne vare ansatte, Sognene ere derfor her supplerede fra Fuldmagten af 1608.
(16) Skrev sig 1608: Lauritz Løng.
(17) Rimeligvis den samme, som 1608 kalder sig Matths Bredall, men i dette Aar ere Sognene ikke angivne for disse to Herreder.
(18) 1608: Jens Nielsøn.
(19) I Fuldmagten fra 1608 nævnes een Præst mere end i den fra 1610, nemlig Hr. Lauritz Jørgensen, der formodentlig har været i Sorø. Tillæg S. 881: Forholdet var, som det fremgaar af det Side 474 meddelte Brev, dette: 1608 var Jørgen Lavritsen (der 1610 var Præst i Slaglille og Bjernede) Præst i Sorø, og hans Fader, Lavrits Jørgensen, var Præst i Slaglille.
(20) 1608: Niels Knudsen, og da han har underskrevet først, har han formodentlig været Provst dengang.
(21) I Fuldmagten skrives Navnet Føert; maaske var denne Præst en Søn af den bekjendte Boghandler Klaus Føerd i Kjøbenhavn.
(22) 1608: Peder Nielsen Wore.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup