Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1310. Vestervig og fra 15 . . Agger,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

S. L. v. W.; A. H. N.; V. 74; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/317; Vahls M. 9; Kbg. 1697.
Anm. Agger var tidligere et pastorat for sig.
———————————

1. 20/6 1530 [Forst. for St. Charine Hosp. i Aarh. 11/11 26]. Svend Mogensen; Pr. 32; ~ Gesse . . . , som overlevede ham; [† •/4 – •/6 1547; skal have oplevet den gamle St. Thøgers Kirkes Nedbrydelse og derover taget sin Død; »Da Nedbrydningen af Kirken begyndte, stod Svend, fortælles der, ved sit Vindue i Klosteret, og da han saa Spiret blive revet ned, ramtes den gamle Mand af et Slagtilfælde, som berøvede ham Mælet, og faa Timer efter var han død«].

FR s. 120, 254, 255, 469, 470, 484; DKR s. 262, 380; HiThi 1935 s. 3-25 (Provst Svend i Vestervig, se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 663 (se nedenfor).

2. (1552) Lars Christensen.

3. 15 . . Peder . . . ; [† c. 1557].

4. c. 1557 Christen Kjeldsen; see H. C. Vestervig i Hassing-V.; [† c. 1558].

5. c. 1558. Niels Sael; [dømt fra Embedet 1568 formedelst mangfoldige Eccesser; fik s. A. en Gd. i Adtbøl (Hadebøl) til Pg., men, da det oplystes, at han forud havde en Pg. (Tinggd.), befalede Kongen, at Bønderne skulde blive; 29/9 1560: »Hr. Niels Saal, har klaget over, at Knud Gyldenstierne forbyder Sognemændene i Vesteruig Sogn at tiende til ham, skjønt han er kaldet til Sognepræst der af Sognemændene, er examineret af Superintendenten og har Lensmandens Kollats derpaa efter Ordinansens Lydelse, og Sognet med al sin Rente og Rettighed af Kong Christian III er tildømt hans Formænd, befales det Lensmanden at rette sig selv deri og ingen Hinder gjøre Hr. Niels paa den Tiende, Rente og Rettighed, som han efter hin Dom bør have«, ligeledes s. D. »Befaling til Sognemændene i Vesteruig Sogn aarlig at yde Hr. Niels Saal den Tiende, som de efter Ordinansen ere pligtige at udgive«; forsaa sig i Drukkenskab mod Fru Jytte Putbus, der havde Vestervigs Klosters Len i Pant, idet han kom for sent hjem til Klostret og gjorde Bulder. Sagen blev forligt ved Adelsmænds Mellemkomst 30/1 1569; maaskee Mag. i Kbh. 71].

F-P s. 65 (»Nicolaus Christierni Sadelinus«); KS 6:3 (1939-41), s. 177 (Rettertinget); KB bd. 2 (1556-60) s. 454; PT 1:3 (1882), s. 124, 11:3 (1942), s. 236 (se nedenfor).

6. c. 1569 [Broust-S. (69)] Kjeld Lauritsen; [† c. 1589; var her endnu som Sp. 1584].

KS 2:6 (1872-73), s. 621; 3:2 (1877-80), s. 203; KlitVen s. 43; PT 11:3 (1942), s. 236 (se nedenfor).

7. c. 1571. Hans . . . ; [† 1588; fmtl. Cap.].

8. 1588. Knud Bertelsen; vist St. i Kbh. (80); [† c. 1607].

F-P s. 94 (»Canutus Bartholomei«).

9. c. 1601**. Christen Poulsen Resen af Resen-H.; 1 ~ Anne Nielsdtr., † 26; 2 S.; 2 ~ Karen (Cathrine) Thøgersdtr. Holm af Skyum-H.; 3 S., 4 D; 2 ~ Etm.; see N. C. Resen i Ferring; A. J. Muus i Helligsø-G.; N. Botzen, r. Cap. i Nykjøb.-L.-E.; [† 1641; Klagede 35 over sin Fattigdom, idet hans Sogne blev ødelagt af Sandflugt, og han selv var blevet udplyndret af Fjendens Soldater under Kejserkrigen; Lgst.].

PT 11:3 (1942), s. 236-37 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675; Nykøbing (p. M.) byfoged nr. 23; FWDP 844,09; KS 6:3 (1939-41), s. 184-189 (se nedenfor); HiThi 1967, ca. s. 401 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 78; DanKir bd. 12, s. 652 (se nedenfor).

10. 1641 [Cap.* (40)] Niels Knudsen Schytte, f. 08; (vist Bdr. t. Jens K. S. i Lønborg-E.); F. fmtl. K. S. i Smerupgd., Hvidbjerg S., Herredskr. i Thy; M. Anne Nielsdtr.; St. Vibg. 30; (Hemmet-V. 22/7 37); ~ F. E., † 6/4 72; 2 S., 3 D.; see Etm.; Knud N. S. i Søndbjerg-O.; F. H. Hagedorn i Solbjerg-S.; C. P. Agerholm i V. og Ø. Vandet; [† 1676; var først kaldet til Hemmet-V. (i samme Herred hvor den formodede Broder i Lønborg da var Provst), men Kaldelsen blev omstødt af Rettertinget 17/8 38].

KUM I, s. 102 (»Nicolaus Canuti«); Sixhøj nr. 11, (45); han var næppe »af Tostrup-R.«, se HiThi 1967, ca. s. 403-04 (se nedenfor); »see A. M. Torslev til Aalbg. Hosp.« udgår; KS 6:2 (1936-38), s. 473, 6:3 (1939-41), s. 177, 184-189 (Rettertinget); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 78, Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 85 (ugift datter); DanKir bd. 12, s. 652 (se nedenfor).

11. 30/7 1675**, o. 24/11, F. S. Christen Nielsen Schytte, f. 4/4 45; St. Aalbg. 69; C. 19/6 71, mediocr.; 1 ~ Sophie Jensdtr. Solberg af Solbjerg-S., † 85; 2 S., 1 D.; 2 ~ Jytte Pedersdtr., f. 60; F. P. Andersen i Nørhede; 2 S., 1 D.; 2 ~ C. J. Svaboe i Solbjerg-S.; see S. H. Ascanius i Boddum-Y.-H.; Jens C. S. i Tersløse-S.; (J. H. C. Cheverie i Frøslev-M.); [† •/9 1691; hans Fader maatte give Jochum Irgens til Vestervig Kloster 500 Rdlr., for at kalde ham (Ny khist. Saml. 4/449)].

KUM II, s. 17 (»Christianus Nicolai Schøttius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 47; HiThi 1967, s. 399-420 (se nedenfor).

12. 13/10 1691, o. 20/1 92, Mogens Poulsen Østergaard, f. Østergd., Harsyssel, Ribe Stift, 21/1 64; F. P. Eliesen; M. Bothilde Christensdtr.; St. Vibg. 85; C. 22/5 88, mediocr.; ~ Kirstine Thomasdtr. Hein, f. i Skaane, † 1/11 24 (Sstr. t. Helle T. H. ~ M. Mortensen i Vallensved og t. Cathrine T. H. ~ J. Svendsen i Ørsted-D.); F. Mag. T. Mikkelsen H., Prof. i Roskilde; M. Anne Irgens fra Itzehoe; u. B.; [† 1696; synes, at have været uefterrettelig; ved Visitatsen 95 klagedes over ham, men Beskyldningerne „vare ei af stor importants og syntes meest af pravis affectibus at være spundne“; irettesat 93 for en Berettelses Afslagning og multeret 95 (Bkrd. Dgbg. 307 og 313)].

KUM II, s. 138 (»Magnus Pauli«); Sixhøj nr. 653; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 7.

13. 31/10 1696, o. 4/12, Mag. Peder Henriksen Goische af Helsingør St. Olai K., f. 70; St. pr. 91; C. 7/4 94, illum.; Mag. 06; Pr. 11/4 14; 1 ~ 8/9 97 Maren Olufsdtr. Hosum af Hundborg-J., f. 10/7 81, † 30/7 98; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 23/3 00 Bodil Margrethe Pedersdtr. Rosenstand, f. Aalbg. 16/6 81, † Hillerslev 24/7 73; F. P. Tøgersen R., Ritmstr.; M. Karen Mathiasdtr. Foss, af kgl. Confess., Bispedtr.; 2 S., 4 D.; see Peder R. P. G. t. Vibg. Dk.; J. C. Friedenreich i Stege; J. H. Hegelahr i Karleby-H.-Ø.; [† 23/9 1722; Eptph.; Kirken afbrændte 1703].

KUM II, s. 181 (»Petrus Goisce«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 135; Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 12, s. 634, 644 (se nedenfor).

14. 20/11 1722, o. 18/12, Anders Westenhoff Albertsen Winding, f. Ørslev-Kloster 9/4 91; F. A. Sørensen W., Forp.; M. Marie Andersdtr. Winding af Veierslev-A.-T.; St. Vibg. 08, Bacc. 09; C. 18/5 11, l.; Pr., i. 11/4 36, – 64; ~ 27/10 23 Magdalene Christine Pedersdtr. Møldrup, f. Vestervig-Kloster 14/2 08, † 62; F. Kammerassr. P. Nielsen M.; M. Mette Laasbye; 5 S., 1 D.; see Etm.; Peder A. W. i Hvidbjerg-L.; C. R. B. Brorson i Thisted-T.; O. A. N. Brorson Hillerslev-K.; Johan N. W. i Tved i Jydld.; [† 13/4 1768].

KUM II, s. 334, 337 (»Andreas Alberti Vestenhof«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 793.

15. 6/7 1759**, o. 29/8, F. S. Jens Philip Andersen Winding, f. 12/7 34; St. pr. 53; C. 15/3 57, n.; Pr. 20/6 64; ~ 63 Hedvig Sabine Johansdtr. Friedenreich af Næsborg-S.-O., f. 45, † 12/4 98; 6 S., 3 D.; [† 20/10 1798; udgav en Forsvarstale for Frdn. 15/6 71 om Straffens Eftergivelse for Leiermaal (dvs. Afskaffelse af aabenbart Skriftemaal); W. 3/863; N. 665].

16. 8/2 1799 [Høibjerg-E. 28/9 98, o. 21/11] Peter Christian Bendix, f. Vibg. 18/5 75; F. Peder Winther B., Bgr. og Parykmgr.; M. Elisabeth Cathrine Olsdtr. Neergaard; St. Vibg. 92; C. 24/4 98, l.; (Hør. Vibg. •/5 98); Forligelsescomm. 04; Kvarantaineforst. 08; Apr. 10/7 12; till. Pr. i Hassing H. 14/9 31; R.* 24/7 21 for sin Virksomhed m. H. t. den indbyrdes Underviisningsmethode; ~ Vibg. 9/1 99 Abelone Cathrine Jørgensen, f. 10/11 75, † her 19/2 38; F. Hans Henr. J., senere Eier af Strandetgd.; M. Regine Christiane Jørgensen de Lerche; 2 S., 6 D.; see F. Haugaard i Særslev; F. C. Fritz i Brendekilde-B.; [† 12/11 1833; i det hele meget fortjent; Gavebrev 15/4 14 til Vestervig Sk.; begavet Taler; lovkyndig; indførte den indbyrdes Underviisning med Jernhaand].

KUM III, s. 455 (»Petr. Christian. Bendix«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1489.

17. 9/4 1834 [Ø. Larsker-G. 26/8 24] Peter Laurits Bering Ingerslev; Pr. 4/6 34; [20/3 42 Magleby p. M.; see der].

18. 27/5 1842 [Visby-H. 20/11 27] Michael Frederik Blichfeldt; Pr. 2/7 42; [3/7 1848 Veiby-T.; see der].

19. 7/10 1848 [Harring-S. 9/6 35] Carl Ludvig Poulsen; Pr. 10/3 49; [19/4 1863 Torkildstrup-B.; see der].

20. 8/7 1863 [Ulvborg-R. 14/9 55, o. 14/11] Jacob Frederik Ingerslev af Kongsted, f. Grenaa 4/5 19; St. Hors. 37; C. 20/1 43, l.; c. Adj. Sorø 28/9 47; Adj. ss. 12/8 48; ~ Kongsted 24/8 49 Georgine Amalie Elisabeth Beate Krebs, f. 25/10 20; F. Major Peter Ludvig K., Landinsp.; M. Maren Linde; 2 S., 6 D.; [28/2 1876 Kundby; Sølvbr. 24/6 74; Gaver; see D. T. 74/132].

21. 24/5 1876 [Tømmerby-L. 19/8 72] Andreas Christian Riis-Lowzon, f. Semgd. 12/4 27; F. Jens R., Eier af Seemgd.; M. Anna Magd. Jacobsen; St. Ribe 47; C. 12/6 55, h1.; udenlands 56: St. i Berlin, Halle og Heidelberg; ved Etrd. A. C. Riis-Lowsons Død 1849 Besidder af den Lowzonske el. Basnæsske Fideicommiscapital, i hvis Følge han i Henhold til Erectionsbrevets Bestemmelse maatte tiltage Navnet Lowzon efter dertil erholdt kgl. Bevilling; Cap. p. p. Emmerlev 8/1 57, o. 21/1; anden Compast. i Læk, Tønder-Løgumkl. Pr., 15/5 58; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Rigsdagsmd. (Ribe A. 3) 30/5 65; Højskoleforst. i Brørup 69; ~ 27/12 56 Sophie Marie Magdalene Gude, f. Kbh. 17/2 34; F. Poul Jørgen G., Tracteur; M. Karen Hansen; (75) 2 S., 2 D.; [† 14/9 1896]

Arends II, s. 200-201: M. 415; Elv. 579 f.; Gr. & H.-F. II. 392 f.; K.-K. 1862 S. 23; Vahl. XVI. 143; St. f. Ribe 47; H. C. Carstensen. 49; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1311. Residerende Capellaner i Vestervig og Agger.

[Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.]

V. 75; A. H. N.
Anm. Det er tvivlsomt, hvorvidt de, som her ere anførte, vare Sognecapellaner.
———————————

1. 28/12 1743, o. 1/4, Jens Olsen Oxenbøll, tillige Degn; [5/7 1748 Laurbjerg-L.; see Brahetrolleborg-K.].

2. 28/7 1752, o. 10/8, Jens Jensen Halse; [4/5 1759** Visby-H.; see der].

3. 6/7 1759, o. 29/8, Jens Philip Andersen Winding, tillige succ. Sp.; see der.

3b. 15/7 1768, o. 16/12, F. Bdr. Johan Nicolai Winding; [11/6 1772 Tved i J.; see der].

4. 3/9 1772, o. 17/3 73, Diderik Severin Olsen Krefting af Hvirring-T.-H., f. 3/9 38; St. Hors. 58; C. 25/6 67, n.; 1 ~ Stouby 3/7 73 Anne Elisabeth Rømer af Stouby-H., f. c. 14/9 45, † 31/12 73; u. B.; 2 ~ Vestervig 10/12 74 Ingeborg Mulvad Overgaard, Skifte Hvidbjerg Pg. 2/9 95; (Sstr. t. Niels J. O. i Sønderhaa og t. Peder J. O. i Hurup); F. Jens Jørgen Nielsen O.; M. Cathrine Hansdtr. Maylund (Meyland); u. B.; [† 16/1 1781].

KUM III, s. 181 (»Dietericus Kræfting«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 51; Nygaards sedler: 1. vielse, 2. vielse.

5. 25/7 1781, o. 9/11, Peder Jensen Overgaard, tillige Degn; [20/8 1784 Hurup; see der].

6. 25/2 1785, o. 30/3, Hans Pedersen Brorson, f. Gram 10/10 45; F. P. B., Chinap.; St. Ribe 63; C. 9/3 68, h.; ~ 26/11 88 Frederikke Lovise Feilberg, E. e. Forp. Otto Christ. Holst, og † 4/7 08; [† 1/3 1798].

Achelis II, nr. 6539.

Nedlagt.

———————————

 

Afskrift ved R.Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Vestervig Kirke, s. 609-658, Agger Kirke, s. 667-674, S. Thøgers Kirke, s. 659-666.
Laursen, Henr.: Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Historisk Årbog for Thisted amt, 1936, s. 217-240.
Laursen, Henr.: Provst Svend i Vestervig. Historisk Årbog for Thisted amt 1935, side 3-25.
Støvring-Nielsen, H.: Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge. Historisk Årbog for Thisted amt 1967, side 399-420 (Christen Resen, Niels Skytte).
Fussing, Hans H.: Altergangsstridigheder i Vestervig 1632. Kirkehistoriske Samlinger 6:3 (1939-41), s. 184-189.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Vestervig s. 236-37).
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 41. Agger,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 75.
———————————

1. (1550). Clemens . . .

2. (1550.) Anders Christensen; [† 1550?].

3. (1555). Bertel Pedersen; boede p. Vestervig Kloster; [var her endnu 1558, men maa have forladt kaldet kort efter: »Bertel Pedersen var 1557 i strid med sine sognefolk og forpligtede sig ved et brev til at forlade sognet. Bispen havde forbudt ham at blive ved embedet paa grund af baardag og klammeri. Han havde bl. a. slaaet en bonde med en øxe, saa denne havde slaaet igen, havde i Vestervig klosters borgestue været i ordstrid og slagsmaal med en anden præst i drukkenskab, saa begge var blevet suspenderet. Ved et herredskonvent havde han været meget grov mod provsten Rasmus Olufsen. Han blev imidlertid ved embedet og klagede 1558 over, at lensmanden Knud Gyldenstjerne havde forjaget ham fra embedet og ladet sine folk slaa ham og udvise ham af præstegaarden, men da det bevistes, at han havde forpligtet sig til at forlade kaldet allerede inden lensmanden tiltraadte lenet, blev lensmanden frifundet (H. D. nr. 7 f. 62)«].

KS 6:2 (1936-38), s. 460.

4. (1568–71). Mikkel Nielsen . . .

Derefter Annex til Vestervig, uden at Tiden kan nøiere bestemmes.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Agger Kirke, s. 667-674.
Laursen, Henr.: Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Historisk Årbog for Thisted amt, 1936, s. 217-240.