Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 759. Lysabild (Lysabel),

Als Sønder Herred, Nordborg-Sønderborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/3; Lkm. 2/549; L. S. v. W.; Pst. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1623 (÷ 1644-1700).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. k. 2/8 1534 [Kettinge (25?)] Jørgen Pedersen; vist St. Wittenberg 20; Pr. (46).

2. (1568). Daniel Jørgensen Quercinus af Igen; Pr. . . ; 1 ~ 27/7 67 Catharina Boisen; 2 ~ Karen Bjørnsdtr.; mindst 1 S.; 2 ~ Mouritz Mandix; [† 8/4 1582. Skar Halsen over paa sig i Biskop N. Jespersens Huus; see F. H. 7/266].

3. c. 1584 [Slotsp. p. Sønderbg. 76] Peder Conradi (I) el. Conradsen (Knudsen); (Bdr. t. N. Conradi i Igen); St. i Kønigsberg 72; ~ 3/11 88 Anna Johansdtr. Berndes af Broager; see Etm.; G. P. Elysin i Flemløse; Johannes P. C. i Bov; [b. 10/3 1620].

4. o. 27/8 1620. F. S. Peder Pedersen Conradi (II) el. Conradsen, f. 96; St. i Greifswald 15, i Kønigsberg s. A., i Kbh. 20; Pr. 53; ~ (27) Anna Marie . . . . ; 2 S., 4 D.; see Etm.; [b. 14/6 1667; Byggede Præstegaarden 1627; Eptph.].

Achelis I, nr. 1329; KUM I, s. 42 (»Petrus Cunradus Alseno-Holsatus, depositus et immatriculatus Griphisvaldiæ 30. Mart. 1615«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Petrus Conradus«, 24 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 12-13 (se nedenfor); DanKir bd. 23, s. 2417-18 (se nedenfor).

5. 1/7 1665**, o. med kgl. Tilladelse 6/8 66. F. S. Peder Pedersen Conradi (III), d. 16/9 46; St. Rostock 63; ~ . . . . ; [† 16/9 1679; b. med sin Hustru Mandag 17/11 1679].

Achelis I, nr. 2861.

6. 5/2 1681 [dansk P. p. St. Thomas 73 – c. 78] Didrik Christensen Riisbrich, f. Risbrig, N. Haksted S. i Sl.; St. Sorø 65; 1 ~ 73 (Bev. 5/12) Johanne Andersdtr.; 2 ~ 6/7 81 Cathrine Johansdtr. Monrad af Kettinge, f. 59, † 06; 1 S.; see Johan C. D. R. i Oxbøl; [† 4/2 1683, b. 8/2].

Achelis I, nr. 2909; KUM I, s. 326 (»Dietericus Christiani Holsatus«); SB s. 199.

7. 6/2 1683 [r. Cap.* c. 81] Jens Pedersen Roeskilde, f. Roesk. 45; F. P. Jensen, Bgr. og Snedker; M. Maren Jacobsdtr.; St. Roesk. 66; C. 29/10 68, illum.; Hør. og Cant. Kbh. 70; Sp. i Vammen-B.-L. 11/11 1674**, o. 27/1 75, afsat 14/6 76 formedelst Leiermaal med sin Hustru; Skp. 76–80; Lysabild 18/2 82*; ~ 12/3 76 Clara Elisabeth Christensdtr. Schytte (Skyt), f. c. 40, E. e. Edouard Schultz fra England, Kbmd. i Vibg.; (Sstr. t. Mads C. S. i Karby-H.-R. og t. Didrik C. S. i Tødse-E.); F. Dr. med. C. Nielsen S., Provinsialmedicus i Vibg.; M. Marg. Dideriksdtr. Grubbe; 1 D.; 3 ~ Etm.; hun var i en høi Grad intrigant og virksom Kone, som efter sin første Mands Død tog til Kbh. og destillerede Aquavit til Flaadens Besætning, og som efter Roeskildes Død, forinden hans Begravelse, ilede til Kbh., for at søge, at beholde Kaldet, hvilket tillodes hende, hvis hun kunde forsyne det med en dygtig Præstemand; efter sin tredie Mands Død, boede hun i Capellanboligen, som ifølge kgl. Resolution af 24/3 83 var gjort til Bolig for Præsteenkerne i Kaldet; [† 1687. Haard og brutal. Havde en haard og bitter Strid med Degnen Anders Knudsen, som han fik afsat 86 ved Provsteret].

KUM I, s. 334 (»Ianus Petri Roëskildensis«); PT 1:2 (1881), s. 13-14, 26-27 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 7; Nygaards sedler: Lejermål.

8. 9/4 1687. Laurits Johansen Krag af Hørup; St. Lübeck t. Kiel 81, i Kbh. 82; C. Kbh. 84; ~ 88 F. E., b. 6/10 16; u. B.; [† 1699].

Achelis I, nr. 3453; KUM II, s. 112 (»Lavrentius Crag Alsatus«).

9. 6/7 1699. Nicolai Carstensen Lorentzen af Ulkebøl, f. 11/10 71; St. i Jena 86, i Leipzig 90, i Rostock 92, i Kbh. s. A.; ~ 12/6 01 Anna Marie Hansdtr. Poulsen, f. 12/11 85, † 14/1 41; (Sstr. t. Margrethe P. ~ O. F. J. Brandt i Hagenbjerg); F. H. P., Huusfgd. og Diggreve i Tønder, senere Pensionair (Forp.) p. Gammelgd. p. Als; M. Anna Marie Poulsdtr. Steuermann, f. c. 86, b. 23/1 41; 3 S., 1 D.; hun mistede en voxen Søn og en Datter i Smaakopperne paa samme dag, 3/11 31; see Nicolaus L., Diak. i Tønder; [† 11/3 1729; Sagnet fortæller, at han ikke havde mindste Sands for Landvæsenet, og at han aldrig lærte sine Tjenestepiger og sine Køer at kiende].

Achelis I, nr. 3713; KUM II, s. 187 (»Nicolaus Laurentii Synderburgo-Holsatus, antea civis acad. Rostochiens.«); PT 1:2 (1881), s. 14-15 (se nedenfor).

10. 16/4 1729 [p. Cap. Slag. St. Pet. K. c. 23] Vesti Hansen Egeberg* (Eegberg), f. Egebjerg, Ods H., 16/11 97; F. H. Christensen Kaaberøe, maaskee af Vang-T., Degn i Egebjerg; M. Ester Vestisdtr. Michelsen; St. Holbæk 14; Huslærer i Vallekilde; C. 10/6 21, h.; Skllrr. i Særslev v. Kallundbg.; ~ 18 (necessitate coactus) Valborg Mortensdtr. Aarbye af Vallekilde-H., f. 30/10 99, b. 1/9 79; 3 S., 3 D.; see Etm.; H. G. M. Brolund i Hørup; [† 16/9 1778. Anledningen til hans Kaldelse var, at, da Spsten. i Slagelse (Mag. F. A. With) af panisk Skræk for det til ham stillede Krav, at præd. for Kong Fred. IV. (som reiste gjennem Slag.), blev syg, maatte han, med kort Varsel, overtage sig dennes partes og skilte sig derfra til Kongens fulde Tilfredshed, saa at denne lovede E. det første ledige Kald, han søgte; blev dog først kaldet til Norge, men byttede med en Nordmand, hvis Navn ikke kjendes. Aandfuld, oeconomisk og tarvelig. Agtet, men ogsaa frygtet, af menigheden. W. 1/271 og 3/179; N. 144].

KUM II, s. 386 (»Vestius Iohannis Egeberg«, 17 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 15-18 (se nedenfor).

11. 17/1 1749** [p. Cap.*, o. 9/8 48] F. S. Martin Vestesen Egeberg (Eegberg), f. Særslev, Sjælld., 18; St. Sønderbg. 39; C. 18/2 44, h.; ~ 50 Frederikke Hahnefeldt; „i høi Grad forfængelig og opfyldt af Lyst, til at glimre“, † Sønderbg. 31/3 84; (Sstr. t. Cathrine Amalie H. ~ A. P. Falenkamp i Bregninge-S.); F. Amtsforv. p. Graasteen p. Ærø; 1 S., 7 D.; see C. Koch t. Citadellet Frederikshavn v. Kbh.; B. P. Wellejus i Glumsø-B.; A. Bryndum i Marvede-H.; [† 14/4 1780. Godmodig og skikkelig; men manglede aldeles Faderens Aand. Biskop Ramus jun., sagde om ham: „Han synger som en Engel, men prædiker som et Faar“].

KUM II, s. 608 (»Martinus Vesti Eegberg«, 19 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 18-19 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 29.

12. 10/5 1780 [p. Cap. Kettinge 4/9 71, o. 11/10] Jens Jørgen With af Notmark, f. 20/11 45; St. Od. 62; C. 22/6 70, h.; 1 ~ 22/9 80 Charlotte Sophie Frederikke Mortensdtr. With af Kettinge, b. 9/9 93 („Hendes Død var ham et stort Tab, da hun ved sin Munterhed forjog de mange mørke Skyer, som saa tit omtaagede hans Pande“); 1 D.; 2 ~ 95 Mette Stokkemark Wind af Brøns, E. e. S. P. Schandorph i Spandet, † 26/4 02 („i høi Grad eenfoldig“); u. B.; [† pludseligt 27/3 1802. Af Naturen temmelig vild og ustyrlig, lod sig som Student 2 Gange hverve til Rytter. Som Embedsmd. meget duelig, men bydende; dygtig. Præd. og Cat. I sine sidste Leveaar tungsindig i høieste Grad].

Achelis II, nr. 6496; KUM III, s. 224 (»Ianus Georgius Witt«, 17 år gl.); PT 1:2 (1881), s. 19-21 (se nedenfor).

13. 21/5 1802 [Adserballe 28/12 92, i. 20/1 93] Augustinus Meldal, f. Indvig, Bergens St., 6/2 55; F. Jørgen Evensen M., Sp. ss., siden i Fana; M. Christiane Theodorsdtr. Bergmann (hun havde 19 B.); St. Bergen 70; Huslærer i Lindaas, Bergens St., 71-73, hos Hr. Hount i Søgne, Christiansands St., 73-74, i Christiansand 74-76, p. Oddernæs 76-78; C. 16/3 79, n.; Huslærer i Magleby-H. 79-81; Prædikant i Strøby-V. 81-83; p. Cap. Nykjøb.-S. 13/8 83, o. Od. 12/9; Kettinge 15/10 84; ~ Strøby 23/5 88 Nicolette Oligera Nyholm af Slaglille-B., f. 4/8 63, † 25/1 37; 3 S., 4 D.; see Etm.; [# 11/7 1721, † p. Augustenborg 24/5 28].

KUM III, s. 298 (»Augustinus Meldahl«, 17 år gl.); PT 1:1 (1880), s. 161-192 (se nedenfor); Lampe 1, s. 284.

14. 17/10 1821, o. 2/12, F. S. Martin Reenberg Meldal, f. Adserballe 26/2 94; St. Od. 13; Lærer i Historie og Geografi ved Efterslægtselskabets Realskole 15; C. 21/4 19, l. egr.; ~ 19/6 22 Marie Cathrine Groot, f. Kbh. 2/2 98, † 10/10 43; F. Henrik Jensen G., Kassr.; M. Christine Marie Quillin; 1 S., 3 D.; [† 18/11 1833. Fortriinlig Embedsmd., nøiagtig i høi Grad og flittig. Endnu et høit Navn i Menigheden. Efterlod et større topographisk Værk i Manuscript; Lgst.].

PT 1:2 (1881), s. 21-26 (se nedenfor); DanKir bd. 23, s. 2419 (se nedenfor); Achelis II, nr. 8224.

15. 5/3 1834 [Adserballe 2/3 28] Henrik Gottfred Henningsen, f. Werthemine v. Augustenborg 23/4 97; F. Hinrich Gerhard H., Forp.; M. Elisabeth Birgitte Benzen; St. pr. 17; C. 30/4 24, h.; p. Cap. Gudme-B. 8/11 26, o. 10/1 27; ~ 31/10 28 Anna Christine Jacobsen, f. 14/9 03, † 31/1 62; F. Christ. J., Insp. over de hertugelige Gde. og Forp. p. Gammelgd. p. Als; M. Fred. Louise Boisen; u. B.; [# 2/4 1860; † Augustenborg 21/4 66; skikkelig og godgjørende].

Achelis II, nr. 8409; KUM III, s. 591 (»Henningsen, Henricus, e sch. priv. Alsensi, Dim. af Pastor Sabro«, 20 år gl.).

16. 11/6 1860 [Ø. Hornum-R. 19/8 53] Claus Frederik Vilhelm Bendz, f. Kbh. 21/2 13; F. Morten B., Urtekrmr.; M. Hedvig Riborg Wisch; St. v. W. 30; C. 6/5 36, h.; c. Adj. Nybg. 18/11 36 til Skolens Nedlæggelse 14/9 39; c. Adj. Hors. 2/5 40; Adj. ss. 30/10 46; Sp. Tunø 17/12 49, o. 22/3 50, tillige const. Fyrinsp. 30/1 50; ~ 1/10 40 Annette Martine Oesterreich, f. Kbh. 27/8 10, † 10/4 85; F. Martin Heinrich Oe., Skrædermstr.; M. Kirstine Ursula Lundager; 1 S.; see Frederik C. M. P. B., cd. th. 72/2; [† 28/6 1880; E. S. 1/107; Lgst.].

DanKir bd. 23, s. 2419 (se nedenfor).

13. 1880. Fedder Edlef Julius Vogel; see Ø. Linnet.

———————————

 

 

No 760. Sognecapellaner i Lysabild.

[Als Sønder Herred, Nordborg-Sønderborg Amt, Als-Ærø Stift]

Pastor C. Knudsens Manuscript; M. S. 1-b/3.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. 15 . . Nicolaus (Claus) . . . ; [(1538) Adserballe; see der].

1. 158. . [vist Diak. Igen c. 81] Jørgen Hansen, f. Sønderborg; vist St. Rostock 58.

Achelis I, nr. 263.

2. (1608. 11). Peder Arvidsen (Arvidius); ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. 1630].

3. o. 8/12 1630 [Rtr. Saxkjøb. 18/3 26]. Find Pedersen, f. Bogense c. 95; St. Kbh. 21; ~ 31 F. E.; [fmtl. † c. 1652].

KUM I, s. 51 (»Finno Petrejus Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Finno Petreus Bogonis«, 30 år gl.), s. 125 (»Finno Petri«, 35 år gl.).

4. o. 1/9 1652 [Hør. Od.] Jørgen Jørgensen Klingberg (Klingenberg?) maaskee af S. Broby, f. 15; vist St. Od. 37; [fmtl. † el. forflyttet c. 1656].

KUM I, s. 139 (»Georgius Georgii Ottonianus«); KS 4:2 (1891-93), s. 678.

5. o. 25/7 1656. Rasmus Rasmussen Faaborg, f. 16; St. pr. 48; [† c. 1673 ?].

KUM I, s. 213 (»Erasmus Erasmi Foborg«); KS 5:3 (1905-07), s. 716.

6. 10/4 1673. Hans Madsen Hødme; St. Sorø 61; C. 64; Testimon. Publ. 69; [† el. forflyttet c. 1677].

KUM I, s. 303 (»Iohannes Matthiæ Hødmensis«); SB s. 172.

7. c. 1681 [Skp. 76] Jens Pedersen Roeskilde; [6/2 1683 Sp.*; see der].

Derefter blev Capellaniet nedlagt og gjort til et Enkesæde. See Sp. Nr. 7.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Lysabild Kirke, s. 2400-2421.
Rørdam, H. F.: Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv. Personalhistorisk Tidsskrift 1:1 (1880), s. 161-192.
Rørdam, H. F.: Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals „Krønike for Lysabbel Sogn“. Personalhistorisk Tidsskrift 1:2 (1881), s. 10-39.