Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Ribe.

No 914. Domkirken el. Frue K. Sognepræster.

[Ribe Herred, Amt og Stift.]

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 509; Galthen; Lkm. 6/19; Frost’s Efterretninger; Kbg. 1623.
———————————

1. 1535. [Lemvig-N. 15 . .] Poul Pedersen Lemvig, f. Lemvig; [† P. 1539].

2. c. 1539 [Lect. i Vestervig] Mag. Frants Clausen Berg, byttede Embede med Etm.; [1546 Kbh. Nic. K.; see der].

3. 1546 [Kbh. Nic. K. 43] Mag. Laurits Nielsen Riber, f. Ribe 20; St. Ribe 37; Mag. c. 43; Pr. 46; ~ Marine . . . , der overlevde ham; mindst 3 S., 1 D.; 2 ~ M. J. Finger i Dronninglund; see J. L. Riber i Thisted-T.; hans Søn var ogsaa Johan Lauritsen Amerinus, Cannik og Dr. med. i Ribe; [Biskop i Børglum (Aalbg.) St. 2/12 1553, o. 30/4 54; † 57].

F-P s. 19 (»Laurentius Nicolai«); KB bd. 1 (1551-1555) s. 275, KB bd. 2 (1556-60) s. 144 (enken); KS 3:3 (1881-82), s. 403-414 (Rørdams biografi); Hans hustru var vistnok ikke H. Tausens datter, se Kinch i SJHT 1:5 (1874-75), s. 236; KUH II, s. 627; Kinch II, s. 65-66.

4. 1554 [Rtr. Ribe 42] Mag. Jens Pedersen Grundet el. Grundith, f. Grundet v. Veile 10; F. P. Torkilsen, Bde.; M. Kirstine Vincentsdtr.; St. Aarh.; den første Magister hertillands 44; Rtr. Ysted; nedlagde Rectoratet i Ribe 50 og levede som Cannik; ~ Anna Jensdtr., † c. 81; F. J. Ovesen i Ribe, som skal have været Præst; 8 B.; see J. L. Riber i Thisted-T.; [† P. 15/8 1565; lærd og gudsfrygtig; tro og omhyggelig; „en Mand med overordentlig Indflydelse paa sine Omgivelser“ (H. d. Khist. 1/130). Der fortælles, at Moderen, som da hun gik med ham, blev frelst fra, at sønderrives af en Ulv, gjorde det Løfte, at han skulde indvies til Gud og hans Tjeneste; Eptph.].

Hegelund I s. 27, 114, II s. 19; Kinch II, s. 51-52, 63, 66-70, 106; DanKir bd. 19, s. 574 (se nedenfor).
(Efter de fleste Beretninger stod Embedet ledigt i 2 Aar; efter andre var Jonas Ballerup el. Bulderup her i den Tid; see Bylderup.)

5. k. 6/3 1567 [Rtr. her 65] Mag. Jacob Madsen Weile el. Wedel, f. Veile 24/6 el. 24/7 38; (Bdr. t. Karen M. ~ N. M. Buch i Veile-H.); F. M. Nielsen, Bgmstr.; M. Lene Christensdtr.; St. Vibg. 55; udenlands 61–63; Mag. i Wittenberg 10/8 63; vist privat Docent v. Kbh. Univ. 63; Kannik 23/3 68; ~ 13/10 66 Cathrine (Karen) Baggesdtr., f. c. 48, † 14/5 15; F. B. Jensen, Kbmd. og Rdmd. i Ribe; M. Sidsel Pedersdtr.; 13 B., hvoraf 5 S., 3 D.; see Jens J. W. el. Ribe i Skovlænge; Bagge J. W. i Ø. Skjerninge-H.; P. C. Riber i Veile-H.; (N. Villumsen og M. A. Bredal i Bredsten; J. Madsen, Kgl. Confess.); Sønnen Mads blev Dr. med. og Livmedicus hos Kong Chr. IV.; Ole ligeledes Dr. med. i Od.; [Biskop over Fyens St. 4/12 1587, o. 25/2 88; men var saa forelsket (!) i Ribe, at den ganske Menighed søgte, at beholde ham; † 24/9 1606; var en meget omhyggelig Visitator; viste en roesværdig Iver i, at udrydde kirkelige Uskikke fra den catholske Tid; Forfatter af den bekjendte Visitatsbog; Stammefader til Familien „Jacobæus“; „bonus pastor, bonus maritus, bonus episcopus“ (Winding); hans Navn p. Korgitter i Od. Graabrødre K. 1601; Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.; N. 647].

Hegelund I, s. 19, 23, 56, 63, 73, 85, 92, 99, 156, 158, 182, 186, 188, 190, 191, 195, 196, 351, 370, 466, II s. 14, 16, 32, 38, 46, 51, 53, 64, 97, 98, 120, 124, 207, 256, 260; Kinch II, s. 159-160; PT 3:5 (1896) s. 136; DKL bd. 3, s. 136-137 (børn); DBL, Wikipedia; DanKir bd. 9, s. 821, 860 (Od. S. Knuds kirke), s. 1811 (Od. Gråbrødre klosterkirke).

6. 12/3 1588 [Lect. th. i Ribe og Sp. t. V. Vedsted 12/5 80, o. 25/5] Mag. Peder Jensen Hegelund (Hegel), f. Ribe 9/6 42; F. J. Christensen H., Bgmstr.; M. Anna Pedersdtr.; St. Ribe 61; Hør. her, før han blev St.; C. 63; udenlands 63–65 og 65–68; Mag. i Wittenberg 25/8 68; Rtr. Ribe 15/11 69; Cannik 84; 1 ~ 11/11 71 Anne Jensdtr. Holm af V. Vedsted, f. Ribe c. 54, † 27/7 73; 1 S.; 2 ~ 26/6 80 Margrethe Jørgensdtr. af Tønder, f. 13/7 62, † 22/7 91; 3 S., 4 D.; 3 ~ 27/1 94 Anna Andersdtr. Klyne, f. 21/10 75, † 40 (Moster t. P. J. Hegelund i Høirup); F. A. Sørensen, Rdmd. i Ribe; M. Kirsten Lauritsdtr.; 6 S., 3 D.; see H. M. Tisdorph Slotsp. i Haderslev; Jens P. H. i Romdrup-K.; Andreas P. H. i Stege; Søren P. H. i Skjærbæk; Jørgen P. H. i Møgeltønder; J. N. Bonum i Darum-B.; P. Anchersen i Starup-G.; [4/3 1595 Biskop over Ribe St., o. 30/3; † som Jubellærer 18/2 1614; nidkjær og dyktig; bekjendt af sine Almanakoptegnelser; W. 1/413; N. 237; Eptph.; Portrait i K.; Portrait af ham og 3. Hustru i Darum K.; Lgst.].

Hegelund I, s. 4, 76, 97, 139, 191, 221, 222, 252, 266, II s. 5, 84, 143; Peder Hegelunds biografi; Kinch II, s. 35, 150-151, 196, 200, 201-214, 218, 231, 232, 579, 748, 753, 762-763; DBL; »see J. J. Holm til Vibg. Dk.« udgår, se KS 3:3 (1881-82), s. 721-732 (Rørdam: »Mester Jacob Jensen Holm«); Arends I, s. 334-35; DanKir bd. 19, s. 484, 490, 555-556, 559, 575-76, 604-05 (se nedenfor), Darum kirke, s. 3038, 3056-57.

7. k. 17/4 1595, o. 21/4 [Rtr. her 7/5 85 – 14/7 90, da han reiste udenlands] Mag. Mathias (Mads) Andersen Pors, f. Hors.; F. A. Madsen P., Kbmd. og Bgmstr. (vistnok 2 ~ Lisbeth Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk., E. e. H. Madsen i Horsens); M. vist Anne Olufsdtr. Staby; St. i Kbh. 79, Wittenberg 80; Mag. 8/3 s. A.; St. i Wittenberg og Rostock 91; vist Rtr. Hors. c. 91; Rtr. Bogense 29/9 92; i Frankfurt a. M. 94 for at udgive en Bog; ~ 26/11 92 Anna Pedersdtr., levede endnu 33, † før 41; mindst 2 S., 2 D.; F. P. Baggesen; M. Dorothea Sørensdtr. Stage; see H. N. Lend i Gram; Peder M. P. i Vilslev-H.; [afsat 1616 enten fordi han havde skrevet Noget i Dedicationen til sin nomenclator, der udlagdes som Ironie („tuum ingenii acumen – præfiscine – elegantemque eruditionem docti ommes et admirantur et venerantur“), eller rimeligere for Skjørlevnet og Ulydighet; var 1615-16 i Strid med Mag. N. S. Glud t. Ribe Cathr. K. om en Kannikeresidens, i 1618 om det samme med Kanniken Dr. Christen Bornum; ligeledes Strid med ; † Ribe 18; velbegavet og kundskabsriig; formuende; eiede „Porsbjerg“ i Ribe; W. 2/214; N. 468].

Helk I, s. 348; Hegelund I s. 168, 210, 228, 235, 252, 267, 301, 314, 435, 458, 526, II s. 105, 145, 152, 161, 168, 190, 201, 247, 257, 283; KS 6:2 (1936-38), s. 224, 6:3 (1939-41), s. 165 (Rettertinget); Kinch i SJHT 1:5, s. 235-38 (Hans Tavsens Børn); Kinch II, s. 90, 238-247, 251, 531, 576, 821.

8. 2/10 1616, o. 11/10 [Rtr. Sorø 23/4 08–11] Mag. Søren Andersen Wedel, f. Ribe 10/7 87; F. den bekjendte Mag. A. S. W., Hofp., siden Historiograph; M. Mette Hansdtr. Laugesen af V. Vedsted; St. Ribe 04; St. i Heidelberg 06; Mag. ss. 12/2 07; udenlands 11–16: Paris 11, Orleans 12, Padua, Sienna Venezia 14, (hjemme 15), London 15–16; Cannik . . . ; ~ Ribe 23/8 18 Susanne Pedersdtr., f. c. 01, † 6/11 74; (Sstr. t. Margrethe P. ~ J. H. Buch, r. Cap. her, t. Anne P. ~ H. Olufsen t. Ribe Cathrine K., Halvsstr. t. Peder M. L. i Føvling-H. og t. Mads M. L. i Middelfart-K.); F. P. Christensen, Rdmd. i Ribe; M. Else Iversdtr. Vandel (E. e. Morten M. Lime); 4 S., 3 D.; see Etm.; Peder S. W. i Reisby; C. L. Aagaard i V. Vedsted; [# •/5 1652; † 22/1 53; Eptph.; Lgst.; havde 22 Strid med Biskop Iver I. Hemmet; hans Resident var „Snogdal“; i hans Tid indtraf den store Vandflod 11-12/10 1634, da Vandet stod 1 Alen høit i Domkirken, hvoraf Man saae tydelige Spor inden Kirkens Restauration].

Hegelund I, s. 186, 455, 485, 497, 565, 579, II s. 116, 256, 268, 272, 299, 303; Helk I, s. 420; Kinch II, s. 253, 269-272, 282, 310, 311, 314-315, 331, 444-447; PT 1995, s. 44; DanKir bd. 19, s. 618 (se nedenfor).

9. o. 5/2 1653 [Rtr. Sorø 16/5 46] Mag. Niels Jørgensen Seerup af Serup-L., f. 9/3 21; St. Vibg. 40; Mag. Kbh. 15/5 43; Rtr. Helsing. 25/6 43; Pr. i Hviding H. 66; Cannik; ogsaa procurator capituli el. Oeconomus og Regnskabsfører; ~ 27/8 53 F. D. Else Sørensdtr. Wedel, f. 24, † 97; 4 S., 6 D.; see Anders N. S. i Brøndum-N.; Etm.; Christen N. S. i Borris-F.; [† 18/3 1685; Eptph.].

KUM I, s. 157, 180 (»Nicolaus Georgii Serupius«); Sixhøj nr. 89; Kinch II, s. 445-446, 447-448; DBL.

10. 11/6 1675*, o. Vibg. 30/11 81** [D. p. C. . .] F. S. Mag. Søren Nielsen Seerup*, f. 27/3 54; St. Ribe 71, Bacc. 72; C. 73; Mag. Kbh. 21/6 77; Stpr. 86; Cannik; 1 ~ 15/12 81 Ingeborg Baggesdtr., f. Ribe 9/2 62, † 25/12 85; F. B. Baggesen (d.æ.), Kbmd. og Rdmd.; M. Kirsten Hansdtr. Friis; 1 S., 2 D.; 2 ~ 27/7 87 Dorothea Margrethe Nielsdtr. Terpager, f. 3/10 57, † 25/12 95, E. e. Bagge Baggesen (d.y.), Bgr.; (Sstr. t. Peder N. T. i V. Vedsted og t. Johan W. N. T. i Føvling-H.); F. N. Pedersen T., Rdmd.; M. Maren Rasmusdtr. Harboe; 3 S.; 3 ~ 18/11 07 Susanne Cathrine Mathiasdtr. Worm, f. Kbh. 9/4 85, † 5/1 20; F. Jstrd. M. W., Ass. i Høiesteret; M. Ingeborg de Hemmer; 2 S., 1 D.; see J. H. Wulf i Veile-H.; L. J. Fogh til Ribe Cathr. K.; Niels S. S. i Horne; Mathias W. S. S. i Faaborg-D.; J. G. Kinast i Frederiksberg-H.; [† 9/3 1736. En overmaade virksom Embedsmand og sjeldent duelig Forretningsmand. Efter Stiftsøvrighedens Foranstaltning anlagdes Proces mod hans Arvinger og Terpager angaaende Værgemaalet for Dken., hvilken tilsidst paadømtes i Høiesteret 23/7 39 og fik et gunstigt Udfald for de Anklagede. At det ei var smaa Summer, der handledes om, kan sees deraf, at Actor, Bfgd. Vesti Thomsen Lund, havde beregnet Boet til Last 20,255 Rdlr. 2 Mk. + 4337 Sldlr. (Frost’s Efterretninger, S. 76–78). W. 2/368 og 3/706; N. 550; G. 2/1 391; Begr. i K.].

KUM II, s. 27, 30, 74 (»Severinus Nicolai Seerupius«); OD-RFR II, s. 198; DanKir bd. 19, s. 658-59 (se nedenfor).

11. 17/8 1736 [Medolden 22] Broder Brodersen Brorson* af Randrup, f. 12/3 92; St. Ribe 12, Bacc. 13; C. 17/9 14, l.; St. i Kiel 15; Huslærer hos Biskop Thura i Ribe; Rtr. Lemvig 11/5 19; Cap.** Medolden 22, o. s. D. som sin nedenanførte Bdr.; ~ 17/6 23 Antonette Margrethe Christiansdtr. Riise af Agerskov, f. 03, † 80; 12 B., hvoraf 4 S., 3 D.; see Broder B. B. i Dronninglund; Christian R. B. B. i Thisted-T.; E. C. Kynde til Aalbg. Frue K.-T.; Ole N. B. B. i Understed-K.; S. J. P. Cortsen i Tversted-U.-B.; J. H. Clausen i Hjørring-H.-O.; Hans A. B. B. i Ø. Brønderslev-H.; [Biskop over Aalbg. St. 26/7 1737; Dr. theol. 18/10 60; † som Jubellærer 29/8 78; „var af en besynderlig Venlighed og Sagtmodighed, geleidet med den klogeste Forsiktighed; havde en mandig og rørende Veltalenhed“ (G. 1/552); W. 1/175].

KUM II, s. 367, 380 (»Broderus Broërsonius«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 4625; Arends I, s. 88-89: W. II. 600; Giessing. I. 552–58; Hundr. Dr. 44; Worm. I. 175; N. 93; Ehrencr.-M. II. 93; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson S. 11; K.-S. 4 R. II. 103, 5 R. IV. 621 ff.; B.-L.; Pr. Saml. 117; (Arends’ litteraturforkortelser); Bed-1600 s. 14-15.

12. 26/7 1737 [Trediepræst (Diak.) i Tønder 29] F. Bdr. Hans Adolph Brodersen Brorson af Randrup, f. 20/6 94; St. Ribe 12, Bacc. 13; Huslærer i Løgumkloster 14; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 15 – 23/6 16; C. 6/10 21, l.; (Rtr. Holstebro 21); Sp. Randrup 24/12 21, o. s. D. som sin ovenanf. Bdr.; Stpr. 33; 1 ~ Cathrine Steenbech Clausen, f. 06, † 41; F. Amtsforv. i Løgumkloster; 10 S., 3 D.; 2 ~ 42 Johanne Christiane Christiansdtr. Riise af Agerskov, f. 22/6 20, † Varde 4/7 95; 2 S., 1 D.; see Broder H. B. her; M. P. Wind i Brøns; Johan H. H. B. i Gram; Hans A. H. B. i Emmerlev; Christian C. H. B. i Varde; [Biskop over Ribe St. 5/5 1741; Dr. th. 18/10 60; † 3/6 64; berømt Psalmedigter; Forfatter af „Troens rare Klenodie“; forenede med en mild, sagtmodig, ægte christelig Aand og en høi Grad af Samvittighedsfuldhed, den for en Biskop nødvendige Kundskab, Indsigt og Skjønsomhed og derhos en fast Charakteer; søgte især, at holde uværdige og umodne Candidater fra det geistlige Embede, og at fjerne forargerligt levende Præster derfra; blev tilsidst noget tungsindig; „en nidkjær og aarvaagen Tilsynsmand, en fredeligtsindet Mand, som gjerne jevnede opkomne Stridigheder imellem Geistlige, men tillige en frimodig Mand, som ikke lod sig skræmme, naar Talen var om hans Embedes eller Geistlighedens Rettighed“ (Frost om Ribe, S. 81); Portrait i Tønder K. og i Ribe Dk.; Mindeplade i hvid Marmor i Ribe Dk.; Bronzestatue sm.st.; Mindeplade og Mindesten i Randerup; Monument over 2. Hustru og Søn p. Varde S. Nic. Kgd.; W. 1/176; N. 93].

KUM II, s. 367, 380 (»Iohannes Adolphus Broërsonius«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 4626; Borchs K. nr. 119; Arends I, s. 90: W. II. 600; J. 374; D.-P.; Worm. I. 176, III. 115; N. 93; Ehrencr.-M. II. 97; Hundr. Dr. 45; Carstens: Die Stadt Tondern. 139; Lengnick: Stamt. o. Fam. Brorson S. 14; K.-S. 1 R. I. 145–222; K.- u. S.-bl. 1885 No. 14; B.-L.; Pr. Saml. 118; Ribe Borgere. 16; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 19, s. 493, 579-81 (se nedenfor), s. 936 (Varde Skt. Jac. K.), bd. 21, s. 982 (Tønder kirke), s. 1468-69 (Randerup kirke).

13. 21/7 1741 [Balslev-E. 26/1 25] Peder Andersen Stockemark el. Stockemarke, f. Kbh. 28/5 95; F. A. Pedersen S., Skræder; M. Johanne Jensdtr.; St. Nykjøb. p. F. 12, Bacc. 13; C. 9/6 16, l.; Hør. Ribe 21; 1 ~ Elisabeth Hansdtr. Winther af Janderup-B., f. c. 96, † 10/3 40; 2 ~ Balslev Anna Lucie Wederkinch, f. Assens, E. e. S. H. Winther i Tanderup, † 31/3 73; F. Kbmd.; 2 D.; see L. Sidelmann i Sneum-T.; D. R. Fog i Faaborg-D.; [† 31/5 1766; retsindet; godgjørende mod Fattige, men de Medlemmer af Menigheden, som dandsede eller spillede Kort, stode ilde anskrevne hos ham; tilsidst næsten blind; 10/8 56 leed Pgden. betydelig Beskadigelse ved en Ildsvaade i hans Fraværelse (Frost 88); W. 2/431].

KUM II, s. 365, 380 (»Petrus Stokkemark«, 20 år gl.).

14. 20/6 1766 [Kbh. Frelsers K. 23/4 59] Broder Hansen Brorson, en Søn af Nr. 12, f. Randrup 6/6 28; St. Ribe 44; C. 21/5 46, h.; Hør. Ribe s. A.; Aman. ss. 47; (Gram 3/3 58*); Sp. Medolden 17/3 58, o. 12/4; Cons.-Rd. 59; ~ 59 Søster Svane Christiansdtr. Bagger, f. Kbh. 11/5 34, † 00; F. Dr. C. Hansen B., Stiftamtmand i Bergen; M. Marie Elisabeth Møller; 4 B.; [† 12-13/6 1773; god Præd. og dygtig Forretningsmand; W. 1/176 og 3/115; N. 93].

Achelis II, nr. 5773.

15. 11/8 1773, o. 31/10 [Rtr. Hors. 23/4 56] Dr. th. Peder Jacobsen Tetens, f. Nykjøb. p. F. 28/10 28, F. J. Mathiesen T., Kbmd.; M. Anna Kirstine Hasselbarth; St. Nykjøb. 45; C. 17/3 49, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 49–54; Mag. 50; D. p. C. s. A.; Hør. Kbh. 54; Dr. th. 79; ~ 16/7 56 Anania Henriksdtr. Wederkinch af Nykjøb.-S., d. 20/3 37, † 25/12 16; 5 S., 4 D.; see Stephan T. t. Od. St. Knuds K.; H. C. Zahrtmann til Vibg. Sortebrødre K.; Gerhard T. i Gunderup-N.; (Carl A. T. i Malt-F.); [Biskop over Vibg. St. 12/2 1781; † som Jubellærer 7/4 1805; virksom Embedsmand; havde store Fortjenester af Skole og Kirke; meget godgjørende; W. 2/469; N. 601].

Borchs K. nr. 264; VejAar 1918-2, s. 214 (hans ansøgning på vers om at blive præst i Hejls).

16. 14/2 1781 [Aarh. Frue K.-Aa. 28/2 06] Dr. th. Stephan Middelboe, f. p. Midbø i Sokndal, Christiansands St., 22/9 30; F. Ole Ommundsen Midbø (fra Mydland), Gdmd.; M. Malene Olsdtr. Midbø; St. Bergen 51; C. 20/12 55, h.; p. Cap. Askevold, Bergens St. 56; Hjelpep. hos Stiftspr. Bützow i Kbh. 61; Fp. 2/4 62; Sp. Askevold 63; (fraværende) Dr. th. 79; 1 ~ Marie Kirstine Bildsøe af Kbh. Holmens K. d. 2/12 42, † 2/2 07; 2 S.; 2 ~ 1/9 07 Georgine Grubbe Kaas, Selskabsdame hos de russiske Prindsesser i Hors., f. 7/1 60, † 19/5 35 som Conventualinde i Roesk. Kloster; efterlod sig et varigt Minde i mange taknemmelige Hjerter; F. Malte K., Commandeurcpt.; u. B.; [Biskop over Ribe St. 1786; # som Jubellærer 1811; † 1/12 s. A.; meget yndet for Humanitet og Omhu; Portrait i Ribe Dk.; hans og Hustrus Monument p. Ribe Kgd.; W. 3/521; N. 389].

KUM III, s. 112 (»Stephanus Olai Midelboe«, 23 år gl.); Ingjald Mehus: Stephan Middelbo. En sogndøl som ble biskop i Danmark. Ætt og Heim, Rogaland Historie- og Ættesogelag 1950, s. 50–53; DanKir bd. 19, s. 490, 493-94, 815, 816 (se nedenfor).

17. 21/4 1786 [Farup 30/3 70, o. 22/6] Laurits Grundahl, f. Kold. 29/8 27 (Bdr. til S. C. G. i Ringgive-G.-L.); F. Christ. G., Bgmstr. (siden i Veile); M. Agate Clausdtr.; St. Kold. 46; C. 5/8 49, h.; Huslærer el. p. Cap. i Ringgive-G.-L. 56–62; Klokker v. Ribe Dk. 62; Aman. ss. 63; Pr. 76; ~ Ringgive Pg. 1/10 56 Anna Clausen af Ribe Dk. r. Cap., f. 3/10 33, † 19/7 93; 6 B., hvoraf 2 S. og 2 D.; [b. p. Lindegaarden 9/4 1805; „en særdeles duelig og retskaffen Mand i alle Henseender“ (Bisk. Blochs Dom; see Frost, S. 92); begavet Taler].

VejAar 1928, s. 103-104.

18. 12/7 1805 [Vissenbjerg 26/8 96] Dr. th. Conrad Daniel Koefoed, f. Kbh. 22/9 63; F. Cfrrd. Hans K., Drctr. for det militaire Uldmanufactur; M. C. Bentsen; St. pr. 83; C. 4/10 86, h.; Fp., o. 22/10 88; Skp. s. A.; Sp. Brørup-L. 14/1 91; Dr. th. i Kiel 24/11 00; Apr. 10/7 12; R. m. B. 29/9 19; 1 ~ 8/3 93 Sophie Dorothea Frisch, f. Ribe 2/1 76, † 20/5 15; F. Jstrd., Dr. med. Andreas Frausing F., Stiftsphysicus ss.; M. Charlotte Hedvig Mathiesen; 3 S., 1 D.; 2 ~ 16 Marie Cathrine Meinert, E. e. Landvæsenscomm. Niels Kjær Tang, Eier af N. Vosborg; f. p. Chrhvn. 16/11 76, † p. N. Vosborg 22/2 55; F. Kmrd. Andreas Evald M., Renteskriver i Generaltoldkammeret; M. Maren Kirstine Noe; 2 S. ; [Biskop over Ribe St. 10/11 1825; R.* 26; D.-M. 1/11 28; † 30/7 31; hverken lærd eller begavet, men praktisk dygtig; Embedsiver, Arbeidsomhed, Tjenstvillighed og Godgjørenhed anføres som Grundtræk i hans Charakteer. Fra en anden Side havde han mindre heldigt Ry (Hist. Aarbg. 3/231); hans og Hustrus Monument p. Ribe Kgd.].

DanKir bd. 19, 816 (se nedenfor).

19. 29/3 1826 [Ringkjøb.-R. 5/9 14] Dr. phil. Peter Nicolai Frost, f. Jetsmark 21/5 80; F. Niels F., Skllrr.; M. Kirstine Marie Hostrup; St. Aalbg. 97; C. 15/1 02, l. egr.; Lærer og Insp. v. Schouboes Institut 02; Guldmed. for det theol. Priisspørgsm. 03; V.-Crtr. Aalbg. 27/1 04; Dr. ph. 14/5 05; Overlærer ss. 06; Stifter og Bestyrer af en borgerlig Realsk. ss., den første i Jydland, s. A.; Sp. Vorbasse-H. 17/1 11, o. Aalbg. 2/7; Forligelsescomm. 15; Apr. 13/12 20; Pr. her 16/7 28; R.* 1/11 28; D.-M. 28/6 40; ~ 10/11 06 Petrea Cathrine Worm af Ingstrup-H.-A., f. 27/8 18, † Harring 14/3 58; 2 S., 2 D.; see P. N. Fibiger i Harring-S.; [† 28/2 1845; virksom, kraftig og dygtig; i stor Anseelse som Skolemand; Dygtig Præd., dog ikke rigtigt afholdt. Man sagde, at han ikke blev Biskop, fordi han, da Kronprindsen (Fred. VI.) engang var i Dkirken og spurgte om Betydningen af nogle Billeder, ikke vidste Besked derom. „Skulde De ikke gjøre Dem bekjendt med saadanne Ting“, skal Fred. have sagt; B. D. G. 1/178; E 4/469 og S. 1/523].

20. 8/5 1845 [Thorstrup-H. 7/6 27, o. 22/8] Jacob Brøgger Daugaard, f. Rand. 17/9 96; F. Hans D., Toldbetj., siden Kbmd.; M. Anna Cathrine Joensen; St. Rand. 16; C. 24/4 21, l.; Adj. Sorø 23/7 (1/10) 22; Pr. 23/7 39; ~ 21/11 27 Cathrine Kruse af Rand., d. 31/5 99, levede 68 i Kbh.; 2 S., 2 D.; [Biskop over Ribe St. 21/1 1850; R.* 6/10 56; D.-M. 6/10 54; † 5/1 67. „Kan han end ikke stilles i Rækken af de Biskopper, som ved Aandens sjeldne Gaver have spillet en fremragende Rolle i den danske Kirkes Udvikling, har han dog ved sin rene fordringsløse Charakteer og ved den humane Nidkjærhed, hvormed han røgtede sit Embede som Kirkens Tilsynsmand efterladt sig et elsket og varigt Minde“ (Ill. Tid. 375); Forfatter af Priisskriftet: „Om de danske Klostre i Middelalderen“; Portrait i K.; Monument p. Ribe Kgd.; E. 1/327 og S. 1/356].

DanKir bd. 19, s. 494, 817 (se nedenfor).

21. 2/4 1850 [Veierslev-B. 24/3 33] Carl Frederik Balslev; [5/7 1860 N. Broby; see der].

22. 29/9 1860 [Fredericia Mich. K.-E. 10/12 50] Carl Christian Boisen af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lolld.-Falsters St.), f. 27/8 01; St. pr. 21; C. 14/7 26, l.; c. Lærer v. Vesterborg Sem. 27–28; Sp. Nebbelunde-S. 2/4 30; P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 12/11 42; Vonsbæk, Haderslev Amt, 30/8 44; R.* 18/9 46; afsat af Oprørsregjeringen 15/5 48; c. Fp. og Fpr. 5/8 s. A.; tiltraadte atter i Vonsbæk 50; R. m. Pr. 14/1 55; Pr. 9/5 56; ~ 3/6 31 Thora Marthea Jensine Schjerning, f. Nykjøb. p. F. 15/6 06; F. Gregers S., Kbmd.; M. Charlotte Reinholdine Sophie Bentzon; 1 S., 1 D.; [† 8/2 1866; E. 1/166 og S. 1/187].

23. 17/4 1866 [Varde 10/12 53] Sophus Vilhelm Claudi, f. Aalbg. 5/5 18; F. Julius Marcowitz C. af Aalbg. Bud. K., Klokker og Graver v. Frue K. ss.; M. Maren Mørk; St. Aalbg. 35; C. 10/11 40, l.; c. Adj. Aalbg. 31/10 41; Adj ss. 19/4 44; Cat. Aalbg. 26/9 45, o. 22/10; Pr. 9/6 58; R.* 26/5 67; 1 ~ Frederiksberg 1/9 38 Catharine Ivan Dolgorucki, † Kbh. 7/12 83; F. Ivan D. fra Rusland, kok i Kbh.; 2 S. 5 D; 2 ~ 16/12 1884 Thora Augusta Nielsen, f. Kbh. 16/3 1838; F. skibsf. Pet. N.; M. Johanne Cathrine Bidstrup.

———————————

Ribe.

No 915. Domkirken. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende).

M. S. III.; Galthen; Lkm. 6/27; Kbg. Sem 1721.
———————————

a. alene Capellaner til Domkirken:

1. 1537. Mag. Peder Madsen Duus (Dinis); [her indtil 1544 og tillige Rtr.; siden Sp. t. Kbh. Hel. G. K.; see der].

2. 1544 [Hør. Roesk. . .] Niels Olufsen, f. Gamborg; ~ Marine Gjødesdtr., † 17/12 1571; u. B.; [† 17/9 1572; bestyrede sin Kirketjeneste med stor Hæder; gav v. sin Død 10 Dlr. til fattige Disciple i Domskolen].

Hegelund I s. 77, 84, II s. 47-48, 52; Kinch II, s. 70, 109, 145, 160.

3. 22/10 1572. Mathias Nielsen Weile (Vedel) af Veile-H.; ~ Ribe 11/11 76 Karen Hansdtr., f. c. 42, F. Hans Lydiksen i Ribe; M. Maren Jepsdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† P. 3/9 1579].

Hegelund I s. 85, 117, 135, II s. 53, 73; Kinch II, s. 160-161.

4. 1579. Jacob Hansen Buch*, f. Horskjær v. Kold., Vamdrup S., 49; 1 ~ F. E., † 21/2 04; u. B.; 2 ~ Veile 12/10 06 Margrethe Pedersdtr., † c. •/9 79; (Sstr. t. Susanne P. ~ S. A. Wedel, Sp. her og t. Anne P. ~ H. Olufsen t. Ribe Cathrine K., Halvsstr. t. Peder M. L. i Føvling-H. og t. Mads M. L. i Middelfart-K.); F. Peder Christensen, Bgr. Ribe; M. Else Iversdtr. Vandel (E. e. Morten M. Lime); u. B.; [# 1629; † 7/4 34; Lgst.].

Hegelund I s. 247, 466, II s. 158, 261; Kinch II, s. 247-248, 316-317; PT 1990, s. 12, 1995, s. 43; DanKir bd. 19, s. 611-12 (se nedenfor).

5. 1629 [Visby 17] Mag. Lauge Andersen Wedel el. Weile; [1636 Ribe Cathr. K.; see der].

Fra 27/4 1632 Compastorer til Sem, tillige med Capellanerne ved Cathrine Kirke.

6. 1636 [Rtr. Kold. 34] Mag. David Lauritsen Foss; [1648 Ribe Cathr. K.; see der].

7. o. 10/10 1648, Mag. Johan Johansen Pouch, f. Ribe; (Bdr. t. Hans J. P. i Ringsted); F. Johan P. fra Laer i Westphalen, Apoth. og Rdmd.; M. Anna Hansdtr. Sperling fra Od.; St. Ribe 35; i Udlandet mange Aar: bl.a. Bacc. i Uttrect 40; Mag. Kbh. 1/6 41; O.; [† •/4 1660; før han kunne blive Præst, maatte han først af Kongen have Opreisning for begaaet Leiermaal; W. 2/216; N. 468].

KUM I, s. 130, 167 (»Iohannes Povchius«); Helk I, s. 349; Kinch II, s. 268-269, 336, 448-449.

8. E. f. B. 24/5 1660. Bernt Laugesen Wedel el. Wellejus; [ved Rescr. 24/6 1683 tillige Compastor til Sem, hidtil et Pastorat for sig].

———————————

b. Capellaner til Domkirken og Compastorer til Sem.

1. 1683. Bernt Laugesen Wedel ell. Wellejus af Ribe Cathr. K., d. 9/6 35; St. Ribe 55; ~ Anna Jørgensdtr. Seerup af Serup-L.; 5 S., 3 D.; see Etm.; Christian B. W. i Naur-S.; Jørgen B. W. i Dybe; Lauge B. W. i Hee; [#? 1693; † Naur 4/9 95; Etm. blev vist Adj. og Succ., hvorpaa B. L. Wedel flyttede til sin Søn; Kisteplade].

KUM I, s. 257 (»Bernhardus Lagonis Vellejus«); Nygaards sedler: Børn; Kinch II, s. 451; DanKir bd. 19, s. 663-64 (se nedenfor).

2. 5/10 1691*, o. 6/4 93 [Hør. Ribe 30/12 91] Mag. Claus Hansen Gosmann af Middelfart-K., f. Ribe . . . ; St. Middelfart 87; ~ 12/9 93 F. D. Mette Berntsdtr. Wedel; see Bernt C. G. i Gudme-B.; C. C. Lemvig p. Manø; E. A. Beyerholm til Aarh. Frue K.; L. Lund i Hersted Ø. og V.; [† 18/2 1732].

KUM II, s. 154 (»Claudius Iohannis Gosmannus«).

3. 28/3 1732 [Hør. Ribe 30] Nicolai Ottesen Clausen, f. Bosholm v. Trøiborg 98; F. O. Daniel C., Foged i Lø Herred; M. Anna Thomasdtr. af Ballum; St. Ribe 17, Bacc. 19; C. 10/6 20, l.; ~ Ribe Cathr. K. 20/6 32 Sara Anna Evendorph; 2 S., 2 D.; see L. Grundahl til Ribe Dk.; [b. 4/7 1746].

KUM II, s. 412, 423 (»Nicolaus Clausen«, 19 år gl.).

4. 26/8 1746, o. 27/1 47, Peder Augustinussen Haard (Haar) af Præstø-S., f. 27/9 10; St. pr. 31; C. 20/1 42, n.; ~ Kbh. Nic. K. 25/10 1746 Johanne Cathrine; [† 24/4 1773; Natten 4-5/12 58 teede han sig høist uanstændigt og forargeligt; maatte deprecere].

KUM II, s. 530 (»Petrus Haard«, 21 år gl.).

5. 16/6 1773 [Hundstrup-Ø. 14/8 70] Christian Carl Hansen Brorson; [19/6 1782 Varde; see der].

6. 19/6 1782, o. 28/8, Mathias Galthen; [9/8 1793 Randers 2 r. Cap.; See Randers 1 r. Cap.].

7. 18/10 1793 [Jernved 16/2 87] Niels Lindberg; [efter Rescr. 12/8 1803 tillige Sognepræst til Sem].

———————————

c. Capellaner til Domkirken og Sognepræster til Sem.

Kbg. Sem 1721.

1. 19/8 1806. Niels Lindberg*, d. Ribe 4/11 58; F. Clemens Nielsen, Bgr.; M. Anna Elisabeth Lindberg; St. Ribe 78; Hør. Ribe 81; C. 2/7 82, l.; Vicepast. Jernved 16/2 87, o. 13/4; ~ 15/5 87 Anna Magdalene Jacobsdtr., f. Semgaard 28/5 66, † Ribe •/2 40; F. J. Christiansen, Gdeier; M. Marie . . . ; mindst 4 S., 1 D.; see Jacob C. L. i Lyngby-Ø.; [† 1/8 1830].

2. 8/10 1830 [Cat. Ærøskjøb. 14/2 23] Albert Leth; [17/6 1837 Middelfart-K.; see der].

3. 26/8 1837, o. 15/11, Ludvig Christian Müller; [10/12 1842 Snedsted-N., see Bjørnsholm-M.].

4. 10/2 1843 [Skp. 26/7 40] Dines Pontoppidan; [26/6 1856 Fred. Trin. K.-V.; see Randers].

5. 14/12 1856, o. 21/1 57 [c. Adj. Ribe 11/3 42; Adj. ss. 22/3 44] Carl Ludvig Theodor Jacobi, f. Kbh. 17/4 11; F. Dr. med. Samuel J., Fattiglæge ved det mosaiske Samfund; M. Ester Ida Elisa (Sophie) Kalisch; St. Kbh. 31; C. 7/7 40, h.; ~ K. Lyngby 10/8 42 Harriet Mariane Thalbitzer, f. 12/5 17, † Bredkjær Pg. 21/2 76; F. Oberstlieut. Carl Heinr. T., Commandeur for jydske Jægercorps; M. Fanny Mathilde Belfour; 1 S., 1 D.; see Carl H. E. J. i Grenaa; E. v. Spreckelsen i Hellevad-Ø.; [20/7 1869 Stubbekjøb.-M.].

6. 29/10 1869, o. 15/12 [Overlærer v. Søetatens Dgsk. 1/5 60] Carl Vilhelm Olsen; [1/10 1875 Nexø-B.; see der].

7. 14/1 1870, o. 24/3 [c. Adj. Ribe 10/2 66, Adj. ss. 30/3 67] Jacob Borrig Lindbech, f. S. Fardrup 7/5 38; F. Jannik Sørensen L., Gdeier; M. Cathr. Borrig; St. Ribe 57; C. 1/7 63, l.; ~ 16/8 67 Caroline Augusta Nielsen, f. p. Endrupholm 4/2 43, † Ribe 27/12 78; F. Aug. Carl N., Propr., siden Bankdirecteur i Varde; M. Henriette Georgine Meyer af Ulderup; 1 S., 2 D.; [† 19/3 1877].

8. 29/5 1877 [Cap. p. p. N. Vedby-A. 22/11 75, o. 16/12; # 15/4 76] Hans Kruse Winding, f. Møgeltønder 22/2 49; F. Andr. W., Gdeier i Haved; M. Chr. Mar. Volquardsen; St. Ribe 67; C. 19/6 74, h1.; (78) O.

———————————

 

Ribe.

No 915b. Froprædikensprædikanter ved Domkirken.

[Ribe Herred, Amt og Stift]

 

———————————

 

1. 1557. [r. Cap. Ribe St. Cathr. K. 41] Axel (ikke Absalon) Knudsen, tillige Organist, blev kaldet dertil fra Aalborg; ~ Anne . . . , † i Ribe Hospital c. 81; vistnok u. B.; [† 26/8 1579; virkede ogsaa som Byskriver; fik 9/9 1560 (tillige med Niels Jensen, P. t. Ribe Hosp.) Brev »paa Kronens Part af Tienden i Nyekiircke Sogn i Skadz Herred uden Afgift indtil videre«].

Hegelund I s. 185, II s. 83; Kinch II, s. 72, 542; KB bd. 2 (1556-60) s. 448.

2. (1584). Jørgen Andersen Høien; ~ . . . ; [† 8/6 1608; fik ofte Understøttelse af Byen paa Grund af sin Fattigdom].

Hegelund I s. 499, II s. 126; Kinch II, s. 542-43.

3. 1609 [p. Cap. Daler (98)] Anders Jensen Kejser; fra 39 tillige Medhjelper for Hr. Jens Tausan i Seem; St. Ribe 84; [vist † i Hospitalet 1641].

Hegelund I s. 533, 580, II s. 287; Kinch II, s. 543, 746.

Blev c. 1640 forenet med Hospitalspræst-Embedet, see Ribe Hosp.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hegelund, Peder: Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1535-1613, udg. ved Bue Kaae, Historisk samfund for Ribe amt, 1976.
Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. bd. II 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Ribe Domkirke: Bygning, s. 61-391, Inventar, s. 393-677, Kirkegårde i Ribe, s. 813-818, Seem Kirke, s. 3379-3436 (udg. 1994-2003).