Tilbage

P. Severinsen: Præsterne i Nørrejylland 1610. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 544-560.

Præsterne i Nørrejylland 1610.

Ved P. Severinsen.

Det er bekendt, at Præsterækkerne i Wibergs Præstehistorie er meget mangelfulde for de første 100 Aar efter Reformationen. En Gang maa der vel forsøges en ny Udgave af Værket eller en ny Bearbejdelse af den ældre Periode. Foreløbig har imidlertid Kirkehistoriske Samlinger bragt et stort Materiale til at supplere Wibergs Rækker og rette hans Fejl. Af særlig Betydning er her de Lejligheder, ved hvilke den samlede Gejstlighed er optraadt som Stand med Navnes Underskrift, saa at vi for disse Aar kan konstruere en hel »Gejstlig Stat«. En saadan Lejlighed haves i Aaret 1608 og endnu bedre 1610 i Anledning af Prins Christians Valg og Hyldning. Dr. H. F. Rørdam har i Ny kh. Sml. V. 142 meddelt Fortegnelse over de sjællandske Præster efter de herredsvise Hyldningsfuldmagter. Her meddeles en tilsvarende Fortegnelse for de fire nørrejydske Stifters Vedkommende.

Det er Fuldmagterne fra 1610, der her er excerperede. Regelen er, at Provsten og to Herredspræster afsendes til Viborg med de øvriges skriftlige Fuldmagt. Stundom har alle, ogsaa de afsendte, underskrevet. Dette er i det følgende bemærket, da deri jo ligger, at der findes Autografer og Segl ogsaa fra disse Mænd. I Noter under Teksten meddeles det, naar der i Fuldmagterne fra 1608 findes en anden Mand i samme Embede. Derimod er der intet Hensyn taget til, om en Mand, der nævnes 1610, ikke findes [545] som Underskriver 1608, da dette ret hyppige Tilfælde i og for sig ikke siger noget og derhos kan være vanskeligt at konstatere. Ofte er der nemlig 1608 kun trykt Segl uden Navnes Underskrift, og kun gennem en ret vidtløftig Sammenligning vil det være muligt i det enkelte Tilfælde at naa til et Resultat.

Med Navnelisten her maa sammenholdes den fra 1584 i Kh. Sml. 3. R. II. 200 og den fra 1619, der meddeles for Aalborg Stifts Vedkommende i Kh. Sml. 3. III. 740, for Viborg Stift Kh. Sml. 3. V. 104 (sammenlign ogsaa Listen fra 1568 i samme Bind S. 512), for Aarhus Stift i Kh. Sml. 3. II. 754 og for Ribe Stift i Ny kh. Sml. VI. 543.

Herrederne staar i Bogstavorden for hvert Stift.

Aalborg Stift.

Børglum Herred. Oluff Anderssøn Krag i Vraa, Oluff Jørgensøn i Sæby, Chresten Vistisøn i Torsleff, Peder Chrestensøn i Lundt, Niels Jacobssøn i Børlum, Peder Jenssøn i Albeck, Chresten Simensøn i Vnderstedt, Chresten Lauritzøn i Skieffue og Peder Nielsøn(1) i Wollstrup sender Niels Jacobsøn i Børlum i Provsten Oluff Krags Sted i hans store Svaghed og Sygdom, samt Christen Simensøn i Vnderstedt og Peder Nielsøn i Wollstrup (Wraa Pstgd. 30. April).

Han Herred. Lauritz Jensen i Kollerup, Lauritz Seffrenssen paa Øland, Gregers Iffuersen i Brovist, Peder Matzen i Kliimb, Anders Pedersøn i Tømmerby, Niels Hemingsen i Ketrup, Hans Olufsen i Øsløs, Jens Jenssøn i Hiorthels og Jacob Andersen i Aaderup (Torslev) giver Fuldmagt for Provsten Melchior Iffuersen i Aggesborg, Peder Thomesen i Haffuersløff og Peder Christensen i Lierup (Skremb Kirke 1. Marts).

Hassing Herred. Matz Pedersen til Snestedt, Niels [546] Nielsen Hegelund til Synderhaae og Hørsted, Tøger Christensen til Bedsted og Grorup, Peder Oluffsøn(2) til Ørum, Huidbierge og Lodbierg og Hans Søffrensen til Harring og Stagstrup for Provsten Hans Christensen til Hassing og Villerslef, Matz Andersen til Viisbye og Heltborg og Thøger Jacobsen (Holm, 1608) til Schyum og Hørdumb (Villersleff Kirke 23. Febr.).

Hillerslev Herred. Niels Kieldsen til Senls, Seffren Nielsøn til Hiardemaall, Chresten Mauritzøn til Vester og Øster Vanditt og Oluff Nielsøn til Hillersløff og Kaastrup for Provsten Mester Jens Nielsen Holm til Hundstrup og Østerildt, Niels Pedersøn til Reer, Hansted og Vixøe(3) og Jens Nielsøn til Norsse og Tued (Hillersløf Kirke).

Horns Herred. Peder Lauritzen til Thuornbye og Vidstrup, Oluff Madsen til Elling og Tolne, Anders Thamesen til Hoen og Aasdall, Claus Nielsen(4) til Roberg, Erik Chrestensen(5) til Sindall og Adstrup og Palli Andersøn(6) til Thuerstedt, Bindsløff og Vggerbye for Provsten Niels Pedersen til Bierbye og Møgdall, Niels (Rasmussen, 1608) Guldsmedt i Schaggen og Erik Pedersen til Muosberg og Hørmstedt (19. Febr. Fortrinligt bevarede Segl).

Hundborg Herred. Peder Pedersen til Siørring og Taarsted, Peder Iffuersen til Skioldborg og Kallerup og Christen Thomesøn(7) til Hundborrig og Janndrup for Provsten Jørgen Pedersøn (1608 kaldet Jørgen Klyne) i Tysted, Søren Nielsøn til Vaang og Thaarup og Henrich Michelsøn til Nørhaa (Siøring Kirke 9. Marts).

Hvetbo Herred. Hans Nielsen til Saltum og Hune for Anders Jensen i Jedtzmarch i Provstens Sted samt [547] Søffren Andersøn paa Giølland og Søffren Christensøn til Ingstrup, Hiermisleff og Alstrup (Jedsmarch Pstgd. 4. Maj).

Jerslev Herred. Christen Nielsen til Jersleff og Vesterbrøndersleff, Chrestin Jensøn til Vrensted og Tiis og Christen Jensøn Hanstholm til Hundtzlund for Provsten Jens Jensen til Hellevad, Ørum og Hellum, Claus Clausen til Tolstrup og Stienom og Lauritz Laussøn til Østerbrøndersleff og Hallind (Hellevads Kirke 5. Marts).

Kjær Herred. Niels Lauritzøn Krog i Hassing, Lauritz Jostsøn i Aaby og Jens Madsøn i Hals var samlede 16. Febr. i Huorup Kirke og valgte Provsten Mester Tamis Christoffersøn Gallskøt i Hammer, Chresten Pedersen i Vlldstedt og Anders Nielssøn i Vadom (Actum Hammer den 4. April).

Nørre Herred. Jens Iffuersen i Solberg, Jenns Olufsøn(8) i Jølby og Lauritz Ericksøn(9) i Fladde for Provsten Jens Thomissøn i Seyersleff, Peder Seffrensøn i Tødtze og Anders Frandtzøn til Alsted (9. Martii).

Refs Herred. Anders Jacobssøn til Hillisø, Jens Jacobsøn til Sønbierre, Niels Lauritzøn til Huidbierre og Jens Lauritzøn, Medtjener udi Guds Ord til Boddum Kirke, for Provsten Chresten Jenssøn i Boddum, Søffren Andersøn paa Jegendø og Chresten Pouelsøn i Westeruiig (Ydby Kirke 5. Marts).

Sønder Herred. Provsten Erick Lauritsen i Nyekiøbing, Jens Chrestinsen i Liørsløff, Chresten Clemensøn i Kaarbye, Matz Jensøn i Tebbering, Christen Christensøn i Vedersløff, Rasmus Jensen Kotti til Ø. og V. Adzels og Jens Nielsen(10) i Frøssløff underskriver Fuldmagt for de tre førstnævnte (Vejerslev Kirke 4. Marts).

Vennebjerg Herred. Matz Christensøn i Ruberg og Morup, Jacob Hansen i Jelstrup og Løngby, Jens Tho- [548] missøn i Haridzleuff og Racheby, Christen Pedersøn i Odstedt og Skerrom og Gertt Pedersøn i Hørring med sine Annexer for Provsten Frantz Christophersen til Ugilt og Taars, Niels Jensen til Fladde og Gerrom og Hans Hansen til Skallerup og Venneberg (S. Karine Kirke udi Høffring 21. Febr.).

Viborg Stift.

Aars Herred. Niels Jensøn i Skivom, Peder Andersøn i Hornum og Vitus Christensøn i Bleer for Provsten Jens Nielsøn i Aarts og Hawbro, Hans Pedersøn i Smorup og Christen Lauritzøn i Wlstrup (Aartz Herrit 6. Maji).

Fjends Herred. Christen Nielsen i Dalsgaard, Præst til Thorup og Kuols, Provst, Chresten Nielsøn til Wrouffe og Resen, Giert Knudtzen til Koberup og Fellingbierig, Peder Jenssøn til Ørum, Borris og Gamilstrup, Oluff Christensen i Heilsko, Sognepræst til Ørsløff, Styge Andersen til Hiusløff, Dommerbøy og Lonnø, Anders Søffrensen til Wristedt og Fly, Anders Martensen Brasen til Daubiere, Smollerup og Mønsted udsteder Fuldmagt for Provsten, Peder Jensen og Oluf Christensen (Dalsgaardt 8. April).

Fleskum Herred. Anders Povelsen(11) i Mov, Anders Pedersen (Andreas Petrejus Hobrovius) i Gudom for Provsten Thøger Kjeldsen i Gunderup, Lauritz Vinter i Fersløv og Peder Andersen i Romdrup (Lillevorde Kirke 13. April).

Gislum Herred. Niels Thomissøn i Gislom, Niels Pedersøn i Rørbæk, Niels Mouritzen(12) i Thisted, Christen Christensøn i Wllis og Esbern Jørgensen Samsing i Durup for Provsten Peder Pedersen i Luoffns, Byri Piersen (i Farsø) og Christopher Chrestinsen (i Strandby). (Gislum Herred 1610).

Harre Herred. Se Nørre Herred. [549]

Hellum Herred. Christen Christensøn i Kongisleff, Gisbertt Thamissøn (1608: Gisbertus Balkenbergius) i Skiørping og Anders Christensøn (i Seglet: Lata corda florent: A:C:F:) i Skibsted for Provsten Jens Andersøn til Blenstrup og Gierding, Esbern Jensøn i Brøndum og Christen Nielsen i Solbierg (Blenstrup Kirke 1. Maj).

Hindborg Herred. Se Rødding Herred.

Hindsted Herred. Provsten Thøger Olufsen Trane (1608 Vicepræpositus) i Hørbye, Jackob Andersen Brasen i Rolld, Niels Nielsen Riis i Wiffue, Morten Madtzen i Alls, Poffuill Andersen i Astrup og Christen Nielsen Huid(13) i Skellum udsteder Fuldmagt for Provsten, Niels Nielsen Riis og Povel Andersen.

Hornum Herred. Anders Giedt i Kirkiterp, Sognepræst til Wegerbye og Bisleuf og Provst, Anders Nielsøn (1608 Andreas Nicolai Aurifaber) i Julstrup, Sognepræst til Ordestrup, Budderup og Grauffleuff, Christen Pedersøn til Ellershøy og Suenstrup, Niels Eskisen til Huornum, Peder Seffrensen til Nørholm, Peder Hanssøn Butz (Butzier, 1608 Butzerus) til Sønderup og Suldrup, Lauritz Michelsen til Voxleuff og Nibe, Jacob Jensen, Anders Nielsøn i Julstrup hans Medtjener, og Niels Jacobsen, Hr. Anders Gieds Medtjener i Kirketerp(14), udsteder Fuldmagt til Niels Eskisøn (efterdi Provsten Anders Gied for sin Alderdoms og Skrøbeligheds Skyld ej kan komme), Peder Sørensen og Peder Hansøn Butzier.

Middelsom Herred. Willom Jacobsen i Longaa, Seueren Simensen i Brandstrup, Niels Herløffsøn i Bering og Anders Nielsøn(15) i Winkel for Provsten Gregers Nielsen i Vestervelling og Skierne, Niels Jensen i Hiermind og Jens Andersen i Østervelling (Hiermind die Philippi et Jacobi). [550]

Nørlyng Herred. Peder Remboldsen (Rembolt? 1608: Remeri?), Thøger Mortensen Huass, Villum Hansen Paludanus, Sognepræster i Wiburig, Chresten Madtzøn til Dollerup, Finderup og Raffnstrup, Seueren Nielsen Paaske til Vorde, Fiskebek og Romlund og Peder Jensøn, Medtjener til Røding, Løffuell og Peirstrup for Søren Jensen Klemp, Sognepræst til Graabrødre Sogn, i Provstens Sted, Pouel Andersen til Vammen, Bigum og Lindum og Lauridz Aagaard, Sognepræst til Graabrødre Sogn(16) (Wiburg 27. April).

Nørre og Harre Herreder. Christen Lauritzen i Nafftrup, Niels Andersen paa Fuerland, Michel Michelssøn i Gryndersleff, Christen Pouilsøn til Tise og Peder Jensen Velling i Rosleff for Provsten Budde Knudsen i Selde og Osted, Anders Sørensen i Jungit og Erland Nielsen i Jeberg i Nørre Herred, saa og Matz Nielsen (1608: Matthias Nicolai Broen) i Durup og Christen Jacobsen(17) i Hierk i Harre Herred (Osted Kirke 18. April).

Rinds Herred. Anders Nielsen i Tostrup, Peder Hansen i Simested, Jens Nielsen i Hersom og Lauritz Pedersen(18) i Bølle for Provsten Jens (Christensen) Skals i Skals, Jens Andersen Brasen (i Ulbjerg) og Niels Jackopsen (i Gjedsted).

Rødding og Hindborg Herreder. Pouill Durup Nielsøn (1608: Paulus Nicolai Durop) i Brøndum og Hindbier, Thamis Nielsen i Hosum og Ramsing, Antonius Christensøn i Skiffue og Resin og Anders Pedersøn(19) til Balling og Wolling for Provsten Erick Christensøn i Røding og Kreyberg, Jens Jacobsøn i Odense, Jens Block i Lem, [551] Peder Michelsøn i Hem og Niels Pedersøn i Aalbeck (Røding 1. Maj).

Slet Herred. Provsten Thamis Jensen i Salling, Christin Michilsøn i Kiærgaard, Peder Suendsøn i Faarstrup, Christen Christensen (1608: Christianus Christiani f. Stubæus) i Kuornum, Knud Christensen (1608: Canutus Christ. Duropius) i Vilsted og Christen Pedersen i Barmer underskriver for Provsten, Peder Svendsen og Knud Christensen.

Sønderlyng Herred. Niels Eriksen i Føulum (vistnok Provst), Jesper Pedersen i Nørbeg og Morten Lauritzsøn i Huornbeck for M. Mats Huas Marthensøn til Vorning i Provstens Sted, Christin Jensøn i Ørum og M. Atzer Christensen(20) i Bierregraff (Hammershyff Kirke 30 April).

Aarhus Stift.

Bjerge Herred. Henrik Staphensen i Skioldt, Søffren Jørgensøn i Glud, Søffren Niellsen i Ørum, Lauritz Rasmussen i Barredt, Elias Jacobsen i Neffsager og Othe Seuerinsen i Rorup for Provsten Peder Jensen i Adtsens og Klackring, Niels Sørensen(21) i Gammelby og Søuren Jensen i Wrleff (Adzens 2. Maj).

Framlev Herred. Daniel Pedersen i Harløff, Seueren Jørgensen Hierum i Sieloff og Matths Danielsøn Kaa i Hadeløff (d.e. Harlev) for Provsten Peder Nielsøn i Borum, Niels Pedersen Fogh i Sturring og Christen Nielsøn i Schiffholm. (Borum 28. April).

Galten Herred. Lauritz Pedersen i Voldum, Daniel Christophersen i Larberg og Kield Rasmussen (i Seglet: K. R. H.) i Haslum for Provsten Jens Jensen (i Seglet: I. I. G.) i Galten, Hans Bertelsen i Værom og Hieronymus Arnoldsen i Ødum (Galten 28. Marts).

Gjerløv Herred. Rasmus Jensen i Tøsleff og Dal- [552] byovre for Provsten og de øvrige Herredspræster. Navnene nævnes ikke. 1608 er Herredets Præsteskab følgende: Hans Jørgensen i Dalbyneder, Provst, Anders Pedersen i Gierløff, Rasmus Jensøn i Tøsleff og Anders Seuffrensøn i Vdbyneder.

Gjern Herred. Niels Michelsen i Gierne, Jacob Peersen i Røgen og Niels Pedersøn i Hamel for Provsten Rasmus Nielsen i Lenno, Jens Chrestensen i Alling og Niels Pedersen i Skorup (Linaa 3. Maj).

Hads Herred. Chresten Rasmussen (1608 Provst) i Gylling, Rasmus Johansen i Huntzlundt, Jens Matzen i Randløff, Niells Rasmussen i Thorrildt, Bertell Johansen i Gylling, Jacob Jacobssøn i Saxilld, Simen Pedersen paa Alrød Land og Lauge Matzen paa Endelauge Land for Lauritz Matzen i Odder, Jørgen Mogensen i Halling og Knud Oluffsen i Præstholm (Odder 29. April; alle Underskrifterne er latinske).

Hasle Herred. Christen Stub i Aarhus, Præst til Veylby, Peder Nielsen i Borum, Præst til Lyngby, for Provsten M. Hans Horsens(22), Niels Morsing(23) i Brabandt (sic) og Kielld Jensen i Tillst (Aarhus 30. April).

Hatting Herred. Sefren Oluffsen i Ølsted, Mats Andersen i Hedensted og Hans Taussen i Løsning for Provsten Rasmus Hansen i Tyrsted, Niels Thomsen i Engom og Jørgen Frantzen i Hatting (Tyrsted 29. Marts).

Hids Herred. Christen Jensen i Gjødvad og Staphen Anderssen i Kragelund for Michel Sørensen i Seiling (udi Provstens Sted, efterdi han for Alderdoms og Skrøbeligheds Skyld ikke selv kan møde), Peder Nielsen i Giøduad og Jørgen Nielsen i Sierup (Giøduad 8. Maj).

Hjelmslev Herred. Niels Andersen til Doffuer og Wengi og Rasmus Nielsen til Hørning og Blegind for Prousten Pouel Andersøn, Predicant paa Skanderborrig, [553] Pouel Jensen til Adtzløff og Miesing og Knud Jensen til Fruering.

Hovlbjerg Herred. Jens Danielsøn i Sall og Tuorsø, Peder Fursmandt (1608 kaldet Peder Christensøn) i Haffrum og Søby, Knud Andersen (i Seglet K. A. S.) i Saell og Gulløff og Peder Hansøn i Værløff for Provsten Jørgen Piersen i Holberg og Grandtzløff, Jens Søffrensen i Hosløff og Gierning og Jens Paaske i Veyersløff og Agt (Agt Kirke 21. Febr.).

Lysgaard Herred. Thøger Jensen til Wium og Liusgaard, Anders Nielsen (1608: Anders Munck) til Hiøberg og Elsborg, Anders Pallisen til Torning og Karup og Niels Pedersen til Grønbeck og Svostrup for Provsten Hans Seffrensen til Hengi og Vindersleff, Seffren Michelsen til Leffring og Hørup og Pouel Andersen til Almind og Sørsleff (Hinge 8. Maj).

Mols Herred. Giert Dominici i Tuedt, Jens Stissen i Knebell og Søffren Jensen i Vistofft for Provsten Oluff Seffrensen Dall paa Helnes, Jacob Jensen i Ebbeltoft og Søffren Jensen Zeuthenius i Aggri. (Helnes Pstgd. 29. April).

Nim Herred. Fuldmagten fra 1610 findes ikke. 1608 findes følgende Navne: Poffuill Michelsen (Nim-Underup), Rasmuss Dall (Horsens) og Christen Pedersøn Huering (Hvirring-Hornborg-Tamdrup).

Ning Herred. Torchill Anderssen i Bedder, Christopher Esbernssøn (i Seglet C. E. A.) i Vormsløff, Anders Thomissen i Holme og Michel Nielsen i Morslet for Provsten Morten Andersen (i Seglet M. A. R.) i Wibye, Christopher Andersen i Astrup og Niels Rasmussen (i Seglet N. R. H.) i Malling (Viby 9. Marts).

Nørre Herred. Lauritz Jensen i Gierylld, Peder Nielssøn i Hameløff, Simon Pouelsen i Rymsøe, Hans Søffrenssøn Aars i Tøstrup, Søffren Piersen Bierigh i Karleby, Oluf Christensen Pind i Ørum og Niels Piedersen i Fiellerup for Provsten Suend Hanssen i Weggersløff, [554] Terkell Pedersøn i Grenaa og Chresten Aggesøn til Nemtofft(24) (Wegersleff 22. April).

Nørrehald Herred. Provsten Clement Hanssøn til Aspferg og Faarup, Chresten Nielsen til Spentrup og Gassum, Jens Pedersøn til Tueed og Lindt, Jens Nielsøn til Glenstrup, Anders Iffuersøn (skriver sig 1608: Anders Quist) til Tørsløff og Suenstrup og Jens Jensøn til Kosteed og Raasteed udsteder Fuldmagt for Provsten samt Chr. Nielsen og Jens Jensen (Gassum Kirke 10. Febr.)(25).

Onsild Herred. Søffren Thomissøn i Faldtzløff, Jens Søffrensøn i Hobroe og Peder Christensøn Kaae(26) i Sønder Oensild for Provsten Lauritz Jensen Thrane i Mariager, Hans Severinsen i Hæmb og Kield Jensen Thrane(27) i Huornumb (22. April).

Rougsø Herred. Fuldmagten fra 1610 findes ikke. 1608 er der følgende Navne: Matz Michelsøn i Holbeck, Provst, Jens Moegensen i Wor og Niels Pedersen (i Seglet N. P. F.) i Ørstedt.

Sabro Herred. Fuldmagten 1610 findes ikke. 1608 er der følgende Navne: Niels S. Thorrup i Skioldeløff, Provst, Thomis Nielsøn i Liungaae og Gregers Thomissen i Witten.

Samsø. Niels Mule (Provst), Søren Anderssøn, Claus Sørenssøn i Norbye og Søren Nielsøn i Trandbjærge underskriver Fuldmagt for Provsten, Cl. Sørensen og S. Nielsen. (Samsøe 10. April; Pergament med hængende Segl).

Støvring Herred. Jacob Jenssøn til Dronningborg, Provst, Peder Tøgersøn til S. Mortens Kirke, Vilatz Nielsøn til Haritzløff og Albæck, Laue Hansen til Borup og Hald, Anders Pedersøn til Gimming og Lem og Michel Matzen [555] til Støffring og Mellerup har været forsamlede i Lem Kirke og afsendt Provsten med P. Tøgersen og Villads Nielsen (Sidste Febr.).

Sønder Herred. Jens Pedersøn i Koling, Seffren Jenssøn i Weilby, Gregers Hanssøn i Feldballo og Niels Søffrensøn i Lyngby for Provsten Jens Andersøn til Allsø og Hode, Henrick Christensøn i Tistrup og Jacob Søffrensøn i Hyllestedt (Sønderherrit 1. Maj).

Sønderhald Herred. Hans Pedersen Aarsleff i Aarsleff, Seueren Nielsøn Quist i Mygind, Rasmus Madtsøn i Faussing, Henrich Hansen i Søebye, Christen Christophersen Galthen i Kristrup, Niels Hansøn i Giesing og Anders Søffrensen i Mariæ Magdalene for Provsten Peder Nielsøn i Wiwild, Knud Jensøn i Alling og Rasmus Andersøn i Wirring (Wiwild 4. Maj).

Tyrsting Herred. Chresten Nielsen i Rye og Seffueren Jensøn i Tønning for Provsten Anders Pedersen i Vinding, Thamis Jensen i Ring og Otte Ovesøn i Wissing (Winding 27. Martii).

Vesterlisbjerg Herred. Fuldmagten fra 1610 findes ikke. 1608 er der følgende Navne: Jacob Torchillsøn i Zøfften, Provst, Jens Jensen Bay i Grundføer, Jens Hoffmand til Lijsbierg og Hans Jensen i Trijge.

Vor Herred. Jost Nielsen i Hylke, Jens Jensøn i Sneptrup, Jørgen Matzøn i Kattrup og Jens Hansøn i Waar for Provsten Hans Pedersøn i Østbirch, Morten Nielsøn i Lundum og Jens Jensøn i Elbech (Tolstrup Kirke 2. Maj).

Vrads Herred. Erik Nielsen i Kloborrig, Jens Pedersøn i Aale, Jens Pouelsøn i Hjortsvang (til Linderup) og Søffren Pedersøn, Medtjener til Kloborrig, for Provsten Niels Lauritzen i Nørsnede, Oluf Andersøn Grønbech i Temb og Jens Nielsøn i Snede (Snede Præstegd. Philippi og Jacobi Dag).

Østerlisbjerg Herred. Peder Sommer i Hornslet, Hans Pouellsøn i Torsagger, Michel (Pedersen) Wiffuill i Aarhus, Præst til Hjorshøy Kirke, for Provsten Jost Saxe [556] i Mørke, Niels Rasmussen i Todberg og Otte Raffn i Skiødstrup (Skiødstrup 28. April).

Ribe Stift.

Anst Herred. Daniel Mickelsøn i Hiardrup, Sognepræst til Vambdrup og Hiarup, Pouel Nielsøn i Leirschov Sognepræst til Erst og Jordrup, og Simon Andersøn i Seisted for Provsten Staphen Søffrensøn til Wirst og Becke, Mester Niels Marthensøn(28) i Gambst, Sognepræst til Anst og Giesten, Jens Knudsøn i Nagbøll, Sognepræst til Skandrup (Wirst 1. Maj).

Brusk, Elbo og Holmands Herreder. Jens Jensøn til Hersløff og Viiff, Pouell Kneus til Hartt og Bramdrup, Hans Christensøn til Eltang og Vilstrup, Powell Ibsen til Bredstrup og Kongsted, Niels Nielsøn (skriver sig 1608: Niels Bøgvad) i Pugdall til Vejlbye og Wllerup, Jens Matzøn (skriver sig 1608: Jens Buck) til Gaffuerslund, Lauritz Iffuersøn til Smedstrup og Skierup og Søffren Nielsøn til Vinding udsteder, da Provsten udi Holmands Herred (Jens Bredall) er meget gammel og aflægs, Fuldmagt for Mester Jens Søffrensøn, Sognepræst i Colding og Provst i Bruskherred, Bertell Iffuersøn til Taffloe og Erritzøe og Provst i Eldherred, Chresten (Jensen) Harboe til Starup og Nøbell og Bernt Berntsøn(29) til Piedsted og Gordsleff (Colding 20. Martii).

Bølling Herred. Jens Chrestensøn Huid i Borris og Faster, Thomas Pedersøn i Bølling og Sedding, Mogens Gregersøn (Magnus Gregorii) i Skiern, Niels Hansøn (i Seglet: Niels Hanssøn Detberg) i Leem og Jens Hansøn (Joannes Deibergius; i Seglet: Jens Hansen Detbierig) i Detberg og Hanning for Provsten Gregers Jenssøn (Vorgod-Vim), M. Lauffue Jensen i Staffning og Peder Gregersøn, Præst i Wordgodt og Wiim (Herning Kirke 28. Febr). [557]

Elbo Herred. Se Brusk Herred.

Ginding Herred. Anders Jensen til Borring, Jens Christensen til Hadderup, Christen Nielsen Brand til Estvad og Rønbere og Holger Christensøn, Medtjener til Sael, for Provsten Envold Kieldsøn i Sael, Knud Christensøn i Esing og Bertel Lauritsøn i Søffuel (Sael Pstgd. 22. April).

Gjørding og Malt Herreder. Da Herrederne er smaa og Provsten i Gjørding Herred »er megitt gammell oc nogett affalden«, sender Herrederne Afsendinge i Fællesskab, nemlig Provsten for Malt Herred(30) Seffren Pederssøn i Brørup og Lindknud, Morten Pouelsøn i Ostrup og Starup, Niels Lauritzøn i Føwling og Holdsted. Underskrevet og beseglet af Gromes Pouelsen (Gjørding-Vejrup, Provst), Søffrin Pedersøn (i Seglet S. P. P.; Brørup-Lindknud, Provsten), Morthen Pouelsen (Aastrup-Starup), Jacob Bonnus (Darum; 1608: Jacob Nielsen Bonum), Eske Jørgensen (Bramminge-Hundrup), Niels Pedersøn (den unge Præst i Gjørding-Vejrup), Niels Lauritzøn (Føvling-Holsted), Daniel Hanssøn Riber (Vilslev-Hunderup), Peder Buck (Vejen-Læborg) og Hanns Brun(31) (Malt-Folding). (Ribe 16. April).

Hammerum Herred. Osther Mattzen i Felding, Thames Pedersen i Vilbierrig, Christen Pedersen i Ørrid, Jens Nielsen Gystrup i Gielderup, Anders Matzøn i Rind, Anders Villatzen i Sundz, Jens Clemedsen i Ikast og Morten Pedersøn Mariagrius(32) i Neuling for Provsten Christen Nielsøn Giødstrup, Christen Andersøn i Skarild og Jørgen Jenssøn i Aulum (Sneberg Kirke 17. Marts).

Hind Herred. Jens Jensen i Torstedt, Jens Gregersøn i Velling, Michill Nielsen i Hie, Jørgen Jensøn Vrløff (i Seglet: Superata cruce coronor) til Timb og Madum, Niels Pedersøn til Omme og Breidning, Lambert Laugisen til Ny Sogn og Gammelsogn paa Holm og Christen An- [558] dersøn(33) til Hoffre og Ølstrup for Provsten Anders Nielsøn Giødstrup i Vedersøe, Peder Pedersøn i Stadell og Jens Iffuersøn Borck i Ringkiøbing og Rindom (Hie Kirke 29. Marts)

Hjerm Herred. Jacob Knudssøn i Handbiere, Christen Nielsøn i Naur, Seueren Seuerenssøn i Gørding, Christen Christensøn i Merup, Oluff Pedersøn i Ølby og Willom Jenssøn i Asp for Provsten Christen Pedersøn i Hierrom, Mogens Seuerenssøn i Bordbierg og Christen Nielssøn i Verom (Holstebrou 26. Febr.).

Holmands Herred. Se Brusk Herred.

Jerlev (og Slaugs) Herred. Fuldmagt fra 1610 findes ikke. 1608 findes følgende Navne: Søren Pouellsen i Egtvedt og Østedt, Provst, Peder Pouilsøn til Jerlou og Hoyen, Niels Seffrensen til Hensvig og Grendsted og Chresten Staphensen (i Vorbasse-Grene).

Lø Herred og Møgeltønder Birk. Ogge Hanssøn i Medolden, Lauritz Thomesen i Megeltønder, Peder Hansen i Daler, Ebbe Laugisen i Wisby, Jørgen Winter paa Rømø, Oluff Hanssøn i Randrup og Michel Andersen i Døstrup(34) for forannævnte Provst Ogge Hanssøn, Oluf Hansen og Michel Andersen (Medolden 11. April).

Malt Herred. Se Gjørding Herred.

Nørre Herred. Chresten Pedersøn i Oddum og Niels Iuersøn i Synderbork for Provsten Iffuer Nielsen til Nørbork, Lauge Pedersen Trellund til Lønborre og Eguad og Gregers Ennewolsen til Hemmet og Wim (26. April).

Nørvang Herred. Christen Jensøn til Snede, Berthell Seffrensøn til Wuldum og Langskoff, Claus Seffrensen til Tyreguod og Vester, Antonis Hansøn til Brondle, Claus Clausen til Ringhiffue, Mickell Jensøn til Huixell og Giffuskod og Peder Jensøn(35) til Nykirke og Give for Provsten Mester Peder Christensen i Weile, Jens Nielsen til Omme [559] og Niels Terckildsen(36) til Greise og Sindbierg (Huixell 11. April).

Ribe 1608(37): Matts Pors, Sognepræst til Riber Domkirke, Niels Søffrinssøn Gluud, Sognepræst til S. Karine, Iffuer Iffuerson Hemmet, Lector Ripensis.

Skadst Herred. Provsten Jørgen Jørgensøn til Grimstrup og Orre, Peder Jensøn (i Seglet P. I. B.) til Brøndum og Nebel, Claus Lauritzøn Barfod til Sneom og Tierreborg, Hans Rasmussøn (Nykirke-Faaborg), Peder Hanssøn (Alslev); Niels Pedersøn (Sønderho; i Seglet N. P. H.), Palle Jørgensen, Poffuel Jørgensøn, Claus Pedersøn (Nørby) og Biørn Jørgensen underskriver Fuldmagt for de tre førstnævnte (Grimstrup 27. Marts).

Skodborg Herred. Lauritz Andersøn i Rhom, Hans Lauritzen Jull i Tøring, Eske Gregersøn i Lomborg, Niels Jørgensøn i Nør Nissom og Jacob Hanssøn Hegelund i Guddom for Provsten Peder Gregersøn i Lemuiig, Berthel Pouelsøn i Resen og Christen Nielsøn i Meøborg(38) (Rhomkirke 19. Febr.).

Slaugs Herred. Se Jerlev Herred.

Tørrild Herred. Provst Niels Willumsøn i Bræsten, Knud Nielsøn i Gadbierg og Lindebalge, Chresten Barthilsøn i Nørup og Randbøl, Søffren Staffensen i Jelling og Houffre, Daniel Jensøn(39) i Kolderup og Vindeleff og Jacob Suendtsøn(40) i Skibbet underskriver Fuldmagt for Provsten samt Knud Nielsen og Chr. Barthelsøn (Jelling 11. April).

Ulvborg Herred. Niels Christensøn i Staby, Niels Pedersøn(41) i Vinding og Vind, Jørgen Pedersøn i Idom [560] og Hans Christensøn i Felding for Provsten Clemend Michelsøn i Husby, Niels Pedersøn i Vldborg og Niels Villatzen i Holstebro (Husby Pstgd. 8. Marts).

Vandfuld Herred. Matz Clemidsen i Hygom, Jacob Pedersøn i Hoffve, Niels Tocksen i Ramme, Jens Nielsen i Ferring og Gregers Jensøn(42) i Vandburg for Provsten Søren Andersøn i Fialtring og Trans, Jens Pedersøn i Engbierg og Harboør og Peder Nielsen i Dybeck (Dybeck Kirke 30. April).

Vester Herred. Jacob Michelsøn til S. Nicolai Kirke udi Warde, Jens Handsøn til Lønne, Niels Barfodt til Nebel, Niels Philipsøn til Aal, Knud Christensøn til Ho, Niels Clausøn til Henne, Ib Christensøn til Billom, Christen Seuerinsøn til Janderup og Peder Michelsøn til Quang for Provsten Christen Høst til Lunde, Peder Madtzøn til S. Jakobi Kirke i Varde og Peder Pouelsøn til Liudom(43) (Lunde Pstgd. 31. Marts).

Øster Herred. Otto Pedersøn til Hodde og Tiistrup for Provsten Barthel Severensen til Andtzagger, Christen Michelsen til Horne og Torstrup og Hans Severinsen til Ølgod og Strælloff (Philippi og Jacobi Dag).

Noter

(1) 1608: Niels Pedersøn.
(2) 1608: Suend Christensen. Desuden Morten Jensøn udi Roeshollum og Annexe.
(3) 1608: »Sognepræst paa Hanstholm«.
(4) 1608: Laurits Søffrensøn.
(5) 1608: Oluff Lauritzøn.
(6) 1608: Lauritz Mickelsøn.
(7) 1608: Peder Pedersen, Herredsprovst.
(8) 1608: Jesper Terkelsen.
(9) 1608: Niels Oloffsen. Desuden Peder Pedersen i Galtrop.
(10) 1608: Simen Matzøn.
(11) 1608: Andreas Paulinus Høgius. Desuden Georgius Lavrentii pastor eccle. Storvordensis.
(12) 1608: Nicolaus Joannis.
(13) 1608: Bartholomæus Joannis.
(14) Disse to Kapellaner nævnes ikke 1608, derimod den her manglende Johannes Andreæ Beringius i Sønderholm.
(15) 1608: Laurentius Justi.
(16) 1608: ecclesiæ cathedralis Wiburgensis comminister. Michael Christierni comminister Wiburgensis.
(17) 1608: Petrus Christierni.
(18) 1608: Laurentius Petri Ketthropius comminister ecclesiarum Bøllens. suo et pastoris dni Christiani Christiani nomine subscripsit.
(19) 1608: Erlandus Andreæ med Andreas Petri f. comminister.
(20) 1608: Christianus Christiani.
(21) 1608: Niels Findsen Vedel.
(22) 1608: M. Hans Pedersen, Kannik udi Aarhus Domkirke.
(23) 1608: Niels Christensen.
(24) 1608 anføres endvidere Peder Thomissen, som vistnok er Præsten paa Anholt.
(25) 1608 er Tøger Lassen (St. Mortens Kirke i Randers) Herredsprovst.
(26) 1608: Christen Durup, Provst.
(27) 1608: Michill Pouelsen.
(28) 1608 »Præst« (Medtjener), medens Jonas Jensen er Sognepræst.
(29) 1608: Jens Bredall.
(30) 1608 er Provsten Seffren Brun til Malt og Folding.
(31) 1608 Provst Seffren Brun.
(32) 1608: Peder Christensen.
(33) 1608: Her Jens i Howre ægrotus misit sigillum.
(34) 1608 tillige Herman Kominck(?) til Vesterland Før.
(35) 1608: Søren Nielsen.
(36) 1608 maaske Niels Nielsen (ulæseligt).
(37) Fuldmagten for 1610 mangler.
(38) 1608 desuden: Christopher Andersen til Bøuling og Flønder.
(39) I Seglet D. I. K. Skrev sig Daniel Jensøn Kollerup og var fra 1605 sin Faders Eftermand i Embedet. Var der endnu 1619. Wiberg har ham slet ikke. Kh. Sml. 3. I. 749. Ny kh. Sml. VI. 550.
(40) 1608: Torchild Jensen.
(41) 1608: Jens Pouelsen.
(42) 1608: Christen Kieldsen.
(43) 1608 endnu to Segl uden Underskrift.


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup