Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1080. Spandet,

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

S. i K.; Rh. 508; R. M. 25/3 1768; K. 3/792; M. S. III.; Lkm. 6/66; Kbg. 1723.
Anm. Indtil c. 1630 hørte Spandet til Høirup, men bestyredes af en Capellan.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

Capellaner:

1a. 1529. Jens (Joh.) Thomsen; [c. 1553 Høirup; see der].

1b. 1554? Asser (Osterus, Artz) Pedersen; see C. Osteri el. Spandet i Vodder; [† 1579].

1 (c). (1583). Søren Thomsen af Hygum, f. Ribe; St. Ribe . . ; var tillige Tingskriver; sanddru og god.

2. 15 . . 16 . . Peder Møller fra Ribe; god til, at skyde med Flitsbue.

DanKir bd. 21, s. 1191 (se nedenfor).

3. 1606 el. 16. Frederik Knudsen; maaskee den »Frederik«, der forvaltede Embedet i Gram 1611 (09) –16; [† 1630; da han fik Tilhold om, ikke at gaae fra Kroen til Kirken, bare Mændene ham derhen; deraf Ordsproget: „Det gaaer an, sagde Spandet Præst, da de bare ham fra Kroen til Kirken“].

Sognepræster:

4. 1630. Peder Johansen Krabbe; maaskee St. Ribe 23; [† 1657; var 47 indstævnet for Landemodet for at føre et uskikkelig og straffelig Levned med Brændevin og Tobak i Kirken].

KUM I, s. 62 (»Petrus Iohannes Brammingius«); Ribe-LM 1635-1664, opsl. 94.

5. 1649**. Peder Jensen Seerup; maaskee St. Ribe 36; [† el. forflyttet 1652].

KUM I, s. 134 (»Petrus Iani f.«).

6. o. 15/10 1652**. Krabbe Caspersen Gram; St. Ribe 39; ~ Karen . . . , der overlevede ham; [† 1658; fmtl. beslægtet med Nr. 4].

KUM I, s. 155 (»Crabbo Caspari Gram«); Achelis I, nr. 2031.

7. E. f. B. 1658 [Ensted 39; afsat 42] Jens Pedersen Møller, f. Ribe c. 05; F. P. Jessen M.; St. Ribe 26; p. Cap. og Degn i Bedsted 47; ~ 39 Birgitte Ebbesdtr.(?), E. e. I. Hansen i Ensted; F. vist Gdmd. i Mårbæk, Bedsted S.; 1 S.; see A. J. Spandeth i Guldager; [† 1682; dette om, at det gaaer an o.s.v., fortælles ogsaa om ham; altsaa var han formodentligt ogsaa en Svirebroder].

KUM I, s. 77 (»Ianus Petri Ripensis«); Bed-1600 s. 2, 9.

8. 26/7 1681**, o. 82, Hans Nielsen Eltang af Eltang-V.; St. Kold. 72; ~ Hygum 8/10 85 Gjertrud Pedersdtr. Hygom af Hygum, f. 25/2 65; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1689; Lgst.].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Eltangius«); KoldStud s. 108; DanKir bd. 21, s. 1192 (se nedenfor).

9. 5/3 1689. Rasmus Hansen Kjersing (Spandet), d. Ribe 9/9 63; F. H. Poulsen, Kbmd.; M. Johanne Rasmusdtr. Kjersing (Sstr. t. A. R. Spandet i V. Nykirke-F. og Moster t. H. H. Roager i Ulvborg-R. og t. P. L. Kjersing i Vive-O.-V.); St. Ribe 84; ~ 89 F. E., † 30/6 27; 4 S., 4 D., hvoraf 2 S., 4 D. døde spæde; see Peder R. K. i Dollerup-F.-R.; [† 23/6 1723; Rescr. 22/9 10 om ny Forening med Høirup, men som ikke blev udført; Lgst.].

KUM II, s. 130 (»Erasmus Iohannis Spandeth«); Achelis I, nr. 3573; KoldStud s. 108; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 336, 558; DanKir bd. 21, s. 1192 (se nedenfor).

10. 3/9 1723. Mathias (Mads) Poulsen Buch af Øsse-N., f. 27/5 71; St. Ribe 99; C. 19/12 09, n.; ~ . . . . ; B.; [† 20/7 1730].

KUM II, s. 249 (»Matthias Pauli Buchius«, 18 år gl.); Kbg. Spandet (1723-1806) opsl. 3 (sønnen Rasmus’ død).

11. 11/10 1730, o. 9/11 [Hør. Kbh. 24] Christopher Jørgensen Kruse, f. Stubbekjøb. 28/9 92; F. J. Mathiesen; M. Lucie Christophersdtr.; St. Kbh. 12, Bacc. 13; C. 11/6 20, n.; ~ 27/1 31 Cecilie Margrethe Haugen af Simmerbølle, f. Kbh. c. 03, boede i Kbh. 67, † 8/5 81; B.; [† 25/11 1749; Pg. br. 24/2 36].

KUM II, s. 363, 380 (»Christophorus Kruse«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 253; Nygaards sedler: Præstegårdens brand; Kbg. Spandet (1723-1806) opsl. 9 (datter), 10 (søn), 13 (datter), 14 (datter).

12. 27/2 1750, o. 26/5, Andreas Jacobsen Boysen; [24/2 1774 Arrild; see der].

13. 5/5 1774 [r. Cap. Hjerm-G.-V. 2/4 63] Søren Pedersen Schandorph, f. Holstebro 17/3 31; F. P. S.; M. Maria Mogensdtr. Lægaard; St. Ribe 50; C. 4/8 53, h.; r. Cap. Borbjerg-R. 15/10 56, o. 17/11; ~ Mette Stokkemark Wind af Brøns, f. 49, † 4/5 02; 1 S.; 2 ~ J. J. With i Lysabild, og † 4/5 02; [† 21/11 1789].

14. 29/1 1790, o. 19/4, Daniel Eiler; [29/9 1797 Græse-S.; see L. Lyngby-Ø.].

15. 29/12 1797, o. 27/2 98, Christen Moth Krarup; [9/1 1801 Alslev-H.; see der].

16. 9/1 1801, o. 9/4, Schack Carl Emil Fog; [25/9 1809 Sjelle-S.-L.; see Vellev].

17. 5/5 1810 [Raabjerg 12/3 90] Hans Adolph Wind af Brøns, f. 26/2 62; St. Ribe 82; C. 6/4 86, n.; Fp. (el. Skp.), o. 3/9 88; 1 ~ Kbh. Nic. K. 19/7 90 Sara Cathrine Bagge, † Kbh. 30/3 06, E. e. . . . Lyder, Skibscpt.; (hun maatte forlade ham; reiste til Kbh.; † ss. 30/5 06 m. p. af Græmmelse over Skilsmissen); F. Didrik B., Skibscapt.; M. Cornelia Passmand; u. B.; 2 ~ her Maren „Piester“ (Pedersdtr.), som havde tjent ham i mange Aar i Raabjerg som Huusholderske; 3 ~ . . . Jochumsdtr. Ramus af Brøns, † 52; [† 22/9 1831. En i flere Henseender høist original Mand. Forstod, at indbilde Raabjergerne, at han nøiagtigt vidste Alt, hvad der passerede i Sognet. Intet af de Dyr, som fødtes i Pgden., maatte aflives, hvilket ogsaa gjaldt Hunde og Katte, af hvilke den tilsidst var overfyldt. De sorte Hunde betragtedes af Beboerne i Aalbæk med Begjærlige Blikke, fordi Skindet afgiver et ypperligt Pelsværk til en slags runde Fiskerhuer („æ Trindfoer“), og, var en af Fiskerne saa uforsigtig, naar der saaes „i rigti pæn sot Hui“, at forlange sig et saadant overladt for Betaling, blev „Faaer“ saa bister, at han udskjeldte den dristige Liebhaver for en Barbar og Dyrplager, og, efter at han var bleven bekjendt med den „barbariske Skik“, at aflive sorte Hunde, for at faae Skindet til Huer, betragtede han siden ved enhver Leilighed nøie og med mistroiske Blikke enhver Fiskers øverste Etage, hvilket ikke var uden Grund, da mange sorte Hunde alligevel bleve bortsnappede. De større Huusdyrs Mangfoldighed nødte ham hvert Aar til, af Mangel paa Foder midt om Vinteren at slaae dem løse i Klitterne, hvis mange Ræve levede høit af de Køer og Faar, som creperede af Sult og Kulde. Naar Biskoppen kom paa Visitats, maatte Degnen sørge for, at Hundene bleve omhyggeligt indespærrede under dennes Ophold; men Degnen, som var en stor Skjelm, fik det engang maget saaledes, at hele Flokken løslodes i det Øieblik, da H. H. kjørte bort, hvorudover denne, som med Forfærdelse saa uventet saae sin Vogn omringet af den myldrende og gjøende Hundesværm, hvis mystiske Fremkomst han ikke uden Grund satte i Forbindelse med Fandens Kunster, aldrig mere lod sig see i R., saalænde W. var der. Var en god og utrættelig Pred., som talte ved Lys til langt ud paa Aftenen i de korte Dage. Fik 500 Rdlr. af Kongens Kasse som Hjælp til, at opbygge og flytte Pgden. i Raabjerg, som var aldeles ubrugelig].

KUM III, s. 391 (»Ioh. Adolph. Vind«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 7140; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 715.

18. 4/1 1832 [p. Cap. Skamstrup-F. 2/4 28, o. 16/4] Hans Peter Ebeling; [5/7 1844 Halk; see der].

19. 14/10 1844 [p. Cap. Skorup-T. 3/7 40, o. 3/9] Gustav Christopher Engelsted; [24/7 1855 Ørum-D.; see der].

20. 11/10 1855 [p. Cap. Hygum 26/3 46, o. 6/5] Erhard August Hjort; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse; 18/6 s. A. Røgen-S.; see der].

21. c. Sp. 4/3 1868. Sønke Jessen, tillige Sp. i Høirup; [29/7 1873 Døstrup; see der].

22. 1873. Heinrich August Schrøder, f. Heide 43; [1880 Ø. Linnet; Brede 1894-1910].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift) s. 1056-1060.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Spandet Kirke, s. 1183-1193.