Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 606. Danske Præster til Christiansborg Slotskirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/55; Zwergius; M. 42; Kbg. 1686.
———————————

0. (1549). Niels Povelsen; »Hr. Niels Povelssen, Prædikant paa Kiøpnehafns Slot, fik 14/10 49 Livsbrev paa et Kannikedømme i Lunde Domkirke efter Mester Jens Gerbo« (Er maaskee identisk med Nicolaus Kragius, kgl. Confess.).

DKR s. 428.

1. (1559). Mag. Oluf . . .

2. 1563. Mag. Christen Ottesen Blichfeldt; [1/7 1566 Aarhuus Frue K.; see der].

3. (1568). Thomas Gregersen Hemmet af Hemmet-V.; ~ 68 Cecilie Andersdtr. Lyng; F. Andreas Liungius, Præst i Malmø.

PT 1985, s. 199 (Præsteslægten Hemmet i fem led).

4. 1585. Mag. Poul Andersen Medelbye; [1592 Anden Hofpræst; see Od. Frue K.].

5. 1613 [r. Cap. Frederiksborg 26/9 11] Saxo Jensen; [1615 Ramløse-A.; see der].

6. 1/10 1615 [Assens-Kj., o. 22/1] Mag. Hans Michelsen; [1616 kgl. Confessionarius; see der].

7. o. 1/10 1617. Vilhelm Hansen Lemvig; [1618 Strøby-V.; see der; (Kilde: M.)].

8. 1618 [r. Cap. Kbh. Nic. K. 10] Menelaus Poulsen Nestved, f. Nestved 85; ~ Maren Jensdtr., som overlevede ham; 6 S., 4 D.; see J. Knudsen t. Aarh. Dk.; [† 2/7 1626; Eptph. i Kbh. Nic. K.; W. 2/169; N. 425].

DanKir bd. 1-1, s. 558 (Kbh. Sankt Nikolaj Kirke).

9. o. 9/8 1626. Mads Nielsen Tølløse af Tølløse-Aa.; St. Sorø 21, Bacc. 22; [fmtl. † el. forflyttet c. 1627 (Kilde: M.)].

KUM I, s. 48, 57 (»Matthias Nicolai Tolosius«); PT 8:6 (1927), s. 189; SB s. 135.

10. 22/3 1627 [Hellested, k. •/2 24] Mag. Jens Christensen Aalborg; [12/6 1634 St. Hedinge; see der].

11. 1634 [N. Borreby i Skaane 20] Mag. Ludvig Hansen Munthe af Tikjøb, f. 2/8 93; St. Lund 13, Bacc. 16; udenlands 16–19; Mag. Kbh. 19; atter udenlands 20–23; C. 24/10 24; ~ 24 Ingeborg Sørensdtr. Friis; F. S. F., vistnok Slotsskrvr. p. Riberhus; M. Elisabeth Hansdtr. Svane el. Svaning; 5 S., 10 D.; see Frederik L. M. i Gadstrup-S.; (L. O. Stoud t. Od. St. Knuds K.); [1636 Biskop i Bergen; † 12/3 49; en fortræffelig Biskop; W. 2/100].

KUM I s. 9, 23 (»Ludovicus Iohan. Mynthe/Ludovicum Ioh. Munthenium, hypodidasc. Lund«); Helk I s. 321; Lampe I s. 8-10, II s. 321 (Tillæg: Ad. s. 9 og 10); EM 5, s. 472; DBL.

12. 22/10 1636 [Lunds Domk. 30/6 s. A.] Mag. Jens Pedersen Schjelderup; [9/11 1639 Kbh. Nic. K.; see der].

13. 1640 [Lyderslev-F., o. 17/11 35] Mag. Christian Madsen Tausen; [k. 3/2 1643 Kjøge; see der].

14. 1643 [Lyderslev-F., o. 8/1 40] Mag. Johan Damianus; [1651 Herlufsholm; see der].

15. 1651. Mag. Morten Poulsen Grum, f. Lund 15; F. Mag. P. M. Grum el. Ostrup af Aastrup-S.; Biskop ss.; M. Sidsel Andersdtr. Wedel, en Datter af Hofpræst A. S. W.; St. Lund 34; Mag. 51; ~ Kbh. Frue K. 11/1 52 Søster Hansdtr. Brochmand; F. Dr. og Prof. th. H. Rasmussen B.; M. Drude Thomasdtr. Finke; 2 ~ Etm.; [† 6/8 1652; Kisteplade i Frue K.].

KUM I, s. 120 (»Martinus Paulli Lundensis«); Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 21, opsl. 42 (vielse); DanKir bd. 1-1, s. 106 (Kbh. Vor Frue Kirke).

16. 1652. Mag. Michael Henriksen Tisdorph el. Thisdorph; [1660 Kbh. Nic. K.; see der].

17. 1660 [Rtr. Lund 53] Mag. Mathias Nielsen Foss; [1664 kgl. Confessionarius; see der; vedblev vist som Slotspræst].

18. 23/5 1665 [Hasle-B. 8/6 64] Mag. Rudolph Poulsen Moth; [5/6 1672 Od. St. Knuds K.; see der].

19. 25/4 1672. Mag. Emmiche Pedersen Nedergaard; [1676 Kjøge-Ø.-L.; see der].

20. 28/11 1676 [Rtr. Kjøge 15/9 75] Mag. Johan Adolph Philipsen Bornemann; [1/9 1683 Kbh. Frue K.; see der].

21. 27/11 1683 [Lynge-U. 21/2 71] Mag. Peder Danielsen Køler (Colerus) af Aunslev-B., f. 29/9 31; St. Od. 54; p. Cap. Skjævinge-G., o. 19/7 62; r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 63 el. 64; Mag. 84; ~ 72 F. E. i Lynge: Christence Pedersdtr. Bircherod af Lynge-U., † 99; [† 15/4 1707].

KUM I, s. 248 (»Petrus Danielis Cholerus«).

22. 22/8 1707 [Flensbg. St. Maria K. 16/8 94] Johannes Thomsen Ocksen, f. Kbh. 5/12 67; F. T. O., Silke- og Klædekrmr., Rdmd.; M. Lisbeth Thofalis; St. pr. 23/2 87, Bacc. 22/7 s. A.; C. 90, l.; udenlands 90–93: St. i Hamburg og Leiden 90, i England 91, i Frankrige 92, i Tydskland 92–93; Inf. f. Prinds Vilhelm(1) 93; ~ 9/6 96 Anna Gertsdtr. Petersen, f. Flensbg. 5/3 71, † Aarh. 16/2 43; F. G. P., Rdmd. i Flensborg; M. Lucia Nielsdtr.; 4 S., 5 D.; see S. N. Glud i Kattrup-Ø.-T.; [19/3 1712 Biskop over Ribe Stift; over Aarhuus Stift 10/11 13; Dr. th. per Bul. 28/8 14; † 13/1 1738; „venlig uden Letsind, alvorlig uden Strenghed, i sine Ord behagelig uden Sminke, i sine Forretninger tro uden Hovmod, i Alt gudsfrygtig, uden at prale dermed” (Hist. Aarbgr. 3/184); gav (28) 500 Rdlr. til den geistlige Enkekasse i Aarh. Stift; Portrait, Eptph. og Begr. i Aarh. Domk.; vistnok Portrait i Ribe Dk.; Hfm. 2/147].

KUM II, s. 150, 151 (»Iohannes Ocksenius Minor«); Arends II, s. 121: W. II. 115; J. 886; C. lit. II. 591; Worm. II. 133; B.-D. 1331; Zwerg. 763-69; Pers. Saml. I. 321 Note 2; P.-T. 6 R. V. 200; B.-L.; Ribe Borgere 70; (Arends’ litteraturforkortelser); Helk II, s. 206; DanKir bd. 16, s. 599, 746-47, 931-32 (Århus Domk.), bd. 19, s. 489, 492-93 (Ribe Domk.).

23. 11/11 1712 [Nakskov-B. 98] Mag. Frederik Christian Carlsen Rodriquetz (Rodrigues); [1/4 1715 Kbh. Trin. K.; see der].

24. 27/4 1716 [P. t. Stuhr i Oldenburg 10] Mag. Marcus Christiansen Müller, tillige tydsk Slotspræst, f. Nienbrock 80; F. C. Rudolph Hansen M., siden tydsk Hofpræst her; 1 ~ Anne Dorthe Mencken, E. e. . . . Silkensted, † 23; 2 ~ Anna Cathrine Pedersdtr. Nyegaard; 2 ~ tit. Biskop og Baron (!), Prof. Edv. H. Londemann de Rosenkrone (see Skelund-V.); [efter at være falden i Unaade 1721, blev han 24 Biskop i Bergen; † 31. Antages, at have forspiist sig i Østers. Stærk og haardfør. Havde mange Fortrædeligheder som Biskop (cfr. A. Hattings Præstehist. 1/87)].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246; Lampe I, s. 15; DBL; (E. Londemann de R. var kun titulær Biskop, ikke virkelig).

25. 22/4 el. 30/4 1725 [Frederiksborg-H.-H. 28/11 18] Mag. Peder Christophersen Hersleb, f. Stod, Trondhj. St., 25/3 89; (Bdr. t. Oluf C. H. t. Kbh. Vartov K.); F. Mag. C. Jacobsen H., Sp. i Stod (Bdr. t. Regitze J. H., Moder til J. L. Brøndlund, r. Cap. t. Hels Olai K.); M. Sophie Pedersdtr. Borch; St. Trondhj. 03, Bacc. 04; C. 27/1 07, l.; Mag. 13; Fp. 25/3 14; Sp. Gundslev 8/6 18; ~ 25/10 19 Bolette Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L., f. 12/4 90, † 10/5 67; 10 B.; see Ludvig J. Harboe, kgl. Confessionarius; Peder Jespersen P. H. i Nykjøbing-R.; [24/11 1730 Biskop over Aggershuus Stift; 26/10 37 over Sjællands Stift; Etrd. 28/5 35; Conf.-Rd. 7/1 47; † 4/4 57. Roses for en ualmindelig dygtig Virksomhed som Biskop; var heftig; vilde raade ene i sin Kreds og kunde ikke finde sig i Kirke-Inspectorernes(2) Indblanding (Helveg: Den d. Kirkes Hist. 2/88); Eptph. og hans og Hustrus Kisteplader i Holmens K., Portrait i Roesk. Dk.; W. 1/434; N. 248].

KUM II, s. 285, 291 (»Petrus Hersleb«, 16 år gl.); STD s. 124-125; STD Em2, s. 113-114; DBL; DanKir bd. 1-2, s. 149-151, 204, 206 (Holmens kirke), bd. 3, s. 1740-41, 1743 (Roskilde domkirke).

I Tiden fra 1730 til 41 var ingen Slotspræst ansat, da Kong Christ. VI. istedetfor
det gamle Slot opbyggede det pragtfulde Christiansborg Slot i Aarene 1733 til 40.
Kirken, en særskilt Bygning ved Slottets nordre Side, indviedes 27/11 40.

26. 14/4 1741 [Vallø og Valløby-T. 12/5 38] Hans Jørgen Olufsen Bang; [23/9 1747 Hofpræst; see der].

27. 15/3 1748 [Rorup-G. 29/1 45] Frederik Pedersen Quist; [11/8 1752 Hofpræst; see kgl. Confessionarier].

28. 27/10 1752 [Fjerde Præst t. Kbh. Holmens K. og P. t. Søkvæsthuset 8/2 43, o. 17/4] Mag. Jørgen Carsten Mathiesen Bloch af Od. St. Knuds K., f. 12/6 17; St. Od. 36; C. 5/5 40, l.; c. Cat. Kbh. d. Garn. 41–42; Mag. 46; (4/8 47 Od. Hosp.-P.); (1766 Kbh. Hel. G. K.); ~ 21/5 43 Johanne Dorothea Christiandtr. Rosenberg, f. 19/2 14, † Kold. 10/6 93; F. C. Edvardsen R., Artilleriecpt.; M. Lieveke Gamst; 2 B.; [10/8 1764 Biskop over Ribe Stift; 67 Dr. th.; † 8/1 73. Dygtig Biskop med en elskelig Characteer. Efterlod i Manuscript et for Personalhistorien og Genealogien meget værdifuldt Materiale til den fyenske Geistligheds Historie, hvoraf Pr. L. P. Næraae i Svendbg. udgav 1ste Bind og 2det Binds 1ste H. Det øvrige bevares paa Universitets-Bibliotheket, hvorfra det ikke maa udlaanes; W. 1/122; N. 71; Hist. Aarbgr. 3/223].

KUM II, s. 572 (»Georgius Castanæus Bloch«, 19 år gl.).

29. 27/9 1765 [St. Jørgens-S. 1/2 s. A.] Christian Hansen Schmidt; [1/9 1769 Asminderød-G.-F.; see danske Hofpræster].

30. 1/12 1769 [Compast. t. Christ K. i Rendsborg 69] Johan Christian Schønheyder; [16/4 1771 Kbh. Trin. K.; see Kbh. Frue K.].

Nu kjendes Ingen og var vist ikke Nogen ansat før

31. 3/10 1777. Bendix Rasmussen Krøll, tillige P. v. Waisenhuset; see der.

32. 3/11 1783 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 10/7 82] Børge Poscolan Kofod; [12/11 1791 Kbh. Hel. G. K.; see der; men vedblev som Slotspræst til 12/7 1805].

33. 12/7 1805. Michael Frederik Liebenberg, tillige Sp. t. Frederiksberg-H.; 2/3 10 tillige Hofpræst, men ikke mere t. Frederiksberg-H.; [22/11 1816 kgl. Confessionarius; see der; han vedblev at være Hof- og Slotspræst].

34. 9/5 1828 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 13/12 11] Dr. th. Jacob Peter Mynster, tillige Hofpræst fra 1/11 26; tillige kgl. Confessionarius; see der].

35. 22/10 1834 (1/5 35) [Frederiksberg-H. 2/1 34] Søren Schjødte, tillige Hofpræst; see der].

36. 17/10 1836 [Hvedstrup-F. 13/3 29] Ernst Sophus Vilhelm Zahle, tillige Hofpræst; see der].

37. 1/4 1837 [Cat. Kbh. Hel. G. K. 1/4 35] Dr. th. Just Henrik Voltelen Paulli; 6/4 1840 tillige Hofpræst; [17/10 1857 Kbh. Frue K. og Stiftspr.; see der].

38. 1/6 1858 [Cat. Hillerød 15/2 45, o. 9/4] Stephan Ditlev Edvard Schrader, f. Kbh. 18/10 14; F. Cpt. Stephan S.; M. Nicol. Claudine Boesen; St. Kbh. 31; C. 24/4 37, l.; R.* 6/10 62; ~ 18/6 45 Edle Antonette Marie Onserud, f. 22/11 09; F. Generalmaj. Erik v. O.; M. Anna Marie Møller; u. B.; [# 9/12 1882; boer i Kbh.].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 607. Tydske Præster til Christiansborg Slotskirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 27/4 1716. Mag. Marcus Christiansen Müller, tillige dansk Slotspræst; see der].

2. 11/4 1766, o. 18/4, Hector Frederik Janson; [16/7 1772 tydsk Hofpræst; see der].

———————————

Noter:

(1) Prinds Vilhelm = Søn af Christian V., f. 21/2 1687, † 23/11 1705. I 1705 skulde Prinsen have været paa en Udenlandsrejse, men døde uventet i Kbh. s. A.
(2) Kirke-Inspectorer = Medlemmer af Generalkirkeinspektionskollegiet (eller Kirkekollegiet), der blev oprettet 1737 og ophævet 1791. Det bestod af Gejstlige, Biskopper og teologiske Professorer, som Kongen havde Tillid til, og Formaalet var at styrke Kongens Magt paa det kirkepolitiske Omraade. Dets Opgave var at føre tilsyn med Lærerne og Undervisningen i Skolerne, Kirkerne og ved Universitetet. Samtidig fik det overdraget Censuren over alle teologiske og religiøse Skrifter. — Eftertiden har fældet en meget haard og ugunstig Dom over Generalkirkeinspektionskollegiet og dets Virksomhed. Det har været beskyldt for »Cabale og Herskesyge«, for at »fremme Angiveri og Hykleri«, og for at være »partisk i sine Afgørelser«. Det har været hævdet, at det »for magtlystne Mænd kunne være en Nydelse at have Lejlighed til at blande sig i alt det, som var lagt under Kollegiet«, og at den Omstændighed, at dets Virkeomraade ikke var afgrænset i Forhold til de øvrige Regeringskollegier og til Bisperne, maatte fremkalde »Konflikter og Forbitrelse«.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-5, København By, udg. af Nationalmuseet 1983. Christiansborg Slotskirke, s. 1-300.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Slotskirken. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 151-154.