Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1227. Tørslev (Vester-) og Svenstrup,

Nørre-Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; K. 4/300; P. 48; L. P. B. 250; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/563; Kbg. 1702.
———————————

1. (1550). Jens . . . ; fik Kongetienden tillagt.

2. (1584). Christen Pedersen.

3. 15 . . 16 . . Augustinus Nielsen; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 16 . . ; Eptph.].

4. (1608. 45). [Rtr. Hobro 01] Anders Iversen Quist; St. Kbh (99); ~ F. E.; [† 1646; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 01; Eptph.].

F-P s. 166 (»Andreas Qvist«); KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Andreas Ivonis«); P-Aarh. f. 34a, opsl. 36.

5. o. 29/5 1646. Hans Lauritsen, vist af Grenaa, f. Grenaa; St. i Rostock 39, i Kbh. 40; Pr. 20/9 59; ~ Anna Jørgensdtr. af Serup-L., som overlevede ham; [† 1670; en svensk Oberst lod hente Tømmer i Mariager Klosters Skov og opbyggede Storstuen i Pgden. paa sin Bekostning].

KUM I, s. 158 (»Iohannes Laurentij Grænoensis«); Helk I, s. 295; KS 3:6 (1887-89), s. 373; P-Aarh. f. 4b, opsl. 7; f. 12a, opsl. 14.

6. 5/5 1670 [p. Cap. Torrild-V., o. 13/10 65] Gregers Gregersen Prytz, f. c. 42; St. Aarh. 62; ~ Margrethe Mikkelsdtr. (paa Kirkens Tin-Lysestagers Fødder staaer M. M. M. D.); F. M. Pedersen i Grumstrup, Rytterbonde; M. Anne Ibsdtr.; 1 S., 3 D.; see C. C. Bagger i Ølsted; [† 9/11 1705; forholdt sig i de første Aar som en retsindig og skikkelig Mand; men, da der siden kom en Irring mellem ham og hans Hustru, og hun øvede stor Ondskab mod ham, slog han sig til Drik, begik mange Forseelser, hvorfor han nogle Gange blev citeret for Provstemødet; men, da han ingentid vilde møde, blev han mulkteret, at give Noget til Kirken, som Lysestager, Patillen til Kalken, Døbebækkenet. I et lidet Huus ved Pgden. pleiede han undertiden at gaae ned, for at have der nogen Rolighed, og der blev han overfalden af Døden; Eptph.].

KUM I, s. 307 (»Gregorius Gregorij«); P-Aarh. f. 48a, opsl. 51; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg rytterdistrikt nr. 461, 1389.

7. 23/1 1706, o. 17/2 [Fp. i Brabant, E. f. B. i Christiania 16/7 00] Christen Jensen Boalt, f. Christiania 3/8 71; F. J. Olsen B., Sp. i Aurskog, Aggersh. St.; M. Mette Mortensdtr.; St. Christiania 92; ~ Barbara Hansdtr. Abel; 4 S., 1 D.; [† 14/10 1719. I Naadensaaret havde han mange onde og haarde Dage med sin Formands Enke, hvis urimelige Forhold gik saa vidt, at han omsider maatte forlade hendes Bord, og indtinge sig til Kost hos en Huusmand; dog var han efter sin norske Temperament en hidsig Mand, hvorover han kom i en Deel vidtløftige Processer, hvilke vel have hjulpet til, at forkorte hans Dage].

KUM II, s. 188 (»Christiernus Iani Boalt«); GEOH s. 184; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 20; NST 3 (1932), s. 232.

8. 10/11 1719, o. 15/12, Niels Jørgensen Lachmann af Gudum-F., f. 29/1 91; St. Fdbg. 12, Bacc. 13; C. 2/8 14, h.; 1 ~ Kbh. Frue K. 17/4 20 Margrethe Christensdtr. Seiling, f. Vibg. 20/7 80, † 22/2 26; 1 D.; 2 ~ 20/2 27 Ida Christine Philipsdtr. Friedlieb af Mariager-H.-S., f. Andsager c. 09, † 28/11 48; 7 S., 1 D.; [† 2/5 1763; han var den bekjendte Forfatter af det herlige Manuscript: „Udkastning til en fuldstændig Beskrivelse over gamle og nye mærkelige Ting i Kjøbstæderne og paa Landet samt Recension paa samtlige Præster siden Reformationen, saavidt vides“ hvilket opbevares i Horsens Skolebibliothek; „Sognepræsten Hr. Niels Lachmands Prædiken var heelt grundig, opbyggelig og hjerterørende og vidnede om, at han ikke er uerfaren i Retfærdigheds Ord, ligesom han iøvrigt er af et stille, alvorligt og en Præstemand velanstændigt Væsen“ (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/379); Eptph. over M. C. Seiling („Saalænge der er Fisch i Glenstrup huule Søe – Skal Hendes Dyd og Navn i Tørslef aldrig døe“). See Traps Beskrivelse].

KUM II, s. 365, 379 (»Nicolaus Georgii Lachman«, 20 år gl.); Hans samlinger findes nu i LAV.

9. 1/7 1763 [Lærer ved Kbhs. Waisenhuus 54] Thomas Pedersen Horrebow, f. Thisted 27/8 19; F. P. Malle, Skipper og Kbmd.; M. Helene Jensdtr. (NB. disses Børn toge Farbroderens, den bekjendte Prof. P. Horrebows, Navn); St. Aalbg. 39; C. 3/8 43, l.; 1 ~ Aarh. Frue K. 30/5 64 Christiane Pedersdtr. Agerholm, f. 17, † 11/11 77; F. P. A., Kbmd. i Lemvig; u. B.; 2 ~ Anna Jacobsdtr. Timmermann af Hobro-S., f. 46; u. B.; [† 11/6 1790; W. 1/474 og 3/367; N. 272].

KUM II, s. 602 (»Thomas Horrebow«, 21 år gl.).

10. 8/10 1790 [Hvidbjerg-Ø.-L. 11/8 86] Jens Feilberg, d. Vibg. 26/9 32; F. Fred. F., Farver; M. Abelone Samsøe; St. Vibg. 53; C. 20/12 55, h.; Degn i Tødse-E. 70; i Skagen 72; r. Cap. Skagen 19/11 77, o. 21/1 78; 1 ~ 25/8 78 Karen Margrethe Hansdtr. Ferslew, f. Skagen 17/6 50, † 13/5 88; F. H. Christ. F., Bfgd.; M. Regine Himmerig; 3 S., 4 D.; 2 ~ 10/10 94 Inger Christine Volchersen af Nysted-H., d. Alling 24/4 68; 3 D.; 2 ~ Svenstrup 5/5 10 Ungkarl Chr. Pedersen, og † Redsø 1/5 32; [# 6/5 1806; † her 4/12 08].

KUM III, s. 131 (»Ianus Feilberg«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1197; Kbg. Svenstrup (1793-1813), f. 147a, opsl. 78 (enkens 2. vielse).

11. 12/12 1806 [p. Cap. Rødding-S. 95, o. 20/4; t. Fred. Trin. K.-V. 23/3 98] Jens Lyhne, f. Ribe 16/6 67; (Bdr. t. Mathias L. i Malt-F.); F. Søren Jepsen L., Kbmd.; M. Karen Bjerrum Jepsdtr. Foersom; St. Ribe 85; C. 5/5 89, n.; ~ Vibg. Graabrødre K. 19/3 07 Marie Elisabeth Satterup, d. Guldbjerg 21/8 68, † Veile 3/4 47; (Sstr. t. Laurits S. i Hylke); F. Hans Pedersen S., Guldsmed i Hjerting (Bdr. t. Laurits P. S. i Dannemarre-T. og Halvbdr. t. Nicolai P. S. i Bølling-S., Farbdr. t. Poul S. i Dannemarre-T., t. Peder J. S. i Hodde-T. og t. Nicolai S. i Varde); M. Mette Hendriche Sophie Petersen; u. B.; [† 12/2 1808].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1220, 808; Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 85. Riberhus amt nr. 1021; Priv. Pers.ark. ved LAV, S. lbnr. 1903; Nygaards sedler: Dåb, forældre; Kbg. Vejle (1842-53) opsl. 19 (enkens død).

12. 27/5 1808 [Christiansø 17/2 04] Abraham Møller, f. Rerslev, Løve H., 26/1 62; F. Andreas Andersen M., Degn; M. Sophie Wallund; St. pr. 92; C. 9/5 96, n.; p. Cap. Hjerdal (Hjartdal), Øvretellemark, Christiansand St., 98; ~ Kbh. 19/5 98 Sophie Kirstine Hjorth, f. Kbh. 21/6 75, † ss. 11/4 36; F. Major Jørgen Hansen H., Brygger i Kbh.; M. Dorothea Marie Ørsland; 2 S., 1 D.; [# 12/2 1834; † Mariager 18/6 43].

AaDB s. 115.

13. 4/6 1834, o. 15/8, Conrad Hauser Grove; [1/1 1839 Trige-Ø.; see Leirskov-J.].

14. 16/3 1839 [p. Cap. Thorsager-B. 28/11 32, o. 11/12] Peter Henriksen; [29/10 1850 Gjerrild-H.; see der].

15. 31/12 1850 [p. Cap. Jersi-S. 18/10 33, o. 15/2 33] Søren Henrik Christensen, f. 26/5 07; F. Erik C., Foged i Sunds og Gudme HH.; M. Sophie Christiane Rampe; St. pr. 26; C. 26/10 32, n.; O.; [† 25/10 1851].

16. 27/1 1852 [p. Cap. Fruering-V. 25/9 38, o. 23/11; Braband-K. 21/10 47] Ancher Jørgen Secher; [15/7 1858 Gjerlev-E.; see der].

17. 16/9 1858, o. 3/11, Anton Adolph Georg Müller; [1/4 1868 Hjermind-L.-H.; see der].

18. 23/6 1868 [Cat. Ærøskjøb. 28/12 58, o. 16/3 59] Peter Joseph Mazanti, f. p. Stougd. 26/10 18; F. Ferd. Anton M., Propr.; M. Elise Christine Ingversen; St. pr. 38; C. 26/1 46, n.; Institutbest. i Skanderbg. 51; ~ 10/8 53 Emilie Marie Hall, f. Kbh. 22/11 28; F. Vilh. H., Bødkermstr.; M. Adelheid Seemann; 1 S., 3 D.; [5/3 1875 Udbyneder-K.].

19. 19/5 1875 [Cap. p. p. Paarup 22/1 66, o. 8/2; Brendekilde-O. 25/10 67] Georg Fritz af Hvirring-H., f. Mov 26/8 35; St. Hors. 55; C. 23/1 62, h1.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.