Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 898. Ramløse og Annise,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/201; K. M. 51; L. S. v. W.; L. P. B. 79; Lkm. 1/147; M. 51; Kbg. 1774.
———————————

1. 15 . . Niels Jensen; havde været Munk.

2. c. 1545. Niels Gregersen; [† c. 1584].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. c. 1584. Niels Jensen; [† 1597; en fiin, lærd Mand].

4. 1597. Anders Jørgensen; [† 1615].

KS 2:5 (1869-71), s. 147.

5. 1615 [P. t. Christiansborg Slotsk. 13] Saxe Jensen af Eiby-D., f. 11/9 84; St. Roesk. 06; St. i Rostock 07, hjemkaldt 08; r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 26/9 11; Pr. (41); 1 ~ Karen Jacobsdtr., E. e. C. P. Noviomagius i Frederiksborg-H.-H., † 41, Skifte 25/11; u. B.; 2 ~ 41 Kirsten Jensdtr. Bircherod af Birkerød, E. e. H. Jensen i Esbønderup-N.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 1651; en fornemme og lærd Md.; „exemplum vixit fidei, pietatis et artis“ (Lgst.); legerede 600 Rdlr. til Pastoratets Fattige, hvilken Kapital allerede 1695 forgjæves efterspurgtes; Mindetavle i Kirken; gav vistnok 37 Døbefonten i Annise K.; Lgst.].

F-P s. 221 (»Saxo Joannes Seelandus«); Helk I, s. 267; KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Kronborg len nr. 5; DanKir bd. 2, s. 1360, 1377 (se nedenfor).

6. 1651 [p. Cap.*, o. 14/6 50] Mag. Hans Madsen Kyse af Karlslunde-K., f. c. 24; St. Roesk. 44; Pr. (61); 2 ~ F. E.; [† 29/4 1688; gav 69 Vinkande til Kirken].

KUM I, s. 183 (»Iohannes Matthiæ Kysius«); DanKir bd. 2, s. 1350 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 41.

7. 16/4 1687**. Niels Sørensen Fridtz el. Frids; St. Fdbg. 84; Pr. 16; ~ Magdalene Marie Brandt, Skifte 2/10 36; see Etm.; J. H. Windekilde i Torup; [† 1723].

KUM II, s. 131 (»Nicolaus Severini Fritz«).

8. 19/3 1723. F. S. Søren Nielsen Fridtz, f. 18/6 93; St. Fdbg. 14; C. 21/6 18, n.; ~ Kbh. Frelsers K. 5/7 24 Karen Jensdtr. Giedsted, † 20/9 29; F. J. Pedersen G., Tobaksspinder; M. Annike Hansdtr.; [† 14/5 1727].

KUM II, s. 384 (»Severinus Nicol. Fritz«, 20 år gl.).

9. 16/6 1727 [Snodstrup 25/3 15] Jesse Jacobsen Sadolin af Horbelev-F., f. 78; St. Vdbg. 96, Bacc. 02; C. 14/7 98, illum.; Skp. t. Ostindien 29/11 09; 1 ~ 2/9 13 (Bev.) Helen Cathrine Møinichen; F. Mag. Jens Mortensen M., Sp. t. Bergen Nykirke; M. Magdalene Eriksdtr. Bredal af Kbh. Frelsers K.; 1 S., 2 D.; 2 ~ c. 28(?) Cathrine Brostrupsdtr. Albertin, † Tisvilde, Tibirke S., 24/12 54; (Sstr. t. Riborg B. A. ~ J. J. Dorscheus i Egebjerg og t. Anna B. A. ~ P. J. Dorscheus i Ballerup-M.); F. B. Pedersen A., Høiesteretsadvocat; M. Charlotte Amalie Christensdtr. West (Westesen); 1 S., 2 D.; see P. R. Perle i Rørbæk-G.; [† 1747].

KUM II, s. 223, 272 (»Iessæus Iacobi Sadolinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Holbo hrd. nr. 1 og 5; Lampe I, s. 109-110; Ægteskabsbev. 1713 (beslægtede i 3. led); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 63; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021.

10. 9/4 el. 15/4 1746 [Fp., o. 27/9 43] Morten Christensen Brysting, f. Skjelskør 8/5 14; (Morbdr. t. Mette C. Petersen ~ M. L. Smith i Ringsted-B.); F. C. Mortensen B. af Fodby, Kbmd.; M. Mette Cathrine Christensdtr. Høystrup; St. Roesk. 34, Bacc. 35; C. 21/10 37, l.; ~ Kbh. Frelsers K. 19/11 49 Engelke Marie Christiansdtr. Daldorph, f. c. 13, † Kbh. Hel. G. 4/6 82, E. e. S. M. Steenstrup i Haraldsted-A.; F. C. D., Kasserer; M. Cathrine Findsdtr.; u. B.; [† 22/6 1769; riig, godgjørende, elsket; gav 200 Rdlr. til en Extraskole i A.; ligeledes (69) 200 Rdlr. til de Fattige i begge Sogne].

KUM II, s. 551, 558 (»Martinus Brysting«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 127, 238; PT 1980 side 166-67, 171, 172 (Slægten Brysting).

11. 18/8 1769 [Skjelskør 29/11 65] Peder Bagges Lakjer*, f. Ringkjøb. 9/10 33; F. Peder Christensen, Kbmd.; M. Johanne Marie Hansdtr. Høgsbro (E. e. Peder Bagges); St. pr. 49; C. 12/7 53, n.; Chinap. 24/11 58, o. 29/12; ~ Lucie Thomine Bortigh, E. e. Jacob Quist, d. Kallundbg. 30/8 38, † 26/8 14; 1 S., 2 D.; [# 6/1 1809; † Petershvile, Annise S., 8/2 20; i sine sildigere Aar blev han baade i Embedsførelse og Væsen mere og mere bizar; han foredrog i Præd., som stundom varede i flere Timer, Kants Philosophie og Ultrarationalismens Lærdomme og messede overmaade lange selvgjorte Collecter, hvorved stundom meget forargelige Optriin fandt Sted i Kirken; oprettede Spinde- og militaire Skoler, som Kronprindsen besøgte; ved Rescr. 9/10 1804 fritoges han for Fattigvæsenets Bestyrelse; hvor godt han uagtet sin Underlighed maa have staaet sig paa høiere Steder, sees af, at han ikke alene fik 600 Rdlr. i Pension, men ogsaa Annise Kirkejord, 40 Tdr. Land, til Eiendom, paa hvilken han byggede Pedershvile; „Hans Foredrag var vanskeligt at beskrive. Orden og Sammenhæng var ikke at tænke paa. En Strøm af Ord og Talemaader, som efter Klangen skulde være philosophiske, fremfører en Strøm af Tanker og Forestillinger om en ny Oplysning og en ny Forbedring, som hvert Øjeblik afbrydes med brændende Forsikkringer om Kjærlighed til Kongehuset og en dyb Ærbødighed for den inderligelskte Biskop, som absolut skal være Reformator, han ville eller ikke. Manden har altid været ligesom halv forrykt i sine Koncepter og i sin Skrivemaade; men af Gemyt er han ikke ond. Nu (1801) er han 68 Aar gammel. Hans Hørelse er slet. Da jeg vilde have ham til at catechisere, snoede han sig derfra og lod, som han ikke forstod mig. Selv var jeg tilfreds dermed, da hans Vidtløftighed er uudstaaelig. Der blev dog svaret, at der var Intet at klage over. Hans dunkle Sprog hindrer ham fra at gjøre Skade ved sine Nyheder“. See Koch, Biskop Balle, S. 193; N. 331; E. 2/92 og S. 2/133; Pg. br. 72; efter Sagnet var Ilden paasat af en Hsmd., som var stevnet, for ikke at have ydet sin Høstdag, og som hængte sig, efter at have forøvet Gjerningen; Petershvile brændte ogsaa, ved hvilken Leilighed den gamle Mand nær var bleven indebrændt].

Kbg. Ringkøbing (1686-1792) opsl. 59 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting, samfrende nr. 16.

12. 8/5 1809 [Herringe-F. 28/4 97, o. 12/7] Laurits (Knudsen) Nielsen*, f. Od. 30/7 67; F. Knud N., Grovsmed; M. Christine Lauritsdtr. Holtum; Smedesvend 30/5 85; St. Roesk. 89; C. 10/7 94, h.; Lærer v. Waisenhuset 95; ~ 10/11 97 Mette Achthonia Pihl, f. 22/11 74, † 14/7 35; F. Christen Achthon P., Færgemd. i Vemmenæs; M. Joh. Bech; 8 S., 8 D.; (see C. U. T. Mielche i Henne-L.); [† 6/11 1849; meget retskaffen, holdt fast ved den orthodoxe Lære og virkede med Iver for Skole- og Fattigvæsenet; men hans ubøielige Characteer og noget frastødende Væsen paadrog ham stundom Miskjendelse og enkelte Beboeres Uvillie; en særdeles flittig og i sin Tid kyndig Ldmd. (S. necrol. Saml. 2/449); han blev kaldet »Smedepræsten«; Monument p. Kgd.].

Kbg. Odense Frue K. (1692-1786) opsl. 272 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4194, 4990; DanKir bd. 2, s. 1360 (se nedenfor).

13. 21/1 1850 [Nykjøb.-S. 27/4 46] Thomas Nicolai Nielsen, f. U. Sundby 5/9 04; F. Jens N., Skllrr.; M. Marie Magdalene Topp; St. Fdbg. 21; C. 12/1 26, l.; c. Adj. Nykjøb. 11/11 26; Adj. ss. 1/9 29; Sp. Deibjerg-H. 28/9 s. A., o. 22/1 30; Meelby 26/7 36; ~ 16/9 30 Laurette Severine Wesenberg, f. Holstebro 10/11 07; F. Kmrd. Carl August Hans W., Stiftslandinsp.; M. Karen Marie de Hofman; 3 S., 1 D.; see Jens C. W. N., o. Cat. Helsing.; [# 16/2 1871; † 14/5 s. A. „Hans stille, bramfri Godgjørenhed hørtes ofte berømmes. At han var ualmindeligt afholdt af sine Menigheder, lagde sig paa smuk Maade for Dagen ved hans Jordefærd“. See Fyens Stiftstid. 71/158; E. S. 2/554].

14. 25/4 1871. Harald Andreas Christian Krog; Pr. i Strø og Holbo HH. 8/1 73; see Dragstrup-S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Ramløse Kirke, s. 1341-1362, Annisse Kirke, s. 1363-1382.