Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 451. Hillerslev og Kaastrup,

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 58; S. i K.; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 126; M. S. III; Lkm. 4/249; Vahls M. 179; Kbg. 1680.
———————————

1. (1555). Christen Aalborg el. gamle Hr. C.

2. 15 . . Christen Madsen el. unge Hr. C.; [dømt fra Embedet 1564, men af hvilken Grund siges ikke].

3. 1564. Niels Jensen*; ~ en Datter af Mag. Peder Eriksen t. Kokkedal, der var udvalgt til Biskop og havde 14 uægte Børn; see Etm.; [† 1624 el. 25].

4. (1610. 19). F. S.? Oluf Nielsen (Julbye); Pr. 25; see P. C. Paaske i Skjoldborg-K.; T. P. Farstrup i Seierslev-E.-J.; Etm.; [† 1660; „Kand icke auffle saa møgit, jeg min Huss med mact kand holle; der for gangher en stor part hen til gaarsens brugh, till husse arme i soghen og uden soghen i Jesu naffuen, och møgit besueringh af wejvandrendis folck, epther som jegh boffuer paa en alfar vej“. See Wendelbo Stift S. 40; hans Navn p. Kirkeklokken 1641].

KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 744; »see J. N. Gerade p. Jegindø og B. J. Brunow i Tæbring-O.-R.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 397; DanKir bd. 12, s. 305 (se nedenfor).

5. 1660 [p. Cap.* 47] F. S. Niels Olufsen Hillerslev, f. 11; vist St. Slag. 34; Pr. (61); ~ Birthe Pedersdtr. Holm, f. 29, † 3/9 81; see Etm.; Anders N. H. i Haudrup-S.; [† 22/4 1680 ved Landemodet i Aalborg, ved at falde ned ad en Trappe (i Bispegaarden?); hans Initialer p. Prædikestolen i Kaastrup 1649].

KUM I, s. 122 (»Nicolaus Olai Cimber«); DanKir bd. 12, s. 315 (se nedenfor).

6. 15/1 1679*, o. 30/6 80, F. S. Oluf Nielsen Hillerslev, f. 23/11 54; St. Aalbg. 75, Bacc. 77; C. 7/11 78, illum.; ~ 84 Margrethe Olufsdtr. Meier af Hundstrup-Ø., f. 58; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/1 1703; denne gamle Familie gik under med ham; han og Hustru gav 1699 Alterkalk til K.].

KUM II, s. 59, 73 (»Olaus Nicolai Hillerslevius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 397; DanKir bd. 12, s. 302 (se nedenfor).

7. 24/2 1703, o. i Vestervig K. 17/6, Peder Nielsen Moldrup, f. Mollerup, Aarh. St., 8/11 70 (var Broder til Ass. P. N. M. til Vestervig Kloster, som kaldte ham); F. N. Pedersen; M. Marie Pedersdtr.; St. Aarh. 91; C. 94, illum.; Sjørring-T. 11/8 02*; Pr. . . ; ~ F. E., † 23; u. B.; [† 23/5 1728].

KUM II, s. 183 (»Petrus Nicolai Mullerup/Mollerup«).

8. 28/2 1728*, o. 18/6, Fs. adopterede S. Jens Larsen Bonne el. Bonde, f. Dallerup 9/6 93; F. L. Andersen B.; M. F. Sstr. Cathrine Nielsdtr. Moldrup; St. Aalbg. 16, Bacc. 18; C. 23, h.; ~ 28 Maria Anna (Marianna) Pedersdtr. Moldrup; F. Ass. P. Nielsen M. til Vestervig Kloster; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see H. H. Obenhausen i Vilsted-V.; [† 14/5 1743 af Sprinkler; gav et Sted i Hillerslev, hvoraf Landgilden skulde være til Skoleholders Løn].

KUM II, s. 399, 417 (»Ianus Bonde/Ianus Laurentij Bonde«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hillerslev hrd. nr. 5.

9. 28/6 1743, o. 16/8, Peder Pedersen Staxbach (Starbach), f. Thisted 22/4 09; F. P. Pedersen, Tømrer; M. Christine Pedersdtr. Kaaberøe; St. Thisted 27; C. 22/11 40, n.; ~ F. E., † 47; [† 6/9 1750 af hidsig Feber (Sprinkler)].

KUM II, s. 490 (»Petrus Staxbach«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hillerslev hrd. nr. 5.

10. 9/10 1750, o. 9/12 [Cat. Kbh. Holmens K. 12/8 48] Oluf Adolph Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 19/12 24; St. pr. 42; C. 1/8 47; ~ 13/8 51 Mette Marie Andersdtr. Winding af Vestervig-A., f. 14/6 28; 4 D.; (see S. Kabell i Hjørring-H.-O.; P. M. Schinnerup i Blegind-H.); [† 8/4 1773 af Sprinkler; udmærket ved Fromhed, Venlighed, sand Menneskekjærlighed, Frugter at et Hjerte, som var Gud alle Dage offret].

11. 10/6 1773 [Andsager 2/6 69] Hans Jørgen Christian Høegh; [19/8 1783 Gjentofte; see der].

12. 28/5 1783 [Lerup-T. 20/7 71] Christen Vendelbo Brasch* af Lime, f. 28/9 42; St. Vibg. 30/7 57; C. 6/8 64, n.; Deibjerg-H. 16/1 67*; p. Cap. Broust-S. 22/7 68, o. 12/8; ~ Aale 19/6 72 Henriette Hatting, vistnok af Hatting; see Hans A. F. B. i Lerup-T.; [# 13/1 1818; † 18/1 s. A.; var en aandrig Taler; besad ualmindelige philologiske Kundskaber og megen Færdighed i de levende Sprog].

KUM III, s. 169 (»Christianus Brasch Vindelboe«, 15 år gl.); Sixhøj nr. 1244.

13. 15/6 1818 [Vang 20/2 07] Johan Vogelius Steenstrup; [21/8 1835 Skelund-V.; see der].

14. 30/10 1835 [Romø 17/7 29] Poul Brynjolfsen Petersen, f. Viveller, Islands Nordremulesyssel, 12/12 96; F. Petur B., Guldsmed; M. Haldora Pàlsdottir; St. pr. 16; C. 9/1 21, n.; p. Cap. Farum-V. 22/8 21, o. 5/10; r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 7/8 22; Sp. Deibjerg-H. 29/9 24; ~ Rand. 4/1 24 Karen Møller, d. Nykjøb. p. M. 18/4 03, † Løgstør •/9 73; F. Peder M., Snedker; M. Karen Lund; [fik Paalæg om at søge sin Afsked; # i Naade og med Pension 4/2 1841; drev en udbredt Landhandel; vilde 26 tage med. Examen, men erklæredes immaturus; practiserede ligefuldt og var flere Gange under Tiltale for Kvaksalveri; levede efter sin Entledigelse som Lærer ved en Realskole i Thisted; † Løgstør 7/7 62; B. D. G. 1/139; E. 2/559 og S. 2/659].

15. 12/4 1841 [Øsløs-V.-A. 6/12 33] Bertel Langballe Obel af Dronninglund, f. Tolstrup 11/10 93; St. pr. 13; C. 6/10 17, h.; Apr. Cap. Broust 22/9 19, o. 17/11; Sp. Nørhaa 20/9 20; Sennels 18/8 24; ~ Dorothea Cathrine Stub, f. 29/8 96, † Aalbg. 5/12 64; 2 S., 2 D.; [# 12/7 1858; † Aalbg. 15/2 66].

16. 16/9 1858 [Torslev-S. 10/7 41, o. 6/10] Peter Christian Prytz, f. Abbedsbjerg 31/10 07; F. Krigsass. Christ. P., kgl. Postfører; M. Helene Elisabeth Smith af Holbæk-M.; St. Vdbg. 24; C. 13/7 35, l.; ~ 10/9 41 Anna Eline Garben; (54) 5 S., 1 D.; [† 13/1 1877].

17. 27/5 1877 [Kjetterup-G. 1/8 71] Jens Daniel Frederik Bøggild; see Elling-T.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hillerslev Kirke, s. 293-308, Kaastrup Kirke, s. 309-317.