Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1249. Ulvborg og Raasted,

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

Lkm. 6/481; K. 4/141; R. M.; L. P. B. 460; M. S. III.; Danske Kirker o.s.v. H. 6; Kbg. 1708.
Anm. Vesten for Skjærum Kro og Mølle har i gammel Tid staaet en Kirke af samme Navn.
———————————

1. 15 . . Knud Lauritsen.

2. 15 . . Peder Andersen.

3. (1584). Kjeld Pedersen; Pr. (84); see Etm.; N. K. Uldborg i Dybe; [† c. 1594].

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

4. 1594. Niels Pedersen af Vandborg; Pr. (19); vist ~ F. D. Dorthe Kjeldsdtr.; see Etm.; J. I. Borch i Ringkøbing-R.; [levede 1620; W. 2/188 og 3/600; N. 456].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544; Hegelund I s. 404, 503, 526 , II s. 234, 227, 275.

5. 1620**. F. S. Kjeld Nielsen, f. c. 94; St. 12, i Wittenberg 15; Pr. c. 23; ~ c. 21 Anne Jensdtr., f. c. 07, † 9/3 75; (Sstr. t. Karen J. ~ J. I. Borch og H. H. Kjær i Ringkøbing-R., og Moster t. Margrethe Lauritsdtr. ~ N. N. Holstebro i Ho-O.); F. J. Olufsen, Bgmstr. og Tolder i Ringkjøbing; M. Vibeke Madsdtr., maaskee af Ringkøbing-R.; 1 S., 11 D.; see N. K. Ulfborg i Ølstrup-H.; C. Pedersen i Vorgod-V.; Etm.; J. J. Kors i Farup; B. J. Warde i Jerne-S.; M. O. Wiborg i Hvornum-S.; G. Welling i Bølling-S.; [† 14/2 1646. Efter Kongebrev 18/4 20 skulde Biskoppen undersøge, hvorvidt han var skikket til Embedet. Ligesaa riig, som han var paa Børn, ligesaa fattig var han paa jordisk Gods. Lgst.].

KUM I, s. 6 (»Chilianus Nicolaj Viburgensis«); Helk I, s. 325; KS 6:3 (1939-41), s. 176 (Rettertinget); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; HardAar 1998, s. 9-10; Green s. 185.

6. o. 15/4 1646 [Hør. Aarh. . . ] Laurits Christensen Bording el. Riber, f. Ribe c. 17; F. Dr. med C. Lauritsen B., Stadslæge og Archidiac. v. Capitlet; M. Ingebg. Andersdtr. Klyne; St. Ribe 37; Pr. 20/6 53; ~ 46 F. D. Maren Kjeldsdtr., † 8/1 86; 1 S., 6 D.; see Etm.; P. Nielsen i Ramme; H. Sørensen i Ølby-A.-F.; J. N. Wiborg og J. B. Wedel i Dybe; [† 20/3 1675; Broder t. den berømte Digter A. C. Bording, der levede hos ham nogle Aar; gav sig ogsaa selv af med, at skrive Vers; vir pius, gravis et eruditus (Ripæ Cimbr. 603)].

KUM I, s. 138 (»Lavrentius Bordingius Ripensis«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A.

7. o. 29/6 1675, o. 7/5, F. S. Christen Lauritsen Bording; St. Holstebro 71; ~ . . . . . , levede her 19; [dømt fra Kaldet 1682 for hans ublu Omgang med Forp. Ped. Andersens „Kjæreste“ p. N. Vosborg].

KUM II, s. 28 (»Christianus Laurentij Bordingius«).

8. 18/6 1682, o. 20/7, Johan el. Hans Andersen Dam, f. N.; St. Roesk. 69; Pr.; ~ 81 (Bev. 27/9) Anna Marie Mavors, f. c. •/12 61 (fmtl. Sstr. t. Corfits Ernst J. M., r. Cap. i Hjørring-H.-O.); 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Anders H. D. p. Nordstrømø, Fær.; [† 1/6 1689].

KUM II, s. 15 (»Iohannes Andreæ Dambius«); PT 7:1 (1916), s. 52; Nygaards sedler: Hustrus alder.

9. 23/7 1689 [vist Hør Ribe 6/3 88] Hans Hansen Roager el. Rahr, f. Ribe; (Morbdr. t. H. L. Friis i Alslev-H.); F. H. Hansen R.; M. Anne Rasmusdtr. (Sstr. t. A. R. Spandet i V. Nykirke-F. og Moster t. R. H. Kjersing i Spandet og t. P. L. Kjersing i Vive-O.-V.); St. Ribe 83; ~ F. E., b. Sal, Ginding Hrd., 7/10 16; 3 S., 1 D.; [† 1/1 1707].

KUM II, s. 123 (»Iohannes Iohannis Raagrius/Raaagrius«); Achelis I, nr. 3537; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 558; Nygaards sedler: Hører, hustrus begr.; H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 689.

10. 22/2 1707. Bjørn Christensen Drachart af Høve-F., f. Sjælld. 81; St. Sorø 00, Bacc. 01; ~ Margrethe Bendixdtr. Kop af Udbyneder-K., f. c. 86, b. 26/3 21; 1 S., 3 D.; see H. M. Lund i Ølby-A.-F.; J. J. Plenge i Tersløse-S.; [b. 26/4 1742; dygtig og driftig; flyttede Pgden. fra Dystrup, hvor dens Tomt endnu sees, til det yderste Hjørne af den vestre Udmark paa Kammen af Præstegaardsbjerget].

KUM II, s. 258, 264 (»Biorno Christianus Drachardus/Drachart«); SB s. 224; E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 138, Københavns byting nr. 1506.

11. 29/6 1742 [Alrø 5/9 38, o. 28/11] Hans Lauritsen Lassen af Karby-H.-R., f. 29/4 09; St. Nykjøb. p. M. 28; C. 14/9 34, n.; Pr. 48; ~ Anna Christiane Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., † Hals 82; 8 S., 2 D.; see Laurits L. i Falslev-K.; Arrild H. L. i Hals; Peder M. L. i Vindblæs-D.; [† 10/10 1757; paa Lgsten. roses han som en sandhedskjærlig og mild Mand og Huusfader, hvorimod Sagnet kalder ham haard og streng. Havde en heftig og langvarig Strid med Henrik de Leth paa N. Vosborg. Oprindelsen var følgende: Fru Maren Linde havde en Gang lagt en Kalkun paa Æg i Kapellet, og, da Præsten næste Søndag havde besteget Prædikestolen og begyndt sin Tale, gav Hønen sig til at „jappe“. Harmfuld gik Præsten ned og søgte som Fritagelse for, at prædike i Vosborgs „Hønsehuus“, hvilken gaves ham. Siden vilde Leth nægte ham „Kapelrugen“ (3 Tdr.), men Regjeringen tilkjendte ham den. Det gik saavidt, at de sloges ved et Gilde paa S. Vosborg 22/3 44. Dog maa en Udsoning have fundet Sted før Herremandens Død el. ikke længe efter (see danske Kirker, Slotte o.s.v. H. 6, S. 64–65)].

KUM II, s. 499 (»Iohannes Laurentii Lassonius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Ulfborg hrd. nr. 94; Ålborg amt, Kær hrd. nr. 64.

12. 18/11 1757 [Gjellerup 22/4 29] Jacob Rasmussen Schou af Fausing-A., d. 4/2 06; St. Mariager 23; C. 7/5 26, l.; ~ 29 Maria Nielsdtr. de Leth, f. p. N. Vosborg, Ulvborg S., c. 04, b. Ulvborg 5/10 80; F. N. de L. t. N. Vosborg; M. Maren Linde; 5 S., 4 D.; see Etm.; O. Pedersen i Gjellerup; J. S. H. Gjesten og N. P. F. de Leth i Sneibjerg-T.; (J. G. Krag i Junget-T.); [b. 26/7 1770; retsindig].

KUM II, s. 456 (»Iacobus Erasmi Schow«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Ulfborg hrd. nr. 107, 117; Nygaards sedler: Dåb, begr., hustrus forældre og søskende, enkens begr..

13. 25/3 1768*, o. 2/11 70, F. S. Jens Carl Jacobsen Schou, f. Gjellerup 4/7 42; St. Vibg. 61; C. 29/12 63, n.; 1 ~ 19/11 76 Anna Cathrine Rasmusdtr. Ølgaard, f. 1/8 49, † 78; F. R. Nielsen Ø., Kbmd i Varde, tillige By- og Raadstueskrvr., Kirkeværge og Hospforst. og desuden Eier af Bramminge; M. Ingeborg Termandsdtr.; 1 D.; 2 ~ Lemvig 11/8 86 Forriges Sstdtr. Margrethe Andrup; F. Simon A.; M. Karen Rasmusdtr. Ølgaard; 1 S., 6 D.; [b. 20/11 1799; mindedes mange Aar som dygtig og nidkjær; tillige kyndig Ldmd.; Pg. br. 70].

KUM III, s. 214 (»Ianus Carolus Schou«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1283.

14. 21/2 1800 [r. Cap. Holstebro-M. 22/5 89] Claus Bertelsen, f. Ryde p. Lolld. 31/1 el. 2/7 63; F. Christopher B., Forp.; M. Anna Sophie Wiinholt; St. pr. 83; C. 24/4 87, n.; Fp. 88, o. 3/9; ~ Alhed Ingeborg Friborg, f. Ringsted 10/8 64, † Kbh. 25/2 46; F. Christ. Pedersen F., Rgmtkvarteermstr.; M. Vita Holgersdtr. Rørdam af Vigersted-K.; 3 S., 2 D.; [† 28/4 1807; livlig, godmodig; dygtig Taler, men forfaldt; efterlod alligevel et elsket Minde i Menighederne, og den almindelige Dom var, at han havde været en „rare“ Mand, hvis han ikke havde havt hiin Lyde; efterlod en talrig Familie i trange Kaar].

15. 13/4 1808 [P. i Trankebar 98] Ernst Philip Heinrich Stegmann; [26/5 1824 Hesselager; see der].

16. 4/10 1824 [Ørslevkloster 29/4 12] Erhard Christian Assens; Pr. 6/10 30; [24/6 1837 N. Aaby-I.; see der].

17. 26/9 1837 [Naur-S. 2/3 25] Ove Thomas Nicolai Krarup; Pr. 27/12 45; [27/2 1852 Flødstrup-U.; see der].

18. 7/5 1852 [Ullits-F. 19/1 43, o. 1/3] Laurits Kastbjerg Bergenhammer af Veien-L., f. Verst 16/8 05; St. Kold. 26; C. 26/4 32, h.; ~ 11/7 43 Laurine Sophie Ørbech, f. 10/7 11, † Frederiksberg 6/4 91, b. Horsens; F. Christen Ø., Skllrr i Fodslette; M. Karen Rabe; 2 S., 1 D.; [† paa Ringkloster, Hylke S., 20/6 1855 paa en Reise].

PT 15:4 (1970), s. 171, 173 (Bergenhammer).

19. 14/9 1855, o. 14/11 [c. Adj. Sorø 28/9 47; Adj. ss. 12/8 48] Jacob Frederik Ingerslev; [8/7 1863 Vestervig-A.; see der].

20. 25/9 1863 [p. Cap. Besser-O. 18/9 61, o. 30/10] Laurits Trap Gjerløff af Aardestrup-B.-G., f. Hassing 17/8 24; St. Aalbg. 42; C. 31/10 50, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 4/12 50 – •/6 52; theol. Manuduct.; 1 ~ 18/4 54 Anna Sophie Vanding, f. Kbh. 30/8 30, † 20/3 67; F. Fred. Ferd. V., Tømmersvend; M. Magdalene Rasmussen; 7 S., 1 D.; 2 ~ 1/10 67 Vilhelmine Marie Bruhn, f. Rybjerg, Velling S., 27/1 31; F. Thomas B., Eier af Ryberg; M. Mette Marie Conradine Schønau; [19/5 1877 Randlev-B.; † 15/1 78].

Borchs K. nr. 632; Elvius s. 398.

21. 23/7 1877 [Miss. og Sem.-Forst. v. Jacobshavn og Umanak, Grld., 3/3 66, o. 25/4] Thøger Sørensen, f. Bjergelide 20/5 35; F. S. Thøgersen; M. Joh. Mar. Nielsdtr. Hauge; Cat. i Grld. 54; St. pr. 60; Sem. Lær. i Grld. 61; C. 25/1 66, h1.; ~ Kbh. Frels. K. 9/3 66 Frederikke Sophie Charlotte Nielsen, f. Chrhvn. 17/11 31; F. Sør. Vilh. N., Musiklrr.; M. Birte Joh. Nielsen; 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.