Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 502. Hundstrup, Østerild og fra 20/11 1822 Hjardemaal,

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 57; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 129; M. S. III.; Lkm. 4/352; Vahls M. 175; Kbg. 1720.
Anm. Hillerslev og Østerild bleve 14/12 1669 perpetuerede til Aalborg Bispegaards Vedligeholdelse, saa at de følgende Præster til B. N. Brorson vare residerende Capellaner. Hjardemaal var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. 15 . . Peder el. Christen Christensen Quist (Humble?); [† 1550. En Mand, Søren Bie (hans Avlskarl?) kom i Trætte med ham og hug (!) ham af i Midten med sin Hølee og strax paa en Hest undrendte].

2. 1550. Peder Jacobsen.

3. (1551. 71). Iver Jespersen Wind; Pr. (64); see Etm.; [levede endnu 1584, vistnok som Cap. for Etm.].

KS 3:2 (1877-80), s. 201.

4. (1564*. 68). F. S? Jesper Iversen Wind; Pr. (84); [levede endnu 1603].

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

5. c. 1603. Mag. Jens Nielsen Holm el. Østholm; (Bdr. t. Marie N. H. ~ M. Andersen i Visby-H. og t. Anders N. H. i Vadum); F. vist N. Holm. Bgr. i Aalbg.; M. . . . Jensdtr. Holm, Sstr. t. Biskop Jacob J. Holm (see Vibg. Dk.); St. i Helmstedt og Wittenberg 97-99; Mag. ss. 00, St. flere Steder i Udlandet 00-03; Pr. (10. 19. 25); see P. P. Holstebro i Rær-H.-V.; [† før 1635]

KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 743; Helk I, s. 253; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 250.

6. 16 . . Jens Pedersen (P. M.).

7. 1635. Ole Jacobsen Jelstrup af Jelstrup-L., f. c. 03; St. Aalbg. 23, Bacc. 28; ~ (60) Kirsten Edvardsdtr. Meier af Aggersborg; (74) 4 D.; 2 ~ Etm.; see O. N. Hillerslev i Hillerslev-K.; J. N. Gerade p. Jegindø; B. J. Brunow i Tæbring-O.-R.; [† 1672].

KUM I, s. 59, 91 (»Olaus Iacobi Ielstrup«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 397, 399; FWDP nr. 502.07-08; KlitVen, s. 26, 168.

8. o. 15/1 1673. Christen Pedersen (d.y.) Øland af V. og Ø. Vandet, f. 3/12 37; St. Vibg. 60; C. 62, n.; 1 ~ 73 F. E., † 84; u. B.; 2 ~ Hillerslev 5/2 85 Anna Maria Humble af Vreilev-H., d. 3/6 59, † eft. 22; see Etm.; P. K. Gram i Galtrup-J.; (Christian J. A., r. Cap. i Vraa-E.-S.; P. P. Holm i Lundforlund-G.); [b. 3/8 1722; streng og ivrig; „i Kirken findes hist og her nogle korte Riim, hvoraf man seer, at han ej har fortjent et ringe Stæd iblandt de danske Skjaldre“; „hans Billede sees i Legemsstørrelse og fuld Dragt paa Hundstrup Kirkes Altertavle“ (P. M.); hans Navn paa Altertavlen c. 1700: »Hr. Christen Øland«].

KUM I, s. 286 (»Christianus Petri Agerholmius, natu minor«); Sixhøj nr. 352 (skrev sig Øland); Tingbog Hillerslev herred 9/3 1675; Nygaards sedler: Vielse, begr.; FWDP nr. 502.07-08; KlitVen, s. 168, 371; DanKir bd. 12, s. 335-36 (se nedenfor).

9. 28/8 1714**, o. 14/11, F. S. Rudbech Christensen Humble, f. 87; St. Aalbg. 06, Bacc 07; C. 12, h.; Pr., i. 5/4 31; Cons.-Rd. 28/11 33; [† 22/2 1743; eiede Nandrup og Ullerup; gav 200 Rdlr., hvoraf Skoleholderen i Flade nyder Renterne for 10 fattige Børns Underviisning].

KUM II, s. 312, 319 (»Rubecchus Humble«, 19 år gl.).

10. 5/4 1743, o. 3/7, Broder Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 8/8 17; St. Fdbg. 37; Cat. Kbh. Nic. K. 16/6 41; C. 43, h.; ~ Ugilt 26/6 44 Malene Bornemann Christensdtr. v. Ginkelbergh, f. p. Linderumgd. 26; (Sstr. t. Maren B. C. v. G. ~ H. H. Stampe i Vraa-E.-S.); F. C. v. G., Propr.; M. Øllegaard Vilhelmine Frantsdtr. Thestrup af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Aalbg.); 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. B. Stampe her; [† 25/3 1755; smuk, lærd, retsindig og velhavende; Biskop Brorson i Aalborg havde staaet Fadder til ham, læst med ham, viet ham, holdt Ligprædiken over ham; hans velfortjente Titul lyder saaledes:

Vittig, vigtig og forsigtig;   Rolig, fredelig, dog mandig, 
Flittig, rigtig og oprigtig;   Trolig, redelig, forstandig;
Værdig, ærlig og vellær (d);   Snild, dog trofast, tro, dog klog;
Færdig, kjærlig, hver Mand kjær;   Mild, dog dermed ei bedrog;
  Saa gudsfrygtig da og ærlig  
  Som han var, saa evig herlig  
  Er da for den Herrens Mand  
  Nu hans Fryds og Ærestand.  (Eptph.; M. Nr. 497).]
     
KUM II, s. 583 (»Broderus Brorson«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 388; DanKir bd. 12, s. 340-41 (se nedenfor).

11. 9/5 1755, o. 4/6, Hans Thomsen Møller, f. Aalbg. 21/9 21; F. T. Sørensen M., Bgr.; M. Mette Cathr. Hansdtr.; St. Aalbg. 39; C. 21/7 46, n.; ~ 16/7 56 F. E., † 3/11 89; 3 S., 3 D.; [† 28/6 1770 meget pludseligt, som han stod i Gaarden og talede med sin Karl; nidkjær].

KUM II, s. 603 (»Iohannes Møller«, 19 år gl.).

12. 14/8 1770, o. 2/11 [Hør. Ribe 63 el. 65] Christian Carl Hansen Brorson; [16/6 1773 r. Cap. Ribe Dk. o.s.v.; see Varde].

13. 18/8 1773, o. 5/11, Jørgen Berg Stampe af Vraa-E.-S., f. 4/2 43; St. Aalbg. 61; C. 18/9 66, h.; 1 ~ 26/7 74 Anna Christine Brodersdtr. Brorson, f. her 51, † 22/5 89; 6 S., 5 D.; 2 ~ 27/4 96 Gjertrud Wandrup, f. 60, † 15/1 18; u. B.; [† 15/8 1804].

14. 12/10 1804 [Vust 2/12 03] Daniel Christian Prior, f. Rødby 11/12 69; F. Peder P., Cant. og Klokker; M. Anna Christine From; St. Nakskov 92; C. 3/5 99, n.; ~ 30/4 02 Anna Jacobine Borch af Nakskov-B., d. 22/9 78, † Nors 5/5 60; 3 S., 2 D.; see Andreas P. P. i Nors-T.; [† 13/12 1833].

15. 4/6 1834 [Vrensted-T. 13/10 26] Ole Sørensen, f. Taastrup, Harlev S., 12/5 75; F. Laurits S., siden Møller i Hevring M.; M. Maren Jensdtr. Wad; St. Aarh. 96; C. 7/5 01, h.; Sp. Fuur 20/2 07, o. 17/6; 1 ~ Harring 17/7 04 Inger Dorthea Stigaard fra Irup i Thy, d. Flynder 3/3 69, † Fuur 1/5 17; F. Anders S., Forp. v. Aarh.; M. Mette Elisabeth Wadum; 2 S., 5 D.; 2 ~ Tornby 22/11 27 Ida Helvikke Birgitte Segelcke af Vrensted-T., E. e. . . . Hansen, Kbmd. i Drammen, d. Vrensted 12/1 91, † 1/7 68; 1 S., 1 D.; [† 31/1 1853; særdeles afholdt paa Fuur; rig].

Nygaards sedler: 1. vielse, børn i Harring, børn på Fur, 1. hustrus dåb, forældre, hendes død, 2. vielse; Kruse: Beskrivelse over Øen Fuur, SJHT 1:1 (1866-67), s. 416.

16. 8/4 1853 [Hald-K. 30/1 41] Niels Kirckmoe Bechmann; [20/2 1858 Fuglse-K.; see Hunseby].

17. 9/6 1858 [Horne-A. 11/11 50] Erasmus Ditlev Frederik Ulrich, f. Sorø 15/9 12; F. Jørgen Christ. U., Insp. over Sorø Academies Skove; M. Sophie Marg. Sparre; St. 31; C. 16/11 36, h.; p. Cap. Følleslev-S. 1/8 41, o. 25/8; ~ 20/6 57 Cecilie Christine Stauning af Herlufmagle-T., f. Daler 29/7 32; (68) 6 S., 4 D., (75) 11 B.; [† 1/2 1875; Laden blæste tildeels ned i Febr. el. Marts s. A.].

Elvius, s. 220.

18. 7/4 1875. Gustav Peter Joachim Heiberg; see K. Lyngby Cap. p. l.

———————————

 

 

No 503. Capellaner pro loco i Hundstrup, Østerild og Hjardemaal.

[Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 14/12 1858, o. 9/2 59 [Lærer v. Melchiors Bgsk. i Kbh. 55] Poul Martin Møller af Thoreby, f. Radsted 23/11 33; St. Nykjøb. 51; C. 22/6 57, h.1; ~ Henriette Henninga Sidenius af Gudbjerg, f. 14/4 38; (68) 4 S., 1 D.; [7/2 1869 Cap. p. l. Ugilt-T.; V. og Ø. Vandet 8/6 72].

2. 20/7 1869, o. 27/8, Søren Schjøtt; [31/7 1874 Kollerup-S.-H.; see der].

3. 28/10 1874, o. 4/12, Laurits Carl Christian Ussing; [16/12 1878 Ølby-A.-F.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12, Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hunstrup Kirke, s. 332-341, Østerild Kirke, s. 342-349, Hjaremaal Kirke, s. 350-359.
Olsen, Jens V.: Niels Thise, Boel Amme og den taknemmelige præst på Fur. 1995. Slægtsforeningen Laang Mikkels Slaw’ (om nr. 15 Ole Sørensen).