Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 843. Sognepræster i Nykjøbing (St. Clemens’s K.), Lodderup og Elsø,

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 82; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/344; Vahls M. 93;
Kbg. Nykjøbing 1661 (÷ 1670-83), Lødderup 1646 og Elsø 1646 (÷ 1670-72).
———————————

0. (1532). Jørgen Jensen.

FR s. 422.

1. (1546). Henrik . . . ; Pr. . .

2. (1553). [r. Cap.* (40)] Christen Jensen; Pr. (68); hans Bibl., optalt af Biskop Ole Crysostomus, udgjorde det usædvanligt store Antal af 35 Bøger; Pg. br. 60.

KB bd. 2 (1556-60) s. 421; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-147, 19/6 1561.

3. 1573. [r. Cap.* 62] Mads Nielsen; Rtr. her (62); [† c. 1579].

4. 1579 [Rtr. Nykjøb. 15 . . ] Erik Lauritsen; Pr. (84. 1610); [† 1613; Eptph.].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 5:2 (1903-05), s. 547; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-140, 14/9 1589; DanKir bd. 12, s. 790 (se nedenfor).

5. 1613. Jacob Jacobsen Holm* af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. 87; St. i Rostock 05, i Kbh. c. 07; Pr. . . ; 1 ~ Maria Nielsdtr. Arctander, f. 12/3 89, † 6/2 14; F. Mag. N. Lauritsen A., kgl. Confess., Biskop i Viborg; M. Karine Clausdtr. Scavenia; 2 B.; 2 (3?) ~ 16/3 17 Mette Andersdtr. af Tømmerby-L.; 3 (2?) ~ Johanne Jacobsdtr.; 2 S.; see Jacob J. H. i Hemmet-V.; M. N. Hobroe i Tæbring-O.-R.; O. H. Øsløs i Øsløs-V.-A.; Mag. C. C. Hortulan i Ramme; [† 1663; hans Navn paa Alterkalken i Lødderup K.].

Helk I, s. 153 (»Jacobus Jacobi D.«); F-P s. 253 (»Jacobus Jacobi Holm«); KS 2:4 (1867-68), s. 762; DanKir bd. 12, s. 77 (se nedenfor).
(1660. [Seierslev-E.-J., k. 24/2 59, men Valget blev forkastet] Jens Sørensen Morsing; tiltraadte ikke; see Nylarsker).

6. (1661**). Iver Jacobsen Wolff af Østofte; St. Od. 24; ~ Aalbg. Bud. K. 12/10 62 Margrethe Jacobsdtr. (Brunov) af Aalbg. Bud. K., d. 4/9 42, † 77; 1 S., 2 D.; see P. M. Zimmermann i Ulsted; [† •/9 1677; indstevnet 25/4 77 af Pr. M. Schytte i Karby for Ulydighed, Egensind og Embedsdespect].

KUM I, s. 64 (»Ivarus Iacobæus«); Nygaards sedler: Vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 11, 12.

7. 20/10 1677 [Skp., o. 5/5 77] Peder Jensen Stauning; St. Od. 71; ~ Johanne Lauritsdtr. de Hemmer, f. c. 61; F. L. de H., Rdmd. i Aalbg.; M. Maren Sørensdtr. (2 ~ Jens Christensen, Rdmd. i Aalbg.); 1 S., 1 D.; 2 ~ Jacob Hansen, Crtr. i Aalbg.; 3 ~ Hans Lucassen, Rdmd. og Contr. ss.; [† 1682; Contracten med Cap. Thisted vidnede om, at Sp. forstod, at unde sig gode Dage, Hvile og gode Indkomster; medens Cap. maatte slæbe og var nær ved, at sulte].

KUM II, s. 26 (»Petrus Iani Stanningius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1082, 693, 1051.

8. 9/1 1683 [Ellidshøi-S. 5/1 80] Mogens Gundesen Helsingborg, f. c. 24; St. Helsingbg. 47; Sp. i Velluf og Raus i Skaane, o. 13/4 53; 1 ~ fmtl. F. E. i Velluf: Marne Hansdtr. Tinckel fra Landskrona; mindst 1 D.; 2 ~ Else Christiane Christiansdtr. Alrum, f. 46, † 16/7 86; F. fmtl. C. Christensen, P. i Allerum v. Helsingborg; 4 S., 1 D.; see Etm.; [† 1696; see Bkrd. Dgbg., S. 291].

KUM I, s. 208 (»Magnus Gunderi Sommerius«); Caw. III, s. 363, 368; O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 37-38.

9. 27/10 1683**, o. 23/1 84 [Rtr. her 80] Niels Lauritsen Holm, f. Kbh. 21/8 57; F. L. Justesen, Renteskriver; M. Dorothea Nielsdtr.; St. Kbh. 74; C. 30/10 76, h.; ~ 27/2 84 F. D. Anna Mogensdtr. Helsingborg, † 28/10 96; 3 S., 2 D.; see P. Gjødesen i Skibby; J. Heerfordt i Boeslunde; [† 19/2 1697].

KUM II, s. 45 (»Nicolaus Laurentij Hauniensis«); KbhMet s. 670 (»Nicolaus Laurentij«).

10. 6/3 1697, o. 23/4 [Aman. hos Biskop Bircherod i Aalbg. . . .] Mag. Christian Melchiorsen Meldal, f. Meldal, Trondhj. St., 4/2 72; F. M. Augustinussen M., Sp. og Pr. ss.; M. Ellen (Helene) Steensdtr.; St. Trondhj. 92; C. 30/5 95, n.; Mag. 04; Pr. 29/8 08–10; ~ Marie Sophie Risom, f. c. 69, † 15/11 20; mindst 2 S.; see Jens B. C. M. i Holstebro-M.; [† 8/1 1714; i hans Tid, 27/5 04, nedstyrtede Taarnet i Elsø K.].

KUM II, s. 195 (»Christianus Meldalinus«); DanKir bd. 12, s. 794 (se nedenfor).

11. 12/3 1714 [Skp., o. 6/8 10] Mag. Peder Lauritsen Damstrøm, f. Lemvig 13/9 84; F. L. Olufsen, Forv. p. Ryssensteen; M. Birgitte Petræa; St. Lemvig 01; C. 14/7 04, h.; Mag. 12; Pr. 19/9 19; ~ Lemvig 5/8 14 Johanne Marie Pedersdtr.; [† 3/2 1723].

KUM II, s. 269 (»Petrus Laurentii Damstrømius«, 17 år gl.).

12. 19/4 1723 [Hassing-V. 1/9 02] Hans Jentoft, f. Trondhj. •/11 75; St. Trondhj. 93; Fp. el. Skp. 00; Pr. i Hassing H. 11/11 20; Pr. her 12/10 23; ~ Øllegaard Hartvigsdtr., f. c. 67, † Hvidbjerg 10/3 39; see V. P. Rogert i Hvidbjerg-L.; [† 16/10 1727. Blev Pr. ved kgl. Befaling. Biskop Thestrup, som var uvidende derom, kom i det Samme paa Visitats og blev saaledes hilset af hans Hustru. Hun fremsatte paa en Tallerken Kongens Befaling, at hendes Mand skulde være Pr., med disse Ord til Biskoppen: „Dette er for Jer“; men med det Samme vendte hun sig om, hilsede Aman. med Ørefigen og derhos sagde: „Men dette er for Jer.“ (Biskoppen havde maaskee modsat sig, at han skulde være Pr.); Lgst.].

KUM II, s. 195 (»Iohannes Ientoftius«); HiThi 1987, s. 79-93; DanKir bd. 12, s. 80 (se nedenfor).

13. 20/10 1727 [Kbhs. Børne- og Pesthuus 9/1 22, o. 13/1] Marcus Andersen Gjøe, f. Nestved 1/3 93; F. A. Mikkelsen; M. Birgitte Behr; St. Nestved 10; C. 7/8 13, l.; Pr. 7/4 38; ~ Kbh. Holmens K. 3/9 28 Else Susanne Kattenberg, † 21/10 90?; F. Johan K., Organist i Kbh.; M. Kirstine Frantsdtr. af Toksværd; 2 S., 4 D.; see Andreas M. G. i Høie-Taastrup; [† 7/11 1741; han var opkaldt efter Marcus Gjøe, Patron paa Hlh.].

KUM II, s. 351 (»Marcus Henr. f. Giøe«, 18 år gl.); PT 16:6 (1978), s. 203 (I. Carlsen: Nye opl. om slægten Toxværd).

14. 8/12 1741 [p. Cap. Mandal, Christiansands St., 26] Jens Jensen Halse, f. Hals •/10 82; F. J. Gregersen H. af Hals, Degn i Understed; St. Aalbg. 05; C. 17/3 11, n.; ~ Antonette Augusta Amalie Storhammer; mindst 2 S.; see Gregers J. H., r. Cap. i Thisted o.s.v.; Jens J. H. i Visby-H.; [† 4/11 1767. Anbefalede 39 fra Prædikestolen i Mandal varmt Separatistene, Skrædersvendene Børge Phil og Hans Fred. Mørch, der førte en Kvinde med sig, som kaldte sig den Førstes aandelige Søster, men uheldigviis deelte Seng med ham. Flere i Menigheden bleve saa forbittrede, at de klagede over ham. Han blev dømt i en liden Mulkt og paalagt, at reconciliere sig med menigheden (Faye: Christiansands Stiftshist. 336)].

KUM II, s. 305 (»Ian. Iani Halsius«, 23 år gl.).

15. 12/12 1760**, o. 23/1 61, Morten Steensen Kjerulf af Aaby-B., f. 1/8 30; St. Aalbg. 47; C. 2/8 51, l.; [† 1764; skjænkede et Skolehuus].

16. 25/1 1765** [r. Cap. Grenaa 6/8 51] Søren Graversen Thorbull, f. Ribe 19; F. G. Madsen T., Strandrider; St. Ribe 42; C. 6/9 49, n.; (P. p. St. Croix 8/5 51, o. 12/5); Pr. 68; ~ Ribe Cathr. K. 14/10 51 Ingeborg Termansen, f. c. 31, † 23/7 97; 5 S., 6 D.; see Gravers M. T. i Kobberup-F.-G.; P. N. Fog i Flade-D.; [† •/9 1783].

17. 19/12 1783 [Flade-F.-G. 9/8 80] Rasmus Jansen; Pr. 88; [30/8 1793 Aarh. Dk.; see der].

18. 22/11 1793 [Tæbring-O.-R. 23/11 87, o. 30/4 88] Caspar Schade af Taagerup-T., f. p. Avernakø 30/8 54; St. Nakskov 80; C. 2/1 83, n.; Pr. 97–03; 1 ~ 29/7 88 Rebekka Marie Frederiksdtr. Otzen, d. Roesk. 8/1 67, b. 8/5 10; F. F. O., Pstmstr. og Palaisforv.; M. Karen Copmann; 2 S., 1 D.; 2 ~ 14 F. Sstr. Elisabeth Christine Otzen, d. Roesk. 11/10 63, † Nykjøb. 13/6 40; (see E. Th. Brask i Galtrup-J.); [# 2/8 1826; † her 3/4 28; Botaniker, Mineralog of Statistiker; N. 525; E. 3/26 og S. 3/22].

Nygaards sedler: Børn i Tæbring, børn i Nykøbing.

19. 13/1 1826 [Bedsted-G. 7/7 15] Jens Krarup; [12/2 1830 r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see Aalbg. Bud. K.].

20. 21/4 1830 [Cat. Skanderbg. 17/7 16] Peter Laurberg; Pr. 4/6 34; [6/3 1835 Kjøge-Ø.; see der].

21. 23/5 1835 [Mygind-K.-S. 10/2 27] Peter Scheffer (Schæffer) Dalhoff; [6/10 1854 Damsholte; see der].

22. 30/12 1854 [Cat. Rand. 9/6 35, o. 10/7] Laurits Peter Larsen, f. Vdbg. 8/4 09; F. Otto L., Skipper; M. Karen Johansen; St. Kbh. 27; C. 26/4 32, h.; ~ 6/9 35 Natalie Anina Øckenholt, f. 6/11 07, † 4/5 71; F. Jstrd. Niels Ø., Toldinsp.; M. Anna Cathr. Laan; 5 S., 3 D.; see Niels H. C. L., Cand th. 63/1; Alfred C. L., Cand th. 62/1; A. V. Meinert, r. Cap. her; [# 6/3 1876; † 12/1 79].

23. 7/6 1876 [o. Cat. Kbh. Frue K. 4/9 71] Carl Christian Sophus Cederfeldt de Simonsen, f. Kallundbg. 10/5 39; F. Jstrd. Joh. Carl Lud. C. de S., Bfgd.; M. Bertine Charl. Koefoed af Aversi-T.; St. Od. 59; C. 19/1 65, h1.; Cap. p. p. Næraa-B. 18/4 66, o. 2/5; Pr. 14/6 78; R.* 17/4 83; ~ 25/7 67 Georgine Nanny Sinding, f. Aversi 4/4 41; F. Fred. Thom. S., Skllrr. i Herlufmagle; M. Georgine Nanny Koefod af Aversi-T.; (73) u. B.

———————————

 

 

No 844. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Nykjøbing, Lodderup og Elsø,

[Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 83; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/347; Vahls M. 69.
———————————

1. (1540). Christen Jensen; [15 . . Sp.*; see der].

2. c. 1562. Mads Nielsen; [1573 Sp.*; see der].

2b. (1580). Mikkel . . .

3. (1581). Jesper Terkilsen; [1588 Dragstrup-S.].

3b. 1588. Peder Pedersen, tillige Hør. fra 76.

4. 1588. Esbern Juul, Rtr. her 71–88.

5. (1593). Tillof Christensen, f. p. Mors; St. i Kbh. (92).

F-P s. 118 (»Tilemannus Christierni Morsianus«).

6. (1600). Tillof Nielsen; [1600 Veierslev-B.; see der].

7. 1600. Peder Poulsen; vist St. i Kbh. (94); [† 1604].

F-P s. 139 (»Petrus Pauli Morsianus«).

8. 1604. Søren Vincensen, vist f. p. Fyen, St. 00; [1620 var »H. Sefrin« her].

FS nr. 731 (»Severinus Vincentius«); F-P s. 171; KS 3:3 (1881-82), s. 746.

8b. (1630?). Peder Thøgersen Holm af Skyum-H.; St. Vibg. 14, Bacc. 22; [var her vist endnu 31 og maaskee 48].

KUM I, s. 16, 57 (»Petrus Theocari Holmius«); PT 11:3 (1942), s. 241-42.

8c. (1636). Anders Pedersen Sterm, tillige Hør fra 26; [1636 Dragstrup-S.; see der].

9. 16 . . [vistnok Cap. Hvidbjerg-Ø.-L., o. 6/2 61] Niels Bodtzen (Morsing); ~ Maren Christensdtr. Schytte (Resen) af Vestervig-A., † 85; 3 S.; [† c. •/1 1674].

E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing (p. M.) byfoged nr. 23; Sixhøj nr. 476; PT 8:4 (1925), s. 319-320 (Bircherods Dagb.); HiThi 1967, ca. s. 403-04.

10. k. 20/1 1675, o. 7/4, Erik Jensen Breum; [k. 5/12 1685 r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T.; see der; hvor han var i Mellemtiden vides ikke].

11. o. 1/10 1679 [Hør. Aalbg. 73–78] Gunder Thøgersen Thisted, f. Thisted 44; St. Aalbg. 67; C. 19/1 71, h.; ~ Karen Godskesdtr., f. c. 28, b. 17/1 04; [b. 26/6 1702].

KUM I, s. 343 (»Gundæus Theocari«).

12. o. 16/8 1702. Jens Nielsen Karmark af Vellev, f. c. 70; St. Rand. 93; C. 25/4 95, mediocr.; 1 ~ Maren Jensdtr. Jegind af Jegindø, f. her c. 70, † 1/10 03; 2 ~ her 9/4 04 Else Christensdtr. Gullerup, E. e. Michel Jensen Berregaard Nykjøb., f. c. 65, b. 9/8 20; F. C. Pedersen G., Kbmd. og Bgr. i Nykjøb. p. M.; 1 S.; [† 14/10 1720].

KUM II, s. 199 (»Ianus Nicolai Karmarchius«); FAaW s. 28; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 292 og 293

13. o. 20/11 1720. Christen Christensen Friis; [11/12 1730 Alsted-B.; see der].

14. 10/7 1731, o. 8/8, Henrik Johansen Esbach, f. Hjørring 4/7 04; (Bdr. t. Niels J. E. i Flade-G. og t. Peder J. E. i Ulsted); F. J. Nielsen E., Bgr. og Smed; M. Cathrine Albrechtsdtr. Stamme, Bartskjærerske; St. pr. Hjørring 23; C. 8/8 30, h.; ~ 8/7 32 Dorothea Cathrine Clerque, f. Eistrup, Hvidbjerg S. p. M.; 2 ~ 2/10 35 Søren Nielsen Nandrup; [† 29/5 1733].

KUM II, s. 451 (»Henricus Eschbach«, 19 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 17, 19.

15. 17/7 1733, o. 31/7, Jacob Jacobsen Holm; [13/8 1734 Jerslev-B.; see der].

16. 24/9 1734, o. 3/10, Michael Nielsen Feld; [15/2 1737 Vammen-B.-L.; see der].

17. 20/4 1737, o. Vibg. 14/8, Jeppe Trans (Rixen), f. Lemvig 07; F. Elias Lorentsen Rixen, Skræder, siden Klokker og Chordegn i Lemvig; M. Margrethe Jepsdtr. Trans; St. Lemvig 31; C. 27/2 36, n.; ~ Nykjøb. 20/12 43 Inger Larsdtr. Mahler, d. 8/2 19; F. L. Christensen M., Kbmd. i Nykjøb.; M. Maren Jensdtr. Læsø; u. B.; 2 ~ Nykjøb. 22/10 55 Jørgen Christensen p. Eiskjær; [† 5/2 1748].

KUM II, s. 526 (»Iapetus Trans«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing (p. M.) byfoged nr. 270, 248; Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 25; Nygards sedler: Barn, begr., forældre, vielse, hustrus dåb, enkens 2. ægteskab; han var ikke »af Sæby r. Cap.«.

18. 15/3 1748, o. 29/5, Niels Fog Ludvigsen Omeis af Jernved, f. 19; St. Ribe 37; C. 1/8 42, h.; [fandtes 15/3 1768 siddende død paa en Stol i sit Kammer].

KUM II, s. 584 (»Nicolaus Fog Omeis«, 18 år gl.).

19. 20/12 1768, o. 24/2 69, Carl Svendsen Folcher; [18/2 1778 Hjardemaal; see Solbjerg-S.].

20. 25/3 1778 [p. Cap. Raklev 25/9 67, o. 4/10; Svallerup 7/9 74] Søren Lintrup Johansen Schandorff af Taulov, f. 28/3 (24/8?) 30; St. Vibg. 49; C. 11/3 54, n.; [† 30/6 1778].

KUM III, s. 90 (»Severinus Lintrup Iepsen«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1152.

21. 23/9 1778, o. 20/11 [Cat. Aalbg. Bud. K.] Hans Lange Tollesen Meldal, f. Vibg. 7/10 30; F. T. Olufsen M., Brbr.; M. Hilleborg Jensdtr. Riis; St. Aalbg. 52; C. 15/12 55, n.; ~ Aalbg. 14/9 85 Johanne Marie Rodskov (Raaschou), E. e. P. Bering til Tidemandsholm i Taars S., f. c. 38, † 30/1 07; F. Jens Poulsen R., Værtshusmand i Aalbg.; M. Kirsten Sørensdtr. Bach; u. B.; [† 10/5 1792].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4251; Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 86; Nygaards sedler: Far.

22. 3/8 1792, o. 3/10, Frederik Christian Grønlund; [26/10 1799 Hjortlund-K.; see der].

23. 1/11 1799, o. 21/2 00, Joachim Otto Warthoe; [30/12 1809 Karlby-V.; see Snesere].

24. 15/5 1810, o. 17/10, Jørgen Severin Boserup; [23/5 1821 Helgenæs; see der].

25. 7/8 1822 [p. Cap. Faxe 22/8 21, o. 5/10] Poul Brynjulvsen Petersen; [29/9 1824 Deibjerg-H.; see Hillerslev-K.].

26. 20/4 1825, o. 29/6, Magdalus Catharus Brorson; [13/5 1829 Flade-G.; see Gamborg].

27. 14/7 1829, o. 30/10, Hans Bøllemose; [9/2 1836 Hjortlund-K.; see Aastrup i Hadersl. Pr.].

28. 21/5 1836, o. Ribe 9/8, Niels Georg Fabricius; [25/8 1842 Høirup, Ribe St.; see der].

29. 13/11 1842, o. 1/2 43, Hans Christian Lassen, tillige Førstelærer v. Bgrskolen.; [4/11 1850 Adelby, Flensbg. Pr.; see Bogense-S.].

30. 19/1 1851 [p. Cap. Sindal-A. 1/5 45, o. 23/7; Mosbjerg-H. 11/8 48] Frederik Nielsen; [24/7 1855 Frøslev-M.; see Aasted-S.; var ligeledes tillige Førstelærer v. Bgrskolen.].

31. 23/7 1855 [p. Cap. Lyderslev-F. 9/10 54, o. 18/10] Peter Kjellerup Algreen; [4/5 1859 Vreilev-H.; see Aaker; ligeledes Førstelærer v. Bgrskolen.].

32. 6/2 1859 [p. Cap. Boddum-Y. 22/7 52, o. 25/8; Hillerslev-K. 5/5 53; Hjelpep. i Harridslev-S.-R. 58] Frederik Christian Faaborg; [14/6 1865 Vadum; see der].

33. 26/8 1865 [Cat. Kbh. Frelsers K. 11/5 60] Alfred Valdemar Meinert, f. p. Chrhvn. 20/4 29; F. Nicolai Jonathan M., Gross.; M. Mette Christine Tang; St. Chrhvns. Bgdsk. 47; C. 21/4 54, h.1; Hjelpep. i Lønborg-E. 30/12 54, o. 2/3 55; p. Cap. Flødstrup-U. 19/4 56; ~ 25/5 66 Ida Anina Mariane Larsen af Nykjøb.-L.-E., f. Rand. 13/10 43; (75) u. B.; [25/5 1870 Liørslev-Ø.; 26/11 77 Flødstrup-U.].

34. 24/9 1870, o. 4/11, Otto Johannes Jacobsen; [9/12 1878 Børglum-F.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Nykøbing Kirke (udg. 1940), s. 65-84, Lødderup Kirke s. 785-792, Elsø Kirke, s. 793-797.