Forside Om netudgaven Artikler Kildeskrifter

Ekstern litteratur benyttet i netudgaven

AaB Brask, Aage: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. En gammel jydsk selvejer- og herredsfogedslægt. Ejnar Munksgaard Forlag, København 1947. (pdf).
AaB-Sch Brask, Aage: Den skalkagtige Schade og andre Skæbner: En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet. København, Borgens forlag 1952. (pdf).
AaDB Dahl, Aage: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961. (pdf).
Aalb-LM LAV: Ålborg Stifts Landemodeprotokoller 1677-1842.
Aarh-LM LAV: Århus Stifts Landemodeprotokoller 1642-1776.
Achelis Achelis, Thomas Otto: Matrikel der schleswigschen studenten 1517-1864. G. E. C. Gads Verlag Kopenhagen 1966.
Ahlefeldt Bobé, Louis: Slægten Ahlefeldts historie. København 1899.  
ArchivReg De ældste danske Archivregistraturer, efter Originaler i Geheimearchivet. Bd. 1-5, København 1854-1910.
Arends Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932. Bd. 1 (A-K), Bd. 2 (L-Ø), Bd. 3 (Series Pastorum)
Barfod Birkedal-Barfod, Fr.: Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925. Kjøbenhavn 1925 (pdf).
Bed-1600 Haugaard, Henning: Familieregister 1600-1699 (pdf), Bedsted Sogns Borgerforening.
BHMD Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991
BJMV Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Blichfeld Winther, Flemming Aagaard: Slægten Blichfeld. Upubl. manuskr. 2004.
Bloch Brask, Aage: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. En gammel jydsk selvejer og herredsfogrdslægt. Einar Munksgaard Forlag, København 1947.
Borchs K Alumner ved Borchs Kollegium i København 1691-1870.
BS Bornholmske Samlinger, 1906-2022, udg. af Bornholms Historiske Samfund.
Caw. Cawallin, S.: Lunds Stifts Herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt. Bd. I-V. Lund 1854-1858.
DanKir Danmarks Kirker, bd. I–XXIII, udg. af Nationalmuseet 1933–202. .
DBL Bricka, C. F.: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814, Kjøbenhavn 1887–1905.
DD Danske domme 1375-1662, de private domssamlinger, bd. I–VIII. ved Erik Reitzel-Nielsen og Ole Fenger, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1978-1987.
DF Jensen, Niels: Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1949.
DKL Rørdam, Holger Fr.: Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov, 1536-1683. Kjøbenhavn, bd. 1 (1883), bd. 2 (1886), bd 3 (1889).
DKR Danske Kancelliregistranter 1535-1550, ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1881-1882.
DP Hjorth-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660–1869. Samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling. København 1935.
DV Heise, A.: Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys og Stifts Historie 1200-1559. København 1879.
EE I-II Edvardsen, Edvard (1630-1695), Bergen, (Særtryk af Bergens historiske forenings skrifter nr. 55/56 1949-1950), Bergen 1951/52.
Elvius Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869–1884. Personalhistoriske Undersøgelser. Kjøbenhavn 1885–1887. (pdf-fil)
EM Ehrencron-Müller, H.: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. København 1924-1939.
Erl. I Erlandsen, Andreas: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Trondhjems Stift. Christiania og Levanger 1844-1855.
Erl. II Erlandsen, Andreas: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Christiania 1857.
Erslew Erslew, Thomas Hansen: Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840. København 1843-1868.
F&A Farstrup og Axelsons Dagbøger. Farstrup, Mads Pedersen og Laurits Axelson: »Dagbog fra det 16de, 17de og 18de Aarhundrede«. Udg. af Ignatius Becher, Aalborg 1813. Fotografisk optryk 1987 af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.
FAaW Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008.
FG Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster 1851 (Bd. 1) og 1854 (Bd. 2).
Flensborg Bonde, Aage og Johan Hvidtfeldt: Personalhistoriske oplysninger om Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, 1961. (pdf).
F-P Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1611. Aarhus 1942. (NB! I den digitale udgave mangler følgende 22 sider: 192, 257-277).
FR Kong Frederik den Førstes danske Registranter [1523-1533], ved Kr. Erslev og W. Mollerup, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kjøbenhavn 1879.
FRA Fra Ribe Amt, 1903- , udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt.
Fr.B. (REX) Barfod, Frederik: Danmarks Gejstlighed. En Personalhistorisk-Statistisk Årbog. bd. 1 (1848), bd. 2 (1849), bd. 3 (1850).
Fr-P Aarh Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus, Aarhus 1946.
FS Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479–1611. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866. Odense 1866, s. 45-63.
FWDP Winther, Flemming Aagaard: Danske præstehustruer. Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie, på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer ... (1934, 1936, 1992) 2019-udgave. Slægtens forlag, Viborg 2015.
FynDegn Mikkelsen, K. Bang: Degne og skoleholdere, samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814. Historiske Studier fra Fyn, nr. 2, udg. af Historisk Samfund for Fyns stift, Odense 1977.
Fær Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 5–34.
GEOH Geistlig Edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601-1730, ved S.H. Finne-Grønn, Riksarkivet, Kristiania 1918.
G-HF Grohshennig, Max og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, udg. af Dansk Genealogisk Institut, Kjøbenhavn 1914 (bd. 1) og 1932 (bd. 2).
Giessing Giessing, Christopher: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler, Del 1, 2-1, 2-2 og 3, Kiøbenhavn 1779-1786. Del 1 og 2 (som pdf), Del 3 (1786).
Green Green, John Helt: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956). Vedbæk 2009.
Grundtvig Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af »Den danske Højskole«, 1901-1904.
Had-His Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85
HardAar Hardsyssels Aarbog 1907-2001, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.
HEB Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. København 1906.
Hegelund Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976. Bd. I og II (kommentarer og registre).
Helk I Helk, Vello: Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Odense Universitetsforlag, 1987.
Helk II Helk, Vello: Dansk-norske studierejser 1661-1813. Odense Universitetsforlag, 1991.
HH Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958. (Kapitlet »Biografiske oplysninger om hospitalspræster«, s. 204-211.)
HimF Færch, Ole: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Slægten Forlag, Viborg 2011.
Him-Kjær Fra Himmerland og Kjær. Årbog udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 1912-20. .
Hin-Spliid Winther, Flemming Aagaard: Hinge og Spliid i Randers, manuskr. januar 2015.
HiThi Historisk Aarbog for Thisted amt, 1906–69; Hist. Årb. f. Thy og Mors, 1970–73; Hist. Årb. f. Thy, Mors og Vester Han Hrd., 1974–87; Hist. Årb. f. Thy og Vester Han Hrd., 1988–
Hlh. Leth, Albert og G. L. Wad: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565–1875. Næstved 1875.
Hlh.2 Wad, Gustav Ludvig: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Andet Bind. Tilføjelser og Fortsættelse indtil 1886. Med Register til begge Bind. Næstved 1882-87.
Holb-A. Fra Holbæk Amt, 1907-2004, udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt.
Hofman Hofman, Hans de: Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge ... hvorved ere tilføiede endeel historiske Efterretninger og Genealogier om Givernes Liv, Levned og Familie. Bd. I-XI, Kiøbenhafn 1755-1765 (1780).
HT-Sadolin Rørdam, Holger Fr.: Hans Theophilisen Sadolins Dagbog. Historiske Samlinger og Studier, bd. 1. København 1898, s. 516-554. (pdf-fil)
IBB LAV, Ribe Bispeembede, Indberetninger til biskop Bloch fra præsterne i Ribe stift 1766-1769 (C-0004, 773)
Jensen Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842.
Juel Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog [1532-1587]. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 342-377.
Karmark Hørdum, Inga og Flemming Aagaard Winther: Karmark slægten fra Skjern Sogn. Manuskript 18. febr. 2015.
KB Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold (1551-1660), bd. 1-39, Rigsarkivet, København 1885-2005; se egen oversikt.
KbhMet Blache, H. H.: Et Bidrag til Kjøbenhavns Metropolitanskoles Historie. Historisk Tidsskrift, 3:3 (1862-1864), s. 651-676.
KF Rørdam, Holger Fr.: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav. Kjøbenhavn 1855.
Kh. 1661 »Kongehyldningen 1661«. Souverainitetsakterne for Danmark, Kjøbenhavn d. 10 Januar 1661. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, Bd. 2, Kjøbenhavn 1856-1860, s. 125-143. (original i pdf.) Uddrag: Gejstligheden 1661, s. 129-136.
KH-STD Hasselberg, Kåre og Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Trondheim 1999.
Kinch Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. II, 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
KlitVen Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945.
KlitKS Klitgaard, C.: Kjærulfske Studier. Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie. Aalborg 1914-1918. (pdf-udgave).
KoldStud Nellemann, Aksel og Knud Moseholm: Kolding studenter indtil 1856. Kolding 1988.
KoM Rørdam, Holger Fr.: Kommunitetets Matrikel 1577-1620. Historiske Samlinger og Studier, bd. 3. København 1898, s. 334-383.
K-R Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.: Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte paa Kongens Retterting og paa Landsting, (1447-1596), bd. I-IV, Kjøbenhavn 1842-48.
KR Kongens Rettering 1537– 1660, red. af Ditlev Tamm. Jurist- og Økonomsforbundets Forlag 2003.
KRD Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III’s Tid, [1537-1544] bd. I-II, v. Troels Dahlerup, Selskabet for Udgivelser af Kilder til Dansk Historie, København 1959, 1969.
KrSk Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark, fra Reformationen til Nutiden. Bd. 1-5, København 1890-1955.
KS Kirkehistoriske Samlinger, række:bind (1849-1968), derefter kun år. »Nye KS« = 2. række.
KUH Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. I–IV. Kbh. 1868-1877.
KUM Birket-Smith, S.: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), bd. II (1667-1740), bd. III (1740-1829).
Lampe Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Biografiske efterretninger. Kristiania (Bd. I 1895, Bd. II 1896).
Landgraff Landgraff, J.: Grimstadslægter I & II. Grimstad 1892/1901.
LF-Degne Larsen, Alfred: Lolland-Falsters Degne og Skoleholdere. udg. af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, København 1960. (pdf).
LSH Carlquist, Gunnar: Lunds Stifts Herdaminne från Reformationen til nyaste Tid, bd. 1-(14), C. W. K. Gleerups Förlag, Lund 1943-(2006).
NKB Norske kongebrev med innlegg og regester 1660-1703, bd. 1-7, Rolf Fladby m.fl. (red.). Universitetsforlaget/Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1962-1995.
NST Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd., (år).
NTG Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personal- historie, Biografi og Literærhistorie, bd. I (1910), bd. II (1920), bd. III (1926).
OD-LR Degn, Ole: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. Universitetsforlaget i Aarhus 1971.
OD-RFR Degn, Ole: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bd. I og II. udg. af Jysk Selskab for Historie, Universitetsforlaget i Aarhus 1981.
ON-Kbh. Nielsen, O.: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I-VI. Kbh., G. E. C. Gad, 1877-92.
ON-Malt Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt). København 1870.
OST Ostermann, H.: Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754, Oslo 1945. (Tillegg til Norsk Slektshistorisk tidsskrift, bd. 6 flg.).
Ovenstad Ovenstad, Olai: Militærbiografier: Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. Udg. af Norsk slektshistorisk forening 1948-1949.
P-Aarh. LAV: Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus stift 1645-1690. Pdf-udgave.
Perlestikker Perlestikker, Anders Pedersen: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, [1564-1629]. ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, København 1954, (= PT 1954).
PT Personalhistorisk Tidsskrift, række:bind (år) t.o.m. 1978 – derefter kun år. (Ældre indholdsfortegnelse)
Ramsing Ramsing, H. U.: Københavns Ejendomme 1377-1728. Oversigt over Skøder og Adkomster. Bd. 1-9. København 1943-1996.
RandAarb Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1907-
Rhode I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1776.
Rhode II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1794.
RhoFriis I Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Første Bind [Lolland], Kiøbenhavn 1859.
RhoFriis II Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Andet Bind [Falster], Kiøbenhavn 1859.
Ribe-LM LAV: Ribe Stifts Landemodeprotokoller 1635-1854.
Richter Richter, V.: Dødsfald i Danmark 1761-1890, Reprografisk optryk, Dansk Historisk Håndbogsforlag, København 1976. Bd I: 1761-1790; Aa-H 1791-1890, bd. II: I-Ø 1791-1890, bd. III: Kvinderne og andre skjulte navne 1791-1890.
RPTS Thestrup, Rasmus Pedersen [1588-1656]: Rasmus Pedersen Thestrups stambog, ved Helge Søgaard. Udg. af Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus 1972.
RSGE Kinch, J.: Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643–1682. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, bd. 4, Kjøbenhavn 1868–69, s. 117-142.
S&D Bladet Slægt & Data, 1987-2017, udg. af DIS-Danmark.
SB Glahn, Torben: Soraner-Biografier 1584-1737. Soransk Samfund 1978.
SF Bladet Slægtsforskeren, 2017-202 . , udg. af Danske Slægtsforskere
SdjyAarb Sønderjyske Årbøger (Sønderjydske Aarbøger), 1889-201., udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland.
Seidelin Seidelin, Mogens: Den Seidelinske Slægtsbog. Bind 1-5, København/Odense 1943-1982.
SerRect Jørgensen, Carl E. og V. G. Konradsen: Series Rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. Gymnasieskolens Lærerforening 1967. 2. udgave 1990, nyredigeret og ajourført indtil januar 1990 af Arne Herskind.
SevKV Severinsen, P.: Karleby-Voldby Præstehistorie. Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1912 (bd. VI), s. 5-89, samt rettelser s. 136 i bd. VII
SFHT Samlinger til Fyens Historie og Topographie, 1861-, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense.
Sixhøj Sixhøj, J. Chr.: Viborg Katedralskoles Dimittender 1630-1879. Ved Carl E. Jørgensen, Viborg 1962.
SjDegn Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie. Kjøbenhavn 1899. (pdf)
SJHT Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, række:bind (år)
Skarstedt Skarstedt, C. W.: Göteborgs Stifts Herdaminne. Lund 1878, ny udg. v. Knut Norborg 1948.
Skp-F2 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik IIs Tid [1559-1588]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-1905), s. 129-143.
Skp-C4 Lind, H. D.: Kong Christian den fjerde og hans Mænd paa Bremerholm. Kbh. 1889 (reproudg. 1974). [s. 412-427: Skibspræster 1588-1648].
Skp-F3 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Frederik den Tredjes Tid [1648-1670]. Kirkehistoriske Samlinger, 4:4 (1895-1897), s. 550-562.
Skp-C5 Lind, H. D.: Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid [1670-1699]. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-1909), s. 663-689.
SKR I Secher, V. A.: Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1604, København 1881-83.
SL Larsen, Svend: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede, Odense 1965, bd. I og II.
Sorø Friis, F. R.: Disciplene i Sorø Skole 1586 – 1623. Kjøbenhavn 1879.
STD Dahl, Svein Tore: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. Trondheim 2000.
STD Em1 Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660, Trondheim 1999.
STD Em2 Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, Trondheim 1999.
Strøm 1 Strøm, G.: Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 3, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1865, s. 1–93.
Strøm 2 Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Marslev-Birkende, Kjølstrup-Agedrup og Munkebo. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1871, s. 305–377.
Strøm 3 Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 1–104.
Sundbo Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, bd. I-II, Gyldendal, København 1931, 1937.
T-N Tauber, E. og A. H. Nielsen: Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid. Aalborg 1879-80.
Treschow Treschow, Gerhard: Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning Om de Lærere, Som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have tient i 50 Aar og derover. Kiøbenhavn 1753. (pdf-fil)
VejAar Vejle Amts Årbøger, 1905-2001
Verninge Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Verninge Sogn. Odense 1916, (Præsterne: s. 127-159), (pdf-fil).
Vibg-LM LAV: Viborg Stifts Landemodeprotokoller 1679-1821.
VS-Rugd. Vedel Simonsen, Lauritz Scheby: Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie, bd. 1-3, Kjøbenhavn 1843-1844
AarbAarh Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift.