Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1118. Svanninge,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 257; M. S. 2-a/58; L. P. B. . . . ; B. M. 205; Lkm. 2/321; Kbg. 1768.
———————————

1. (1530). Hans Madsen; [1535 Horne; see der].

2. (1553. 59). Hans Henriksen; maaskee St. 42; 18/12 1553: »Anders Persen og Hans Persen her i Kolling [Kolding] have klaget over, at Hr. Hans i Suaninge for nogen Tid siden har beslaglagt deres Broders Gods i Faaeborg, skjønt der efter deres Mening ingen vitterlig Gjæld er«; 5/3 1559: »Forleningsbrev for Frantz Bille paa 3 Gaarde i Biernit (Bjerne i Horne S.) og 3 Gaarde i Horne, som Hr. Hans i Suaninge sidst havde i Værge, mod at svare samme Afgift til Kirken som Hr. Hans«.

FS nr. 419 (»Johannes Henrici«); KB bd. 1 (1551-1555) s. 278; KB bd. 2 (1556-60) s. 254-255.

3. (1563. 88). Jørgen Hansen Svanninge af Horne, f. her c. 32; St. 55; Pr. 7/5 04; 1 ~ . . . , en „Weffuerpige“(1) fra Ass.; 4 B.; 2 ~ Kirstine . . . , † 88 el. 89; 6 B.; 3 ~ . . . Hansdtr. af N. Broby; vist 4 ~ Bodil Nielsdtr.; [† 1605; prædikede „sactmodige, bene(2)“ (see J. M. l. c.)].

FS nr. 310 (»Georgius Johannis«).

4. 1605. Ingvard Henriksen Bruun af Gudme-B.; St. 98; ~ (37) Sophie Christophersdtr. (el. Frederiksdtr.); [† 1641].

FS nr. 362 (»Ingvardus Henrici Brun«); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 29.

5. o. 28/7 1641. Jacob Hansen Hjort, f. c. 13; vist St. Kbh. 34; [† 1664].

KUM I, s. 121 (»Iacobus Iohannis Hafniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Jacobus Johannis«, 28 år gl.).

6. k. 26/6 1664 [Rtr. Faabg. 61] Hans Hansen Lock, f. Assens; St. Od. 60; ~ (65) Margrethe . . . ; [† •/2 1678].

KUM I, s. 290 (»Iohannes Iohannis Lock Asniensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 685 (se nedenfor); 5:3 (1905-07), s. 66, 67, 278; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 36 (hustrus navn); SerRect s. 11.

7. 3/3 1678, o. 15/3 [Rtr. Faabg. (74)] Jacob Hansen Køppen (Køpping, Kiøping), f. Od.; St. Od. 62; ~ 78 (Bev. 20/8) Dorthea Christensdtr., f. 50; F. C. Nielsen, Herredsfoged i Salling; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see C. S. Fabricius i Rise-M.; (A. C. Hassel i Huusby-V.; H. P. Rosenkilde i Brøndum-S.-T.); [† 9/6 1682].

KUM I, s. 308 (»Iacobus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 38; Odense amt, Båg hrd. nr. 168; KS 3:2 (1877-80), s. 685; 5:3 (1905-07), s. 278; PT 9:1 (1928), s. 121; 14:6 (1964-65), s. 22.

8. 8/7 1682, o. 23/8, Hans Olsen Tage, f. Ass.; St. Od. 76; ~ F. E.; 3 S.; 3 ~ Etm.; see Jacob H. T. i Flødstrup-U.; [† c. 1694, Skifte 4/4 s. A.].

KUM II, s. 63 (»Iohannes Olai Tagius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 8, 38.

9. 10/2 1694. Mathias Lauritsen Hoff af Jordløse-H.; St. Od. 82; 1 ~ F. E., † c. •/1 16; u. B.; 2 ~ Kjerteminde 21/10 17 Anna Hansdtr. Hoff, f. c. 71, b. Kjerteminde 17/9 51; F. H. Andersen H. af Rynkeby-R., Bkskrvr. v. Ulriksholms B. og Ridefgd. p. Skovsbo; M. Ellen Stephansdtr.; u. B.; [† 1720. Levede ilde med sin gamle Hustru. „Tiltalt ved Provsteret 28/5 09 for Uforligelighed med sin Hustru og respectstridig Opførsel mod Biskop Müller (see t. Hofp.). Dømt til, ved første Landemøde at indfinde sig, og da for den hele Session i consistorio at revocere og igjenkalde sin Beskukelse (!) til Hr. Biskoppen, og selv vedstaae, at han uden billig føje med den har for nærgaaen og usømmelig læderet sin Superintendent, bede H. Høiærværdighed offentlig om Forladelse for denne forsætlige og usædvanlige Aggression o.s.v.; derforuden at give til fattige Præsteenker 30 Rdlr. og betale Processens Omkostninger med 8 Rdlr.“ (Salling Herreds Provsterets Prot.)].

KUM II, s. 115 (»Mathias Laurentii Hoffius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 38.

10. 6/5 1720. Frederik Christian Christensen Holm af Vigerslev-V., d. 8 Trin. 96; St. Od. 17; C. 8/2 20, l.; ~ Vigerslev 20/6 21 Elisabeth Marie Nielsdtr. Friborg af Hunseby, † 29/1 72; 3 S., 3 D.; see Andreas F. H. i Aal; (F. C. Hjort i Hyllested-R.; V. C. Hjort t. Kbh. Holmens K.); [† 12/4 1742; Pg. br. 23.].

KUM II, s. 408 (»Fridericus Christianus Christiani Holmius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 222, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 86.

11. 8/6 1742, o. 27/7, Hans Juul Jørgensen Aabye af N. Aaby-I., f. 13/5 13; St. Od. 35; C. 13/5 41, n.; ~ 28/11 42 Anna Margrethe Hansdtr. Lindegaard, f. p. Lykkesholm 7/5 16, † Od. 7/6 99; 3 S., 2 D.; see Ditlev C. Aa. paa Lyø; [† 31/12 1767; Hustrus Begr. i Od. St. Hans K.].

KUM II, s. 564 (»Iohannes Iuul Aabye«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 144; DanKir, bd. 9, s. 1495 (Odense S. Hans Kirke).

12. 19/2 1768, o. 18/3, Rasmus Frederiksen Østrup; [20/4 1775 Vigerslev-V.; see der].

13. 7/6 1775 [r. Cap. Faaborg-D. 24/6 62, o. 10/7] Jacob Paulin Clausen, f. Aalbg. 27; F. C. Svendsen, Kbmd.; M. Talke Kuhr; St. Aalbg. 48; C. 9/12 52, n.; ~ Karen Lauritsdtr. Bildhugger, f. c. 50, † Faabg. 9/9 10; F. L. Rasmussen B., Kbmd. i Faabg. (Halvbdr. t. Rasmus P. B. i Bødstrup); M. Cathrine Elisabeth Abrahamsdtr.; 6 S., 3 D.; see Johannes C. i Assens-Kj.; [† 25/3 1794; blev ganske forbrændt ført til Steensgd., hvor han døde faa Dage efter; heldede til Pietisterne; W. 3/151].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 219, 268; E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 408; Kbg. Fåborg (1690-1726), opsl. 45 (hustrus fars dåb).

14. 2/5 1794 [Lyø 10/6 85] Jens Mathias Leth af Dalum-S., f. 13/6 53; St. pr. Od. 73; C. 25/4 80, n.; r. Cap. Dalum-S. 15/10 84, o. 19/11; ~ Salome Balslev af Haarslev, f. Kaalshave 7/5 66, † 13/6 46; 4 S., 1 D.; 2 ~ 14/4 14 Rasmus Hansen, Arvefæster af Fuglesanggaard i Brahetrolleborg Sogn; see Johan F. L. her; Lars B. L . i Horne; [† 22/2 1813; Hustrus Lgst. p. V. Skerninge Kg.].

DanKir bd. 10, s. 3190 (Vester Skerninge Kirke).

15. 9/4 1813 [Skagen 4/12 12] Andreas Engberg af Kullerup-V., f. Skamby 1/8 77; St. Nybg. 96; C. 22/1 02, l.; p. Cap. Herrested 31/8 04, o. 26/9; Horne 19/2 08; Gudme-B. 26/1 10; ~ 9/11 09 Caroline Birgitte Nyholm af Nybg., f. Odden 9/9 82, † Ulstrup Pg. 1/3 44; 1 S., 3 D.; see J. C. C. Boeck i Hornslet; [† 25/10 1820].

16. 29/12 1820 [Lyø 7/5 17] Jens Christian Fangel af Rise, f. Tranderup 29/7 89; St. Fdbg. 06; C. 14/1 13, l.; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 23/8 15, o. 1/9; ~ Ø. Egesborg 10/9 15 Inger Birgitte Platou af Ø. Egesborg, f. 12/5 91, † Kbh. 5/7 56; 3 S., 5 D.; [† 20/11 1834].

PT 13:1 (1952), s. 7, 13-14 (Slægten Fangel fra Nordborg).

17. 23/1 1835 [Cat. Faabg. 26/5 30, o. 28/7] Johan Frederik Leth, Søn af Nr. 14, f. 7/5 03; St. Od. 22; C. 29/4 28, l.; Pr. 16/6 51 – 29/12 61; ~ 5/11 30 Henrica Melskens, f. Tørring Kro ved Hors., Vrads Hrd., 12/1 09, † Frederiksberg 11/4 79; F. Johan M., Kromd.; M. Inger Malene Nielsdtr.; u. B.; [# 18/3 1873; † Frederiksberg 1/10 79; eiede en Villa v. Kbh.; fik en smuk Gave fra Beboerne i Falsled, fordi han havde holdt Bibellæsning ss.; E. 2/130 og S. 2/193].

Elvius s. 495.

18. 7/6 1873. Nicolai Christopher Kall Fogh; see Kornum-L.-L.; smuk Gave af Beboerne i Falsled 23/12 77 som Tak for hans smukke og nidkjære Virken iblandt dem; see Faabg. Avis 77/303.

———————————

Noter:

(1) Weffuerpige = væverpige.
(2) bene = (lat.) godt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Jørgensen, S.: Bidrag til fynsk Præstehistorie: 2. Om Hr. Matthias Hoff i Svaninge og hans ægteskabelige Forhold. Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 684-688.