Tilbage

Holger Fr. Rørdam: Bidrag til Vendelbo Stifts Kirkehistorie siden Reformationen. 6. Mester Christen Hansen (Riber), del viii. Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-1882), s. 740-747.

[Præsterne i Aalborg Stift 1619-1620]

viii.

 

Register oc Mandtall paa alle Vindelboe Stigtz Prowster, Præster oc Medtienere, som nu ere, saa och de som ere hendøde, hues legata pastoralia ieg til mig haffuer annammett, aff huer Præst en Enckind Daler att forsende til Kiøbinghaffns Vniversitet.

Aalborgh haffuer tuenne Præster, M. Tøger Pedersøn, Sognepræst til S. Bodwils kircke, og M. Dauid Jensøn Klyne til Vor Frue kircke.(1)

Item H. Thomas Matzøn, forne M. Tøgers Medtiener, och H. Sefrin Christensøn, forne M. Dauids Medtiener – tilhobe 4 Rigsdaler.

 

Kiærherrett haffuer sex Herretzpræster och trenne Medtienere.

1. Prousten M. Thomas Christoffersøn Galskytt til Hammer kircke med sine tre annexkircker.(2)

2. M. Peder Jacobsøn Holm til Aaby och Biersted.

3. H. Anders Nielsøn til Vadum kircke.

4. H. Jens Madtzøn, Præst i Hals.

5. H. Christen Pedersøn, Præst til Vlstedkircke.

6. H. Christoffer Tomessøn, Præst til Østerhassing och Vesterhassing kircker.

7. Noch H. Simen Lauritzøn, Medtiener til Sundby och Huorup, som Superintendenten ere tillagde paa hans Embids Vegne. [741]

8. H. Christen Madsøn, Medtiener til Hammer etc.

9. H. Peder Powlsøn, Sacellan til Øster og Vester Hassing kircker.

10. Item effter S. Her Lauritz Justsøn, fordum Præst til Aaby och Biersted.

Oc 11. effter S. H. Niels Krog y Østerhassing.

tilhobe en Summa – xj Rigsdaler.

 

Huettboe Herrett haffuer fire Herretzpræster oc en Medtiener.(3)

1. Prousten Her Anders Jenssøn y Jetzmarck.

2. H. Seffrin Christensøn By, Præst til Ingstrupkircke med sine to Annexer.

3. H. Sefrin Anderssøn, Præst paa Giøl.

4. H. Tøger Powlsøn, Præst til Saltum oc Hune.

5. H. Lauritz Nielssøn, Sacellan til Ingstrup.

6. Item effter S. Her Hans Nielssøn, fordum Proust oc Præst i Saltum.

tilhobe – – – vj Rigsdaler.

 

Jersleffherrett haffuer sex Herretzpræster oc tuenne Medtiener.(4)

1. Prousten H. Claws Clawssøn, Præst till Tolstrup oc Stenum kircker.

2. H. Christen Jenssøn till Tiis oc Vrinsted kircker.

3. H. Lauritz Lauritzøn til Øster Bryndersleff oc Hallind kircker.

4. H. Thomas Christensøn, Præst til Jersleff och Vester Bryndersleff kircker.

5. H. Christen Jenssøn. Præst til Hundslunds k.

6. H. Christen Gerttsøn til Helleuad med sine tuenne annexer. Forne H. Christen Gertzsøns Medtiener, Her Peder Christensøn, er husarm.

7. Noch H. Lauritz i Bryndersleff hans søn Lauritz Lauritzøn, Medtiener til Østerbryndersleff. [742]

8. Item effter S. Her Jens Jenssøn fordum Præst til Helleuad.

in summa – viij Rigsdaler.

 

Bürglumherret haffuer ni præster och iij Medtiener.(5)

1. Prowsten H. Oluff Anderssøn Krag [se foran, S. 401] till Vraakircke med sine tu annexer.

2. H. Jens Biørnsøn, Sognepræst y Sæby.

3. H. Peder Christensøn til Vregleff oc Hestrup k.

4. H. Christen Vistissøn til Torsleff oc Lendum k.

5. H. Christen Simonssøn til Vndersted oc Carup.

6. H. Peder Nielssøn til Volstrup oc Hørby k.

7. H. Peder Jenssøn til Albeck och Voer kircker.

8. H. Christen Lauritzøn til Skew kircke.

9. H. Niels Jacobsøn til Burglum cum annexis.

10. Forne H. Niels Jacobsøns Medtiener, H. Iffuer Iffuersøn.

11. Noch H. Sefrin Sefrinssøn Medtiener udi Sæby.

Och H. Oluff Danielsøn, forne H. Oluff Krags, Proustens, Medtiener, er fattig og husarm.

Er tilhobe – xi Rigsdaler.

 

Vinnebergherrett haffuer otte Sognepræster oc tuenne Medtienere.(6)

1. Prousten Her Frands Christoffersøn, Sognepræst til Vgild oc Taarssogner.

2. H. Gertt Pettersøn Acken, Sognepræst vdi Høffring.

3. H. Mattz Christensøn til Ruberg och Marup.

4. H. Hans Hanssøn til Skallerup oc Venneberg.

5. H. Jacob Hansøn til Jelstrup oc Lyngby.

6. H. Peder Bertelsøn til Harritzleff med sine tuenne annexer.

7. H. Christen Pedersøn til Aasted och Skerum.

8. H. Powll Nielsøn Tanck til Flade og Gerum kircker.

9. Item H. Peder Andersøn, Medtiener til Høffring, och

10. H. Jørgen Knudsøn, Medtiener til Harritzløf med sine annexer. [743]

11. Noch effter S. Her Niels Jensøn y Flade.

Er tilhobe in summa – xj Rigsdaler.

 

Hornsherrett haffuer ni Herretspræster och tuenne Capellaner, som ere:

1. Prowsten H. Niels Pedersøn, Præst till Bierby och Mygdall kircker.(7)

2. H. Niels Rasmussøn Guldsmid paa Skagen.(8)

3. H. Thomas Nielsøn til Tornby oc Vistrup.

4. H. Anders Tomissøn til Horne oc Asdal k.

5. Palle Andersøn til Tuersted med sine tuenne annexkircker.

6. H. Oluff Matzøn til Elling oc Toln kircker.

7. H. Erick Pedersøn til Mosberg oc Hørmsted k.

8. H. Erick Christensøn til Sindall oc Astrup.

9. H. Claus Nielsøn til Raaberg kircke.

10. Item H. Christen Lauritzøn Medtiener paa Skagen,(9) och

11. H. Moritz Lauritzøn Medtiener y Tuersted.

12. Noch for en gammel Præst H. Peder N. y Horne, som er blind, och

13. for H. Peder y Tornby legat. pastoral.

tilhobe – xiij Rigsdaler.

 

Thyø haffuer fire Herrider.

Hillersleffherritt haffuer siu sognepræster och tuenne Capellaner.

1. Prousten M. Jens Nielsøn, Sognepræst til Hafnstrup (!) oc Østerild kircker.

2. H. Niels Kieldsøn, Sognepræst til Seels k.

3. H. Sefrin Nielsøn, Præst til Hiarmaal k.

4. H. Niels Pedersøn, Sognepræst paa Haffnsholm till Reerkircke med sine tu annexer. [744]

5. H. Christen Mauritzøn til Øster oc Vestervandet kircker.

6. H. Oluff Nielsøn til Hillersleff oc Kostrup.

7. H. Christen Simensøn til Nors och Twedkircker.(10)

8. Item H. Peder N., Medtiener paa Haffnsholm, och

9. H. Peder Christen(søn), Medtiener til Seels kircke.

tilhobe in summa – ix Rigsdaler.

 

Hundborgherrett haffner sex Sognepræster oc en Medtiener.

1. Prousten M. Sweder Poulsen, Sognepræst vdi Tysted,(11)

2. H. Henrick Michelsøn y Nørhaa.

3. H. Peder Iffuersøn y Skioldborg.

4. H. Villatz Simensøn til Siøring och Torsted kircker.

5. H. Christen Tomissøn til Hafnborg (!) oc Jandrup kircker.

6. H. Jens Christensøn til Vang oc Torup.

7. Item H. Rasmus Nielsøn, Medtiener till Tysted by.

Noch for S. M. Palli Knudsøn fordum sognepræst y Tysted,

och for S. H. Sefrin Nielsøn, Prowst och Præst y Vang

– tilhobe ix Rigsdaler.

 

Hassingherrett haffuer otte Sognepræster och tuenne Capellaner.

1. Prousten Her Mattz Andersøn, Sognepræst til Viisby och Heltborg kircker.(12)

2. H. Peder Olufsøn til Huidberg cum annexis.

3. H. Niels Hegellund til Synderhaa och Hørsted.

4. H. Matts Pedersøn til Snested kircke.(13)

5. H. Hans Sørensøn y Rosholm, Præst til Harring och Staxtrup. [745]

6. H. Tøger Jacobsøn, Præst til Skyom och Hørdumb.

7. H. Tøger Pedersøn till Bested och Grurup k.

8. H. Niels Jacobsøn til Hassing oc Villersleff.(14)

9. Forne H. Matz Pedersøn haffuer en Medtiener, H. Jens Powlsøn Vust, for sin alderdoms skyld.

10. Noch er H. Anders Jensøn Tysted Her Peder Oluffsøns til Huidberg etc. hans Medtiener.

In Summa – x Rigsdaler.

 

Reffsherrett haffuer sex Sognepræster oc en Medtiener.

1. Prousten Her Christen Jensøn, Sognepræst till Bodum med sine annexer.

2. H. Niels Lauritzøn til Hvidberg och Liungsøe k.

3. H. Sefrin Andersøn paa Jegindøe.

4. H. Christen Powlsøn Resen, Præst till Vestervig och Agger kircker.

5. H. Peder Mogensen til Helligsøe och Gettrup k.

6. H. Anders Nielsøn til Sønberg och Oddeby k.

7. Noch forne Prowstens H. Christen Jensøns Medtiener Jens Lauritzøn.(15)

8. Item Salig Jens Jacobsøn til Sønberg kircke hans legatum.

tilhobe in summa – viij Rigsdaler.

 

Morsland haffuer tuenne Herreder.

Synderherrett. Er therudi vij Sognepræster och tu Medtienere.

1. Prowsten H. Mattz Jensøn Holm, sognepræst til Tebbering, Outrup och Rackeby.

2. H. Jens Christensøn, Præst til Liørsleff och Ording kircker.

3. H. Jacob Jacobsøn, Sognepræst y Nykiøbing.

4. H. Rasmus Jensøn til Øster og Vester Assels k. [746]

5. H. Christen Christensøn til Vigersleff och Blistrup k.

6. H. Jens Nielsøn til Frødsleff och Molderup k.

7. H. Jørgen Nielsøn til Carby cum annexis.

8. Forne Her Jørgen och Prowsten Her Mattz haffuer begge en Medtiener, H. Anders Anderssøn.

9. Noch H. Sefrin N. Medtiener vdi Nykiøbing.(16)

10. Item effter H. Christen Clemindsøn p. m. legatum.

in summa – x Rigsdaler.

 

Nørherret haffuer ocsaa syff Herretspræster och en Sacellan.

1. Prowsten H. Jens Tomissøn til Seyrsleff kircke med sine tuenne annexer.

2. H. Anders Frantzøn i Skarum.

3. H. Hans Jensøn, Præst til Totze oc Ersleff.(17)

4. H. Lauritz Powlsøn til Galtrup och Øster Jølby.

5. H. Jens Oluffsøn y Vester Jølby.

6. H. Knud Jensøn til Solberg och Sundby k.

7. H. Christoffer Oluffsøn til Fladde och Droby k.

8. Præpositus Dn. Janus habet Comministrum Dn. Petrum Jani.

Er tilhobe – viij Rigsdaler.

 

Hanherrit udi Vendsyssel haffuer tolff Sognepræster och tuenne Medtienere.

1. Prousten H. Gregers Iffuersøn, Sognepræst til Browst och Suenstrup kircker.(18)

2. H. Peder Tomissøn, Præst til Haffsleff och Bestrup Sogner.

3. H. Eduertt Melchiorsøn y Aggersborg.

4. H. Hans Oluffsøn til Østløs cum annexis.

5. H. Anders Pedersøn, Sognepræst till Timmerby oc Lild kircker.

6. H. Peder Matzøn til Klim kircke cum annexis. [747]

7. H. Niels Hemmingsøn til Kiettrup oc Giøttrup.

8. H. Oluff Pedersøn til Kollerup oc Skrem.

9. H. Jens Jensøn til Hortelskircke.

10. H. Peder Christensøn til Lerup oc Trannum k.

11. H. Rasmus Christensøn paa Øland.

12. H. Jacob Anderssøn, Præst til Torsleffkircke.

13. H. Anders Jacobsøn, Medtiener til Klim.

14. H. Lauritz Nielsøn, Medtiener til Østløs etc.

15. Noch effter S. Her Lauritz Jensøn, fordum Præst y Kollerup

tilhobe in Summa – xv Rigsdaler.

 

In Summa Summarum – jcxxxiij Rigsdaler in specie.

 

Christen Hansøn
S. V. mppa.

 

Egenhændig Optegnelse i Konsist. Ark., Pakken 84. Listen er vistnok fra Aaret 1620 (se de lignende Lister over Præsterne i Ribe Stift Ny kirkehist. Saml. VI, 543–51, og Aarhus Stift, Kirkehist. Saml. 3. R. II. 754-9).

Noter

(1) Non habent Testim. Univers. Hafn.
(2) Studuit Rostochii et Vitebergæ. Non habet testim. Univers. Hafn. – Reliqvi omnes habent sua testim. Acad. patriæ Hafn., ut refert Dominus Præpositus.
(3) Habent testim., ut refert Præpositus.
(4) Habent testimonia, ut refert Dn. Præpositus.
(5) Habent testimonia.
(6) Ordinatos esse Universitatis testimonio retulit Dn. Præpositus.
(7) Bleff ordinerit til Skibspræst vdi den forrige Suenske feide. Habet literas ordinationis non testimoniales.
(8) Dn. Nicolaus Erasmius studuit Rostochii et Helmstadii. Reliqvi habent [testimonia], qvi a me ordinati sunt.
(9) Hic. Dn. Christianus habet testim. privati præceptoris Lavr. Schavenii, non autem publ. Universitatis.
(10) Dn. Christianus in Nors et Dn. Petrus, Comminister Eccl. Seels, a me ordinati, sua habent testimonia.
(11) Scribit M. Svederus præpositus, se et omnes habere literas testimoniales patriæ Academiæ.
(12) Habet Testim. a Rect. Rostoch. Val. Schactio Ao. etc. 88.
(13) Dn. Matthias Petri est ordinatus Pastor navalis Hafniæ ante 50 annos, superiore bello Svetico. Non habet Testimonium sed literas Regias.
(14) H. Niels Jacobsen beretter, att hans Test. som hand fick a Rectore Vinstrupio p. m., er bleffuen borte. Reliqvi omnes habent Testimonia.
(15) Alle disse haffue deris Testimonia Universitatis, referente præposito.
(16) Habent testimonia omnes, ut scribit dn. præpositus.
(17) Dn. Johannes in Totzø non habet testim. Universitatis Hafniensis.
(18) Refert Dn. Præpositus, omnes habere sua testimonia Universitatis Hafuiensis.

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup