Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

Kjøbenhavn.

No 603. Kongelige Confessionarier eller øverste Hofpræster.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Zwergius: Det Sjellandske Cleresie; M. S. 1-a/52; Tillægget til samme S. 37.
Anm. Da Zwergius anfører Hofpræster, Hofprædikanter og Slotspræster mellem hverandre, uden udtrykkeligt at bemærke, hvad de vare, og da de saavel Danske og Tydske vare Confessionarier, er det høist vanskeligt, at udfinde den rette Følge for den ældre Tid.
———————————

1. 1536. Andreas Jedike; blev vist Sognepræst i Lunden i Ditmarsken.

2. 1543 [Vicarius hos den sidste cath. Biskop i Sl., G. v. Ahlefeldt 37] Dr. th. Nicolaus Kragius, tillige fyrstelig slesvigsk præpositus; Hofpræd. p. Soltenau hos Greven af Høia 26–30; gik 1530 til Minden, for at ordne Kirkevæsenet; Dr. th. 44; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Sidsel Pedersdtr. Randulf; [† c. 1552; W. 1/556; maaskee identisk med Niels Povelsen til Chrbg. Slotsk.].

3. c. 1552 el. 53. Mag. Henricus Martini Buscoducencis el. à Buscoducis el. à Bruchhofen, f. i Herzogenbusch; stud. i Wittenberg; 1 ~ Marie Zuckerranfft, f. c. 32, † Lund 9/8 65; 2 ~ Anna . . . ; [1559 Decanus ved Lunds Domcapitel; † 9/3 76; »M. Henrich, Kongens Prædikant« fik 16/4 55 Livsbrev »paa et Kannikedømme i Roskylde Domkirke, som er ledigt efter Ifuer Lycke. Naar han ikke længere er i Kongens daglige Tjeneste, skal han bo ved Domkirken og gjøre sædvanlig Tjeneste«; »M. Henrick, Kongens Prædikant« fik 19/9 55 Livsbrev »paa et Kannikedømme i Aarhus Domkirke, som er ledigt efter afdøde Bent Bilde«; W. 1/199].

KB bd. 1 (1551-55) s. 381, 396.

4. 1559. [r. Cap. Kolding (59)] Mag. Niels Nielsen Colding, f. Kold. 25; tillige kgl. Bibliothekar til 76; Mag. Kbh. 55; 1 ~ 48 Anna Jacobsdtr., f. Ribe c. 09, † Roesk. 16/9 74; 2 ~ Ribe 30/1 75 Maren Lauritsdtr. Bang, f. Ribe c. 54, † 27/8 78, hun var hans tjenestepige; F. L. B., Bgr. i Ribe; [† 25/8 1578; efter hans Raad blev Communitetet stiftet for 100 fattige Studenter. Efter Lkm. blev han Cannik i Roesk., hvor han døde; W. 1/234; N. 126; Lgst. i Roesk. Dk.; »M. Niels, Kongens Hofprædikant,« fik 16/12 1559 »Livsbrev paa et Vikaric i Aarhus Domkirke, som er ledigt efter Hr. Lauritz Olsen«; 4/4 1560: »Livsbrev for M. Niels, Kongens Hofprædikant, paa Gjæsteriet og al anden Herlighed af Bønderne til det Vikarie i Aarhus Domkirke, som han har i Forlening, uden Afgift«; 22/10 1560: »Tilladelse for M. Niels, Kongens Hofpræst, til at faa det Kannikedømme i Roskiilde Domkirke, som er ledigt efter Dr. Jacob Bording, indtil han kan erholde den Rente i Aarhus Domkirke, som er tilsagt ham«].

F-P s. 31 (»Nicolaus Nicolai Colding«); Hegelund I, s. 17, 99, 102, II s. 13, 64, 65; KB bd. 2 (1556-60) s. 347, 384, 460, bd. 3 (1561-65), s. 43, 44, 151, 155, 173, 228, 241, 550; DanKir bd. 3, s. 2043-44, 2048 (Roskilde domkirke).

5. 1578 [tydsk Hofp. 67] Mag. Christopher Hieronymussen Knoff* el. Knoph, f. Friedland i Preussen; (Morbdr. t. H. A. de Fine i Ødum, t. C. A. de Fine i Marvede og t. F. A. de Fine i Hundslund); St. Wittenberg 57, Bacc. og Mag. Kbh. 1/6 72; Hofpræst hos Enkedronning Dorothea paa Kolding Slot 60; ~ 69 Barbara Johansdtr. Paludan, f. c. 49, † 98; (Faster t. Maren J. P. ~ P. A. de Fine og P. J. Slagelse i Stillinge, t. H. J. Paludan i Ø. og V. Assels og t. Wilhelm J. P. t. Viborg Dk.); F. Dr. J. P., Medicus og Prof. i Lübeck; M. Barbara von der Rhone; 13 B., hvoraf 7 S., 4 D.; see Daniel H. K. t. Roesk. Dk.; Mag. J. Kraft t. Kbh. St. Pet. K.; J. L. Oldorph og C. Stub til Aarh. Frue K.; Hieronymus C. K. i Alsted-F.; J. P. Fanning og H. T. Colding, begge i Bringstrup-S.; Sønnen Frederik (1579 – c. 1622) blev P. i Aasum-S. i Skaane; [1592 Cantor og Canonicus i Roesk.; † som Jubellærer 22/12 (postridie brumæ) 1611; fik 13/2 1564 et Præbende v. Viborg Dk.; „fremtrædende og myndig“ (H. d. Khist. 1/130); W. 1/531; N. 813; T. 157; G. 2/2 59; Eptph. og Lgst. i Roesk. Dk.].

F-P s. 66 (»Christophorus Hieronymi Regiomontanus«); Hegelund I, s. 82, II s. 50; KB bd. 3 (1561-65), s. 384; PT 3:2 (1893), s. 259-261, 1998, s. 8-9; Caw. V, s. 145; DanKir bd. 3, s. 2002-04, 2055 (Roskilde domkirke).

6. 1592 [Anden Hofp. 85] Mag. Niels Lauritsen Arctander (dvs. Nordmand, Nordbagge), f. Quernæs, Trondhj. St., 61; F. L. Nielsen Sp. sst.; M. Magdalene Sigvardsdtr.; St. Trondhj. 78; St. i Marburg 84; 1 ~ 85 Maria Stratmann, f. 68, † 1/6 87 i Barselseng; 1 S.; 2 ~ 3/12 87 Karine Clausdtr. Scavenia, f. 58, † 15, E. e. A. J. Mariager t. Kbh. Nic. K.; (Sstr. t. Laurits C. S. i Taarnby; F. Prof. C. Clausen S.; M. Kirstine . . . ); 3 D.; see Henrik N. A. i Selde-Aa.; J. J. Holm i Nykjøbing-L.-E.; [1595 Biskop i Viborg, o. 17/8; † 1/11 1616; roses for sin Virksomhed i Kirke og Skole (hist. Aarbgr. 3/158); W. 1/33; N. 18].

Helk I, s. 153 (»Nicolaus Laurentius N.«); Hegelund I, s. 273, II s. 171; EM bd. 1, s. 143-149.

7. 1595 [Anden Hofp. 92] Mag. Poul Andersen Medelbye; [1597 Biskop paa Gulland (Gotland) og Sp. i Visby; afsat 99; 1605 Odense Frue K.; see der].

8. 1597 [r. Cap. Kbh. Hel. G. K. 90] Mag. Anders Bendsen Dallin el. Dalin el. Dal; St. i Kbh. (77), i Wittenberg 80; Sp. Eltang-V. 83; Kolding 86; Mag. Kbh. 15/5 91; ~ Anna Pedersdtr.; [1601 Biskop i Opslo, o. 29/4; † 18/4 07; i Eltang vilde Sognemændene ikke have ham, fordi han ikke vilde gifte sig med Formandens Enke; W. 1/244; N. 132].

F-P s. 79 (»Andreas Benedictus Dalinus«); Helk I, s. 198; Hegelund I s. 174, 220, 362, 475, II s. 108; KS 3:2 (1877-80), s. 210; H. P. Berthelsen: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne. Kolding 1955, s. 20-21.

9. 1602 [Kbh. Frue. K., k. 10/11 98, o. 22/11, tillige Pr.] Mag. Christian Jensen Guldager, f. Jydld. c. 60; ~ Roesk. 1/9 05 Birgitte Lauritsdtr., f. Assens c. 51, † 21/3 22, E. e. Dr. th. N. Hemmingsen, tidligere t. Kbh. Hel. G. K.; [4/3 1608 Cannik i Roesk.; # Hofp. 6/4 09; † 17/5 22; Lgst. i Roesk. Dk.].

Hegelund I, s. 315, 445, II s. 191, 251; DanKir bd. 3, s. 2064-66 (Roskilde domkirke).

10. 1607 [r. Cap. Kold. o.s.v. 91] Mag. Anders Mikkelsen Colding, f. Kold. 60; Mag. Kbh. 10/1 08; ~ Bodil Andersdtr. Buch, som overlevede ham; 1 S., 2 D.; [o. 24/1 1608 Biskop i Bergen; † 4/8 15; roses for Flid, Nidkjærhed og Gudsfrygt; efter Hattings Bergens Præstehistorie havde han ikke Bestalling som Hofpræst, men prædikede for Kongen, naar denne var i Kold.; W. 1/186; N. 102].

F-P s. 234 (»Andreas Michaelis Coldingius«); Lampe I, s. 7; EM bd. 2, s. 273.

11. 1608. Mag. Anders el. Andreas Christensen Arreboe, var Slotsp. t. Frederiksborg, men, da Kong Christ. IV. sædvanligt opholdt sig der, var han vist tillige Confessionarius; [1616 Kbh. Nicolai K.; see Vordingbg.-K.].

12. 1616 [P. t. Christianborg Slotsk. 1/10 15] Dr. th. Hans Michelsen, f. Od. 1/1 78; (Bdr. t. Karen ~ H. Simonsen i Barløse); F. M. Pedersen, Handelsmd.; M. Karen Hansdtr.; St. Od. 01; (Rtr. Nybg. 02); udenlands 03; Mag. 8/11 08; Rtr. Od. s. A.1); Huuscapellan hos Fru Ellen Marsvin t. Lundegd. 13; Sp. Assens-Kj., o. 22/1 15; Pr. 21/4 s. A.; som Slotsp. tillige Prof. i Græsk; Dr. th. 27/4 16; ~ 19/1 17 Cathrine Henriksdtr., f. Hamburg 82, b. Od. St. Knuds K. 20/4 55; 3 S., 1 D.; see Mikkel Hansen i N. Broby; H. Hansen i Skamby; [1616 Biskop over Fyens Stift; † uformodentligt 25/3 51; hans Samtidige vare enige i, at tillægge ham herlige Aandsgaver, sjelden Dygtighed og Retsindighed. Revsede som Biskop med egen Haand Skolernes Lærere for begangne Forseelser. „Campanistam Faabg. ferula excepi, quod, ebrius scholam ingressus, importunum se gesserat“(1) (diarium 23/8 1633). „Jac. Joh. Falstrium verberibus excepi ob ebrietatem“(2) (ibid. 25/2 37). Var rig (30,000 Rdlr.); gav 100 Rd. til Fattige i Od.; legerede ogsaa 1000 Rdlr., hvoraf Renten skal nydes af tre fattige Studenter fra Od. Sk.; Eptph., Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.; W. 2/51; N. 390].
    1) Efter en anden Beretning tiltraadte han Rectoratet i Nybg. 08, men blev s. A. Rtr. i Od.

FS nr. 74 (»Johannes Michaelis«); KS 5:3 (1905-07), s. 710; DanKir bd. 9, s. 767-70, 806-07, 894-95 (Odense S. Knuds Kirke).

13. 1616 [Kbh. Nic. K. 14] Dr. th. Mads Jensen Middelfart (Medelfard), f. Middelfart 25/4 79; (Bdr. t. Rasmus J. M. i Vindinge); F. Skomager; St. 02; Mag. Kbh. 10; Rtr. Svendborg 03; r. Cap. Svendbg. Nic. K. 04–07; udenlands 07; Sp. Veile-H. •/1 11; Pr. 12; Od. Graabr. (Albani) K. 13; 1 ~ Inger Hansdtr. Leth, † 14/4 16; F. Bgmstr. i Od. ; 2 S., 1 D.; 2 ~ 2/11 17 Margrethe Torlofsdtr., † 26/1 19; F. Torlof Knudsen; 1 S.; 3 ~ Mette Michelsdtr. Wibe; F. Bgmstr. i Kbh.; M. Anna Simonsdtr. Suurbeck; 5 S., 3 D.; [1620 Biskop i Lund; s. A. Dr. th.; † 14/5 38; stod i stor Anseelse for sin Veltalenhed, hvorom der haves et Vidnesbyrd i Sigvard Grubbes curriculum vitæ, hvor det berettes, at, da Cantsler Friis havde hørt M. tale ved Bgmstr. Albertsens Begravelse, udbrød han til G.: „hic concionator recte et merito nominari potest orator danicus“ (cfr. Brask: Vemmetoftes Hist. 1/161 Anm. 2). Som Biskop tilstødte ham den Ubehagelighed, at blive overfalden og mishandlet i sit Huus af en skaansk Adelmand, Holger Rosenkrants til Glimminge. Han reiste lige til Kongen, for at beklage sig. Herredagen idømte Voldsmanden en Mulct, som antages at være den Sum af 3000 Speciesdaler, hvormed Kong Christ. IV. 1630 grundede Frederiksborg Skole; Eptph. over 1. Hustru i Herlev K.; Eptph. i Lund Dk.; W. 1/492 og 3/383 (W. kalder ham sin Farfaders Morfader); N. 389; see Hist. Aarbgr. 3/113].

F-P s. 189 (»Matthias Joannis Medelfardensis«); Hegelund I s. 559, 626; II s. 323; W. Lassen: Wibe og Lund, Christiania 1901, s. X-XI, 1-4; Perlestikker s. 336-337; DanKir bd. 2, s. 1955-56 (N. Herlev Kirke).

14. 1620 [Kbh. Hel. G. K. 4/5 17] Dr. th. Peder Clausen Sture af Hygum; St. i Rostock 02, i Kbh. (04), i Giessen 10, Frankfurt a. M. s. A, Heidelberg 11, Strasbourg 13; Veile-H. 12/8 13; Mag. Kbh. 11/5 15; Dr. th. 20/7 20; [† 1624 i sin største Flor og favreste Alder].

F-P s. 209 (»Petrus Sturius Hugom«); KUM I, s. 19, 45 (»Dn. Petrus Sturejus, pastor Veilensium«); Hegelund I s. 572, 575, 594, 613, II s. 289, 303; Helk I, s. 392; Achelis I, nr. 1241; KS 4:5 (1897-99), s. 20.

15. 12/2 1624 [Slotsp. p. Frederiksborg 1/5 22, o. 8/5] Mag. Morten Madsen, f. Kbh. 94; F. M. Nicolaisen d.e., Bager og Kæmner; M. Apollone Hansdtr.; St. Kbh. 13, Bacc. 16; St. i Wittenberg 17, i Leiden 20, Amsterdam 21; Mag. Kbh. 9/5 21; Rtr. Sorø s. A.; ~ Kirsten Johansdtr., † 72; 2 S., 3 D.; see C. N. Bonde t. Aarh. Dk.; F. N. Grænou i Hasle-S.-L.; T. Pedersen t. Rand. St. Mortens K.; [1627 Biskop i Aarhuus; Dr. th. 22/10 34; † 17/10 43; om Erik Grubbes løgnagtige og skammelige Beskyldninger mod hans Familie see G. 2/2 333; Begr. og Kisteplade i Aarh. Dk.; W. 2/25; N. 368; Hist. Aarbgr. 3/179].

KUM I, s. 12, 50 (»Martinus Matthiæ Hafniensis«); Helk I, s. 308; KS 2:3 (1864-66), s. 152; 3:2 (1877-80), s. 318 (Præster ved Frederiksborg Slotskirke); PT 8:6 (1927), s. 187; DanKir bd. 16, s. 897 (Århus Domk.).

16. k. 24/1 1627 [Veile-H., o. 25/1 24] Mag. Christen Jensen; [1629 Prof. th.; 30 igjen Hofpræst; see Nr. 18].

17. (1629) [Rtr. Tønder 19] Mag. Johan Nicolai Nisamus el. Neukirchen, f. Gartz i Pommern; Mag. i Rostock 19; 1 ~ Maria Beyer, † 18/10 30; F. Bgmstr. i Tønder; 2 ~ 28/5 32 Marie Margrete Held, E. e. Tede Voss, kbmd. i Meldorf; 3 ~ Elisabeth Sievers; 4 ~ 4/9 55 Abelone Henriksdtr. Thomsen; F. Kirchspielvogt i Marne; [c. 1630 Sp. i Mark i Ditmarsken; maaskee Reisepræst under Kong Chr. IVdes Fraværelse i Trediveaarskrigen; W. 2/123].

18. 1630 [Prof. th. 29] Dr. th. Christen Jensen (Weyle), f. Kbh. 24/1 96; F. J. Christensen; M. Anna Christensdtr.; St. Sorø 15, Bacc. 16; udenlands 16–20; Mag. Kbh. 14/5 21; Crtr. Od. 10/7 s. A.; Rtr. ss. 11/12 22; Prof. v. Gymnasiet ss. •/1 23; Sp. Veile-H., o. 25/1 24; Hofp., k. 24/1 27; Dr. th. 28/9 30; ~ 24 F. E. i Veile-H.: Else Hansdtr. Riber el. Svane; 1 S., 2 D.; 3 ~ H. M. Huusvig t. Frederiksborg-H.-H.; see L. C. Weyle t. Od. St. Knuds K.; H. C. Mule i Nyborg; [† Hillerød 10/1 1635; Lgst. i Kbhs. Frue K.; W. 1/491; N. 289].

KUM I, s. 18, 24, 50 (»Christiernus Iohannis/Ioannis Hafniensis«); SB s. 129; DanKir bd. 1-1, s. 88 (Kbh. Vor Frue Kirke).

19. o. 3/5 1635 [Prof. physices 33] Dr. th. Peder Pedersen Winstrup af Kbh. Hel. G. K., f. 30/4 05; St. Sorø 23; udenlands 25–33: i Wittenberg, Rostock og Leipzig 25, Jena 30; Mag. Kbh. 28/5 33; Dr. th. 6/10 36; 1 ~ 20/7 34 Anna Marie Ernstdtr. v. Baden, f. 15, † 59; F. E. Ernstsen B., Bgmstr. i Hors.; M. Anna Hansdtr. Riber el. Svane, Sstr. t. Biskoppen; 2 ~ Bosarp 21/11 59 Dorothea Bendixdtr. v. Anderson, † Bækmark, Flynder S., 01; F. B. v. A. i Lindholm; M. Anna Rantzau; B.; (see N. E. Randulf t. Kbh. Hel. G. K.); Biskop H. Wandal i Kbh. var hans Svigersøn; [1638 Biskop i Skaane; viste sig i det svenske Herredømme meget hengiven; derfor adlet under Navnet Himmelstjerne; 68 Procantsler ved den nye Universitet i Lund, hvis Oprettelse han siges, at have tilraadet Kong Carl XI.; † Lund 28/12 1679; Man tillægger ham et verdsligt Sind tilligemed en ærgjerrig og stolt Characteer; W. 2/602; N. 666; hist. Aarbgr. 3/115].

KUM I, s. 60, 116, 135 (»Petrus Petri Winstrupius«); Helk I, s. 428; SB s. 140; PT 8:6 (1927), s. 192.

20. 4/7 1638, o. 10/8 [Prof. eloquentiæ 30] Dr. th. Jacob Madsen (Mathiesen), f. Aarh. 17/10 02; F. Dr. med M. J. af Ribe Dk., Kong Christ IVdes Livlæge og Cannik i Aarh. Domcapitel; M. Ingeborg Jensdtr. Gødesen; St. Aarh. 21; udenlands 24–30: Wittenberg 24, Rostock 25, Leiden 26, Oxford 29, Cambridge s. A.; Mag. Kbh. 24/5 31; Dr. th. 40; ~ 32 Anna Casparsdtr. Bartholin; F. Dr. th. & med. C. Berthelsen B., Prof i Kbh.; M. Anna Thomasdtr. Finke; 3 Sønner med Navnet Jacobæus, alle Doctorer og Professorer ved Kbhs. Universitet; 2 D.; [1645 Biskop i Aarh.; † 3/6 60; hans sjeldne Lærdom og Dygtighed var almindeligt erkjendt, hvorfor ogsaa Sjællands Bispestol blev ham tilbuden efter H. Resens Død.; Portrait og Eptph. i Aarhus Domk.; W. 2/23; N. 379].

KUM I, s. 51, 106 (»Iacobus Matthias Arhusius«); Helk I, s. 310; PT 3:5 (1896) s. 136, 8:6 (1927), s. 194; EM V, s. 339-340; DanKir bd. 16, s. 598, 708-10 (Århus Domk.).

21. 1645 [Kbh. Frue K. 42] Mag. Ole Jensen Wind af K. Hyllinge-L., f. 90; St. Roesk. 09, Bacc. 11; Kammertjener hos Prinds Christian . . .; Mag. Kbh. 17; Rtr. Slangerup s. A.; Crtr. Roesk. 19; udenlands 20–25; Rtr. Kbh. 25; Sp. Kbh. Hel. G. K. s. A., o. 3/8; 1 ~ 27 Anna Pedersdtr. Winstrup af Kbh. Hel. G. K. (F. tilsidst Biskop i Sjælld.), f. 01, † 35; 3 D.; 2 ~ 41 Sidsel Pedersdtr.; F. P. Andersen, Bgmstr. i Kbh.; M. Anna Balthasarsdtr.; [† 18/8 1646; holdt som Præst ved Frue K. den bekjendte Præd., hvori han revsede nogle Feil, som gik isvang ved Hoffet. Kongen lod ham kalde og befalede ham, at holde den samme Præd. for sig paa Slottet; kort efter forlangte Kongen ham til Hofpræst, uden at tage hans Undskyldninger („at han ei forstod sig paa Hofcomplimenter – bar Calot, og ikke kunde lade være at tale Sandhed“) for gyldige; W. 2/583; N. 665].

F-P s. 251 (»Olaus Johannis Windius«); KUM I, s. 3 (»Olaus Vind«); PT 8:6 (1927), s. 188.

22. 15/2 1647 [Rudkjøb.-S. 18/3 30, o. Svendbg. Nic. K. 19/3] Dr. th. Laurits Jacobsen Hindsholm af Viby, f. 00; St. Od. 21; Pr. Langeland 16/7 30; 1 ~ Rudkjøb. 19/9 30 F. E. i Rudkjøb.: Abigael Christiansdtr., 8/5 † 36; 1 D.; 2 ~ Od. 22/9 39 Anna Jørgensdtr. Mule, f. c. 20, † 25/11 77; F. J. Hansen M., Bgmstr. i Od.; M. Barbara Mogensdtr. Rosenvinge; 1 D.; (see R. H. Lundt i Halsted-A.); [29/6 1651 Biskop over Fyens Stift; Dr. th. 53; † 30/8 63; var hos Kong Chr. IV. i hans Dødsstund; som Sp. i Rudkjøb. fik han 32 Landtingets Dom for, at et omtvistet Stykke Jord til høre Præsteembedet, og det stadfæstedes af Rettertinget 22/6 33; Lgst. og Begr. i Od. S. Knuds K.; W. 1/442; N. 253].

KUM I, s. 53 (»Laurentius Iacobj Chartemundanus/Hindzholm«); KS 4:2 (1891-93), s. 641-656 (selvbiografi); 6:3 (1939-41), s. 166 (Rettertinget); DanKir bd. 9, s. 810, 826, 879-80 (Od. S. Knuds kirke); KS 6:3 (1939-41), s. 166 (Rettertinget).

23. 1651 [Herlufsholm 40] Dr. th. Johan Dideriksen Bartsker (Smagebier), f. Kbh. 11; F. D. Johansen B., Kbmd. og Rdmd.; M. Lene (Helen) Helmersdtr. Rhode; St. Slag. 28; St. i Leiden 32; Rtr. Hlh. 35; Mag. Kbh. 16/5 37; Dr. th. 53; ~ (45) Anna Poulsdtr. Winding (Colding) af Herlufsholm; see Didrik J. B. i Faxe; C. C. Clementin og C. H. Schade i Sæby-H.; [•/11 1659 Biskop over Viborg Stift; † •/3 61; tildrog sig Opmærksomhed ved sin Prædikekunst efter den paa hans Tid saa meget yndede allegoriske Methode; see hist. Aarbgr. 3/160; W. 1/86; N. 1/43].

KUM I, s. 93, 140 (»Iohannes Theodorici Hafniensis«); Helk I, s. 162; KS 2:1 (1857-59), s. 504, 29 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 75; DBL.

24. 1660 [Hornslet, o. 30/7 50] Erik Mogensen Grave, f. Lund 26/9 24; (Bdr. t. Mogens M. G. i Veierslev-A.-T. og t. Clara M. G. ~ C. J. Hirtznach i Astrup-T.-H.); F. Mag. M. Didriksen G., Cannik og Lect. i Theol., Prof. i Lund; M. Anna Eriksdtr. af Kbh. Hofp.; St. Lund 43, Bacc. 48; Hør. ss. (48); Rtr. Helsingbg.; ~ 51 F. E. i Hornslet: Anna Henriksdtr. Sandersen, † 3/4 87; F. H. S., Rdmd. i Holbæk; M. Elisabeth Hansdtr.; 2 S., 1 D.; see Christian E. G. i Hinge-V.; [1664 Biskop over Aarhuus Stift; 68 Dr. th. per bullam; 80 Jstrd.; † 22/2 91; besad sjeldne Gaver; men viste sig intolerant mod de franske Reformeerte, hvis Optagelse i Landet han fraraadede; Eptph. i Aarh. Domk.; W. 3/367].

KUM I, s. 178, 213 (»Ericus Magni Gravius«); KUH bd. 3, s. 740-41; P-Aarh. f. 14a, opsl. 16; E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 102; EE 3, s. 264-265; DanKir bd. 16, s. 727-29 (Århus Domk.).

25. 1664 [P. t. Christiansborg Slot 60] Mag. Mathias Nielsen Foss, f. Lund 12/10 27; F. Dr. med. N. F., Provincialmed. og Cannik; M. Karen Mathiasdtr.; St. Sorø 44, Bacc. 46; C. 47; Hør. Lund 48; udenlands 50–53; Rtr. Lund og Sp. Fjelie 54; Mag. 55; 1 ~ 24/8 56 Bodil Hansdtr. Brochmand, f. 19/5 24, † 16/12 70, E. e. Prof. Hans Lauritsen i Roesk.; F. Dr. og Prof. th. H. Rasmussen B.; M. Drude Thomasdtr. Finke; 6 B.; 2 ~ Aalbg. 23/2 75 Margrethe Axelsdtr. Aand, f. 26, † 84, E. e. Mag. B. Hansen i Hammer-H.-S.-A.; F. A. Christensen A., Ridefoged p. Dronningborg; M. Karen Nielsdtr.; see Niels M. F. i Sorø; Hans M. F. i Simested-H.-H.; (H. C. de Hemmer i Lyngby-A.; M. F. C. de Hemmer i Skagen; T. P. Rosenstand i Sverborg; J. O. Wang i Flade-G.; P. H. Goische i Vestervig-A.); [1665 Prof. i Theologie; 72 Biskop i Aalbg.; 75 Dr. th.; † Aalbg. 8/7 83. Berømt for sin sjeldne Veltalenhed og for den Iver, med hvilken han varetog alle sit Embedes Pligter. Han blev beskyldt for, at have behandlet Statssager paa Prædikestolen, hvormed udentvivl var meent, at han havde yttret Utilfredshed med Enevoldsmagten; men denne Beskyldning viste sig fuldkommen ugrundet. Han afgav skriftligt den ydmygeligste Erklæring, hvori han forsikkrede, at han skulde holde sig for Jordens uværdigste Byrde, om han vidste nogen Undersaat at drage et underdanigere og bedre Hjerte mod Majestæten og det kongelige Arvehuses Velstand, end han drog; see H. d. Khist. 1/411; W. 1/317].

KUM I, s. 187, 199 (»Christiernus Nicolai Fossius«); SB s. 166; Sixhøj nr. 201 (enkens forældre); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 336; Ribe byfoged nr. 954.

26. 11/12 1665 [Kbh. Holmens K. 9/1 64] Mag. Torkild Thuesen (Tullius); f. Jydld.; St. Helsing. 45; Mag. Kbh. 13/5 51; p. Cap. t. Frue K. i Kbh. el. Lund 15/6 53; Sp. Frue K. i Helsingborg 54; Pr. 64; ~ Kbh. Frue K. 24/7 53 Kirsten Laugesdtr., E. e. Tolder Peder Halse i Skeen; 2 B.; see J. E. v. Baden i Holbæk-M.; [† 24/12 1667. Lærd og veltalende. Var udseet til Biskop i Aalborg. Kongen maatte betale hans Begravelse. Arvingerne dømtes til, at betale 6,496 Rdlr. til Frederiksborg Skole (el. vel rettere, at betale Renterne af denne Capital, for hvis Renter han i 1666 og 67 ingen Rede hafde aflagt; see Dahl: Hist. Efterretninger om Frederiksborg Sk. 2/7). Han angives undertiden, at have været Præst i Helsingør; men det er vist urigtigt; W. 2/522 og 3/821; N. 614; hans Navn paa bagsiden af Altertavlen i Holmens K.].

KUM I, s. 192 (»Torchillus Tullij Coagianus«); Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 24, opsl. 48; PT 1:4 (1883), s. 242; 6:3 (1912), s. 38; 7:3 (1918), s. 165; DanKir bd. 1-2, s. 78-79 (Holmens kirke).

27. 20/4 1668 [Ringe-H., o. 3/9 56] Dr. th. Hans Sørensen Leth af Vegerslev-V., f. 8/2 25; St. Kbh. 45; Mag. i Sorø 53; Hør. Sorø . . .; Rtr. ss. 22/9 52; Dr. th. 75; Cons.-Rd. 85; 1 ~ c. 57 F. E. i Ringe-H.: Anna Christoffersdtr. Hemming (Henning), f. Assens 11/2 29, † Kbh. 11/6 70; F. C. Henningsen, Kbmd.; M. Margrethe Nielsdtr.(?) (2 ~ Enevold Poulsen, Bgmstr. i Ass.); 9 B.; 2 ~ Kbh. 20/4 75 Anna Jacobsdtr., b. Kbh. 30/9 11, E. e. Frederik Frederiksen Colding, Ridefoged i Kbhs. Amt (Forældre t. Kirsten F. C. ~ J. N. How i Lynge-U.); (Sstr. t. Ellen J. ~ E. E. Fleischer t. Kbh. Hel. G. K.); F. J. Andersen Riber, islandsk Kbmd. og Rdmd. i Kbh.; M. Martha (Maren) Pedersdtr.; 1 D.; see J. N. How i Lynge-U.; Jørgen H. L. i St. Hedinge; Falk H. L. i Sengeløse; [† 23/3 1688; blev syg midt under sin Prædiken og sluttede den med de Ord: „Velsignet være Kirken – Kongen – Fædrelandet“; en fortræffelig og høitbetroet Mand; led i Ringe meget i Krigens Tid; W. 1/603; 1. Hustrus Kisteplade i Trinitatis K.].

KUM II, s. 189 (»Iohannes Severini Leth Cimber«); KS 5:3 (1905-07), s. 716; SL II, s. 297, 312; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 62 (2. hustru); DBL; DanKir bd. 1-2, s. 348 (Trinitatis kirke).

28. 8/12 1688 [Steenstrup-L. 15/5 75, o. 11/8] Dr. th. Peder Jespersen (Rickert), f. Helgeland 9/11 47; F. J. Hansen, Fgd. i Norge (Bdr. t. R. Hansen i Herridslev-B.); M. Margrethe Pedersdtr. Falck; St. Trondhj. 65; C. 68; udenlands 69–72; Pr. 79; Dr. th. per bullam 89; ~ 23/10 78 Bodil Madsdtr. Friis, f. Svendborg 5/10 41, † 15/3 26, E. e. Poul Rasmussen Boesen, Rdmd. i Svendbg., Forældre t. Ellen P. B. ~ H. G. Hjort i Steenstrup-L.; (Sstr. t. L. M. Friis t. Svendborg Frue K.); F. M. Lucassen F., Rdmd.; M. Ellen Pedersdtr.; u. B.; [† 3/11 1714; djærv og ærlig; W. 1/499; N. 292; han og Hustru Forærede 93 Alterklæde og Alterdug og 02 Messeskjorte til Svendbg. Nic. K.; Eptph. i Holmens K.; hans og Hustrus Kisteplader ss.].

KUM I, s. 331 (»Petrus Caspari Hagiolandus«); PT 2:4 (1889), s. 261-62 (kisteindskrift), 16:6 (1978), s. 173; NST I (1928), s. 60, 69-71; DanKir bd. 1-2, s. 149-150, 170-71, 201 (Holmens kirke), bd. 10, s. 172, 174, 185 (Svendbg. Skt. Nikolaj kirke).

29. 23/3 1715 [Kbh. Trin. K. 15/12 03**] Mag. Christen Sørensen Lemvig af Borup-K., f. 14/7 72; St. Kjøge 90; C. 19/5 93; udenlands; Mag. 98; ~ 1/3 07 Elisabeth Mule Albertsdtr. With af Kbh. Trin. K., f. 8/6 90, † 12/5 58; 4 S.; see Søren C. L. t. Kbhs. danske Garn.; Albert C. L. i Ørsted-D.; hun 2 ~ •/7 31 Cpt., siden Vice-Admiral, Vilh. Lemvig; [† 15/10 1724; gav 400 Rdlr. til gudeligt brug i Steenstrup].

KUM II, s. 177 (»Christiernus Sev. Lemvig«).

30. 26/2 1725 [Biskop i Viborg 20] Mag. Søren Jacobsen Lintrup af Lintrup-H., f. 75; St. Kold. 86; Alumnus p. Borchs Coll. 11/2 93 – 11/6 96; Mag. Kbh. 19/5 96; Rtr. Bergen 96; Pr. p. Regentsen 04; Titel af Prof. th. designatus . . . ; Prof. eloquentiæ 07; Prof. th. 16; ~ Marie Nielsdtr. Randulf af Kbh. Hel. G. K. (F. blev biskop i Bergen); see H. J. Buch t. Roesk. Dk.; (Lorents L. i Seden-Aa.); [# 1730 kort efter Kong. Chr. VItes Thronbestigelse; † som Prof. i Theol. 13/3 37; berømt ogsaa i Udlandet for sin ualmindelige theol. Lærdom. Som Biskop arbeidede han med Iver paa, at forbedre Geistlighedens fordærvede Sæder, men maatte i den Anledning døie adskillige Ubehageligheder. Meget yndet af Dronning Anna Sophie; N. 347].

KUM II, s. 148 (»Severinus Iacobi Lintrupius«), 216 (»Severinus Lintrupius, designatus Professor in Universitate Hafn. et sch. Bergensis rector«); Achelis I, nr. 3641; Borchs K. nr. 22.

31. 19/1 1731 [Gjerlev-D. 2/5 21] Johan Christiansen Frauen el. Frawen, f. i Trondhj. 31/5 88; (Bdr. t. Peter L. C. F. i Dronninglund og Farbdr. t. Marie Elisabeth F. ~ P. H. Egede t. Kbh. Vartov); F. C. F., f. i Tydskl., Chir., Læge i Trondhj.; M. Elisabeth Marie Dalhuus; St. Trondhj. 06, Bacc. 07; Hør. Trondhj.; udenlands; ~ Jægerspris 21/7 22 F. E. i Gjerlev: Anna Juul, f. c. 72, † Kbh. Holmens S. 28/9 44; u. B.; [forbudt at prædike, efter nogle Stormpræd. mod Pietisterne, 17/12 1733; fik 1000 Rd. i Pension; † Kbh. 20/12 36. „Var en Pendulus af Bogstaven; derfor udvirkede han just det ved Academ., at alle Demis-Prækener skulde efterdags skrives ord for ord, og vises Censori forud“ (see D. S. 4/88); Eptph. i Holmens K.].

KUM II, s. 308, 319 (»Iohan. Christiani Fraunius/Frawenius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 132; Kbg. Kbh. Holmens K. (1730-44 D) opsl. 59 (enkens begr.); DanKir bd. 1-2, s. 152 (Holmens kirke).

32. 1733 [t. Hofp. 15/10 28] Johan Bartholomæus Christophersen Bluhme, f. Tønder 1/11 81; (Bdr. t. A. C. B. ~ C. Overbeck i Brede); F. C. B., Rtr.; M. Catharine Thomsen; St. pr. t. Rostock 00; St. i Kbh. 02; Kiel 03; Præst i Bohren 07; P. t. Marie K. i Rendsborg 28; Medlem af General-Kirkeinspectoratet 37; ~ 1/12 07 Ida Amalie Georgsdtr. Jønsz, † 12/5 60; F. Præst i Bohren; see Christopher J. B. her; H. A. Burchardus i Sønderborg; D. Chemnitz i Sønderborg; G. E. Friederici, Præd. p. Augustenborg; [† 26/10 1753; Eptph. i Kbh. Petri K.; W. 1/125; N. 174].

Achelis I, nr. 4158; KUM II, s. 281 (»Iohannes Bartholomæus Blume«); Arends I, s. 57-58: W. II. 104; J. 1183; Lüb. 447; Zwerg. 800–09; Rost. Matr.; Worm. I. 125; N. 73; Ehrencr.-M. I. 471; Intelligenzbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 18; Michl. Rendsb. 6; K.-S. 3 R. II. 571–76, V. 641–46; Ostang. Pr.-K. 22; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir, bd. 1-1, s. 399 (Kbh. Sankt Petri Kirke).

33. 1754 [Anden Hofp. 11/8 52] Frederik Pedersen Quist af Hjørlunde, f. 26/5 14; St. Fdbg. 32, Bacc. 34; C. 11/5 39, l.; Cat. Kbh. Frue K. 9/6 41; p. Cap. v. Waisenhuset 30/3 42, o. 6/6; Sp. Rorup-G. 29/1 45; Slotsp. p. Christiansborg 15/3 48; ~ Charlotte Amalie Gundelach; F. Amtsforv. i Vordingbg.; [# 1766; † 78; N. 474].

KUM II, s. 538, 550 (»Fridericus Qvist«, 20 år gl.).

34. Vist 11/4 1766. Ludvig Johansen Harboe, tillige Biskop over Sjællands Stift, af Broager, f. 13/8 el. 16/8 90; St. pr. t. Rostock og Wittenberg, Jena, Helmstädt og Kiel; C. i Lyksborg 13/2 32; Cap. i Citadellet Frederikshavn 14/7 38, o. 23/7; Sp. ss. 9/1 39; Generalvisitator p. Island 41 (i 4 Aar); Biskop i Trondhj. 24/6 43 (tiltraadte Embedet 46); adjungeret Biskop over Sjællands Stift 48; virkelig Biskop ss. 57; Rang med Cons.-Rd. 69; ~ 11/9 48 Frederikke Lovise Pedersdtr. Hersleb af Christiansbg. Slotsk., f. Hillerød 20, † 80 el. 81; F. Mag. P. Christophersen H., senest Biskop over Sjællands Stift; M. Bolette Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L.; 5 B.; see N. E. Balle i Kjetterup-G.; (Frederik C. Chr. H. i Dybe-R.); [† 15/6 1783; hans Virksomhed hæderlig; havde store Fortjenester som Generalkirkeinsp. p. Isld.; vandt Alle ved sin forekommende Venlighed; var klog, velvillig, stille, tilbageholdende (H. d. Khist. 2/251); Portrait i Roesk. Dk.; W. 1/397; N. 225].

DanKir bd. 3, s. 1741-42 (Roskilde domkirke).

35. 3/4 1778 [Første tydske Hofp. 2/3 54] Mag. Christopher Johansen Bluhme, en Søn af Nr. 32, f. i Bohren 29/8 08; St. i Jena 27; St. i Kbh. 31; Mag. 32; Sp. Eskris i Sl. 34; Archidiaconus i Tønder 38; Sp. Helsing. St. Mariæ K. o.s.v. 18/3 40; Anden tydske Hofp. 5/2 51; 1 ~ 36 Magdalene Cathrine Ægidius, vist af Bylderup, f. 9/5 12, b. 5/5 39; 2 ~ 18/1 41 Johanne Vitusdtr. Bering, † 13/2 94, E. e. C. F. J. Nyholm i Faxe; F. Cmcrd. V. B. Mathiesen; M. Inger Margrethe Hiort; 2 S., 1 D.; [† 23/4 1782; Portrait i Helsingør St. Marie K.; W. 1/128].

Achelis I, nr. 5143; Arends I, s. 57: W. II. 105; J. 373. 1038; Zwerg. 854 ff.; Worm. I. 124, III. 93; Ehrencr.-M. I. 470; Carstens: Die Stadt Tondern. 133; Gen. & biogr. Arch. 447; Ostang. Pr.-K. 25; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); HEB s. 88; PT 14:6 (1965), s. 130; G. J. Nyholm: Familien Nyholm, Kbh. 1983, s. 22; DanKir bd. 2, s. 431, 439 (Helsingør S. Mariæ Kirke).

36. 4/9 1782 [Hofpræd. 3/4 78] Dr. th. Christian Hansen Bastholm, f. Kbh. 2/11 40; F. Kgrd. H. B., Divisions-Kvarteermstr.; M. Clara Jensdtr. Hosum; St. Kbh. 59, Bacc. 61; C. 15/9 61, l.; Mag. Kbh. 27/9 68; Præst i Smyrna 2/10 67, o. 9/10, – 71; P. t. Citadellet Frederikshavn 23/4 72; Dr. th. 1/11 74; (P. t. Christ. K. i Rendsborg 77); Helsing. St. Olai K. 20/8 77; 1 ~ 15/7 72 Ingeborg Foss Pedersdtr. Rosenstand-Goiske af Vibg. Dk., † 16/12 77; 2 S., 1 D.; 2 ~ 6/3 89 Kirstine Margrethe Rothe, f. p. Tybjerggd. 3/1 65, † Kbh. 18/12 29; F. Etrd. Thyge Jesper R.; M. Karen Bjørn; u. B.; see Hans B. t. Slag. St. Pet. K.; (Fr. Oldenburg i Idestrup; T. V. Oldenburg i Sorterup-O.); [# 7/2 1800; R.* 28/1 09; † Kbh. 25/1 19. Meget berømt som Taler. „En fiin og klog Verdensmand. Han kunde i grundig Lærdom langtfra maale sig med Biskop Balle; men han besad udbredt Læsning i sin Tids franske og tydske Literatur, hvorved han havde uddannet sit medfødte Talent for en let og smagfuld Behandling af videnskabelige Emner“ (H. d. Khist. 2/212); W. 3/57; N. 44; E. 1/76 og S. 1/82].

KUM III, s. 188, 219, 285 (»Christianus Bastholm«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 141.

37. 7/3 1800, tillige Hofp., Dr. th. Nicolai Edinger Balle, tillige Biskop over Sjællands Stift; see Kjetterup-G.

38. 22/11 1816 [Hofp. 2/3 10; tillige Slotsp. fra 12/7 05] Michael Frederik Liebenberg, f. Kbh. 3/4 67; F. Joachim Frederik L., Bundtmager; M. Maren Grønvold; St. pr. 83; C. 18/1 92, l.; P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 21/2 94, o. 21/3; tillige Overlærer v. Metropsk. 97; Frederiksberg-H. 15/2 99; tillige P. t. Christiansborg Slot 12/4 05; Ordens Biskoppens Vicarius 28/6 08; R.* 10/8 s. A.; D.-M. 16/5 24; C.* 25/5 26; Meddirect. af Bibelselskabet 19; Vice-Præsident i samme 26; 1 ~ Kbh. 9/4 94 Sophie Charlotte Güttich, E. e. Nic. Quistgaard, Institutbest.; d. p. Chrhvn. 20/1 50, † Frederiksberg 24/1 02; F. Raspemstr. ved Tugthuset; 2 ~ 02 Antonette Thomasine Birch af Assens-Kj., f. Haagerup 10/2 83, † Kbh. 26/11 55; 2 S., 3 D.; [† 3/5 1828; N. 344; E. 2/137 og S. 2/215; Portrait i Frederiksberg K.; Kirkegaardsmonument ss.].

DanKir bd. 1-3, s. 469, 487 (Frederiksberg kirke).

39. 9/5 1828 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 13/12 11] Dr. th. Jacob Peter Mynster*, tillige Hof- og Slotspr. til 1/5 1835, f. Kbh. 8/11 75; F. Kmrd. Christian Gudzon Peter M., Insp. ved Frederiks Hosp.; M. Nicoline Frederikke Christiane Ring; St. pr. 90; C. 14/7 94, l.; Sp. Spjellerup-S. 17/7 01, o. 13/11; Meddirctr. for Pastoralsem. 15/5 12; Medlem af det skandinaviske Lit. Selskab 19/9 s. A.; Medstifter af Bibelselskabet 22/5 14; Meddirctr. af samme 15/8 15; R.* 31/7 15; Dr. th. 8/8 s. A.; Medlem af Comm. til at udarbeide en ny dansk Oversættelse af det Ny-Testamente; Medlem af Directionen for Universitetet og de lærde Skoler 26/2 17; Medlem af det kgl. danske Videnskabernes Selskab 8/1 19; D.-M. 25/5 26; Hofprædikant 1/11 s. A.; Vice-Præsident i det danske Bibelselskab 28; C.* 1/11 s. A.; Biskop over Sjællands Sift 9/9 34 og s. D. # Medlem af Directionen for Universitetet og de lærde Skoler; de kgl. Ordeners Biskop 30/9 s. A.; Medlem af Missionscollegiet og Dirctr. for Waisenhuset 22/10 s. A.; Medlem af Vilhelmine-Stiftelsen 28/7 30; St.-K. 28/10 36; Medlem af Comm. til at revidere Oversættelsen af det Gamle-Testamente 13/9 37 – 15/4 50; af Ritualcomm. 5/4 39; af Comm. ang. Kirke-og Underviisningsvæsenets Overbestyrelse 12/2 41; Rang (1ste Kl. Nr. 13) 28/6 47; kongevalgt Stænder-Deputeret 19/6 34, 21/11 41 og 4/4 48; kongevalgt Rigsdagsmand 12/10 48; ~ 21/7 15 Maria Frederikke Franzisca Münter, f. Kbh. 29/9 96, † ss. 5/7 71; F. Dr. th. Friederich M., Biskop over Sjællands Stift; M. Maria Elisabeth Krohn; 3 S., 2 D.; see Frederik J. M. t. Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.; J. H. V. Paulli t. Kbh. Frue K.; [† 30/1 1854; „som Samtidens meest udmærkede geistlige Taler i Danmark har han udøvet en overordentlig Indflydelse i den danske Kirke paa Uddannelsen af den geistlige Rhetorik“ (Hist. Aarbgr. 3/106); „hans Virksomhed som Forfatter af theologiske, philosophiske og andre Skrifter har været ligesaa frugtbar, som udmærket i den danske Literatur, blandt hvis classiske Stilister han indtager en Plads“ (Hist. Aarbgr. 3/107); Til hans Statue, opreist 75, indkom 12,830 Kr. 19 Øre; N. 406; E. 2/321 og S. 434; Portrait i Roesk. Dk.; Mindesmærke og Portraitbuste i Kbh. Frue K.].

DanKir bd. 1-1, s. 191-192, 220 (Kbh. Vor Frue Kirke), bd. 3, s. 1742 (Roskilde domkirke).

40. 15/6 1854. Dr. th. Eggert Christopher Tryde*, tillige Sp. t. Kbh. Frue K. til 12/8 (28/10) 57, af Birkerød, f. Fensmark 8/12 81; St. Kbhs. Bgdsk. 99; C. 24/1 04, l.; Sp. Fensmark-R. 10/7 07, o. 28/10; Glumsø-B. 13/3 12; c. Pr. 28; (Raklev og Pr. 20/11 29); Herlufmagle-T. og Pr. 30/12 s. A.; tillige Pr. i Hammer H. 30; R.* 28/10 36; Kbh. Frue K. og Stpr. 12/6 38; Medlem af Directionen for Borger- og Almueskolevæsenet i Kbh. 17/4 40; Meddirect. af Bibelselskabet 39; Medlem af Ritual-Comm. 5/4 s. A.; D.-M. 28/6 40; Meddirect. af Pastoralsem. 10/2 41; Medlem af Comm. til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; Rang med Biskopper 6/5 54; # Meddirect. af Pastoralsem. 18/6 54; C.* 10/10 57; Æresdiplom som Dr. th. 28/10 ved sit Jubilæum; ~ 14/8 07 Christine Dorothea Kongslev, f. 23/2 80, † 17/8 39; F. Prof. Laurits Laurberg K. i Sorø; M. Margrethe Helene Paludan af Thorslunde-I.; 2 S., 4 D.; see Holger K. T. i Lynge-B.; J. Paludan-Müller i Marvede-H.; J. N. T. Thomsen i Ørting-F.; A. P. Lundahl i Stubbekjøb-M.; [† 23/11 1860, b. Glumsø 1/12; en dygtig og fortræffelig Mand].

41. 16/1 1861. Dr. th. Balthasar Münter, tillige Pr. i Holmens Pr. og Sp. t. Holmens K.; [# Confessionarius 23/1 1864; see Kbh. Holmens K.].

42. 15/1 1864. Dr. th. Just Henrik Voltelen Paulli, tillige Stiftspr. og Sp. t. Kbh. Frue K.; [† 11/7 1865; see Kbh. Frue K.].

43. 19/7 1865. Dr. og Prof. th. Hans Lassen Martensen, tillige Biskop over Sjællands Stift fra 15/4 54 og Hofprædikant fra 16/5 45, (o. 4/6), f. Flensborg 19/8 08; F. Hans Andersen M., Skibsfører; M. Anna Marie Truelsen; St. Kbh. 27; C. 25/10 32, l. egr.; Guldmedaille for et Priisspørgsmaal i Theol. 34; udenlands 34–36; Lic. th. 12/7 37; Lect i Theol. 21/4 38; Æresdiplom fra Kiels Universitet som Dr. th. 1/6 40; Prof. extraord. i Theol. 1/12 s. A.; Medlem af det kgl. danske Videnskabernes Selskab 3/12 41; tillige Hofpræd. 16/5 45, o. 4/6; R.* 28/6 47; Prof. ord. 1/9 50; Medlem af Consistoriet 30/4 52; Medlem af Comm. til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; første Medlem af Directionen for Pastoralsem. 17/6 54; Medlem af Missions-Collegiet s. D. til dets Ophævelse 1/7 59; D.-M. 6/10 54; C.* 1/1 59; de kgl. Ordeners Biskop 4/12 65; St. K. 6/5 67; Storkors af den svenske Nordstjerne-Orden 26/11 70; ligesaa af den græske Frelserens-Orden 12/10 72; 1 ~ 22/12 38 Helene Mathilde Hess, f. Kbh. 19/3 17, † ss. 20/9 47; 1 S., 1 D; F. Peter Math. H., Skibscpt. og Havnefoged; M. Mette Christine Hansen; 2 ~ 10/11 48 Virginie Henriette Contance Bidoulac, f. Kbh. 8/4 17; F. Joseph B., fransk Sproglærer; M. Marie Sørensen; 2 D.; [# 28/4 1884; † 3/2 s. A.; Yttrede som theol. Prof. ved sine fortriinlige Forelæsninger en stor Indflydelse, og er en særdeles begavet, med al sin Lærdom, meget populair Taler; fik 9/10 74 sin høire Arm brækket ved at falde paa Gaden; E. 3/237 og S. 2/327; Portrait i Roesk. Dk.; Portraitbuste i Kbh. Frue K.].

Elvius s. 12-14; DanKir bd. 1-1, s. 220 (Kbh. Vor Frue Kirke), bd. 3, s. 1742 (Roskilde domkirke).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) »Jeg visiterede Fåborg skole. (...) Jeg modtog klokkeren med en ferle, fordi han drukken trængte sig ind i skolen og opførte sig alt for uforskammet.«
(2) »Jacob Hansen Falster modtog jeg med hårde ord på grund af drukkenskab.«
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.