Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1053. Skyum, (St. Laurentii K.) og Hørdum,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 70; L. P. B. 458; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/296; P. M. 146; M. S. III.; Vahls M. 21; Kbg. 1719.
———————————

1. 1537 [Munk i Gudumkloster . .] Peder . . . . ; studerede 3 Aar i Wittenberg; Pr. . . ; ~ . . . . ; see P. Pedersen i Sjørring-T.; [† 1557; hans Bibl., optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde det betydelige Antal af 23 Bøger].

2. 1557 [p. Cap.* i 3 Uger] Christopher Hansen Bang, f. Fyen(?) c. 25, maaskee St. 45; Pr. (84); see T. J. Holm her; S. Villadsen og N. N. Hegelund i Sønderhaa-H.; [† 23/5 1597; blind; skjænkede 1589 Altertavlen i S.; hans Navn p. en Kirkeklokke 1596, nu vist i Asperup-R. p. Fyn; Lgst.].

FS nr. 245 (»Christophorus Johannis«); F-P s. 26; DanKir bd. 12, s. 518, 520, 521 (se nedenfor).

3. 1597. Thomas Poulsen Kitting, f. Aalbg.; [† P. 1602].

4. 1602. Thøger Jacobsen Holm af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. c. 80; St. i Greifswald 00; 1 ~ Mette Christophersdtr. Bang, f. her; 2 D.; 2 ~ Maren Simonsdtr., vist af Sønderhaa-H.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm; see 2 Etm.; C. P. Resen og N. A. Schytte i Vestervig-A.; Peder T. H., r. Cap i Nykjøb.-L.-E.; [† 1630; levede 17/6, men var død om høsten; Gravramme].

Helk I, s. 254; PT 11:3 (1942), s. 236-37, 241-42 (se nedenfor); HiThi 1967, s. 399-420 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 78; DanKir bd. 12, s. 521 (se nedenfor).

5. 1630 el. 31. Peder Jacobsen Holst el. Holstein, vist f. i Holsteen, mueligt en Søn af Rtr. J. Pedersen H. i Thisted; St. Thisted 29; 1 ~ (34) F. E., † c. 48; 2 ~ c. 49 F. D. Anna Thøgersdtr. Holm; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/5 1654; Eptph.; Gravtræ].

KUM I, s. 98 (»Petrus Iacobæus Tydstadiensis«); PT 11:3 (1942), s. 242 (se nedenfor); HiThi 1928, s. 418 (se nedenfor); 1967, s. 399-420 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 78; DanKir bd. 12, s. 520, 521 (se nedenfor).

6. 1654. Niels Andersen Hørdum af Nørhaa; maaskee St. Vibg. 49; 1 ~ c. 55 F. E., † 18/9 62; 1 S.; 2 ~ Maren Poulsdtr. Paaske af Skjoldborg-K.; 2 ~ R. C. Fog i Bjerring-M.; see P. N. Schyum i Skjørping-F.; A. N. Schyum, r. Cap. i Byrum-V.-H.; [† 1694; god Astronom; gav 1676 en Messehabit].

KUM I, s. 218 (»Nicolaus Andreæ«); Sixhøj nr. 230; DanKir bd. 12, s. 527 (se nedenfor).

7. 31/3 1694 [Skp. og Fp. . . .] Peder Nielsen Lund, f. Kbh. 57; vist St. pr. 78; Magleby p. M. 8/12 83; afsat 85; ~ Else Maria Svendsdtr., vistnok af L. Hedinge-H.; levede 41, † Ølstrup 42; 2 S., 1 D.; see Niels P. L. i Ølstrup-H.; [† 29/4 1719; indstevnet 97 af Mag. Schandorff i Snedsted for Uhøflighed og Uartighed, havde 9/10 og 10/10 96 udskjældt Mag. S. for Knegt, Næsviis, Ordgyder, opiniator o.s.v.; dømt til, at gjøre Afbigt og betale 12 Rdlr.; 96 klagede Landsdommer Helverschou paa Irup over hans uforsvarlige Forhold mod sig og Frue (Bkrd. Dagbg. 318–319); gav 05 Kalk og Disk til Hørdum K.].

KUM I, s. 62 (»Petrus Nicolai Hafniensis«); IBB, Bølling herred, Ølstrup-H. (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 51 (enken); DanKir bd. 12, s. 527 (se nedenfor).

8. 9/6 1719 [Laastrup-S., k. 5/9 16] Christian Jochumsen Lassen, d. Vibg. 18/2 95; F. J. L., Bgmstr.; M. Maren Christensdtr. Ugelriis; St. Vibg. 13, Bacc. 14; C. 20/4 16, n.; ~ 20/10 19 Hedvig Dorothea Christiansdtr. Helverschou, f. Irup •/5 90; (Sstr. t. Helene Margrethe C. H. ~ S. S. Lugge i Holstebro-M.); F. Jstrd., Landsdommer Chr. Herman H. til Irup; M. Hedvig v. Itzen; 2 S., 2 D.; 2 ~ 10/8 40 Johannes Jensen i Thisted; [† 10/3 1735; han og Hustru gav Lysekrone til K.; eiede begge Kirkerne; Lgst.].

KUM II, s. 372, 380 (»Christiernus Lasson«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 838; HiThi 1928, s. 420-422 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 519, 521, 528 (se nedenfor).

9. 22/4 1735 [p. Cap. Vorning-K.-H. 24/12 31, o. 2/4 32] Mogens Christiansen Hortulan af Broust-S., f. c. 92; St. Aalbg. 11; C. 24/11 22, n.; ~ 30/9 32 Anna Dorothea Albertsdtr. Buch af Vammen-B.-L.; [† 2. Paaskedag (22/4) 1736, efter at have prædiket i den ene Kirke].

KUM II, s. 356 (»Magnus Hortulanus Christiani fil.«, 19 år gl.).

10. 9/5 1736, o. 31/8 [Rtr. Slangerup 26/2 31] Niels Henriksen Hager, f. Nestved 97; F. H. H.; M. Abelone Christensdtr.; St. Nestved 16; C. 19/10 19, h.; Hør. Nestved 20–27; ~ Sophie Amalie Christiansdtr. Ring, f. c. 01, † 6/5 73; F. C. Knudsen R., Rtr. i Nestved, siden Crtr. i Roesk.; M. Ellen Hansdtr. Rose; 2 S., 3 D.; [4/7 1758].

KUM II, s. 401 (»Nicolaus Hager«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 78.

11. 19/3 1756*, o. 12/7 58, Christian Høyer af Tise, f. 26; St. Vibg. 44; C. 9/10 52, n.; ~ Thisted 9/10 60 Else Rasmusdtr., d. Kolding 12/8 35, † 2/1 94; F. R. Rasmussen, Rgmtsqvarteermstr.; M. Magdalena Sophie Fog af Ribe Cathr. K.; 6 S., 6 D.; see Hans H. i Torslev; P. Holm i Harring-S.; N. L. Holm p. Nordstrømø, Fær.; [# 5/11 1805; † 19/4 06].

KUM III, s. 41 (»Christianus Iohannis Høyer«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1087; HiThi 1928, s. 418; Nygaards sedler: Død, hustrus fader, moder, moders ophav; DanKir bd. 12, s. 521 (se nedenfor).

12. 22/11 1805 [Hjortdal 1/6 98, o. 18/7] Rasmus Fog af Humble, f. Dalby 18/11 65; St. Od. 87; C. 10/1 92, h.; ~ 99 Christiane Marie Bloch, d. Kbh. 18/11 81, † Hørmested 41; (Sstr. t. Jacob C. B. i Rynkeby-R.); F. Christian B., Boghldr. hos Generalmajor Clasen; M. Karen Bricke; 2 S., 2 D.; [† 20/12 1809].

Kbg. Kbh. Nik. K. (1766-88) opsl. 255 (hustrus dåb og forældre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 776; Strøm 3, s. 49.

13. 30/10 1810 [r. Cap. Thisted o.s.v. 29/11 99] Søren Kabell; [1/9 1824 Hjørring-H.-O.; see der].

14. 12/1 1825 [Høibjerg-E. 5/11 17] Frederik Vilhelm Næsted; [25/12 1839 Kippinge-B.; see der].

15. 12/3 1840 [Sennels 19/3 34, o. 14/5] Johan Valdemar Bille, f. Bisgaard paa Samsø 30/9 04; F. Krigsass. Nicolai B. af Haarlev-H.; M. Andrea Clausen af Nordby p. S.; St. Aarh. 22; C. 25/4 28, l.; ~ 5/10 34 Jensine Johanne Amalie Tietcke af Fjelstrup, f. Skodborg 25/1 09; 3 S., 4 D.; see Valdemar B. i Taarup-K.-B.; [# 29/1 (31/1) 1877; boer i Kbh.].

16. 13/4 1877 [Cap. p. p. Sjørring-T. 1/4 73, o. 30/4; her 31/7 74] Emil Fibiger af Harring-S., f. Ribe 21/8 46; St. Aalbg. 65; C. 20/6 72, h1.; ~ Harring 23/10 74 Johanne Maria Josepha Nielsen, f. Chrhvn. 2/12 44, † Frederiksberg 18/3 1912; Plejefader: A. G. Rudelbach t. Slag. St. Mik. K.; F. Søren Vilh. N., Musikdrctr.; M. Birthe Joh. Dorth. Nielsen; ; (77) 2 S.; [10/4 1880 Harring-S.; Skjelby-Gj. 20/6 1896; † 12/1 1907]

Elvius s. 180; G-HF II, s. 114-115.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Skyum Kirke, s. 512-522, Hørdum Kirke, s. 523-529.
Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie. Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:3 (1942), s. 227-246 (Skyum s. 241-242).
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1928, s. 410-422.
Støvring-Nielsen, H.: Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge. Historisk Årbog for Thisted amt 1967, side 399-420 (Thøger Holm og Peder Holst).