Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 369. Hagenbjerg,

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/8; Lkm. 2/527; Kbg. 1606.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (1517). Thomas . . . ; vedblev, at være Pavedømmet hengiven, og indstrøede ikke sjeldent cath. Legender og Fabler i sine Præd.

1b. (1533). Hans Mathiesen, f. Notmark c. 94; see Etm.; M. Hansen, r. Cap. her; [† 1566, mæt af Dage og meget fortjent af Menigheden].

1c. 1566. F. S. Rasmus Hansen, f. 33; mindst 1 S., 1 D.; see 2 Etm.; R. Hansen i Hørup; (H. Hansen i Adserballe); [druknede 1593 tilligemed Degnen, Henrik Hansen, og nogle Sognefolk ved Styrmandens Uforsigtighed, da han vendte tilbage fra Landemødet i Od. Baaden var allerede nær ved Landet. „Vir optimus“].

1d. 1593 [Hør. Sønderbg. . .] Hans Jørgensen, maaskee af Svenstrup; St. Sønderbg. t. Rostock 89; ~ F. D. Karen Rasmusdtr., f. 76; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 19/1 1606; „plaget af en langvarig Sygdom“].

Achelis I, nr. 777.

1e. k. 1606, Ord. Tilladelse 22/3 s. A., Christen Brunckertzen (Brunkardt), f. Sønderbg. c. 80; F. Peter B., Rdmd., Bgmstr.; M. Agathe . . . ; St. i Kbh. (02); Pr. 41; 1 ~ 13/6 06 F. E., † 13/12 41; 6 S.; 2 ~ 18/6 43 Anna Petersdtr. Fabricius af Broager, E. e. Jens (Johs.) Lund i Dybbøl, f. c. 99, b. 15/10 46; u. B.; see August C. B., r. Cap. i Ulkebøl; J. Brunckertsen, Diac. i Sottrup; [† 18/4 1647. „Mindet om ham vil ikke let udslettes hos de Gode. En lærd Md., der med Troskab forskede efter Sandheden i Guds Ord. Færdig i, at benytte det latinske Sprogs Skjønhed og vel bevandret i den gamle Historie“].

Achelis I, nr. 1031; KoM s. 352; F-P s. 181 (»Christiernus Brunchardus Alsenus«); PT 14:3 (1961), s. 7-8.

1 (f). o. 25/8 1647, i. af Biskoppen selv 19/9. Anders Madsen Beyerholm (Beyrholm), f. St. Vi 17; F. M. B., „Erbgesessen zu Lindewitt“; M. Abigael Jensdtr. („Abel Matroses“); St. Od. t. Rostock 41, i Kbh. s. A., i Wittenberg 42; 1 ~ 5/7 48 F. Stdtr. Dorthea Sophie Jensdtr. Lund af Dybbøl, b. 31/3 69; 3 S., 2 D.; 2 ~ 5/6 70 Mariche Jensdtr. Lund, E. e. Martin Kückelmoder, Rtr. i Sønderbg., f. c. 30; F. J. Andersen Bjørnsen i Nybøl (S.); 2 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; Sønnen Anders, Sp. i Heiligenstädten i Holsteen (1700–45); [† 15/12 1675. Biskoppen havde givet Formanden Løfte om, at hans Søn, August, skulde blive hans Etm., og maatte ægte hans Stdtr. (see ovenfor). Men, da Biskoppen forsaae sig deri, at han ikke tog de 6 Uger iagt, traadte den kgl. Lehnsmand, Iver Wind, imellem og sendte A. M. B. Bønderne henvendte sig imidlertid til Hertug Friedrich p. Nordbg., der ikke var tilfreds med Sagens Udfald. Hr. A. fik ikke Kaldsbrev af Menigheden, men reiste til Od. og blev ordineret. Da Hertugen flere Gange havde truet med, selv at ville bygge sig en Kirke (toute comme chez nous), „da Faarestalden vel tilhørte Kongen, men Faarene derimod vare hans“, sendte Kongen 50 Soldater med til Trusel, da han skulde indsættes, hvis Hertugen vilde modsætte sig. Alt fik imidlertid en god Ende. From, begavet og anseet. Med ved Hyldningen 60. Fik (25/9 60) 200 Sldlr. af Kirkens Beholdning til sin Pgs. Reparation].

Achelis I, nr. 2058; KUM I, s. 168 (»Andreas Bergholmius Hatterslebiensis Holsatus«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Andreas Beyrholmius Hatterslebiâ - Holsatus«, 30 år gl.); PT 8:2 (1923), s. 163, 166.

1g. o. 12/1 1676. Peder Pedersen Plate, f. Sønderbg. 45; St. i Kiel 65, i Wittenberg 67; (Svenstrup 22/10 1673*); ~ 12/6 77 F. E., b. Nordbg. 26/10 08; mindst 1 S.; [b. 8/10 1685; Pg. br. 28/6 81].

Achelis I, nr. 2966a.

2. o. Nordbg. K. af Pr. E. Brandt 21/11 1686. Otto Frederik Johansen Brandt af Igen, f. 59; St. Lübeck t. Kiel 79, i Wittenberg 81; opholdt sig ved Londons Acad., da han 85 blev kaldet, og fik Tilladelse til, at forblive der flere Maaneder; St. i Leiden 86; 1 ~ 25/6 89 Margrethe Poulsen, f. 4/11 74; (Sstr. t. Anna Marie H. P. ~ N. C. Lorentzen i Lysabild); F. Hans P., Toldinsp., Husfgd. og Diggreve i Tønder, siden Pens. p. Gammelgd., Als; M. Anna Marie Steiermann; 4 S., 3 D.; 2 ~ 23/8 16 Margrethe Thygesdtr. Paulsen af Svenstrup, E. e. J. B. Klinker i Oxbøl, f. 31/5 84, b. 1/7 55; see J. Pedersen i Notmark; S. Steenlos, Diac. i Sønderborg; J. Andreæ i Nybøl (S.); [† 15/12 1726, b. 8/1 27. Var baade i henseende til Forstand en meget kløgtig Md., og med Hensyn til Hjertet udrustet med en inderlig Tro, hvorfor han ogsaa gjorde sig særdeles fortjent af Menigheden. Eiede et anseeligt Bibl., som han skjænkede sine Etm., og som endnu opbevares i Pgden.; gav (24 Trin. 24) 300 Rdlr. til fattige Børns Skolegang (Hfm. 6/217)].

Achelis I, nr. 3457.

3. •/12 1726 [r. Cap. Nordborg og Froprædikenspræst p. Nordborg Slot, o. 23/7 23] Erik Ludvigsen Pontoppidan; [19/11 1734 Frederiksborg-H.-H.; see Hofpræster].

4. 19/11 1734, i. 31/7 35 [Fp. v. Grev Frijs’s Rgmt., som var sendt Keiseren tilhjelp mod Frankrig, 8/3 34] Ludvig Christiansen Wegerslev, f. Aarh. 5/11 07; F. C. Jensen W., Bgmstr. i Aarh.; M. Elisabeth Ludvigsdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk.; St. Sønderbg. 25; C. 29; ~ 23/1 50 Anna Margrethe Ditlevsen fra Nibüll i Risemoer, i Marsken, f. 26/5 31, † 13/3 60; u. B.; [† 5/8 1778; Portrait i Legemsstørrelse; Lgst.].

KUM II, s. 475 (»Ludovicus Wegersleff, Aarhuusensis«, 20 år gl.); E. Brejl: Priv. Pers.ark. ved LAV, S. lbnr. 2100; DanKir, bd. 23, s. 2584 (se nedenfor).

5. 14/10 1778 [Bregninge-S. 11/3 73] Laurits Nyeland, f. Hors. 3/9 39; F. Hans N., Kbmd. og Rdmd.; M. Helene Cathrine Hatting; St. Hors. 56; C. 59; Tersløse-S. 14/11 66, o. 28/11; 1 ~ 67 Cathrine Kirstine Andersdtr. Kølmer af Kbh. Holmens K. 1 r. Cap., d. 31/8 40, † 16/1 69; 1 D.; 2 ~ Venslev 1/12 69 Margrethe Frick, Holsteinborg, Venslev S., f. c. 50, † 23/10 93; F. Hans Lorentsen F. (Holland) i Ringsted; M. Anne Margrethe . . . . ; u. B.; 3 ~ 27/6 00 Frederikke Margrethe Langballe, E. e. J. C. Hartmann i Randlev-B., f. 57, † Hagenbjerg Enkesæde 7/12 42; F. Søren L., Forp. p. Wilhelmsborg; M. Christiane Morville; u. B.; [† 27/4 1806].

KUM III, s. 163 (»Laurentius Nyeland«, 18 år gl.); Kbg. Venslev (1635-1798) opsl. 30 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Ringsted byfoged nr. 38.

6. 12/12 1806 [Adsbøl-G. 01] Frederik Marquard Meyer, f. Arnæs 12/6 69; F. Friedr. M., Sp. i Arnæs; M. Sophia Friederica Hansen; St. Slesvig t. Kiel 88; C. Glückstadt 92; Legationsp. i Paris; P. i Siverstedt, Flensbg. Pr., 96; ~ 12/7 97 Anna Elisabeth Augusta Hansen, f. Slesvig By 22/2 70, † p. Sylt 20/2 51; F. Ditlev Nicolaus H., Skomgr.; M. Maria Magd. Krüsing; 1 S., 2 D.; [† 6/12 1834; en meget begavet og vittig Selskabsmd.; meget færdig i de levende Sprog, navnligt i Fransk].

Achelis II, nr. 7375.

7. 1/4 1835 [Tranderup 27/9 20] Jørgen Knudsen, f. Kettinge p. Als 8/11 72; F. Hans Peter K., Gjæstgiver; M. Ane Kirstine Wrang; St. Od. 95; C. 2/11 01, h.; p. Cap. Snøde-S. 27/9 11, o. 8/11; Magleby p. L. 12; Nordbg. 22/4 04 18; c. Pr. 34–35; ~ Nordborg 21/1 21 Sophie Margrethe Fangel af Nordborg, f. 12/6 97, † 29/1 47; u. B.; [# 28/3 1861; † 25/6 62].

PT 13:1 (1952), s. 5 (Slægten Fangel fra Nordborg).

8. 6/6 1861 [Oxbøl 5/10 42] Holger Fangel af Nordborg, f. 25/2 04; St. pr. 24; C. 31/10 32, l.*; p. Cap. Hatting-T. 19/2 34, o. 14/3; Sp. Høibjerg-E. 1/5 38; Pr. Als N. Hrd. 18/1 58 til 1/5 79; ~ Hagenbjerg 5/9 38 Ulrikke Johanne Mathiesen, f. Kbh. 24/3 09, † her 6/5 86; F. Boy M., Prof. i Kbh.; M. Anna Sophie Maegaard; 2 S.; [# 1885; † Pøhl, Nordbg. S., 28/2 1887; fik 84 den prøyssiske Røde Ørns Orden af 3. kl.].

Achelis II, nr. 8756; PT 13:1 (1952), s. 5, 12-13 (Slægten Fangel fra Nordborg).

21. 1886 [Hjortkjær 78] Jakob Christian Bahne Engel; see Tønder Diak.

———————————

 

 

No 369b. Sognecapellaner i Hagenbjerg.

[Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

———————————

1. (1567. 89). Mads Hansen, Søn af Sp. Nr. 1b, f. c. 34; vist St. i Rostock 58; ~ Marie . . . , f. c. 31, † 28/3 11; [† 8/6 1613].

Achelis I, nr. 264 (»Matthias Johannis, Sonderburg«).

2. o. 5/6 1614. David Johansen Monrad; [1616** Oxbøl; see Kettinge].

3. o. 12/12 1619. Poul Jensen Ewald; [1621 Ulkebøl; see der].

4. o. 25/7 1621. Sone (Zone, Zeno) Hansen Lamdorff, f. c. 80; St. i Kbh. (08); ~ Maren . . . ; B.; [b. 18/3 1658; en from, mild og maadeholden Olding].

F-P s. 269 (»Zeno Iohannis Lamdorphius«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Zeno Johannis Lamdorphius«, 41 år gl.).

5. o. 1/6 1658. Clemens Pedersen Haundorph, f. Havndrup, Hellerup S. i Fyen, 16/4 15 af Bønder; St. Od. 36; ~ 25/11 60 Maren Nielsdtr.; B.; 2 ~ Etm.; [† 30/4 1685].

KUM I, s. 132 (»Clemens Petræus«); KS 5:3 (1905-07), s. 722.

6. o. 8/1 1685**. Peder Ottesen Riese af Rise-M.; St. Od. 79; ~ 14/2 86 F. E.; [† 1705].

7. o. Igen K. 14/1 1706. Christian Mathiesen; [1714 r. Cap. Igen; see der].

8. 1714. Johannes Johansen Brandt af Igen, f. Guderup 17/7 85; St. pr. t. Halle 02, i Leipzig 05, i Kbh. 11; C. Kbh. 12; ~ 7/7 17 Elisabeth Charlotte Thygesdtr. Poulsen af Svenstrup, f. 16/10 87, † 47; 4 B.; [† 22/9 1752, b. 2/10].

Achelis I, nr. 4235; KUM II, s. 354 (»Iohannes Brandt Norburgensis, ex Alsia insula«).

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Hagenbjærg Kirke, s. 2564-2587.