Forside Forkortelser

Wibergs kilder ordnet alfabetisk efter forkortelse

A. B. Thuras Beskrivelse af Amager
A. H. N. Pastor Anders Hansen Nielsens fortræffelige Samlinger til Viborg og Aalborg stifter
A. K. H. Provst A. K. Holms Manuscript over Kjøbenhavns Præster paa Fyens Stiftsbibl.
Alb. Hatting Alb. Hatting: Bergens Præstehistorie
B. B. Bornholms Beskrivelse af Thura
B. F. G. Pastor J. Barfods den falsterske Geistligheds Personal-Historie
B. V. Brask: Vemmetoftes Historie
B. M. Professor, Rector Bircherods Manuscript om Fyens Stift
Baden Baden: Kjøbenhavns Universitets Journal
Barfod / B. D. G. Fred. Barfod: Danmarks geistlige Stat.
Becker Becker: St. Mortens Kirke i Nestved
Begtrup Begtrup: Om Svendborg
Bendtz Bendtz: Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne
Bendz Bendz: Bidrag til Horsens Skoles Historie
Beyer B.-S. Beyers Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne
Beyer E. Beyers Beskrivelse over Egeslevmagle Sogn
Bkrd. Dgbg. Bircherods Dagbok
Bl. f. G. Biskop J. C. Blochs den fyenske Geistligheds Historie, udgiven af Næraae (Online version i Kgl. Bibl.)
Blicher Blichers Topographie over Vium Præstekald
Bloch Bloch: Bidrag til Roeskilde Domskoles Historie
Bloch-Suhr Bloch-Suhr: Vor Frelsers Kirkes Historie
Boesen Boesen: Helsingørs Beskrivelse
Col.-Dep. Tid. Collegial- og Departementstienden
D. S. Danske Samlinger for Historie o.s.v.
Dahl Dahl: Hist. Efterretninger om Frederiksborg lærde Skole
E. el. E. S. Cancelliraad Erslevs Forfatterlexicon og Supplement til samme, som især har været en rig Grube
E. M. En Fortegnelse over Præster i Aalborg stift, gunstigst laant mig af Dr. og Prof. Biskop Engeltoft
Engelstoft Engelstoft: Universitets- og Skole-Annaler
Erlandsen Erlandsen: Den nordenfjeldske Geistligheds Historie (se Erl. I)
F. & A. Farstrups & Axelsens Dagbøger, udgivne af J. Becker
F. M. En Samling Indberetninger fra 1755 og flere Aar af Præster i Fyens Stift paa det kgl. Bibliothek
F. Mag. Fallesens Theol. Maanedsskrift
F. S. Samlinger til Fyens Historie og Topographie
Fallesen Fallesens Magazin og Nyt Magazin for Religionslærere
Flemmer Flemmer: Hist. Efterretninger om Randers Skole
Friis Friis: Om Skjelskør
Frost Frost’s Beskrivelse over Ringkjøbing
Fyhn Fyhn: Efterretninger om Kolding
G. Giessings danske Jubellærere (se Giessing)
Galthen Galthen: Om Ribe
Gaarmann Gaarmann: Om Veile
H. Hertz’s Efterretninger, navnligen de i samme meddeelte Rækker
H. Aktst. Hübertz: Aktstykker til Bornholms Historie
H. d. Khist. Helveg: Den danske Kirkes Historie efter Reformationen
H. M. Overlærer Hundrups forskjellige personalhist. Skrifter og desuden hans fortræffelige Manuscript om Magistre
H. Roesk. Dk. Overlærer Hundrup: Præster ved Roeskilde Domkirke efter Reformationen
H. Æ. Hübertz: Om Ærø
Hertel Hertels Beskrivelse over Aarhuus Domkirke
Hertz Hertz’s geistlige Stat
Hist. Aarbgr. Historiske Aarbøger, B. 3, hvori findes de evang. Biskopper i Danmark
J. Kbh. Jonges Beskrivelse af Kjøbenhavn
J. M. Biskop Jacob Madsens Visitatsbog (Se BJMV)
J. M. Provst Jacobsens herlige Samling til Præsternes Historie paa Samsø og Tunø
K. Pastor A. Kønigs Samlinger til Ribe og Aarhuus stifter, samt til Kjøbenhavn
K. S. Sl. Kirkelig Statistik over Slesvig Stift
(Hansen, M. Mørk og C. L. Nielsen: Kirkelig Statistik over Slesvig Stift. Med historiske og topographiske Bemærkninger. Bd. 1-2, Kjøbenhavn 1863-64. REX)
K. M. Manuscriptet Nr. 486, i den Kallske Samling paa det store kgl. Bibliothek, indeholdende en Samling til den sjællandske Presbytereologie. [Niels Albeks kirkehistoriske Samlinger, Præst i M. Bjergby-B. 1757-83].
Khist. Saml. Kirkehistoriske samlinger (se KS)
Krog Krogs Efterretninger om Viborg
L. P. B. Lengnicks personalhist. Bidrag, vedrørende Danmarks og Norges Geistlighed, 4 trykte og 3 skrevne Hefter; Tallet betegner Bidragets nummer i Samlingen
L. S.
L. S.*
L. S. v. W.
Serier fra Pastoraterne. Da vi skylde Captain Lengnicks rastløse Bestræbelser og ufortrødne virksomhed disse, har jeg kaldet dem Lengnicks Serier; en Stjerne over S. betegner, at de ere benyttede eller eies af mig; naar en saadan Serie er forskaffet af mig, benævnes den Lengnicks Serie ved Wiberg
Leerbeck Leerbeck: Beskrivelse over Ringe Sogn
Lengnick Cpt. Lengnicks Genealogier over adelige og borgerlige Familier og saa mange andre Stamtavler, som jeg har kunnet overkomme.
Lkm. Pastor Lakmanns Udkastning til en fuldstændig Beskrivelse angaaende gamle og nye mærkværdige Ting i Kjøbstæderne og paa Landet (se V. Tørslev-S. Saml. er nu i LAV)
Lund Lunds Beskrivelse over Taasinge
M. Musenii Catalogus over Præster i Sjællands Stift fra Midten af det 17de Aarhundrede (Nr. 2990 i den gamle Samling paa det store kgl. Bibliothek) [Peter Musenius (Peder Muus): Lister over Præster i Sjælland Stift. Gl. kgl. Saml. 4° 2990]
M. M. Et Manuscript om Præster i Middelfart og i Vends Herred, formodentligen hidrørende fra Pastor T. Melbye i Middelfart
M. Nr. 497. Et Manuscript fra det store kongelige Bibliothek, hvori findes Rækker for Aalborg Stift og en Deel af Aarhuus Stift
M. Nr. 502 Et Manuscript i den Kallske Samling paa det store kgl. Bibliothek angaaende Præster i Ribe Stift
M. S. Ministeriets Serier i 3 Afdelinger
Melchior Melchior: Hist. Efterretninger om den frie adelige Skole Herlufsholm
Mülertz Mülertz: Hist. Efterretninger om Nyborg lat. Skole
N. Nyerups og Krafts Litteraturlexicon
N. khist. Saml. Nye kirkehistoriske samlinger (se KS)
O. N. Sk. H. Dr. O. Nielsens Beskrivelse over Skadst (Skads) Herred
P. Poulsons Catalogus over Præster i Aarhuus Stift (se Saxild-N.) Poulson, Poul: Catalogus sive Recensio Pastorum Nomarchiarum Diæceseos Aarhusiensis a tempore Reformationis Evangelicæ ad finem anni 1723. Hafn. 1727.
P. M. Pastor Paludans Manuscript over Præster i Aalborg Stift fra Midten af forrige Aarhundrede paa det kgl. Bibl.
P. M. B. Pastor Paludans Møens Beskrivelse
Paludan Paludans Beskrivelse over Kallundborg
R. M. Indberetninger fra Præster i Ribe Stift fra Midten af forrige Aarhundrede
Reiersen Reiersen: St. Bents Kirke i Ringsted
Reiersen Pastor Reiersens Beskrivelse over Fjellerup og Glesborg Sogne (Manuscript)
Rh. Rhode: Samlinger til Haderslev Amts og til Lolland-Falsters Historie, sidstnævnte udgivne af Pastor Friis (Online version af "Laalands og Falsters Historie" i Kgl. Bibl., udg. 1776 og 1794)
Rothe Rothe: Om de kjøbenhavnske Kirker
S. i K. Serier i Kirkerne
S. Necrol. Selmer: Necrologiske Samlinger
Schrøder Schrøder: Meddelelser om Faaborg
Selmer Selmer: Academiske Tiender
St. M. Pastor Strøms Samling til Fyens Stifts Geistlighed
Suhr Suhr: Hist. Efterretninger om Vordingborg Skole
T. Treschovs danske Jubellærere
Tauber Tauber: Samling af biografiske Notitser over Disciple fra Aalborg Skole
Thorup R. C. Thorup: Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole
Thorup R. S. Thorup: Historiske Efterretninger om Ribe Skole, H. 1, udgivne af Provst Thorup
Tommerup Tommerup: Beskrivelse over Dreiø
Trap Etatsraad Traps statistisk-topographiske Beskrivelse over Danmark og Slesvig
U. En Fortegnelse over Præster i Sjællands Stift af F. Algreen-Ussing
U. A. H. F. Algreen-Ussing: Beskrivelse over Arts Herred
Ursin Ursin: Stiftsstaden Viborg
V. Vahls Stifts-Calender for Aalborg Stift
Vedel-Sim. E Vedel-Simonsen: Bidrag til Elvedgaards Historie
Vedel-Sim. R Vedel-Simonsen: Bidrag til Rugaards Historie
W. Worms Lexicon over lærde Mænd
Weinwich Weinwich: Beskrivelse over Stevns Herred
West West’s Tale ved Indvielsen af St. Peters Kirke i Nestved
Wilse Wilse: Om Fredericia
Zwergius Zwergius: Det sjællandske Clerecie
Aagaard Aagaards Beskrivelse over Tørninglehn
Aarh. M. En Samling Indberetninger fra Præster i Aarhus Stift fra 1773
   
   

Kilder Wiberg har benyttet, som ikke er med på ovenstående liste

B. D. G. (fmtl.) Fr. Barfod: Danmarks Gejstlighed. En personalhistorisk-statistisk Aarbog. 1–2. Aarg. Kbh. 1848–49.
D. T. D. . . . Tidende(?) eller Dagstelegraph.(?) se 808.16 el. "Dagstelegraphen" se 1124.13 og 1285.14
F. H. vist dss. F. S., se ovenfor
Fund.
Hfm.
Hofmans Fundatser (= Hofman, Hans de: "Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge ....", udg. 1755-1780. Online version i Kgl. Bibl.)
H. Aktst.
Hübertz Aktst.
J.R. Hübertz: Aktstykker til Bornholms Historie 1327–1621, København, 1852
J. H. vist = "Samlinger til Jydsk historie og topografi", (siden "Jyske Samlinger")
Kbg. Kirkebog, -bøger
K. H. (brugt om 1169.6)
R. Sk. H. (muligtvis) Ribe Skoles Historie (brugt i Kildeliste for 1070)
S. (brugt om 752.13; 1067.13)
Ripæ cimb. Peder Terpager: Ripæ Cimbricæ, seu Urbis Ripensis in Cimbria sitæ descriptio ex antiquis monumentis, bullis, diplomatibus eruta et variis iconibus æri incisis et suis locis insertis illustrata, per Petrum Terpager, (Flensburg 1736) (Online i Kgl. Bibl., pdf-fil.)