Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 800. Møborg og Nees,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 2/825; R. M. 14/11 1766; Lkm. 6/511; L. S. v. W; Kbg. 1703 (ufuldstændig 1712–76).
———————————

1. (1531. 55). Oluf Christensen; fik 31 Brev fra Biskop Munch, som endnu haves; 29/5 1547: »Kong Christian giver efter Mester Hans Tavsens Forestilling Hr. Oluf i Møborg Forskrift til Niels Jul til Astrup, at han tilsteder ham at holde en Kapellan til Nes Sogn, og lader ham følge hans Annexpræstegaard dertil«.

DKL bd. 1, s. 248-249; DanKir bd. 18, s. 989 (se nedenfor).

2. (1575). Jens Nielsen; [var her 1584].

KS 3:2 (1877-1880), s. 212.

3. o. 9/4 1595. Bertel Madsen Fisler af Ringkjøb.-R.; ~ 27/7 95 Kirstine Hansdtr. Svanning; F. Mag. H. S., kgl. Historiograph; M. Marine Sørensdtr. Klyne; see Niels B. F. i Lemvig-N.; [† 8/10 1602].

Hegelund I, s. 267, 272, II. s. 164, 167, 171; Kinch II, s. 191.

4. (1610). Christen Nielsen; see J. Mortensen her; P. C. Møborg i Husby-N.; [fmtl. † c. 1650; fik 9/2 35 »Retten for sig selv og sine efterfølgere til at nyde herligheden af annekspræstegården i Nees, som han hidtil ikke havde haft nogen indtægt af«].

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 545; KB 20 (1635-36) s. 44.

5. E. f. B. 17/9 1651 [p. Cap. Skaarup-T., o. 20/5 40] Anders Madsen Barnæus, f. Assens c. 14; St. Od. 36; [fmtl. † c. 1656].

KUM I s. 136 (»Andræas Mathiæ Barnerus Asniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Andræas Matthiæ Barnæus«, 26 år gl.).

6. E. f. B. 10/3 1656 [r. Cap. Lemvig-N., o. 5/8 53] Jens Mortensen, f. Lemvig 8/11 19; maaskee St. Aarh. 44; ~ Karen Christensdtr., en Dtr. af Nr. 4, f. her 2/5 31, † 98; 1 S., 1 D.; see C. J. Møborg i Tim-M.; [† 1695; gav 8 Køer til Kaldet; Til præsteembedet i begge kirker hørte tillige en ældre stiftelse (»af urgammel Tid«) til finansiering af fredagsprædikenerne fra Allehelgen til fasten. Stiftelsen, der var materialiseret i otte køer, tillagt præstegården, fornyedes 1696 af Karen Christensdtr., enke efter sognepræst Jens Mortensen, som »et fast og uryggeligt Inventarium til Møeborg Præstegaard, og dens rette Besiddere SognePræster til Møeborg og Nees Meenigheder, saa længe Verden staaer ...«; Eptph.].

KUM I s. 187 (»Ioannes Martini Wiburgius«); DanKir bd. 18, s. 931, 976-80 (se nedenfor).

7. 18/10 1686** [Hør. i Ribe stift 22/4 73] Lambert Nielsen Holm af Holmsland, f. c. 48; St. Sorø 69; ~ Cathrine Dorothea Pedersdtr., f. c. 50; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 25/7 1712].

KUM II s. 17 (»Lambertus Holmianus«); SB s. 205; Nygaards sedler: Hører.

8. 20/8 1712. Jonas Christian Bentzen, f. Skive c. 72; F. vist Bent Joensen, Bgr. i Skive; M. Buold Christensdtr. Overgaard (2 ~ Christen Jensen Drejer (Kolding) i Skive); St. Vibg. 97; Pr. c. 30; ~ Møborg 5/6 14 F. E., † 15/8 31; u. B.; [† 11/5 1735; tilsidst sindssvag].

KUM II s. 229 (»Ionas Christianus Bentzonius«); Sixhøj nr. 717; Nygaards sedler: hustrus død, død.

9. 10/6 1735, o. 8/7, Johan Gabrielsen v. Cappelen, f. Bragernæs 10/4 10; F. G. v. C.; M. Marie Jørgensdtr. Poulsen; St. pr. 30; C. 21/10 34, n.; 1 ~ 36 Else Sørensdtr. Stauning af N. Gjørding-V.-B., f. c. 00, b. 29/12 46; u. B.; 2 ~ Hors. 29/3 48 Anna Pedersdtr. Stauning, f. c. 21; (Sstr. t. Sara K. P. S. ~ J. J. Elert i Lomborg-R.); F. P. Jørgensen S. af Greis-S., Kbmd.; M. vist Sidsel Andersdtr. Bræstrup; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see S. Rømer i Fjaltring-T.; C. B. C. Schougaard i Husby-N.; N. Grave i Deibjerg-H.; [† 7/1 1752].

KUM II, s. 570 (»Iohannes Cappellinus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 1164, 1244; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 31, 48.

10. 3/3 1752, o. 31/5, Peder Jensen Borgen, d. Skive 10/2 26; F. J. Sørensen Gronne, Bgr. og Feldbereder i Skive; M. Maren Pedersdtr. Borgen; St. Vibg. 46; C. 21/2 50, n.; ~ 57 F. E., b. Tamdrup 18/8 02; 1 S., 3 D.; see Jens B. i Tamdrup; [† 12/9 1776; Enkens Lgst. i Tamdrup].

KUM II, s. 65 (»Petrus Borgen«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1125; Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 16, s. 5152 (Tamdrup kirke).

11. 21/11 1776 [Hirtsholmene 24/8 74] Frederik Lyngbye; [8/6 1792 Skanderup; see der].

12. 8/6 1792 [Chinap. 9/11 87, o. 30/11] Christen Christensen, f. Skjern 22/8 57; F. Thomas C. i Skjern Mølgd., Bkdmr. p. Lundenæs; M. Else Marie Christensdtr. Gyris; St. Vibg. 76, C. 25/7 80, n.; ~ Charlotte Margrethe Philippine Berlin; her 1 S.; [† 24/6 1821. Meget alvorlig, ofte tungsindig, tilsidst næsten sindssvag, og desuden meget sygelig, saa at han ofte maatte læse med sine Confirmanter, liggende paa Sengen i sit Sovekammer. Havde en grøn og en rød Nathue. Naar han havde den grønne paa, var han ikke god, og saa skyndte en endnu levende Md., der tjente ham som Dreng, sig, at komme bort fra ham; men havde han den røde paa, var han i godt Humeur. Han gjaldt for en „hellig“ P.; Pgs. Vaaningshuus br. . . ., og han maatte i et Par Aar boe med sin Familie i et Par smaa Værelser, der bleve indrettede i et af Udhusene].

KUM III, s. 348 (»Christiernus Christierni«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1372.

13. 3/10 1821 [Sneibjerg-T. 24/1 16] Hans Øllgaard, d. Ribe 9/5 73; (Bdr. t. R. C. Rahr i S. Felding-A. og t. Birgitte Ø. ~ K. P. Lind i Eltang-V.); F. Christen Pedersen Ø., Værtshuusholder, Kbmd. og eligeret Bgr.; M. Maren Pedersdtr. Hjerting; St. Ribe 91; C. 29/10 95, n.; p. Cap. Varde 18/12 07, o. 8/3 08; ~ 17 Christiane Kirstine Krarup af Ølby-A.-F., d. 23/1 78, † 14/3 42; 1 S., 1 D.; [# 27/12 1845, † Uldsund 18/11 56. Dygtig Ldmd. og velstaaende. Vilde ikke have Pension af Kaldet, for at Etm. ikke skulde længes efter hans Død. See B. D. G. 1/188].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1425.

14. 10/3 1846 [Venø 31/10 34] Adolph Christian Holm af Sandager-H., f. 3/10 99; St. pr. 21; C. 19/7, n.; p. Cap. Sandager-H. 26/9 28, o. 10/10; Vissenbjerg 23/2 31; ~ Kbh. Hel. G. K. 16/7 38 Emma Ida Elisabeth Møller, f. Kbh. 14/11 15, † Kbh. 12/12 1901; F. Andreas M., Gross. i Kbh.; M. Anna Cathrine Elisabeth Christensdtr. Andrup, en adopteret Dtr. af Kampmann i Klinte-G.; 1 S., 4 D.; [# 23/12 1865; boede 68 paa Julianehaab v. Fredensbg.; † Kbh. 23/4 75].

Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1813-23) opsl. 117 (hustrus fødsel); Kbg. Kbh. Skt. Matthæus (1900-07) opsl. 224 (hustrus død); Nygaards sedler: Svigermor.

15. 3/3 1866 [p. Cap. Kristrup-H. 10/1 60, o. 15/2] Knud Schott Deichmann af Simested-H.-H., f. Ulbjerg 7/11 32; St. Aalbg. 51; C. 20/1 57, l.; ~ 26/8 63 Karen Abelone Dorothea Worm af Kristrup-H., f. 23/11 30; (68) u. B.; [11/7 1873 Laasby-D.].

16. 27/9 1873 [o. Cat. Ringkjøb. 24/9 70, o. 16/11] Jørgen Vincens Tørsleff af Randlev-B., f. Ø. Alling 12/10 43; St. pr. 63; C. 19/1 69, h1.; ~ Randlev 25/5 71 Caroline Andrea Georgia Bachmann, f. Slag. 17/6 48; F. Hans Jac. Christ. Haagen B., Manufacthdlr., senere Chordegn v. St. Pet. K. i Slag.; M. Jensine Dorth. Snitker; (73) 1 S.; vestre Længe af Pgden. br. 25/9 75.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2009, Møborg Kirke, s. 931-988, Nees Kirke, s. 989-1024.