Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 478. Holstebro og Maabjerg,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/360; L. P. B. 524; L. S. v. W.; S. i K.; R. M. 1767 og 68; M. S. III.; Lkm. 6/471;
Kbg. Holstebro 1694, Maabjerg 1752.
Anm. Maabjerg var, efter Rescr. 12/8 1803, fra 1807 til 3/3 19 Annex til Meirup.
———————————

1. (1516). Peder Poulsen Kynde (Kyndhe); [† 1543. Det siges, at Reformationen er gaaen let for sig her og netop ved ham. Han stod høit hos Kong Chr. III., som 42 gav en Gaard til Pg.; skal have været P. her i Kong Hanses Tid, der døde 1513].

DanKir bd. 18, s. 227 (se nedenfor).

2. (1542) [r. Cap.* 36] Mag. Mads Hvid; St. i Wittenberg 35; Mag. sst. •/1 38; ~ 44 Lene Olufsdtr. Gyldenstjerne fra Estvadgd.; 1 D.; [# 1569; † c. 75; eiede Estvadgd. og var Cannik i Ribe; Mester Mats Hvid, Sognepræst i Holstebro, fik 1/12 1542 Brev, »at efterdi han nu har været her i kgl. Maj. s Minde for sit, sin Moders og Medarvingers Bondegods i Hardsyssel, har kgl. Maj. tilladt, at de, som ere Jep Christensens Arvinger, maa beholde samme hans Bondegods saa frit og for saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som han gav og gjorde deraf før den sidste Fejde, dog at han og Arvinger skulle være os, vore Arvinger og Efterkommere, Konger i Danniarck, hulde og tro og aarlig til gode Rede udgive til os og Kronen saadan Landgilde osv.«; 25/2 1554: »Befaling til Landsdommerne [i Jylland] at forhøre den Trætte, der er mellem M. Matz Huid paa hans Søsterbørns Vegne og Matz Mørck i Ørtz om noget Bondegods i Rum Sogn i Skotborg Herred, som Matz Mørck ibor, og derefter skille dem ad med Rette«; var tillige Sp. i Estvad-R., men holdt fmtl. en Cap. der].

Helk I, s. 257; DKR s. 252; KB bd. 1 (1551-1555) s. 298; KB bd. 2 (1556-60) s. 56-57, 71, 97, 440; DBL 8, s. 192-193.

3. 1569 [r. Cap.* 60] Gregers el. Jørgen Jensen; [† c. 1586].

4. (1584). [r. Cap., o. 5/9 76] Villads Nielsen; ~ Mette . . . ; see Etm.; [† 1595 el. 1602?].

Hegelund I s. 115, 278, II s. 72, 174; KS 3:2 (1877-80), s. 212.
(Udgår her, see Møborg-N. 5. o. 1595. Bertel Madsen.)

6. o. 28/10 1602. F. S. Niels Villadsen Hviid, f. c. 79; St. i Helmstedt 96, Zerbst 97, Hamburg 98; ~ Maren Nielsdtr., † 5/7 74; 2 ~ c. 29 Jens Nielsen, Bgmstr.; 3 ~ c. 41 Peder Madsen, Rdmd.; 4 ~ c. 72 Peder Christensen Hove, Byfgd.; see V. Nielsen i Udbyneder-K.; [† 10/5 1628; gav 22 Kalken til Holstebro K.; hans Navn p. Degnestolen 15; Lgst.].

Helk I, s. 257; Hegelund I s. 391, II s. 227; KS 5:2 (1903-05), s. 560; DanKir bd. 18, s. 247, 254, 277, 278 (se nedenfor).

7. E. f. B. 12/1 1630 [r. Cap. Ringkjøb.-R. . . .] Christian Jepsen; maaskee St. 12; [† c. 1631].

KUM I, s. 6 (»Christianus Caspari Neapolitanus«).

8. o. 13/5 1632. Jens Andersen; maaskee St. Kbh. 20; ~ Marie Mortensdtr.; [var her endnu 23/7 55, fmtl. † kort tid efter].

KUM I, s. 42 (»Ianus Andreæ Roënsis Cimber«); KS 6:2 (1936-38) s. 475.

9. E. f. B. 5/8 1653 [r. Cap.*, E. f. B. 30/11 49] Svend Pedersen Høst (Oporinus) af N. Nebel, f. c. 19; St. Ribe 42; ~ Margrethe Jeppesdtr., E. e. Christen Lassen Soelgaard, Rdmd. her, f. 08, † 90; u. B.; [b. 21/6 1670; Lgst.].

KUM I, s. 172 (»Sveno Petri Oporinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Ulfborg hrd. nr. 7; DanKir bd. 18, s. 277 (se nedenfor).

10. 28/7 1669**, o. 9/10 [Rtr. her, maaskee 18/5 65] F. Sts. Christen Christensen Soelgaard, f. 37; (Bdr. t. Karen C. S. ~ J. P. Høst i N. Nebel); St. Vibg. 60; Hør her, maaskee 3/10 62; Pr. 5/8 75; 1 ~ 71 Dorothea Pedersdtr. Høgh, f. p. Handbjerg-Hovgaard, † 29/1 85; u. B.; 2 ~ Lene Pedersdtr. Bhie af Bøvling-F., f. c. 29/11 64, † 30/7 99; u. B.; [† 14/10 1713; var retsindig; en Hader af Vellyst og Daarlighed; lod 05 bekoste en Restaurering og Nymaling af Prædikestolen].

KUM I, s. 286 (»Christianus Christiani Solgardus«); Sixhøj nr. 361; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Ulfborg hrd. nr. 1, 10, 31; Nygaards sedler: Hustrus død; DanKir bd. 18, s. 234, 252, 281 (se nedenfor).

11. 20/8 1706**, o. 6/12, Mag. Søren Sørensen Lugge, d. Thisted 8/11 78; F. S. Jacobsen L., Kbmd. og Rdmd.; M. Anne Christensdtr. Søe til Vesløsgd. (2 ~ Enevold Nielsen Bjerregaard af Gjøl); St. Aalbg. 99, Bacc. 00; C. 00; udenlands 04–06; Mag. 08; 1 ~ 07 Else Jensdtr., b. 11/5 16; F. J. Hansen, Amtsforv. i Thisted; 3 S., 1 D.; 2 ~ 29/11 17 Helene Margrethe Christiansdtr. Helverskov, f. Irup •/4 80, b. 28/9 22; (Sstr. t. Dorothea C. H. ~ C. J. Lassen i Skyum-H.); F. Jstrd. Christian Herman H., Landsdommer, Eier af Irup; M. Hedvig v. Itzen; 4 D.; 3 ~ 15/1 26 Anna Friis Christensdtr. Basballe, † •/3 36; F. Bgmstr. i Aarh.; 1 S., 1 D.; [b. 20/7 1730; en god, ærlig Mand, villig, til at hjelpe de Fattige; hans og 2. Hustrus Navne p. Kirkestol; Eptph.].

KUM II, s. 249, 253 (»Severinus Luggius«, 21 år gl.); HiThi 1928, s. 420-422 (Indskr. fra Hassing Hrd.); KlitVen s. 93; Kbg. Thisted (1675-1696), opsl. 46 (dåb); DanKir bd. 18, s. 256, 273-74, 293 (se nedenfor), bd. 12, s. 528 (Hørdum kirke); Nygaards sedler: Begravelse.

12. 16/8 1730 [Adslev-M. 4/3 29, o. 27/5] Jens Bircherod Christiansen Meldahl (Meldal) af Nykjøb.-L.-E., d. 21/8 01; St. Aalbg. 20, Bacc. 21; C. 17/3 32, h.; Rtr. Nykjøb. 23; ~ Christiansbg. Slotsk. 3/11 30 Cathrine el. Christiane Maria Elisabeth Ellert el. Eilertsen, † 2/4 70; u. B.; [† 9/4 1749; velstuderet, nidkjær, indgetogen i sit Levnet; lod 42 ophænge flere Mindetavler i K.; skænkede c. 40 to Lysearme til K.].

KUM II, s. 431, 436 (»Ianus Meldal«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, kaldsbrev, død; DanKir bd. 18, s. 227, 228, 229-230, 232, 252, 260-62, 277 (se nedenfor).

13. 9/5 1749, o. 6/8 [Aman. i Aalbg. 39] Ebbe Clemensen Kynde; Pr. 58; [3/6 1773 Aalbg. Frue K.-N.-T., see der].

14. 15/9 1773 [r. Cap. Skive-R. 20/6 66, o. c. 30/7] Christian Hannibal Holm, f. c. 33; vist St. Christiania 54; ~ Skive 3/8 68 Cathrine Margrethe Bregnholm, † Holstebro 1/6 87, E. e. J. Jacobsen i Tostrup-R.; [† 23/3 1782; opsætsig mod Biskop T. Bloch, hvem han voldte mange Ubehageligheder. Skulde tilsidst tiltales, men døde forinden].

KUM III, s. 139 (»Christiernus Holm«, 20 år gl.); KoldStud s. 181.

15. 29/5 1782 [r. Cap.* 9/8 80, o. 11/10] Simon Peter Groth, f. Hors. 50; F. Knud G., Kbmd.; M. Anna Müller; St. pr. 64; C. 69, h.; ~ 27/2 83 Sophie Dorothea Grøn, f. 61, † 41; F. Gotfred G., Farver i Holstebro; M. Ane Lang; 2 S., 3 D.; [# 1814, † 5/10 s. A.].

Nygaards sedler: Børn, død.

16. 5/7 1815, o. 1/9 [Andenlærer v. Brøndby Sem. 17/7 10] Christian Mikkelsen Hasle; 3/3 19 tillige Maabjerg; [1/8 1827 Faaborg-D.; see der].

17. 24/10 1827 [Vinding-B.-V. 7/8 22] Herman Frederik Petersen; Pr. 26/5 30; [3/12 1842 Smidstrup-S.; see der].

18. 1/2 1843 [Estvad-R. 31/10 34] Isak Marius Bendtsen Gad; Pr. 10/2 43; [19/11 1849 Kolding; see der].

19. 21/1 1850, o. 22/3 [c. Adj. Aarh. 19/8 37, Adj. ss. 14/8 38] Julius Røgind; [21/5 1857 Veirum; see der].

20. 1/8 1857, o. 24/9 [c. Adj. Aalbg. 18/2 45; Adj. ss. 30/10 46] Alexander Balthasar Carl Reumert, f. Kbh. 7/8 18; F. Alexander Balthasar R., Forv. ved det kgl. Klædeoplag; M. Sophie Christine Rosenbeck; St. Kbhs. Bgdsk. 35; C. 10/7 41, l. ~ Kbh. 1/11 45 Anna Christine Ponsaing, f. Kbh. 15/11 21; F. Legationsrd. Carl Georg Anton P., Secr. i Departementet for de udenlandske Sager; M. Elisabeth Larsen; 6 S., 1 D.; [22/2 1873 Sorterup-O.; 1/10 70 flere Mindegaver og Beviser paa Agtelse; see D. T. 70/300].

21. 28/4 1873. Simon Peter Groth; see Naur-S.

———————————

 

 

No 479. Sognecapellaner (fra 9/5 1749 residerende) i Holstebro og Maabjerg.

[Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

K. 3/371; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/478; L. S. v. W.
Anm. Kong Fred. IV confirmerede 1729 Reglementet ang. Embedsforretningerne og Indtægternes Deling mellem Sognepræsten og Capellanen. Capellanerne vare fra c. 1550 til 1656 tillige Rectorer ved den lat. Skole i H.
———————————

1. 1536. Mads Hvid; [1543 Sp.*; see der].

2. c. 1550. Christen (Thøgersen?) Wind; [c. 1560 Skjern; see der].

3. c. 1560. Gregers el. Jørgen Jepsen; [1569 Sp.*; see der].

3b. (1568). Per Jensen; F. J. Christensen.

KS 6:2 (1936-38), s. 222.

4. (1572, 75). [vist Vicar for r. Cap. t. Ribe Cathr. K. 65–67] Toko el. Thyge Nielsen, f. c. 15; maaskee St. i Kbh. (59); [† 9/4 1609; han var maaskee en Sønnesøn af Herskabsfoged Tok Nielsen].

F-P s. 38 (»Thoco Nicolai«); Hegelund I s. 518, II s. 281; Kinch II, s. 161 (note 1), 916.

5. o. 5/9 1576. Villads Nielsen; [c. 1586 Sp.*; see der ].

6. o. 14/10 1590. Poul Christensen Handberg, maaskee den »hr. Pouell Capelan«, som nævnes 1634.

Hegelund I s. 213, II s. 135; DanKir bd. 18, s. 252 (se nedenfor).

7. 8/4 1607. Christen Jensen Hvid; [1613 Borris-F.; see der].

8. c. 1605. Jens Toko; maaskee en Søn af Nr. 4.

9. c. 1613? Hans Hansen Hegelund, tillige Rtr. fra c. 1613; (Bdr. t. Jacob H. H. i Gudum-F.); F. H. Jensen H., Rdmd. i Ribe; M. Mette Pedersdtr. Krag; St. i Kbh. (08); [† 1622].

KoM, s. 360 (»Johan. Johan. Hegelund«); Hegelund I s. 472, 483, 586, II s. 263, 267, 353; Kinch II, s. 151, 272 (note).

10. 1623. Mikkel Jensen Find; St. 12, Bacc. 24; see Jens M. F. i Aulum; [1644 Rtr. Holstebro; † tidligst 1647].

KUM I, s. 6 (»Michaël Ioannis Holstepont., Cimber«); PT 16:4 (1976) s. 17 (Blædel: 2 slægter Find).

11. E. f. B. 4/2 1644. Knud Olsen Ølbye; [E. f. B. 28/8 1649 r. Cap. Hjerm-G.-V.; see Sp. ss.].

12. E. f. B. 30/11 1649. Svend Pedersen Høst (Oporinus); [1652 Sp.* el. suc. Sp.* (først E. f. B. 5/8 53); see der].

13. E. f. B. 9/9 1652 [Rtr. her 9/5 51] Dines Jensen Jersin; [1655 Hunseby; see der].

14. c. 1655. Christen Hansen Ringkjøbing, f. c. 04; St. Ribe 31; ~ Karen Pedersdtr., f. c. 11, † 01; [† 1682].

KUM I, s. 107 (»Christianus Iohannis Rincopensis«).

15. 26/8 1682, E. f. B. 19/10, Jens Thomsen Aalborg; St. Aalbg. 72;~ Johanne Nielsdtr.; [† 28/8 1698].

KUM II, s. 34 (»Ianus Thomæ Alburgensis«).

16. 9/7 1698*. Otto Jensen Holbech, f. Holbæk 2/1 48; F. J. Lauritsen Bigum, Byfgd.; M. Karen Berntsdtr. Buch; St. Kbh. 68; Huslærer; Forp. p. Vingegd. 86–89; Forp. p. Trøstrup, Timring S., 89–90; ~ Borbjerg 2/5 86 Maren Andersdtr. Schram af Borbjerg, f. 14/8 55; 4 S., 2 D., hvoraf 2 S. overlevede Faderen; [b. 3/11 1713].

KUM II, s. 5 (»Ottho Iani Holbecensis«); Nygaards sedler: Vita; Sixhøj nr. 902.

17. 29/1 1714. Niels Jacobsen Smith, f. c. 82; St. Ribe 04; F. J. Christensen S., Snedker i Holstebro; M. Anna Nielsdtr.; ~ Holstebro 18/10 37 Martha Andersdtr. Lyngbye af Nors-T., E. e. P. N. Hvidbjerg i Hvidbjerg-L., f. c. 72, † •/8 43; u. B.; [formedelst Synd contra punctum sextum med Lisbeth Andersdtr. suspenderet 31/5 1739 el. 40, afsat 42; † Holstebro 8/4 71; en Bøgvad, muligen J. H. B., som blev r. Cap. i Ringkjøbing-R. 2/3 42, findes at have været her 40; maaskee har han fungeret efter Smith; fik Opreisning for sin Leiermaalsforseelse 9/10 44].

KUM II, s. 295 (»Nicol. Iacob. Schmittius«, 22 år gl.); Nygaards sedler: vielse, afsættelse, oprejsning, død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 78; FAaW, s. 32.

18. 16/3 1742 [p. Cap. Skjærbæk 29/4 40, o. 12/6] Johan Hieronymus Frederiksen Rodriguez af Kbh. Trin. K., f. 2/10 11; St. Nykjøb. p. F. 32; C. 37; ~ 9/7 40 Cecilie Kirstine Hansdtr. Brylle af Brøndum-N., f. 19/6 21; 1 D.; [† •/2 1744].

KUM II, s. 538 (»Iohannes Hieronymus Rodriguez«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 6; Nygards sedler: Hustrus fødsel.

19. 17/4 1744. o. 6/5, Niels Nielsen Møller, f. Ribe 22/11 16; F. N. Christensen M. i Ydermøllen i Ribe; M. Maria Sørensdtr.; St. Ribe 37; C. 19/12 40; Titel af r. Cap. 9/5 49; ~ Kirstine Christensdtr. Foersom, † Ribe 71; (Moster t. N. Müller i Ringkjøb.-R. og Faster t. Christian J. F. i Hygum); F. C. Nielsen F.; M. Maren Jepsdtr.; [† 4/4 1753; Lgst.].

KUM II, s. 584 (»Nicolaus Møller«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 916, 1138; DanKir bd. 18, s. 278 (se nedenfor).

20. 1/6 1753, o. 11/8, Johan Vilhelm Nielsen Kannewurff; [19/5 1775 Idom; see der].

21. 26/10 1775, o. 15/12, Rasmus Jansen; [9/8 1780 Flade-F.-G.; see Aarh. Dk.].

22. 9/8 1780, o. 11/10, Simon Groth; [29/5 1782 Sp.*; see der].

23. 21/8 1782, o. 25/9, Mathias Christensen; [12/5 1789 r. Cap. Middelfart-K.; see Fred. Trin. K.-V., r. Cap.].

24. 22/5 1789 [Fp., o. 3/9 88] Claus Bertelsen; [21/2 1800 Ulvborg-R.; see der].

25. 4/4 1800, o. 25/4 [Lærer ved Trin. Fattigsk. i Kbh.] Gregers Johannes Discher; [12/12 1806 Arrild; see Følleslev-S.].

Capellaniet nedlagt efter Rescr. 12/8 1803; Maabjerg Annex, først
til Meirup, senere til Holstebro.

———————————

 

 

No 480. Ordinerede Catecheter i Holstebro og Sognepræster i Meirup.

[Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

Anm. Meirup var tidligere et Pastorat for sig; see der. Holstebro Catechet-Embede nedlagt 1864 og Førstelærerembedet forenet med Præste-Embedet i Meirup.
———————————

1. 28/5 1819, o. Kbh. 7/7 [c. Adj. Fdbg. 3/4 13; Adj. ss. 13/8 14] Christian Bagge Jensen; [6/6 1821 Cat. Rudkjøb.; see Fred. Trin.-K.-V.]

2. 6/6 1821 [Cat. Rudkjøbing 19/5 20] Laurits Esbernsen Dahl; [17/3 1824 Ølby-A.-F.; see Brenderup-O.].

3. 15/12 1824, o. Kbh. 11/3 25, Peter Valentin Grüner af Helsing. St. Mariæ K., f. 14/3 98; St. Helsing. 17; C. 12/1 24, h.; ~ Helsing. 18/8 25 Sophie Frederikke Oeltze, f. Helsing. 21/10 02; F. Christ. Fred. Oe., Kbmd.; M. Maria Eleonore Øgaard; 1 S.; [# 1/2 1832; fik s. D. Bevilling til, at drive et Bogtrykkeri og en Boghandel i Helsingør; E. 1/517 og S. 1/604].

DF.

4. 15/6 1832, o. 22/8 [Adj. Roesk. 18/9 29] Adser Hansen Blume; [6/12 1836 Ølby-A.-F.; see Errindlev-O.].

5. 11/3 1837, o. 3/5, Christian Peter Jacobsen; [17/6 1841 Øsløs-V.-A.; see Rødby-R.].

6. 26/8 1841, o. 20/10 [c. Adj. Vdbg. 6/12 34; Adj. ss. 19/4 36] Christen Hostrup Quortrup; [7/10 1849 Sønderup-S.; see Arninge].

7. 28/12 1847 [p. Cap. Sevel 22/8 42, o. 7/10] Peter Johannes Bøtcher; [1/9 1855 Sevel; see der].

8. 26/11 1855, o. 23/1 56 [Lærer v. Søetatens Dgsk. 50; Overlærer ss. 53] Carl Jacob Henrik Fog; [12/3 1864 Ebeltoft-D.; see der].

9. 4/6 1864, o. 28/9 [Lærer v. Hindholm Folkehøiskole i Sjælld. 1/11 52] Niels Julius Jensen, f. Østofte 16/9 21; F. Thomas J., Skllrr.; M. Ane Hjelm; Jonstrup Sem. 40–43; St. pr. 45; C. 27/2 52, h.1; Folkethingsmd. (Kbhs. A. 5) 7/6 64; oprettede 74 en Folkehøiskole i Ebeltoft; ~ Vilstrup 19/6 56 Nanna Christiane Boisen af Stege, f. St. Hedinge 27/9 35; (68) 5 S.; [6/5 1873 Ebeltoft-D.; skrev en Verdenshistorie i 4 Dele].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 173; Elvius s. 606-607.

10. 27/10 1873 [Cat. Kbh. Hel. G. K. 30/6 69, o. 15/9] Carl Victor Christopher Eskild Krogh; [11/8 1876 Rørbæk-G.-S.; see der].

11. 26/10 1876 [Cap. p. p. Harridslev-A. 9/10 72, o. 18/12] Tage Schack Schrøder, f. Kbh. 22/5 47; F. John Christ. S., Skibsfrr.; M. Joh. Lov. Aug. Bruun; St. v. W. 65; C. 9/ 71, h1.; ~ 19/5 74 Emilie Margrethe Charlotte Henriette Cathala, f. 6/12 47; F. Cpt. Jacques Erasmi C.; M. Dorth. Mar. Chr. Toft.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 1999, Holstebro Kirke, s. 161-316, Måbjerg Kirke, s. 1729-1772 (udg. 2014), Mejrup Kirke, s. 1773-1838 (udg. 2014).