Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 153. Broby (Nørre-),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/64; J. M. 278; B. M. 186; Lkm. 2/337; St. M.; Kbg. 1678.
———————————

1. (1531). Ingverd Jacobsen; [levede vist endnu 1537; „a nobili quodam ob reprehensam ejus scortationem noctu per subordinatos sicarios in tecto occisus“ (Weiles Manuscr.)].

FR s. 357; DKR s. 42.

1b. 23/4 1537**. Hans Pallesen; »Hr. Hans Pallesen fik Følgebrev til menige Almue i Nørbroby Sogn per obitum dni. Ingrati Jacobi, ad novam et futuram reformationem«.

DKR s. 42.

2. (1589). Hans Pedersen Lunde, f. Lunde c. 29; St. Od. 60; ~ Johanne Hansdtr., Præstedtr., † 12/7 03; 2 S., 2 D.; see R. Hansen i Kjøng i F.; J. Hansen i Svanninge; Etm.; [† 3/5 1595; „trangbrystet; docet, nihil movet“.].

FS nr. 81 (»Johannes Petri Lund«); F-P s. 43.

3. 1595. F. S. Laurits Hansen Lunde; St. 91; ~ Maren Jørgensdtr. af Od. Graabr. K.; 2 ~ Etm.; [† 9/4 1619; Eptph.; „Ao. 1601 Martii 9 haffde Mag. Jørgen, Prousten, vdkallet Her. Lauris, at hand offuerfald hans Hustrue Moder, Marine, oc hans Dater, Magdalene, met horde oc onde Ord, som hand iche burde. Fortrød det med grædende Taarer; forbad Mag. Jørgen, sin Hustrue Fader, her paa Stuen (dvs. Biskoppens); forbad siden i Hußet hans Hustrue Moder oc Søster, Magdalene, oc Sagen klar. Dog hand holder sig her effter som en god Søn oc Broder mod dem; ellers Sagen oben“. (J. M. 379). „Ingen Clagemol; dog hagde Her. Lauris slaget Erik Wrnis Fogdis Søn gemen Armen met en Kniff. Er meget letfardig.“ (J. M. l. c.].

FS nr. 519 (»Laurentius Johannis Lund«); F-P s. 115.

4. o. 2/5 1619 [Rtr. Assens (16)] Hans Pedersen Preg, f. Ass. c. 86; St. 08; Pr. 19/11 39; Pr.; ~ F. E., † 61; [† 1647; oeconomisk og jovial; hans Navn som Pr. p. Kirkeklokken i Faaabg. 1646; Lgst.].

FS nr. 483 (»Johannes Petri Asnensis«); F-P s. 244 (»Johannes Petri Pregius«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Johannes Petri Asnensis«, 33 år gl.); DanKir bd. 10, s. 789 (Fåborg Skt. Nikolaj kirke).

5. o. 21/4 1647. Mag. Michel Hansen, f. Od. 21/5 20; F. Dr. th. H. Michelsen, Biskop (see kgl. Confess.); M. Cathrine Henriksdtr.; St. Od. 39; Mag. Kbh. 29/6 47; Pr. 47; ~ 24/10 el. 26/5 47 Karen Clausdtr. Mule, f. Nislevgd., † 24/2 63; F. C. Hansen M. t. Nislevgd.; M. Birg. Mouritsdtr. Rosenvinge; 2 ~ Dr. med. Christ. Henrik Luja i Od.; see C. M. Mule her; [† 8/5 1653; Faderen byggede Pgden. for ham; Lgst.].

KUM I, s. 150, 203 (»Michaël Iohannes«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Michaël Johannis Ottonianus«, 27 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 681, 684; KS 5:3 (1905-07), s. 703.

6. k. 18/6 1653, o. 22/7 [Rtr. Od. 42] Mag. Henning Christensen Achthon af Jordløse-H., f. 13; St. Od. 36; udenlands 38: fik Stipend 38, St. i Leiden 39–41; Mag. Kbh. 1/6 41; Crtr. Od. s. A.; Pr. 24/2 54; 1 ~ Karen Jørgensdtr. Mule, † 50, E. e. Mag. Svend Pedersen, Prof. logices et metaphysices i Od.; F. J. M., Bgmstr i Od.; M. Barbara Rosenvinge; 1 D.; see H. C. Naur i Vissenbjerg; 2 ~ 51 Dorthea Nielsdtr. Foss, E. e. Rdmd. Jørgen Mortensen Krag, † 11/12 51; F. Mag. N. F., Livmed.; u. B.; 3 ~ 3/9 57 Mette Eriksdtr., f. Od. 9/4 39; (Sstr. t. Elisabeth E. ~ R. A. Svitzer i Lumby); F. E. Jørgensen, Rdmd.; M. Anna Bertelsdtr. Wichmann; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Christen H. A. i Ørsted-D.; (Henning H. A. i Hyllested-V.; Didrik J. A. i Vigersted-K.; H. Jacobsen i Søby-T.; J. M. Faber i Gislev-E.; C. Jacobsen i Søllinge-H.; C. M. C. Luja i Ørbæk); hun efterlod sig 24 B.B., 45 B.B.B. og 5 B.B.B.B.; [† 7/12 1677. „Oplevede i den bedrøvelige Svenske Feyde store Trængseler, hvilke foraarsagedes ved en af hans egne fordums Tienere, en Avlskarl i hans Brød, den myndige Slægt i en Gaard paa Landet, der gierne vil føre Roeret, ligesom Ammerne i Kiøbstæderne, helst naar de merke, at Husbonden finder mere Smag i at sidde i sit Studerekammer, end at befatte sig med Avlingen. Saadan en havde engang, da han slog Græs, ventelig mere af Ondskab end Uforsigtighed, hugget Hovederne af alle Præstens Ænder, hvilket Præsten tog fortrydelig op, aflagde Karlen med et Liv fuld af Hug, og jog ham paa Porten. Denne gav sig derpaa i Svensk Tieneste, og da disse derefter oversvømmede Landet, gav dette onde Menneske dem Anviisning paa Præsten, og da han vidste alle Husets Leiligheder, plyndrede de Gaarden saaledes, at Præsten beholdt ikke det ringeste; Præstekonen med sine Børn havde skiult sig i Kielderen, men Karlen fik Øie paa dem, greb fat paa Præstens liden Datter, truede at ville gjøre hende ondt; men hendes Fader traktes saa længe med Karlen om hende, at han maatte slippe; men Barnet, det siden blev en ældgammel Kone („Karen Borgemesters i Faaborg“), fortalte ofte, at hun følte det endda“. (see Bl. f. G. 2/398)].

KUM I, s. 132, 167 (»Henningius Christierni f.«); Helk I, s. 145-46 (»Henningius Christierni f., Odense«), Helk II, s. 289 (Tillæg); KS 5:3 (1905-07), s. 718; 4:2 (1891-93), s. 667; SL II, s. 140, 144.

7. 23/9 1674*, o. 77**, Mag. Claus Michelsen Mule, Søn af Nr. 5, f. 27/3 49; (Halvbdr. t. Christen M. C. Luja i Ørbæk); St. Od. 67; udenlands 69–73: St. i Leiden 70, Oxford 71, Utrecht, Leiden, Groningen, Wittenberg og Leipzig 72; Mag. Kbh. 21/6 77; Pr. 85; ~ 21/9 80 F. E., † 15/1 29; 1 S.; see Etm.; [† 9/12 1712; „vir, si quis unquam, sanctissimi propositi; vitæ innocentis et maximæ in patria ecclesia dignitatis multique meriti sacerdos“ (B. M.); fik Tilbud om Kbh. Trin. K. og Griffenfeldts Søster; Lgst.].

KUM I, s. 341 (»Claudius Michaëlis«), II, s. 74 (»Claudius Michaëlis Mulenius, design. past. eccles. Norrebroby in Fion.); Helk II, s. 196; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendbg. amt, Sallinge hrd. nr. 54.

8. 16/10 1700*, o. 12/10 12**, F. S. Mikkel Clausen (Faderen havde taget Ed af ham, aldrig at ville kalde sig Mule), f. 25/3 83; St. 00, Bacc. 02; ~ 10/11 13 Anna Cathrine Johansdtr. Dorscheus af Kbh. Frue K., f. 96, † •/1 46; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 1/3 1743; Lgst.].

KUM II, s. 255, 272 (»Michaël Mulenius«).

9. 13/4 1742**. F. S. Johannes Mikkelsen Mule, f. 27/8 14; St. Od. 33, Bacc. 34; C. 23/6 35; Alumnus p. Borchs Coll. 37–40; p. Cap.* 24/3 41, o. 5/5; 1 ~ Kbh. Petri K. 25/7 42 Conradine Ottosdtr. Ehlers, f. Kbh., † 8/3 43; 2 ~ Christine Marie Laugesdtr. Borch af S. og N. Borch, † 18/8 71; 5 S., 5 D.; see H. J. Gottschalck t. Od. Hosp. o.s.v.; 3 ~ Margrethe Kirstine Ulriksdtr. Melbye, f. Od.; F. U. Christ. M., Pstmstr.; M. Birgitte Thorsdtr.; 1 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Ulrik C. M. i N. Lyndelse-H.; [† 29/6 1787; W. 2/84; N. 401].

KUM II, s. 544, 550 (»Iohannes Mulenius«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 217.

10. 24/8 1787, o. 12/9 [Degn i Allested-V.] Axel Hviid Frederiksen Breckling af Espe-V., f. 13/11 53; St. Od. 72; C. 77; ~ 22/2 88 F. E., levede 98; u. B.; [† 15/12 1797].

11. 9/2 1798, o. 2/3 [Hør. Od. 96] Andreas Ipsen, f. Od. 23/9 69; F. Jeppe Andreasen, Skrædermstr.; M. Maren Jensen; St. Od. 88; C. 8/7 94, l.; ~ Vantinge 16/11 98 Birgitte Christine Møller, f. Dals Mølle 11/9 71, † 14/1 28; F. Laurits Henrik M.; M. Anna Hedvig Steenstrup; 2 S., 5 D.; see Etm.; Hans S. J. i Gimming-L.; (J. C. Høeg i Høislev-D.-L.); [† 14/1 1829; Pg. br. 3/3 18].

12. 22/4 1829, o. 8/7, F. S. Laurits Christian Ipsen, f. 31/3 02; St. Od. 20; C. 11/7 28, l.; 1 ~ 28/4 36 Anna Maria Münster af Baarse-B., f. Ølsted 1/4 17, † 15/11 37; 1 S.; 2 ~ 41 Christine Nicoline Zeuthen, f. 19/11 18, † Od. 2/10 61; F. Peter Laurentius Z., kgl. Skovfoged; M. Caroline Marie Rold; 5 S., 1 D.; see Peter L. J., cd. th. 74/2; [† 24/4 1860].

13. 5/7 1860 [Ribe Dk. 2/4 50] Carl Frederik Balslev* af Haarslev, f. 10/1 05; St. Od. 22; C. 15/10 27, l.; Lærer ved v. W. Sk. 30; Sp. Veierslev-B. 27/3 33; R.* 1/1 56; Pr. her 29/12 61; 1 ~ 33 Ulrikke Christine Boesen, f. Kbh. 28/7 07, † 13/2 37; F. Jstrd. Johannes B., Contoirchef i Rentekammeret; M. Sophie Frederikke Hammerich; 2 S., 1 D.; 2 ~ 39 Louise Eleonore Boesen, den Forriges Søster, f. Kbh. 28/1 18, † ss. 17/11 50; 5 D.; 3 ~ 18/8 53 Maria Elise Hansen af Hjortkjær, f. 3/8 24; (68) 5 S., 3 D.; see Johannes E. B. i Engom; R. J. G. C. Wied i Knebel-R.; C. F. Koch i Vildbjerg-T.-N.; [29/3 1867 Biskop over Ribe Stift; D.-M. 21/1 69; C.* 21/7 75; † 11/3 1895; Portrait i Ribe Dk.; E. S. 1/59].

DanKir bd. 19, s. 491, 494 (Ribe Domk.); DBL.

14. 18/6 1867 [Skydebjerg-O. 20/3 54] F. Bdr. Rasmus Vilhelm Balslev° af Haarslev, f. 30/6 07; St. pr. 26; C. 28/10 31, h.; p. Cap. Haarslev 19/9 32, o. 12/10; Sp. Hammer-H. 30/1 41; ~ 9/6 41 Nicoline Claudine Frederikke Meyer, f. Haderslev 28/9 09; F. Jstrd. Christ. Fred. M., Amtsforv.; M. Abel Soph. Marg. Henr. Foss; 4 S., 1 D.; see Christian Fred. B., Cap. p. l. Hyllested-V.-H.; Laur. Nic. B. i Lime-H.; Sophus Th. B., cd. th. 76/1; [† 29/9 1882; E. S. 1/61].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.