Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1033. Skjoldborg og Kallerup,

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 64; M. S. III.; S. i K.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/282;
P. M. 139; Vahls M. 41; S. i Kallerup K.; Kbg. 1641 (÷ 1705-11).
———————————

1. 15 . . [Cannik i Vestervig Kloster . .] Svend . . . ; Pr. . . ; [beskyldt for Koglerie(1) og afsat; † i Thisted 10 Aar efter].

2. 15 . . Christen Jensen el. Ibsen; [† 1543; blev kaldet: „gamle Hr. Christen“].

3. 1543. Morten Nielsen; [† 1568].

3b. (1571). Jens . . . ; (see statistiske Bidrage til Vendelbo Stifts Hist. S. 24).

4. (1584). Ingvard (Ingemar) Pedersen Kjøbenhavn; see Etm.; [† 1619; stævnedes for Gæld 18/5 04].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 6:2 (1936-38), s. 225.

5. 1602**. Peder Iversen Stagstrup; ~ F. D.; [† c. 1635].

6. 1635. Ib (Nielsen?) Tange (Taage?), f. Thisted; vist St. 27; [† 1637].

KUM I, s. 86 (»Iberus Nicolai Tidstadius«).

7. 1637. Poul Christensen Paaske, f. Aalbg. 13; (Bdr. t. Mette C., ~ H. N. Resen i Hvidbjerg-Ø.-L.); St. Aalbg. 31; Pr. c. 60; ~ Hedvig el. Helvig Olufsdtr. Hillerslev af Hillerslev-K.; mindst 3 S., 4 D.; see Etm.; N. A. Hørdum i Skyum-H.; R. C. Fog i Bjerring-M.; Christian P. P. i Raarup; D. J. Nors el. Roesholm i Harring-S.; [† 1673].

KUM I, s. 106 (»Paulus Christierni Aalburgensis«); PT 11:3 (1942), s. 243.

8. 10/9 1673**, o. 10/12, F. S. Jens Poulsen Paaske, f. 7/4 43; St. Aalbg. 62; C. 23/3 64, illum.; ~ Margrethe Nielsdtr.; [† 1707].

KUM I, s. 307 (»Ianus Pauli Paschatius«).

9. 12/4 1707 [p. Cap. Aalbg. Frue K., o. 20/8 00] Frederik Jacobsen Langebeck af Aalbg. Frue K. o.s.v., f. Kyndby 16/6 73; St. Aalbg. 96; C. 14/7 98, l.; 1 ~ 08 Else Dideriksdtr. Schytte af Tødse-E., f. 84, † 23/9 26; 3 S., 2 D., hvoriblandt den berømte Etrd. Jacob L., Archivar i det kgl. Geheimearchiv; 2 ~ 2/11 27 Sabine Marie Stoltzig, E. e. V. Rønnebæk i Aars-H.; 3 ~ O. G. Kamp her; [† 2/12 1727; gav (25/2 13) 200 Rdlr. til Aalbg. Hosp. (Hfm. 4/169); Begravelse i K.].

KUM II, s. 220 (»Fridericus Iacobi Langebeck«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 9 og 10; Ålborg amt, Års hrd. nr. 13; DanKir bd. 12, s. 411 (se nedenfor).

10. 2/1 1728, o. 3/3, Niels (Nicolai) Peder Sørensen Bering af Ørslevkloster, f. 95; St. Vibg. 13; C. 18/5 16, h.; O.; [† 16/4 1728; var i Embedet 4 Uger; havde været Skriver paa Aalbg. Amtstue; Begravelse i K.].

KUM II, s. 372 (»Nicolaus Beringius«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 840; DanKir bd. 12, s. 411 (se nedenfor).

11. 14/5 1728, o. 18/6 [Hør. Aalbg. 25] Ole Gundersen Kamp, f. Aalbg. 96; F. G. Svendsen, Bager; M. Karen Antonsdtr.; St. Aalbg. 18; C. 12/10 22, h.; Hør. Thisted 22; ~ 16/8 29 F. J. Langebecks E., vist † Sønderhaa 12/9 66; u. B.; [† 9/11 1749; kaldes i Hesperus 4/2 1801 for en Konge til, at drikke; mindedes dog med Velvillie; tiltalt, fordi han viede et Par uden Forældrenes Vidende og mod deres Villie; imponeret Capellan(2)].

KUM II, s. 417 (»Olaus Kamp«, 22 år gl.).

12. 1/5 1750, o. 26/6 [Lærer ved Krigshospitalets Sk. i Kbh. 38] Frederik Vilhelm Gabrielsen Kruuse, f. Nybg. 14/12 10; F. G. Frederiksen, Bgr.; M. Cathr. Christensdtr.; St. Nybg. 29; C. 20/6 35, n.; 1 ~ Kbh. 14/1 39 Anna Cathrine Jacobsdtr.; 2 ~ Kbh. 17/5 40 Anna Christine Lysholm; 3 ~ Kbh. 15/4 44 Dorthe Kirstine Lorentsdtr. Lyder, f. 05, b. 20/9 81; (Sstr. t. N. Lyder i Koldby); [b. 10/10 1788].

KUM II, s. 504 (»Fridericus Wilhelmus Kruuse«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 57 og 67.

13. 27/3 1782** [p. Cap.* 19/11 77, o. 21/1 78] Gregorius Lyder; [1/11 1799 Sæby; see der].

14. 29/11 1799 [r. Cap. Thisted o.s.v. 27/4 98] Knud Aagaard; [28/3 1806 Agerskov; see der].

15. 3/10 1806 [Vang 30/5 00] Jens Kraft Pontoppidan; [6/12 1820 Ørting-F.; see der].

16. 23/5 1821 [p. Cap. Søllerød 11/11 18, o. 20/11] Christian Frederik Heerfordt; [26/6 1836 Selde-Aa.; see der].

17. 10/9 1836, o. 16/11, Philip Michael Schlotfeld; [18/2 1851 Toksværd; see der].

18. 18/5 1851 [Miss. i Upernavik, Grld., 27/11 40, o. 6/1 41; i Jacobshavn og Semforst. 46] Gottfred Martin Quirinius Christophersen; [19/4 1859 Søndbjerg-O.; see der].

19. 25/6 1859, o. 13/7 [c. Adj. Aalbg. 24/4 45; Adj. ss. 30/10 46] Niels Bygum Krarup af Aalbg. Bud. K., f. Bedsted 13/9 21; St. Aalbg. 38; C. 7/11 43, l.; ~ 11/11 53 Jensine Nicoline Ravnborg, f. 23/8 34; F. Michael R., Forp. p. Vildmosegd.; M. Marie Fangel; (68) 3 S., 1 D.; [1/8 1871 Maarslet].

20. 23/10 1871 [Cap. p. p. Langaa-Ø. 22/11 62, o. 12/12; Ørbæk 13/3 63] Hans Dons Langballe; [15/12 1875 Udby i S.; see der].

21. 3/3 1876 [Cap. p. p. Østrup-H. 19/3 70, o. 13/4] Sophus Holm af Udby i F., f. 15/3 37; St. Kold. 56, Bacc. 57; C. 26/6 62, l.; Huslærer i Sørup i Angel; deltog som Menig i Krigen 64, blev saaret og deretfter udn. til Leutn.; ~ 24/5 83 Johanne Andrea Henriksen af Gjerrild-H., f. V. Tørslev 15/10 40; [# 14/6 1876; susp. eft. Rescr. 30/4 77 for hans ved Tjenesten i K. K. 22/4 s. A. udviste forargelige og for Kongen fornærmelige Forhold; omtalte H. M. som den, der havde brudt sin Ed paa Grundloven og ønskede, at Gud vilde vende Kongens Sind saaledes, at han maatte indsee, at han ikke længere bar Kronen med Rette; blev 6/5 s. A. belagt med Arrest, efter at have talt i Skolen mod sin paatagne Forpligtelse, at afholde sig fra enhver offentlig Optræden. Lægeskjønnet over hans mentale Tilstand gik ud paa, at der ikke kunde være Tvivl om hans Tilregnelighed. Sagen paakjendtes ved Provsteretten 17/6 s. A. (Embedsfortabelse, 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide og Sagens Omkostninger). Dommen stadfæstet ved Landemodet. Ved Høiesteret blev han derimod paa Grund af en af det kgl. Sundhedscoll. afgiven Erklæring om, at han var sindssyg, da han gjorde sig skyldig i det Forhold, hvorfor han var tiltalt, frifunden for Aktors Tiltale; flyttede til N. Bindslev i Vendsyssel, siden til Vraa; † 15/3 1911].

KoldStud s. 157-58; Elvius s. 454.

22. 4/10 1878 [Cap. p. l. St. Hedinge 10/2 77] Frederik Vilhelm Bagger af Brahetrolleborg-K., f. Tanderup 18/12 46; St. Hlh. 65; C. 25/1 72, h1.; Cap. p. p. Brahetrolleborg-K. 11/11 72, o. 13/11; ~ Slotsk. 12/5 73 Marie Henriette Wulff, f. Kbh. 6/1 47; F. Admiral Jørg. Peter Fred. W.; M. Antoinette Christ. Birch; (78) 2 S.; Vandt i Brahetrolleborg ved sin Nidkjærhed og Venlighed snart Menighedens Hengivenhed, som derfor ved hans Afskedspræd. Midfaste Søndag bragte ham et frivilligt Offer. See Faabg. Av. 77/76.

Elvius s. 455.
———————————

Noter:

(1) Kogleri = trolddom; hekseri.
(2) imponere (lat.) = her: pålægge; »imponeret Capellan« = blev pålagt at holde en kapellan.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Skjoldborg Kirke, s. 404-412, Kallerup Kirke, s. 413-418.