Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 265. Flade og Gjerum samt fra 1694 til 29/5 1812 Fladstrand,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 39; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/162; P. M. 80; Kbg. 1679.
Anm. Gjerum hørte i Reformationstiden til Aasted og blev Annex 1555.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Andreas . . . ; [levede endnu 1571 og boede i Flade Pg.; hans Bibl., optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde 4 Bøger].

2. (1561). Peder Olufsen; [† 1571, boede i Gjerum Annexgd.].

3. 1571 [r. Cap. Dronninglund (dengang Hundslund) (70)] Niels Jensen; ~ . . . Nielsdtr. Ravdal, † c. 19; 3 S., 1 D.; see E. Nielsen i Hammer-H.-S.-A.; [† c. 1618].

KS 3:3 (1881-82), s. 743.

4. c. 1618. Jørgen . . . ; [afsat c. 1619; efter E. M. strax afsat*)].
*) P. M. siger, at fordi Adelen ikke kunde forenes om at kalde, kaldte Hs. Majestæt, og blev Hr. Jørgen, som en kort Tid var Vicepræst, strax afsat.

5. k. 20/2 1620. Poul Nielsen Tancke; maaskee St. 17; ~ Albæk Pg. 22/7 21 Mette Pedersdtr. af Albæk-V.; 2 S., 4 D.; see Hans P. T. i Aaby-B.; H. M. Borchorst her; [† 1657; den Første, som boede i Flade].

KUM I, s. 30 (»Pavl. Nicol. Falkenberg«).

6. 1657 [p. Cap.* 55**] F. S. Hans Poulsen Tancke el. Tanke; [1662 Aaby-B.; see der].

7. 1663. Johannes Mouritsen Borchorst af Gunderup-N., f. 9/6 39; St. Aalbg. 56; Pr. (73); ~ c. 63 F. Sstr. Ellen Poulsdtr. Tanck, f. 24, † her 28/8 95; u. B.; [† 15/2 1678; Eptph.].

KUM I, s. 262 (»Iohannes Mauritij Borchorstius«); Nygaards sedler: Dåb.

8. 27/2 1678, o. 8/5, Claus Mortensen Kjærulff, f. p. Ravnstrup, Ørum S., 16/7 36; F. M. Nielsen K.; M. Anna Lauritsdtr. af Ø. Brønderslev-H.; St. Vibg. 55; C. 59, illum.; 1 ~ Kbh. 64 Anne Pedersdtr., E. e. Hans Madsen, Brygger i Kbh., † 72; han forlod hende 15 Uger efter Bryllupet; 2 ~ Aistrup 20/11 78 Sophie Helvig Iversdtr., f. c. 52, † Sveie, Gjerum S., c. •/7 88; 5 S., 1 D.; see Steen C. K. i Aaby-B.; [† •/11 1686; deeltog som Student i Kbhs. Forsvar].

KUM I, s. 257 (»Claudius Martini Kierulius«); Sixhøj nr. 312.

9. 27/11 1686, o. 26/1 87, Mag. Jens Olufsen Wang, f. p. Vanggd. i Thy 19/1 60; F. O. Sørensen; M. Anna Jensdtr.; St. Thisted 79; C. 82, illum.; Huslærer i Jerslev Pg. 84–85; Pr. 99; Mag. 00; 1 ~ 87 Anna Pedersdtr. Hemmet af Albæk-V., f. 42, † 2/4 16, E. e. L. J. Bjørn i Jerslev-B.; 2 ~ c. 17 Karen Christophersdtr. de Hemmer, d. Aalbg. 24/8 95, † Hjørring 20/11 77; (Sstr. t. Hans C. de H. i Lyngby-A.); F. C. Henriksen de H., Rdmd. i Aalbg.; M. Søster Mathiasdtr. Foss af kgl. Confess.; u. B.; 2 ~ Niels Kjær til Kjærsgd. i Tornby; [† 24/3 1731].

KUM II, s. 94 (»Ianus Olai Vangius«); Nygaards sedler: Testamente; T-N s. 147.

10. 18/5 1731 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 30/7 20, o. 20/11] Niels Johansen Esbach, f. Hjørring 30/6 97; (Bdr. t. Peder J. E. i Ulsted og t. Henrich J. E., r. Cap. i Nykjøb.-L.-E.); F. J. Nielsen E., Smed i Hjørring; M. Cathrine Albrechtsdtr. Stamme, Bartskjærerske; St. Hjørring 15; Hør. Skagen 15; C. 18/1 18, n.; ~ Else Pedersdtr. Kjærulff; M. Anne Jensdtr. Kjærulf; 2 ~ Aalbg. 8/4 45 Christian Otto Trolle, Maler (i et uforligeligt Ægteskab kappedes de om, at drikke sig fulde, og at øde, hvad Esbach havde efterladt sig); [† 1740].

KUM II, s. 393 (»Nicolaus Esbach«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 17.

11. 6/6 1740, o. 30/9, Christian Frederik Christiansen Lund, f. Rendsborg 11; F. C. Frederik L., Cpt.; M. Margrethe Jensdtr. Foss; St. Ribe 29; C. 31/1 35, n.; [† 1743].

KUM II, s. 502 (»Christianus Lundius«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 784.

12. 12/7 1743, o. 25/9 [Hør. Kbh. 31] Jørgen Hansen Bagger, f. Slangerup 14/7 06; F. H. B., Rtr.; M. Margrethe Steenbech; St. Fdbg. 26; C. 4/5 28, l.; ~ 31/7 43 Anna Marie Christiansdtr. Kølichen af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., d. 6/7 16, † Sæby 11/1 78; 5 B.; see Ludvig H. B. i Linaa-D.; Caspar A. F. B. i Ølstykke; [b. 21/1 1755].

KUM II, s. 480 (»Georgius Baggæus«, 20 år gl.).

13. 21/3 1755 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 20/9 37] Mogens Nielsen Toftum, f. 24/1 08; F. N. Jensen; M. Ellen (Helene) Mogensdtr. Vogelius af Ugilt-T.; St. Thisted 27; C. 13/9 30, n.; Hør Thisted . . . ; p. Cap. Vang-T. 27/4 30, o. 8/1 34; 1 ~ 34 Mette Hansdtr. Bang af Vang-T., b. 4/1 40; 2 D. el. 1 S., 1 D.; 2 ~ 24/5 48 Anna Marie Lange, E. e. C. Tødsleuf, Renteskrvr., f. 10, † Aalbg. 2/6 85; 1 S., 1 D.; [† 3/7 1760; Boet var saa ringe, at der ei kunde bekostes Proclama efter ham].

KUM II, s. 482 (»Magnus Nicolai Toftum«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Thisted byfoged nr. 84, 86; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 103, 177; Kbg. Thisted (1698-1764) opsl. 218 (forældres vielse, hvor hustrus broder er forlover).

14. 6/12 1760, o. 23/1 61, Jens Pedersen Gram af Galtrup-J., f. 22; St. Vibg. 39; C. 14/9 43, h.; Pr. c. 66; ~ Magdalene Höpfner, † 3/2 76; u. B.; [† 11/12 1775].

KUM II, s. 602 (»Ianus Grammius«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1037.

15. 14/5 1776, o. 3/7, Hans Christopher Johansen Lessow; [7/9 1780 Hjørring-H.-O.; see der].

16. 9/8 1780 [r. Cap. Holstebro-M. 26/10 75] Rasmus Jansen; [10/12 1783 Nykjøb.-L. E.; see Aarh. Dk.].

17. 10/12 1783 [r. Cap. Sæby 28/6 80] Villads Blichfeldt; [31/8 1787 Hobro-S.; see der].

18. 31/8 1787 [r. Cap. Sæby 18/2 84] Albert Lauritsen Wanting; [13/4 1804 Esbønderup-N.; see der].

19. 18/5 1804 [Miss. v. Julianehaab, Grld., 7/3 94, o. 21/3] Laurits Gudde, f. Trondhj. 62; F. Laur. G., Tømrer; M. Elisabeth Kirstine Lemand; St. Trondhj. 81; C. 28/10 93, h.; ~ 6/6 04 Amalie Lucie Bernhardine Witte; [† 8/2 1812].

20. 29/1 1813, o. 30/3, Christian Fugl; [21/7 1819 Hals; see Grenaa].

21. 31/12 1819 [Vaagø, Fær., 21/6 15, o. 1/9] Severin Jørgensen, f. 77; F. Hagen J. t. Ørndrup p. Mors; M. Anna Frantsdtr.; St. Vibg. 95; C. 22/7 14, h.; ~ 05 Anna Christensen, † 11/2 28; 4 S., 4 D.; [† 2/2 1829; paa Vaagø Proces med Nabopræsten; Reprimende fra Cancelliet 3/11 18; synes at have været noget forrykt og drikfældig; hele Familien uddøde inden Præstens Død].

Sixhøj nr. 1514; Fær, s. 25.

22. 13/5 1829 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 20/4 25] Magdalus Catharus Brorson; [20/1 1830 Veggerby-B.; see Gamborg].

23. 31/3 1830, o. 14/5 [Adj. i Aalbg. 10/4 27] Peter Neergaard; [17/3 1845 Ugilt-T.; see der].

24. 28/5 1845 [Overlærer v. Søetatens Drgsk. 36] Erik Worm Begtrup; [23/5 1857 Birkerød; see der].

25. 1/8 1857 [p. Cap. Ødum-H. 24/2 48, o. 10/5; Hjelpep. i Beder-M. 22/7 – 11/9 53; i Østbirk-Y. 19/1 – 6/11 54; i Voldum-R. 10/2 – 25/9 55; Past. vic. i Laurbjerg-L. 6/12 55 – 26/2 56] Henrik Carsten Boldsen, f. Rand. 25/12 16; F. Christen B., Skibsfører, siden Gdeier. i Mellerup; M. Ane Lassen; St. Rand. 38; C. 16/1 44, *l.; ~ 2/7 50 Marie Lovise Budtz af Ødum-H., f. 20/8 25; see J. S. D. Branth, o. Cat. i Skjelskør; [10/6 1875 Fruering-V.].

26. 30/8 1875 [Harridslev-R. 10/9 69] Peter Christian Carl Neergaard af Faxe, f. Sjelle 20/4 27; St. Fdbg. 45; C. 12/6 54, h1.; Lieut. i Artilleriets Reserve 30/9 51; Cap. p. p. Høiby 8/4 64, o. 27/4; ~ 6/5 70 Fanny Emilie Schult, f. p. Hardenberg 9/6 36; F. Caspar Ditlev Fred. S., Meieriforp.; M. Cathrine Preen; (73) 2 D.; [18/4 1884 Nordrup-F.].

———————————

 

 

No 266. Sognecapellaner (fra 26/7 1743 residerende) i Flade, Gjærum og Fladstrand.

[Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 39.
———————————

1. 1708 [p. Cap. Nørhaa 9/9 05, o. 13/9] Hans Christensen Lime, f. Od. c. 64; (Bdr. t. Anne Cathrine L. ~ H. D. Wegner i St. Jørgens-S. og t. Elsebeth C. L. ~ K. G. Krag i Søndersø); F. Chr. Hansen L., Rdmd. og Kbmd. i Od.; M. Anne Jacobsdtr.; St. 86; O.; [ p. Cap. Odense, fmtl. c. 1713; b. Od. St. Knuds K. 18/4 1727].

KUM II, s. 143 (»Iohannes Christierni Limæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 39; Odense byfoged nr. 1509; PT 9:4 (1931), s. 154 (Bircherods Dagbøger); SL, s. 222-224; DanKir bd. 9, Od. St. Knuds K., s. 907.

2. k. 23/4 1713, o. 26/5, Jacob Jacobsen Spormann, f. Vibg. 77; F. Cpt. J. S.; M. Ingeborg v. Hagen; St. Aalbg. 98; C. 02, illum.; [b. Aalbg. 23/7 1717].

KUM II, s. 239 (»Iacobus Spormannus«, 23 år gl.).

3. k. 12/3 1722, o. 18/3, Oluf Hansen Wang; [18/8 1727 Nordstrømø, Fær.; see der].

4. 16/3 1731. F. Bdr. Thomas Hansen Wang; [16/10 1733 Skrydstrup; see Nustrup].

5. 3/8 1736, o. 31/8, Jens Andersen Hvas af Serup-L., f. 99; St. pr. 19, Bacc. 19; C. 6/7 22, n.; ~ 34 Sidsel Cathrine Schmidt; F. Peder S., Foged i Nedre Borgesyssel; [blev 1741 afdragen den geistlige Habit, fordi han viede et Par Folk imod Forældrenes Villie; † i Spindehuset i Christiania].

KUM II, s. 424, 429 (»Ianus Huas Andersøn/Andersenius«, 22 år gl.).

6. 24/3 1741, o. 5/5, r. Cap. 26/7 43. Jens Melchiorsen Holst; [17/5 1754 Vinding-B.-V.; see der]. Altsaa den første og sidste res. Capellan her.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 86-91.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 284. Frederikshavn (indtil 1818 Fladstrand) og til 1843 Hirtsholmene,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.
———————————

1. 26/6 1812 [Hirtsholmene 28/6 11] Andreas Jørgen Billeschou; [14/6 1822 Kjetterup-G.; see Skjelby-Gj.].

2. 2/10 1822, o. 2/5 23, Andreas Christian Bræmer; [3/5 1840 Skelund-V.; see der].

3. 17/7 1840 [Cat. Rødby 17/2 38] Jens Andreas Mølsted; [7/10 1847 Ø. Nykirke-G.; see Jungshoved].

4. 4/1 1848, o. 8/3 [Lærer ved Chrhvns. Bgdsk. 1/9 46] Christian Daniel Møller; [11/2 1851 Vonsbæk i Sl.; see Haarby].

5. 1/5 1581. Hans August Bøhmer; [17/2 1857 Dreiø; see Maibølle].

6. 4/5 1857 [p. Cap. Simmerbølle 10/6 47, o. 25/8] Jacob Georg Thaning; [14/7 1863 Sulsted-A.; see der].

7. 5/10 1863 [p. Cap. Gyrstinge-F. 20/11 54, o. 7/2 55; Lintrup-H. . . ; Gram 28/10 58] Thomas Albertin Vilhelm Rasmussen, f. Aarh. 7/5 21; F. Niels R., Rgmtsdyrlæge; M. Jac. Louise Amalie Bisted; St. Aarh. 40; C. 13/7 46, h.; ~ 7/11 60 Elisabeth Johanne Christiane Bøggild af Lintrup-H., f. Bork 9/5 41; (68) 1 S., 2 D.; [7/4 1872 Rørby; † der 22/10 s. A.].

8. 8/6 1872 [Cap. p. p. Aagerup-K. 20/10 61, o. 4/12] Christian Andreas Reinau, f. Saxkjøb. 7/9 32; F. Joh. Jac. Christ. R., Muurmester; M. Ane Mar. Trap; St. Hlh. 53; C. 21/6 58, h1.; Pr. 5/5 74; ~ 20/11 72 Emma Magdalena Jørgensen, f. Chrhvn. 2/7 44; F. Christ. Aug. J., Landmaaler; M. Mar. Magd. Thieme; (78) 1 S.; [21/2 1879 Glumsø-B.].

———————————

 

 

No 285. Ordinerede Catecheter i Frederikshavn.

[Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 7/6 1833 [p. Cap. Førslev-S. 21/8 29, o. 8/10; Hjelpep. i Borre 30] Jacob Nicolai Garde; [13/10 1838 Helligsø-G.; see Veggerby-B.].

2. 5/3 1839 [p. Cap. Nordby p. F. 23/12 35, o. 4/2 36] Christian Frederik Carl Emil Hjort; [14/10 1844 Aastrup-S.; see S. Broby].

3. 28/12 1844, o. 22/2 45, Henrik Roth; [11/4 1849 Adserballe; see Vigerslev].

4. 16/6 1849, o. 5/8, Ferdinand Christian Conrad v. Prangen; [9/9 1858 Nørbæk-S.-L.].

Nedlagt efter Rescr. 20/1 1859.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.