Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 907. Randlev og Bjerager,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 3/302; M. S. III.; Aarh. M.; P. 85; L. P. B. 317; Lkm. 5/161; Kbg. 1749.
———————————

0. (1542. 44). Jens Villadsen; ~ (42) . . . . Torbensdtr.; F. T. Ovesen i Seiling.

KS 6:3 (1939-41), s. 165 (Rigens Dombog).

1. (1578). Niels Jensen; Pr. (84); ~ Johanne Andersdtr.; see Etm.; [var her endnu 1584; fik 8/11 1578 Brev, at, dersom hans H., Joh. Andersdtr., ved hans Død levendes vorder, hun da maatte nyde nogen Plads og Vaaning udi Pgden.; desuden til hendes Ophold nogen Ager og Eng udi R. Mark (see Theol. Tidsskr. 72/2, S. 122)].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

2. 15 . . F. S.? Søren Nielsen.

3. 15 . . Jacob Christensen.

4. 15 . . 16 . . Peder Jørgensen; maaskee St. i Kbh. (97).

F-P s. 151 (»Petrus Georgii Ho«).

5. (1608). Jens Madsen Sparre; ~ Maren Sørensdtr.; B.; 2 ~ Etm.; [var her endnu 1620, † c. 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; DanKir bd. 16, s. 2484-85 (se nedenfor); Skanderborg og Åkær len: Stedsmål i Hads herred 1625-26, i uddrag v. Kirstin Nørgaard Pedersen.

6. o. 1624. Christen Nielsen Krogstrup*, f. Torrild af Bønder 99; F. Skipper; St. Aarh. 20; 1 ~ F. E.; 2 ~ (50) Johanne Jørgensdtr. Hiorth af Kattrup-Ø.-T.; 3 ~ c. 62 Dorthe Olufsdtr., f. c. 41, † 17/2 73; 1 S., 2 D.; [† 22/3 1676; god og nidkjær; T. 309; Eptph.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1624].

KUM I, s. 42 (»Christianus Nicolai Crogstrupius«); KS 3:2 (1877-80), s. 753 (»Christianus Nicolai Crogstrupius«); Voer herreds tingbog (1679-1682), f. 139, 16/9 1681; DanKir bd. 16, s. 2484-85 (se nedenfor).

7. 8/7 1669**, o. 4/3 70**, Rasmus Justesen Gylling af Gylling; St. Hors. 60; ~ Karen Nielsdtr. (Skaarup) af Skorup-T., f. 15/5 47, † eft. 85; 1 S., 2 D.; [† 1681].

KUM I, s. 283 (»Erasmus Iustini Gyllingensis«); P-Aarh. f. 50a, opsl. 53; FAaW s. 18, 37.

8. 11/8 1681, o. 14/10, Jochum Lauritsen Brodersen (Brorson), f. Aasum Pg. i Skaane 9/5 59; (Bdr. t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Anna Cathrine L. B. ~ O. C. Friis i Hundslund, t. Laurits L. B. i Aadum, t. Magdalene Sibylle L. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og Farbdr. t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. L. B., kgl. Landcommissarius, Eier af Dybvad, Gosmer S.; M. Kirsten Pedersdtr.; St. Vibg. 76; C. 1/11 79; Pr., i. 6/5 09; ~ 10/10 82 Annike Anchersdtr. af Kolding, f. 10/10 57, † 24/8 08; 2 S., 3 D.; see J. N. Hjersing i Ørting-F.; J. N. Steenstrup i Torrild-V.; [† 1/3 1719; blev kaldet af sin Fader; Eptph.].

KUM II, s. 65 (»Ioachimus Laurentii Brorson«); Sixhøj nr. 575; P-Aarh. f. 55b, opsl. 59; PT 11:5 (1944), s. 99-100, 283; DanKir bd. 16, s. 2484 (se nedenfor).

9. 31/3 1719 [Tvede-L. 17/10 11, o. 4/12] Jens Pedersen Mørch, f. Aarh. 29/7 82; F. Kbmd.; St. Aarh. 98; C. 16/4 04, n.; Hør. Aarh. c. 08; ~ . . . . . ; i Tvede 2 D.; see Etm.; M. M. Vogelius i Hundslund; [† 30/4 1738].

KUM II, s. 238 (»Ianus Petri Mørche«, 16 år gl.).

10. 13/6 1738 [Ørting-F. 19/7 37, o. 16/8] Caspar Ernst Polycarpussen Hartmann af Kallehave, f. 19/12 08; St. Helsing. 24, Bacc. 26; C. 17/11 27, h.; ~ F. D. Maren Jensdtr. Mørch, f. Tvede 2/2 12, † 7/4 74; 10 B.; see L. N. Sommer i Gosmer-H.; Etm.; P. Pedersen i Ørting-F.; P. L. V. Bering i Gylling; [† 17/3 1786; Pg. br. 23/4 49; tre Tjenestefolk indebrændte; Lgst.].

KUM II, s. 460, 476 (»Casparus Ernestus Hartmann«, 16 år gl.); DanKir bd. 16, s. 2486 (se nedenfor).

11. 3/6 1778** [p. Cap.* 25/6 77, o. 23/7] F. S. Jens Casparsen Hartmann, f. 49; St. Hors. 69; C. 21/9 74, n.; ~ Gosmer 18/9 78 Frederikke Margrethe Langballe, f. 57; F. Søren Nielsen L., Forp. p. Vilhelmsborg; M. Christiane Nielsdtr. Morville; 1 S., 1 D.; 2 ~ L. Nyeland i Hagenbjerg; [† 26/10 1795].

12. 18/12 1795 [Vium-L. 5/5 79, o. 4/8] Niels Blicher af Gauerslund, f. Starup 21/8 48; St. Od. 70; C. 4/12 73, h.; ~ 10/8 80 Kirstine Marie Curtz af Darum-B., d. 12/12 53, † 29/1 20; 3 S., 1 D.; see Steen S. B. i Spentrup-G.; [# 7/11 1822; † Spentrup 10/3 39; sluttede en af de ældste og uheldigste Tiendeaccorder, som han selv maatte søge om, at faae erklæret ugyldig; indførte i Kbgen. paa det Underligste, hvad han skrev af poetisk, religiøst, polemisk, landoeconomisk og antikvarisk Indhold; vaccinerede i en Række Aar; E. 1/140 og S. 1/162].

13. 26/2 1823 [Søndbjerg-O. 17/6 08] Andreas Ostermann, d. Bog. 30/1 71; F. Andreas O., Væver; M. Marie Andersdtr.; St. Od. 89; C. 29/4 96, h.; Miss. i Umanak, Grld., 24/3 97, o. 31/3; siden i Egedesminde; # 05; ~ Kbh. Frelsers K. 8/7 08 Anna Margrethe Hachsen, f. Kbh. 26/1 85, † 23/12 26; F. Rasmus H., Auctionsholder; M. Johanne Birgitte Broebye; 1 S., (Johannes Andreas O., som blev Overlærer v. Fdbg. Sk., see R. P. C. Müller, r. Cap t. Vibg. Dk.-A.-T.); [† 27/5 1838].

14. 25/9 1838 [Hygom-H. 6/10 30] Søren Tang Harpøth, f. Ringkjøb. 19/6 94; F. Søren H., Kbmd.; M. Anna Veirum; St. pr. 15; C. 12/1 21, l.; c. Adj. Hors. 8/9 s. A.; Sp. Falslev 16/9 25, o. 1 Onsdag i Fasten (8/2) 26; ~ 11/9 22 Kirstine Christensen Frich, f. Slag. 7/2 95, † 28/6 61; F. Erik C., Hosp.-Forst. og Byskriver; M. Cathrine Marg. Top, vist af Slag. St. Mikkels K.; 2 S., 3 D.; [# 5/5 1850; blind; boede 68 i Aarh.; † 26/3 73].

15. 6/7 1850 [Lem-V. 29/1 39] Helle Theodor Mygind; [10/5 1858 Gosmer-H.; see der].

16. 23/7 1858 [Ø. og V. Alling 8/8 37] Jørgen Tørsleff, f. Faurskov 5/9 04; F. Anders T., senest Eier af Ørsted Sandgd.; M. Anna Marg. Rosborg; St. Aarh. 25; C. 6/7 30, h.; p. Cap. Maarslet 22/7 31, o. 12/8; Gosmer-H. 11/3 37; ~ Viby 18/8 32 Rasmine Elisabeth Tørsleff, E. e. Nicolai Nielsen, Toldbetjent i Aalbg., f. 29/7 99, † 23/4 63; F. Vincens T., Proc. i Vibg.; M. . . . Sindal; 3 S., 2 D.; see Jørgen B. T. i Møborg-N.; [† 13/2 1877].

17. 19/5 1877. Laurits Trap Gjerløff; [† 15/1 1878; see Ulvborg-R.; „Modtog ved sin Afreise fra Ulvborg flere Vidnesbyrd om Paaskjønnelse og en Deel Erindringsgaver. I det Hele en særdeles afholdt og agtet Sjelesørger“. See Nat. Tid. 627].

18. 6/4 1878 [V. Hornum-H.-F. 9/4 70] Christen Frausing Borch, f. Bredholt, Sal S., 8/2 39; F. Fred. B., Forp., senere Eier af Skjern; M. Joh. Fred. Frausing; St. Aarh. 54; C. 17/6 61, h1.; Cap. p. p. Rødding-K. 20/3 62, o. 4/4; ~ Roesk. 12/10 64 Anna Cathrine Møller Holst af Magleby-H., f. Errindlev 8/9 35; (78) 4 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-2087. Randlev Kirke, s. 2461-2492, Bjerager Kirke, s. 2493-2516.