Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 548. Jegindø (Jegenø),

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 78; L. S.; L. S. v. W.; L. P. B. 575; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 155; M. S. III.;
Lkm. 4/332; Vahls M. 17; Aagaard: Om Thy, S. 239; Kbg. 1667.
Anm. Ved Rescr. 10/1 1827 blev Øen lagt til Søndbjerg-Odby; men ved Resolution 18/11 1842 blev bestemt, at den igjen skulde oprettes til et eget Sognekald.
———————————

1. 15 . . Hans Lydersen el. Lydertsen; synes efter P. M. før Reform. at have været Sp. til Søndbjerg-O.-J.; men i Reformationstiden at være benaadet til sin Underholdning med Jegindø alene; samme Sag har været Aarsag til Sognenes bestandige Adskillelse; [skal senere være kommen til Søndbjerg-O.; see der].

2. (1559). Christen Lauritsen Schave (Skaffu); [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

3. (1592. 1619). Søren Andersen; [var her endnu 1619; siges i P. M. at have levet endnu 1625. I saa Tilfælde maae de 2 efterfølgende Præster have været ham adjungerede].

KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 745.

4. (1603). Svend Knudsen; [† 1615; byggede Pg., hvis Stuehuus endnu stod 1804].

5. 1615. Christen Bentsen; vistnok ~ Marie Japetsdtr. el. Jeppesdtr., f. 6/4 06, † Lemvig 15/6 80; [blev 23/3 1637 fradømt Embedet formedelst Leiermaal].

PT 11:3 (1942), s. 238 (se nedenfor); »see O. C. Jegind i Idom« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 3.

6. 1628(?) [Rtr. Lemvig . .] Poul Jensen Bremsig el. Brems; St. Lemvig 24; [† 1668; gav (56) 20 Rd. til Holstebro Sk., see Hfm. 4/538; gav 67 1 Td. Rug til Døbefontens Forbedring; havde alle tre Tiender, og byggede en Lade, som i Høide og Vidde svarede til en Herregaardslade].

KUM I, s. 70 (»Paullus Iani Aastrupius Ripensis«); DanKir bd. 12, s. 779 (se nedenfor).

7. 1654**. Adrian Villumsen Krefting, f. Norge; St. Slag. 51; ~ Dorothea Hansdtr., som levede 1694; [† 12/11 1676; Bønderne ansaae det for en Ære, at kalde Børn op efter ham, saa at Navnet (Adrian) er almindeligt paa Landet; hans Hustru gav 67 »et Krucifiks virket af Guld og Perlestikkerværk til at zire og pryde den gamle (Messe)Hagel med«].

KUM I, s. 235 (»Adrianus Wilhelmi Neoburg.«); DanKir bd. 12, s. 779 (se nedenfor).

8. 25/2 1677, o. 13/6 [Rtr. Nykjøb. p. M. 46, afsat 72] Mag. Jens Pedersen Svenstrup, f. Svenstrup, Ø. Han Herred, 16/9 19 af fattige Forældre; F. P. Jensen; M. Mette Madsdtr. el. Rasmusdtr.; vist St. Vibg. 42; C. 3/5 45; Mag. 51; 1 ~ i 21 Aar: Marie Hansdtr.; F. Rdmd. i Nykjøb. p. M.; 2 ~ Anna Jensdtr. Krag (Holmboe) af Vraa-E.-S., f. c. 33, b. 18/3 06; see J. N. Karmark, r. Cap. Nykjøb.-L.-E.; [† 3/3 1691; lærd Antikvar; et godt Hoved, men yderst trættekjær].

KUM I, s. 171 (»Ianus Petri Cimber«); Sixhøj nr. 112.

9. 10/12 1681*, o. 8/11 82**, Just Nielsen Gerade, f. Thisted 30/10 52; F. N. Justsen, Rdmd.; M. Kirsten Rasmusdtr. Broch; St. Aalbg. 70; C. 30/9 74, illum.; ~ Inger Olufsdtr. Jelstrup af Hundstrup-Ø., f. c. 55, † 28/11 36; 2 D.; see E. C. A. Dyssel i Vrensted-T.; [† 24/11 1728].

KUM II, s. 22 (»Iustinus Nicolaj Tidstadius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 397, 399.

10. 21/1 1729 [Skp. 26] Rasmus Sørensen Torp*, f. Aalbg. 6/10 88; F. S. Rasmussen, Guldsmed; M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 10; C. 20/1 16, n.; p. Cap. Aaby-B. 3/3 22, o. 29/4; ~ Karen Jensdtr. Friis, f. c. 87, b. 7/12 71; [† 20/3 1770].

KUM II, s. 350 (»Erasmus Torpius«, 23 år gl.).

11. 20/1 1769**, o. 5/5, Niels Bjerregaard Wilse; [6/1 1774 Søndbjerg-O.; see der].

12. 6/1 1774 [Søndbjerg-O. 13/9 43, o. 18/12] Formandens Fader Peder Jacobsen Wilse*, f. Nykjøb. p. M. 24/12 06; F. J. Mathiesen W.; M. Anna Christine Pedersdtr. Holst; St. Aalbg. 26; C. 1/8 31, h.; Hør. Lemvig 27; ~ 31 Maren Nielsdtr. Bjerregaard, f. 4/3 03, † 6/4 72; F. N. Nielsen t. N. Vinkel, Haldum S.; M. Kirstine Mikkelsdtr. Friis; mindst 2 S., 1 D.; see Niels B. W. i Søndbjerg-O.; [† 8/3 1786; værdig Embedsførelse; gav 50 Rdlr. til Sognets fattige].

KUM II, s. 481 (»Petrus Wils«, 20 år gl.); DanKir bd. 18, s. 718 (Heldum kirke).

13. 2/6 1786, o. 14/7, Christian Bastian Wegener Christiansen Leth, f. p. Lundegd. i F. 15/4 50; F. Canc.-Ass. Chr. L., Foged i Sunds og Gudme Herreder; M. Marie Elisabeth Brinch; St. pr. Od. 65; C. 22/6 68, h.; ~ 21/9 92 Karen Friis Rømer af Hygom, f. c. 64, † Langholtlund, Skjæve S., 3/2 39; [† 10/5 1793. En forsvunden Lgst. paa hans Grav ved Vaabenhusets østre Side fremviste et ham ligesaa hæderligt, som, efter Troværdiges Udsagn, sandt Vidnesbyrd].

14. 2/8 1793, o. Kbh. 9/10, Søren Jacobsen Grundtvig; [12/1 1798 Henne-L.; see N. Snede-E.].

15. 7/3 1798 [Skp. 94] Christian Julius Wittendorff; [14/8 1801 Linnerup-H.; see Hvirring-H.].

16. 27/11 1801 [p. Cap. Baarse-B. 27/6 98] Niels Christian Søe; [24/1 1816 Solbjerg-S.; see Hurup. Opførte her et grundmuret Stuehuus og gjorde meget for Haven].

17. 25/5 1816 [p. Cap. Fuur 9/8 99, o. 9/10] Niels Arrøe Møller af Adslev-M., f. 30/3 74; St. Vibg. 94; C. 18/1 99, n.; 1 ~ Susanne Marg. Hansen; sep?; 2 ~ Johanne Sørensdtr. fra Madsbadgd. p. Fuur, f. c. 65, † Karby 32; u. B.; [† 4/7 1826].

KUM III, s. 468 (»Nic. Arøe Møller«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1512.
———————————

18. 19/4 1859 [p. Cap. Todbjerg-M. 25/9 50, o. 13/11; Sæby-H. 29/1 55; Hjelpep. i Sengeløse s. A.; p. Cap. Sengeløse 22/1 57; Hjelpep. i Refsnæs 58] Mathias Jørgen Mathiesen af K. Helsinge-D., f. 6/4 19; St. Slag. 39; C. 31/10 45, h.; ~ Frederiksberg 3/7 59 Elise Cathrine Schmidt, f. Od. 31/10 23, Pleiedtr. af Major Fabritius de Tengnagel i Od.; F. Joh. Gerh. S., Snedkermstr.; M. Ernestine Marg. Gress; (68) 1 S., 1 D.; [18/6 1873 Gjørlev-B. „Som et Vidnesbyrd om den Agtelse, Velvillie og Tillid, Past. M. har erhvervet sig i de 14 Aar, han har været Sp., overraktes ham efter hans Afskedspræd. 20/7 en smuk Sølv-Viinkande“; see D. T. 73/198].

19. 15/8 1873 [Cap. p. p. Gudbjerg 1/4 68, o. 5/4] Søren Poulsen, f. Rønninge 1/5 37; F. P. Sørensen, Gdeier.; M. Ane Mar. Pedersdtr.; St. Od. 55; C. 20/1 63, h1.; ~ Kbh. Frels. K. 16/6 74 Emma Jensine Lagerta Seehusen, f. Chrhvn. 12/3 47; F. Fried. S., Snedkermstr.; M. Laura Thomsine Henr. Jørgensen; (78) 2 B.; [† 23/2 1878. Nidkjær og Samvittighedsfuld. Fik 21/9 73 af Gudbjerg Sogns Beboere et smukt Meublement som et Kjærligheds- og Høiagtelsesbeviis for hans 5 ½ aarige nidkjære Virken; see D. T. 73/200].

20. 3/5 1878 [Cap. p. p. Skelund-V. 26/6 76, o. 19/7] Frederik Nicolai Meier af Verninge, f. Skaarup 1/9 49; St. Od. 69; C. 26/1 75, h1.; ~ 9/10 78 Dagmar Margrethe Pedersen af Skelund-V., f. Hylke 3/2 58.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Jegindø Kirke, s. 775-782.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Jegindø s. 238).