Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Kjøbenhavn. 

No 604. Danske Hofpræster og Hofprædikanter.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/52; M. 19.
———————————

1a. (1541). Laurits Nielsen, fik 11/5 1541 et Præbende i Roskilde.

DKR s. 180-181.

1b. 1545. Mag. Poul Noviomagius (ell. van Nijmegen), vist f. Nimwegen; St. Wittenberg 42; Mag. ss. 44; vistnok tillige Cannik i Aarh. 30/12 50; ~ . . . ; mindst 4 S.; see Christian P. N. i Frederiksborg-H.; Hans P. N. i Terslev-Ø.; [† •/1 1571; »M. Pouiil, Kongens Prædikant« fik 18/10 58 »Ejendomsbrev paa en Gaard og Grund i Kannikestrædet i Kiøbnehagen med et 2 Lofter højt Hus, muret mellem Stolperne. Hvis han eller hans Arvinger ville sælge den, skulle de sælge den til Kongen for en skjellig Pris«; fik 25/1 59 Ejendomsbrev »paa en Kronens Gaard i Store Færgestræde i Kiøpnehafn til Løn for hans tro Tjeneste hos Kong Christian III«; 14/10 1560: »M. Pouel Nouiomagus, der formedelst sin Tjeneste hos Kongens Moder er forhindret i at residere ved Domkirkerne, maa beholde sine gejstlige Forleninger lige saa frit som Kongens daglige Tjenere«].

Hegelund I s. 39, 65, II s. 24, 40; DBL; Helk I, s. 329; DKR s. 390, 414-415, 463; KB bd. 2 (1556-60) s. 215, 245, 336, 457.

1c. (1559). Anders Mortensen (Andreas Martini) talte i Od. 13/2 59 over Kong Chr. III. (Rørdam: Universitets Hist. 1/280).

1d. 1563. Christen Ottesen Blichfeldt; [1564 anden r. Cap. t. Kbh. Frue K.; see Aarh. Frue K.].

1 (e). 1568. Mag. Anders Sørensen Wedel (Weile, Wellejus), f. Veile 9/11 42; F. S. Sørensen, Bgmstr.; M. Else el. Sidse (see Wegener om A. S. Wedel S. 10) Andersdtr.; St. Ribe 61; udenlands 2 Gange (den ene med Thyge Brahe 61–63); Mag. i Wittenberg 5/3 66; Cannik i Ribe 13/8 71; 1 ~ 30/6 77 Maren Hansdtr. Svanning, f. c. 61, † P. 29/7 78; F. Mag. H. S., kgl. Historiograph; M. Marine Sørensdtr.; 2 ~ 20/8 81 Mette Hansdtr. Laugesen af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe), † 27/12 33; 6 S., 3 D.; see Søren A. W. til Ribe Dk.; Lauge A. W. t. Ribe Cathr. K.; (M. P. Grum t. Christiansbg. Slotsk.; Hans P. G. i Vilsted-V.; J. H. Tausan, r. Cap. t. Ribe Cathr. K.; H. Pedersen i Janderup-B.); [# 1580; kgl. Historiograph s. A.; mistede denne Post 94 og Decanatet 95; Hospitalsforst. i Ribe 4/7 97; var Værge for Ribe Dk. 15/6 1603–07; † Ribe 13/2 16. En overordentlig berømt Mand, om hvem henvises til Conf.-Rd. Wegeners ovenanførte Skrift. „Var i mange Henseender en singulair Mand og der var noget Papistiskt ved ham; i Fastetiden holdt han sig fra al Kjødmad; hver Langfredag pidskede han sine Børn paa sit Studerekammer til Erindring om Christi Hudstrygelse“. (Lkm. eft. Pontop. og Zwerg.). Havde et Bogtrykkerie paa Lilliebjerget i Ribe og et vidtløftigt Bibl. „Theologus præstans; concionator admirabilis; historicus imcomparabilis; indigator antiquitatis solertissimus; poeta facundissimus; linqvæ patriæ repurgator et excultor meritissimus“ (Lyscander de scriptoribus danicis).; W. 2/561; N. 642; Eptph. og Lgst. i Ribe Dk.; Portrait i Veile K.].

Hegelund I s. 116, 121, 129, 140, 144, 168, 178, 186, 206, 299, 423, 461, II s. 4, 74, 75, 86, 89, 98, 105, 111, 116, 132, 168, 173; Helk I, s. 419; OD-RFR II, s. 190; DanKir bd. 17, s. 152-53 (Vejle Skt. Nikolaj kirke), bd. 19, s. 525, 544, 574-75, 576-77, 581, 639-40, 644, 666 (Ribe Domk.).

2. 1580 [Rtr. Lemvig c. 76] Mag. Jens Gjødesen; [1591 Kbh. Nicolai K.; see der].

3. c. 1582. Mag. Albert Hansen, tillige til Kbh. Nicolai K.; [1584 P. t. Frederiksborg Slot; see der].

4. 1585. Mag. Niels Lauritsen Arctander; [1592 kgl. Confessionarius; see der].

5. 1592 [Præst t. Christiansborg Slotsk. 85] Mag. Poul Andersen Medelbye; [1595 kgl. Confessionarius; see Od. Frue K.].

5b. 1598 [2 r. Cap. t. Kbh. Frue K. 95] Morten Pedersen Hove; [1602 K. Hyllinge-L.; see der].

6. 15/2 1610 [1 r. Cap. t. Kbh. Frue K. 97] Mag. Erik Andersen Roskilde; Mag. Kbh. 13/7 02; ~ . . . ; mindst 3 S., 1 D.; see Anders E. i K. Stillinge; Torbjørn E. p. Hveen; Sønnen Mogens E. blev Sp. i Gammalstorp i Skaane; (E. M. Grave, kgl. Confess.; M. M. Grave i Veierslev-A.; C. J. Hirtznach i Astrup-T.-H.); [† Kalmar 9/11 1611, under Kongens Felttog].

F-P s. 178 (»Ericus Andreæ«); KUH bd. 3, s. 740-41; LSH bd. 7, s. 624-26.
———————————

7. 25/11 1735 [Frederiksborg-H.-H. 19/11 34] Prof. Erik Ludvigsen Pontoppidan af Aarh. Dk., f. 24/8 98; St. Fred. 16; C. 9/5 18, h.; Informator for den unge Hertug til Holsteen-Pløen 21; Froprædikens-Præst p. Nordborg Slot og Aftensangs-P. i Nordborg, o. 23/7 23; Sp. Hagenbjerg 31/7 31; tillige Prof. theol. extraord. 14/7 38; Medlem af Missionscoll. og Meddirctr. af Waisenhuset 29/7 40; 1 ~ 26/10 23 Franciska Pedersdtr. Toxwerd af Lundum-H., † 30/12 30; u. B.; 2 ~ 31 Helene Sophie Pedersdtr. Danielsen, f. 00, † 1/2 44; F. kgl. Huusfoged p. Sønderborg; 3 S., 1 D.; 3 ~ 16/2 45 Johanne Marie Sørensdtr. de Hofman, f. 22, † 3/5 09; F. Jstrd. Søren de H. til Skjerrildgd.; M. Karen Elisabeth Dreyer; 3 S., 3 D.; see Ludvig E. P. i Hvidbjerg-Ø.-L.; L. T. C. Pontoppidan i Hygum; M. Christensen, r. Cap. t. Fred. Trin. K.-V.; [14/7 1747 Biskop i Bergen; 49 fraværende Dr. th.; 2/5 55 Procantsler ved Kbhs. Universitet; † 20/12 64; blev indviklet i en heftig kirkelig Tvist i Nordborg, da hans Collega, H. C. D. Brandt i Nordborg beskyldte ham for, at være en Kjætter og Pietist (Helweg: Den d. Kirkes Hist. eft. Ref. 2/9); han er Forfatter af den bekjendte „Forklaring“ og „Annales ecclesiæ Daniæ“; men erhvervede sig især Adkomst til Udødelighed ved sine fædrelands-historiske Skrifter („Marmora danica“, „Origines havniensis“, og især „Danske Atlas“). „Som Præd., skjøndt opbyggelig og indtrængende, naaede han ikke sin Tids bedste Talere“ (see Tidsskrift for Kirke og Theol. 4/265–73); hovmodig af sin Auctoritet og Lærdom; Eptph. i Petri K.; W. 2/206; N. 465].

KUM II, s. 402 (»Ericus Ludovici Pontoppidanus«, 19 år gl.).; Lampe I, s. 17-20; DanKir, bd. 1-1, s. 399-401 (Kbh. Sankt Petri Kirke).

8. 23/9 1747 [P. t. Christiansborg Slotsk. 14/4 41] Hans Jørgen Olufsen Bang, f. Hillerød 13/11 07; F. O. Madsen B., Byskrvr.; M. Christine Marie Thamsin; St. Fdbg. 25, Bacc. 26; Hør. Fdbg. 31–35; udenlands 35–37; C. 27/2 38, l.; Vallø-V.-T. 12/5 38, o. 21/5; ~ 27/6 40 Apollone Dorothea Nielsdtr. Schiwe af Græsted-M., f. 17, † 78; 6 S., 2 D.; [† 24/7 1752].

KUM II, s. 471, 476 (»Iohannes Georgius Bang«, 17 år gl.).

9. 11/8 1752 [P. t. Christiansborg Slotsk. 15/3 48] Frederik Pedersen Quist; [1754 kgl. Confessionarius; see der].

10. 16/7 1772 [Asminderød-G.-F. 1/9 69] Christian Hansen Schmidt*, f. Kongsvinger 22/2 27; F. Sp. til Vinger og Mitskoug, Aggershuus St.; M. Alhed Lemmich; St. Christiania 45; C. 2/5 48, n.; ? p. Cap. . . . i Guldbrandsdalen; Skp., o. 13/12 52; Sp. Nebbelunde-S. 9/7 59; St. Jørgens-S. 1/2 65; P. t. Christiansborg Slotsk. 27/9 65; 1 ~ 10/6 59 Petronelle Lemmich, f. 24/8 34, † 11/9 98; mindst 4 S., 1 D.; 2 ~ Ingeborg Cathrine Birchenbusch, vist u. B.; see Frederik S. i Himmelev-R.-Kl.; [9/12 1773 Biskop i Aggershuus Stift; † som Jubellærer 6/10 1804; „høit taxeret“; W. 3/687].

11. 11/5 1774. Dr. th. Nicolai Edinger Balle, tillige Prof. th.; siden Biskop over Sjællands Stift; [7/3 1800 kgl. Confessionarius; see Kjetterup-G.].

12. 2/3 1810 [Frederiksberg-H. 15/2 99, tillige P. t. Christianborg Slotsk. 12/7 05] Michael Frederik Liebenberg, tillige Slotspræst; [12/11 1816 tillige kgl. Confessionarius; see der].

13. 1/11 1826. Dr. th. Jacob Peter Mynster, tillige 1 r. Cap. t. Kbh. Frue K.; [9/5 1828 kgl. Confessionarius, men vedblev som Hof- og Slotspræst til 1835; see kgl. Conf.].

14. 22/10 1834 (fra 1/5 35) [Frederiksberg-H. 2/1 24] Søren Schjødte, tillige Slotspræst, f. Stege 24/6 82; F. Jørgen S., Tugthuusskrvr. og Pstmstr.; M. Karen Jørgensen; St. Vordingbg. 01; C. 3/10 05, h.; Lærer v. Landcadetacad. 24/7 10; r. Cap. Kbh. Garn. K. 31/10 15, o. 15/12; Meddirctr. i Bibelselskabet 29/5 20; tillige P. v. Døvstumme-Institutet 21; Medlem af Directionen for denne Stiftelse 22/1 23; Hofpræd. 1/11 26; R.* 1/11 28; ? 1 ~ . . . . ; 1 D.; 2 ~ 5/5 10 Karen Røhne Pay, f. Bragernæs 26/10 83, † Kbh. 30/5 62; F. Peter Vogt P., Kbmd.; M. Susanne Røhne; 3 S., 4 D.; see N. E. B. Clausen i Veilby i F.; [† 12/8 1836. Beboerne i Frederiksberg og paa Vesterbro reiste ham et smukt Gravminde af Jern paa Frederiksberg Kirkegaard; E. 3/54 og S. 3/59; Portrait i Frederiksberg K.; Kirkegaardsmonument ss.].

DanKir bd. 1-3, s. 469, 490 (Frederiksberg kirke).

15. 17/10 1836 [Hvedstrup-F. 13/3 29] Ernst Sophus Vilhelm Zahle, tillige Slotspræst, af Slaglille-B., f. p. Vemmetofte 19/3 97; St. Hlh. 17; C. 15/7 22, l.; Adj. Kbh. 12/11 s. A.; Sp. Assens-Kl. 28/5 24, o. Roesk. 8/7; ~ Gjentofte 17/9 24 Vilhelmine Cathrine Lovise Bøttger, f. Kbh. 14/7 02, † Hvedstrup 5/2 37; F. Melchior B., Rodemstr.; M. Frederikke Marie Hansen; 1 S., 3 D.; see Peter C. Z., Cand th. 50/3; den bekjendte Frøken Z., Bestyrerinde af en høiere Dannelses-Anstalt for Damer, er ogsaa deres Datter; [† 30/3 1837; især bekjendt som Digter; vandt 21 Præmie for en Mindesang over M. Luther; E. 3/632 og S. 3/699].

16. 6/4 1840. Slotspræst, Dr. th. Just Henrik Voltelen Paulli; see Kbh. Frue K.

17. 16/5 1845, o. 4/6, Dr. og Prof. th. Hans Lassen Martensen; see kgl. Confessionarier.

———————————

 

 

Kjøbenhavn. 

No 605. Tydske Hofpræster.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. (1559). Johannes Darmann Grevenbroch; Kong Fred. II. benyttede ham til en ny Kirkeordning for Ditmarsken, hvor han havde været Præst og Superintendent.

2. 1567 [Hofp. p. Koldinghuus 60] Christopher Hieronymussen Knoff el. Knoph; [1578 kgl. Confessionarius; see der].

3. 16 . . Martinus Rhodius.

4. 1648 [Diaconus t. Flensbg. Maria K. 42] Mag. Johan Friedrichsen Bremer, f. Lübeck 24/4 16; (Bdr. t. Christian F. B. t. Kbh. Petri K. og Morbdr. t. H. G. N. Masius, nr. 8 her, t. Cathrine G. C. Langelo ~ C. D. J. Friedenreich t. Aalbg. Bud. K. og t. C. C. Helt ~ T. J. Fimmer i Dannemare-T.); F. F. B., Kbmd. i Lübeck, siden i Kbh.; M. Cathrine Botsach; St. i Kønigsberg 33, i Rostock 35; Mag. ss. 42; St. i Helmsted; ~ 42 Dorothea Johansdtr. Mathiæ Moth, † 81; (Moster t. Susanne E. Bremer ~ Jens T. Brock i S. Felding-A.); F. P. i Flensborg; u. B.; [† 15/12 1670; W. 1/163; N. 89].

Arends I, s. 86: W. II. 110; J. 886; Zwerg. 623-27; Køn. Matr. I. 344; Rost. Matr.; C. lit. I. 69; Worm. I. 163; N. 89; Ehrencr.-M. II. 58; B.-D. 1031; K.-S. 2 R. III. 153; P.-T. 2 R. III. 279 (Stamt.); B.-L.); (Arends’ litteraturforkortelser); NST 4 (1934), s. 349, 350.

5. o. 24/10 1662. Mag. Peter Sartorius, f. Frankfurt; 1 ~ 63 Anna Margrethe Mohr, f. Frankfurt am Main •/8 42, † 30/4 66; F. Joh. Conr. M., P. i Frankfurt am Main; 2 ~ Cathrine Clüwer, † 16/3 73; 3 ~ Wolber Sommer; F. Rdmd. i Krempe; 2 ~ Nic. Sibbern; [1670 Præst i Glückstadt; † 20/11 79; jeg har fundet ham benævnt „fransk Hofpræst“, formodentligt den første og den sidste; 1. Hustrus Lgst.].

DanKir, bd. 1-1, s. 419 (Kbh. Sankt Petri Kirke).

6. 20/2 1681 [Forhen Prof. og Præst i Lund 67] Dr. th. Josva Jacobsen Schwartz, f. Waldau i Pommern 5/2 32; F. J. S., Præst; M. Elisabeth Zelach; St. i Wittenberg 51–58; i Leyden, Utrecht, England og Strassburg 59; ivrede mod Syncretisterne og maatte retirere til Stockholm; extraord. Prof. i Lund 67; ord. Prof. og Sp. t. Dk. sst. 68; Dr. th. Lund 72; fik Disput med Biskop Winstrup; maatte gjøre Afbigt og 77 flygte til Danmark, da han anklagedes formedelst en Præd., holden i Malmø 23 Trin. Sdg. (29/10) 76, hvori han paalagde Indvaanerne i Skaane, at lyde den danske Konge, under hvis Magt de igjen vare komne. (Den strenge Friherre Jacob Schwartz yttrede: „Er wolle etliches Blut sehen, es sey vom Schwartzen oder Weißen“; see Cawallin: Lund Stifts Herdaminne 1/225). ~ 69 Cathrine Nicolausdtr. Severus, E. e. Bgmstr. Jacob Wildschütz i Malmø; F. Mag. N. Søffrensson, Pr. og P. i Malmø; M. Anna Jacobea . . . E. e. Bgmstr ss. Jacob Wildschütz; mindst 2 S.; [1684 kgl. Superintendent i Slesvig, tillige Holsteen 89; maatte s. A. flygte til Flensborg, hvor han boede til 93; Generalsuperintendent i Rendsburg 93, tillige Pr. i Flensbg. 94–09; † Rendsborg 6/1 1709; W. 2/359; N. 544].

Arends II, s. 256: W. II. 111; Scholtz 206 f.; J. 844; Lüb. 57 f.; Zwerg. 675-96; C. lit. II. 819-28; Worm. II. 359 ff., III. 701; N. 544; Ehrencr.-M. VII. 281; B.-D. 1444; Strassb. Matr. I. 629; P.-T. 1 R. II. 279 L. 7 n.; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 48 ff.; Sj. Gejstl. 52 ff.; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

7. 26/8 1684 [P. i Nienbrock 75] Dr. th. Christian Rudolph Hansen Müller, f. Kbh. 13/11 51; F. Dr. jur. H. M., dengang Prof. jur., siden Bgmstr. i Flensborg; M. Agnethe v. d. Lippe; St. fra Gymnasiet i Danzig til Kønigsberg; Fp. 75; tillige Prof. ved Ridderacad. i Kbh. 24/5 95; Dr. th. pr. bullam 00; 1 ~ . . . Johansdtr. Birchenbusch, † 79; F. Joh. B., P. i Nienbrock; 2 ~ Cecilie Margrethe Marcusdtr. Clüwer, † 15; (Sstr. t. Anna Sophie M. C. ~ P. T. Blichfeldt p. Feiø); F. M. C., Bgmstr. i Crempe; mindst 3 S., 1 D.; see Ditlev C. M. i Birkerød; J. P. Samuel i Vesterborg-B.; Marcus C. M., Slotspræst paa Christiansborg; (Stdtr. ~ J. A. Hummer St. Magleby); [20/10 1703 Biskop over Fyens Stift; † Vesterborg Hospital 12/1 12. Som Biskop havde han adskjellige Fortrædeligheder, som forøgedes ved, at han ikke var det danske Sprog rigtigt mægtig; W. 2/86; N. 408].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246.

8. 1686 [Legationsp. i Paris 82] Dr. th. Hector Gottfried Nicolaisen Masius (von der Maase), tillige Prof. th., f. Slagsdorff i Mechlenburg 13/4 53; F. Sp. ss.; M. Elisabeth Friedrichsdtr. Bremer (Sstr. t. Johan F. B., nr. 4 her, t. Christian F. B. t. Kbh. Petri K. og Moster t. C. C. Helt ~ T. J. Fimmer i Dannemare-T. og t. Cathrine G. C. Langelo ~ C. D. J. Friedenreich t. Aalbg. Bud. K.); St. fra Lübeck til Gnesen; ogsaa St. i Kbh.; Mag. i Giessen 75; Prof. theol. designatus i Kbh. 11/4 82; Dr. th. 87; 1 ~ i Paris 4/9 91 Birgitte Magdalene Andreasdtr. Engberg, f. 13/1 77, † 15/3 94; F. Jstrd. A. Jespersen E. af Stubbekjøb.-M. til Ravnstrup, Landsdommer over Sjælld. og Møen; M. Ottilie Meyercrone; 1 S.; 2 ~ Kbh. 10/10 95 Anna Cathrine Hansdtr. Drøge, E. e. Niels Reimer, Kbmd., f. Kbh. 61, † 12/4 05; F. H. D., Rdmd.; M. Anna v. d. Veiis; 1 S., 3 D.; [† 20/9 1709 paa sin Herregaard Ravnstrup; Kisteplade i Gunderslev Kirke; eiede desuden Førslev, Fuglebjerg og Gundersholm; han var overordentligt anseet; ivrede mod de Reformeerte; Stamfader til den endnu her i Landet blomstrende adelige Familie v. d. Maase; Gravkapel i Kbh. Petri K.; W. 2/14; N. 378].

DanKir, bd. 1-1, s. 345-346 (Kbh. Sankt Petri Kirke), bd. 5, s. 1026 (Gunderslev Kirke); DBL.

9. 1704 [P. og Pr. t. St. Petri K. i Cölln v. Spree, Inspector gynmasii og kgl. Kirkeraad 88] Dr. th. Frantz Julius Frantzen Lütkens, f. Dellien i Lauenburg 21/10 50; F. F. L., Møller i Lüneburg; M. Anna Sophie Wolf; St. Lüneburg t. Wittenberg 68; Rtr. ved den Salderske Sk. i Brandenburg 76; Diaconus ved St. Catharinæ K. i Magdeburg; Pastor primarius, Pr. og Pro-Superintendent i Stargard 85; i Kbh. tillige Ass. i Consistoriet og Prof. th. ved det ridderlige Academie; Dr. th. bullatus 04; 1 ~ Rosine Elisabeth Andersdtr. Prætorius, † Kbh. 21/12 09; F. Mag. A. P., Superintendent i Brandenburg; M. Anna Rosine Crause; 13 B.; 2 ~ 18/9 11 Gjertrud Bertelsdtr. Stuve, f. 3/3 83, som overlevede ham; F. B. S., Stadshauptmd. i Kbh.; M. Helene Sophie Merker; see J. J. Tanck i Rønne-K.; [† 12/8 1712; havde Tvist med Dr. J. J. Schwartz om de Troendes Salighed allerede i dette Liv; Eptph. i Kbh. Petri K.; W. 1/631; N. 362].

DanKir, bd. 1-1, s. 397-398 (Kbh. Sankt Petri Kirke).

10. 20/5 1710 [Compastor i Glückstadt 93] Dr. th. Casper Wilthagen, f. Trondhj. 24/10 64; F. C. W. fra Flensborg, Rdmd. i Trondhj.; M. Margrethe Lorentzdtr. Jessen; St. Trondhj. 81, Bacc. 82; C. 83; p. Cap. hos Mag. Quislin i Christiania 85; 1 ~ Christiania 7/7 85 Sofie Cathrine Quislin, d. Christiania 13/5 66, † ss. 6/4 01; F. Mag. Laurits Ibsen Q., Slotsp. på Aggershuus; M. Else Christensdtr.; 2 ~ 6/6 03 Anna Margrete Ditmer; F. Rdmd. i Glückstadt; [1712 Biskop over Viborg Stift og Dr. th. bullatus; † 28/4 20; han var som Hofp. Skriftefader hos Kongens Frille, Grevinde Schindel; men, da hun faldt i Unaade, blev han Biskop].

KUM II, s. 112, 113 (»Casparus Wilhagen«); NST 3 (1932), s. 11; bd. 11 (1948), s. 49-50; Arends II, s. 367: W. II. 112; Lüb. 240; C. lit. II. 977; Worm. II. 588; A. f. S. u. K. IV. 111; B.-D. 1564; Zwerg. 770 f.; Hundr. Dr. 101; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

11. 1712 [Crtr. Flensborg 9/12 09] Dr. th. Thomas Clausen, f. Flensborg 29/4 77; F. Thomas C., Bgr. og Skræder; St. i Königsberg 96; Inform. i Lyksborg; Hør. Flensborg 26/3 06; Dr. th. bullatus 14; ~ Mette Ulrikke Selmer; F. Martin Ulrichsen, Skipper i Flensborg; [12/9 1721 Generalsuperintendent i Slesvig; † i Hamburg paa en Reise til et varmt Bad 23/4 24; var Confessionarius hos Anna Sophie, Fyrstinde af Slesvig-Holsteen, hvem han 1721 viede til Kong. Fred. IV.].

Achelis I, nr. 4029.

12. 26/11 1720 [t. Præst i Stockholm] Mag. Georg Johannes Conradi, f. Riga 79; ~ 8/10 13 Maria Eleonore Kønig; [30/8 1728 Generalsuperintendent i Slesvig og Holsteen; † 47; „vandt et anseet Navn som en særdeles dygtig og nidkjær Præst“ (Helweg: Den d. Kirkes Hist. eft. Ref. 2/6].

13. 25/6 1725 [Kbh. t. Garn. 12/2 20] Nicolaus Heinrich Wittmach (Wittemak), f. Rendsburg 30/7 95; F. Hagen Eiler W., Forv.; M. Abigael Clausdtr. Gude; St. i Kbh. 13, i Wittenberg 15; C. Kbh. 18; Fp. i Norge, o. 12/11 18; Diak. t. Rendsburg Mariak. 20; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 5/11 21 Marie Lisbeth Bjørnsen, b. 18/3 26; F. Proc. Bertel B. (Stub), Høiesteretsadv. i Kbh.; 2 ~ 19/2 27 Anna Marie Rehling, d. 11, † 4/10 63; F. Johan R., Klædekrmr. i Kbh.; M. Dorthea Sterck; 2 ~ 50 Generallieutn. Claus Heinrich Gude; [† 27/2 1731].

KUM II, s. 376 (»Nicolaus Henricus Wittman, Rendesburgo-Holsatus«, 19 år gl.); PT 6:6 (1918), s. 189, 8:6 (1927), s. 118 (vielse); GEOH, s. 196; Arends II, s. 377: W. II. 112; Zwerg. 800, O. H. Moller. II. 2; D.-P.; Michl.: Rendsb. 12 f; Høft: Rendsb. 216; Patr. Sl. III. 26; P.-T. 6 R. VI 189, (Arends’ litteraturforkortelser).

14. 15/10 1728 [P. t. Mariæ K. i Rendsborg s. A.] Johan Bartholomæus Christophersen Bluhme; [1733 kgl. Confessionarius; see der].

15. 29/2 1732 [Magister repetens i Tübingen 13/9 29] Dr. th. Jeremias Friedrich Augustsen Reuss, tillige Prof. i Theol., f. i Hornheim 8/12 00; F. A. R., Bfgd.; M. Susanne Regine Ostertag; St. Tübingen; Mag. 23; Dr. th. 42; ~ Clara Cathrine Kreutz; F. Boghandler i Nürnberg; [24/2 1749 Overcons.-Rd. og Generalsuperintendent i Slevig og Holsteen; 51 Cantsler og Prof. th. primarius i Tübingen, samt P. v. St. Georgs K. og Abbed for Klosteret Lorch; † 6/3 77; ualmindeligt begavet; W. 3/640].

16. 7/11 1738 [Vallø, i. 14/5 38] Prof. Johann August Johannsen Seidlitz, f. Crimitschau i Saxen 8/2 05; F. J. Caspar S., Rtr. ss.; M. Anna Elisabeth Müller; St. i Jena 21; Inf. hos Grev Heinrich Ernst af Wernigerode . . ; Hofdiac. ss. 31; her tillige Prof. th. extraord.; 1 ~ Christiane Charlotte v. Reinporten, † 4/10 41; 2 ~ Louise Gottliebe v. Kotwitz; [† •/1 1751; W. 2/373; N. 554].

17. 5/2 1751 [Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 18/3 40] Mag. Christopher Johannsen Bluhme; [3/4 1778 kgl. Confessionarius; see der].

18. 2/3 1754 [Overhofpræd. og Scholarch i Quedlingenburg 50] Dr. th. Johann Andreas Antonsen Cramer, f. Jøstadt v. Anneberg i Saxen 29/1 23; F. A. Casper C., Sp.; M. Johanne Sophie Coithinn; St. Grimma til Leipzig 41; Mag. i Leipzig 45; C. i Dresden 46; Sp. i Crøllwitz og Dassig v. Merseburg 48; her tillige Prof. th. 65; Dr. th. 67; 1 ~ Johanne Charlotte Radicke, † 77; F. Skræder i Leipzig; 2 ~ 12/1 81 Margrethe Marie de Falsen, E. e. Cfrrd. Carl Leopold v. Scherwien, f. p. Søbo, Jordløse S., 12/5 38, † ss. 8/5 95 (begraven i en Høi i Skoven); F. Jstrd. Johan Eskild d. F. til Søbo; M. Johanne Tommerup; u. B.; [1771 Generalsuperintendent i Lübeck; 74 Prof. th. og Vicekantsler i Kiel; 84 Cantsler; † 12/6 88; efterlignede Chrysostomus i oratorisk Glands og Pathos; see H. d. Khist. 2/166; W. 1/239; N. 129].

19. 16/7 1772 [t. P. t. Christiansborg Slotsk. 11/4 66, o. 18/4] Dr. th. Hector Friedrich Janson, f. Golzwarden, Oldenburg, 2/10 37; F. Gustav Ludvig J., Sp. og Ass. i Consistoriet; M. Elisabeth Beate Schløifern; St. i Göttingen til 58; her tillige Prof. th. ord. 74; Dr. th. s. A.; General-Kirke-Insp. 82; primarius Theologus og Rg. m. kgl. Conf. 83; Procantsler ved Universitetet 86; ~ 23/1 71 Anna Marie Stendrup, f. 22/1 52, † 23/8 06; F. Etrd. Jacob S., Forst. v. Vartov Hosp.; M. Karen Maria Gude; u. B.; [1789 Biskop over Aarhuus Stift; † 4/2 1805. Foruden en høi Grad af Retsindighed, Godgjørenhed og Forekommenhed, tillægges ham ualmindelig Lærdom og Smag, saavelsom en sjelden Fremstillingsgave (Hist. Aarbgr. 3/188). „En høi Mand med et imponerende Udvortes og en særegen svingende eller svaiende Gang“, see Hist. Tidsskr. 1/2 80; W. 3/384; N. 288; Eptph. og Begr. i Aarh. Domk.].

DBL; DanKir bd. 16, s. 751, 926 (Århus Domk.).

20. 1/5 1789 [Prof. th. extraord. 88] Dr. og Prof. th. Jacob Georg Christian Adler, tillige fra 20/4 85 P. t. Frederiks t. K. p. Chrhvn., f. Arnæs 8/12 56; F. Georg Christ. A., Sp. ss., siden Pr. og Sp. i Altona; St. i Kiel 76; i Kbh. 79; udenlands 80–82; Prof. i Syrisk 83; Dr. th. 90; 1 ~ 8/12 87 Dorothea Marie Lorck af Frederiks t. K. p. Chrhvn., f. 12/7 72, † 16/3 04; 2 ~ 16/7 05 Lovise Dorthea Lederer, f. 19/6 75, † 13/10 44; F. Carl F. L., Livlæge i Hors.; M. Erikka Hedvig Charlotte Neander; see Georg J. S. A., Cat. Kbh. Petri K.; [1792 Overconsistorialraad og Superintendent i Slesvig; † 22/8 34; „foredrog en reent rationalistisk Dyds- og Lyksalighedslære“ (H. d. Khist. 2/261); N. 9].

21. 22/3 1793 [Moldened og Kalleby, Gottorp Pr., 87] Christopher Johann Rudolph Christiani, tillige Forst. for et Opdragelses-Institut udenfor Østerport fra 95, f. Nordby i Schwansen, Risby S., 15/4 61; F. Wilhelm Carl C., Diak. t. Flensbg. Nic. K.; M. Anna Sophia Langreuter; St. i Kiel 78; C. Gottorp 87; 1 ~ Caroline Augusta Ferdinandine Venturini, d. 9/8 72; F. Carl V., Kammermusicus; M. Charlotte Juliane Vilhelmine Køcky; 2 ~ Anna Mette Hallager; (mindst) 1 S.; [1810 Sp. i Oldenburg; Pr. 11; P. og Pr. i Eutin 13; Cons.-Rd. 13; Superintendent i Lüneburg 14; Dr. theol. i Marburg 17; # c. 40; † Lüneburg 6/1 1841].

Arends I, s. 132: W. II. 113; J. 1317; Lüb. 360; M. 1143; Wulff. 7; Kordes 56; Lüb. & Schr. 99; N. 120; Alb. I. 127; Ehrencr.-M. II. 234; Lengnick 1 Hf. III. 6; Fond. ad usus publ. I. 159 f.; Ostang Pr.-K. 29; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.