Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Kjøbenhavn.

No 621. Sognepræster til Helliggeistes Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/6; Holms M.; M. 8; L. P. B. i.; Kbg. 1702.
———————————

1. ? 15 . . Mag. Jørgen Jensen Sadolin; [1534 Kbh. Frue K.; see der].

2. 1536 [Sp. t. St. Petri danske Menighed i Kbh. (30)] Andreas Madsen; (45) Pr. i Smørum og Sokkelunds HH.; [Biskop i Opslo 1545; † 48].

3. 1545. Mag. Jørgen . . . ; (45) Pr. i Smørum og Sokkelunds HH.

4. 1547. Dr. th. Jens Andersen Sinnesen (Sinning, Synningius), f. Sinding; St. Aarh. . . . ; Mag. . . . ; Prof. dialectices 38; brugtes 39, til at forbedre Universitetet; Prof. og Dr. th. 44; vedblev som Prof.; ~ . . . ; da hun havde været besvangret af en Anden, forinden han ægtede hende, maatte han lade sig skille fra hende; [# som Præst 1547; † P. 20/11 47; theol. præstantissimus; Efter Rørdam Universitets Hist. Prof. 45; W. 2/459; N. 594; Eptph.].

5. 1547. Dr. th. Niels Hemmingsen*; tillige Prof. i Dialectik og Hebraisk fra 45, f. Egholm, Herritslev Sogn (efter Worm Engebølle, Taagerup S.) p. Lolld. 4/6 13; F. H. Nielsen, Bonde; M. Karen el. Cathrine . . . ; St. Wittenberg 37, i Kbh. 42; (skal have gaaet 22 Aar i forskjellige Skoler); Prof. i Græsk 43; 1 ~ . . . ; maatte lade sig skille fra hende formedelst hendes usømmelige Opførsel; 1 S., 1 D.; 2 ~ 14/8 52 Maren Madsdtr., f. Landskrona c. 10, † 7/12 80; F. M. Sørensen i Landskrona; 3 ~ 82 Birgitte Lauritsdtr., f. Assens c. 51; 2 ~ Mag. C. J. Guldager, kgl. Confessionarius; (see H. Andersen i Meelby); [Prof. i Theol. 1553; Dr. th. 21/9 57; Vicecantsler ved Universitetet 72; afsat formedelst Crypto-Calvinisme 79; blev Canonicus i Roesk. og tilsidst blind; † Roesk. som Jubellærer 22/5 1600; berømt for sin Lærdom over hele Europa; kaldtes „Danmarks almindelige Lærer“ (H. d. Khist. 1/218). „Universalis Daniæ præceptor, theologus excellens, doctissimus, præstantissimus, vir admirabilis, magnis hominibus annumerandus“ (Lyscander de scriptoribus Danicis). W. 1/423; N. 241; T. 120; G. 3/1 1–46; omtales i Dr. Rørdams Universitetshist.; Eptph. og Lgst. i Roesk. Dk.].

F-P s. 22 (»Nicolaus Hemmingius«); Helk I, s. 247; Hegelund I, s. 15, 27, 32, 52, 101, 119, 141, 346, 350, 445, II s. 7, 11, 19, 21, 64, 74, 86, 205, 251; KB bd. 2 (1556-60) s. 145-146; DanKir bd. 3, s. 2049, 2055-56 (Roskilde domkirke).

6. 1553. [Rtr. Lund . . .] Jens Madsen Gettorp el. Gjetterup; det var maaskee denne »Hr. Jens Matsen«, der 17/10 1551 fik Livsbrev paa Kronens Part af Tienden i Høie-Taastrup; [vist † •/11 1551; W. 1/349].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 84, 94.

7. (1552). [r. Cap. Ribe Dk. og Rtr. i Ribe 37–44] Mag. Peder Madsen Duus (Dinis, Duns?); [† 20/8 1558; Lgst.].

Kinch II, s. 8-9, 22, 496; DKR s. 38; DanKir bd. 1-1, s. 715 (se nedenfor).

8. 1558. Mag. Niels Sommer; Mag. i Kbh. 58; [† 1564 (før 8/3)].

F-P s. 33 (»Nicolaus Sommerus«); PT 1:3 (1882), s. 121.

8b. 1561 [r. Cap.* (50)] Jens Madsen; Notarius ved Universitetet 1537–40.

9. 15 . . Jacob Jensen Wiborg; [† P. 1564].

10. 1564 [2 r. Cap. Kbh. Frue K. (62)] Mag. Niels Hviid, f. Kbh. 18/3 35; vist Rtr. Kbh. 57; vist udenlands 58; Mag. Kbh. 7/7 65; [Biskop i Skaane 1578, o. dom. misericordiæ domini, hvor en forhenværende Præst, Mag. Jacob Nielsen, i en Smædevise beskyldte ham for, at have stjaalet en Liigsteen, hvorover han ærgrede sig tildøde; see Hist. Aarbgr. 3/110. Smædevisens begyndelse var denne:

Der er sprunget vide om Land,
At Hvid er sortere end en Brand.
Det er sjunget vide i Ord,
At Hvid er sortere enn Jord.
Bisp Niels han tænkte for sig saa,
Hvorlunde han skulde en Liigsteen faae, o.s.v.

               (Rørdams Universitetets Hist. 2/233). Præsten blev halshuggen, men sagde paa Rettestedet: „Skal nu Mester Jacob miste sit Liv før Hanen gal’ — Saa er dog Bispen en Tyv for Stenen, han stal.“ Stenen skal, efter Kaalunds Beskrivelse over Møen, have været en deilig Marmorsteen, som H. lod føre fra Fanefjord Kirke til Lund, Kongen uadspurgt, hvorfor denne fattede stor Unaade til ham (Lkm.); † 19/6 el. 12/6 89].

F-P s. 50 (»Nicolaus Albinus«); Helk I, s. 257.

11. 1578 [Lect. th. i Aarh. 76] Mag. Peder Jensen Winstrup af Kbh. Nic. K., f. 18/3 49; St. Roesk. 68, Bacc. 70; St. i Rostock 72, Leipzig 74, Wittenberg 76; Mag. ss. 28/8 76; 1 ~ 16/10 77 Maren Esbernsdtr. af Aarh. Dk., f. 54, † 6/9 98; 6 D.; 2 ~ 5/8 99 Anna Eliasdtr. Eisenberg, f. 75, † 27/5 46; (Sstr. t. Elias E. E. i Besser-O.); F. E. Pedersen E., Pr. ved Roesk. Capitel og Secr. hos Kong Fred. II.; M. Thale Holst; 7 B.; 2 ~ 15 Biskop Dr. th. H. P. Resen; see Peder P. W., kgl. Confessionarius; O. J. Wind, ligeledes; N. C. Sinding t. Kbh. Frue K.; (P. Villadsen t. Slag. St. Mik. K.; F. H. Resen t. Vibg. Dk.); [Biskop over Aarhuus Stift 12/4 1587**; over Sjællands Stift 91 og tillige Prof. th.; Dr. th. 7/9 s. A.; † 24/6 1614; gav (die. Greg. 13) 1000 Rd. til Universitetet; W. 2/600; N. 668; Eptph. i Frue K.; Lgst. i Kbh. Frue K.; Portrait i Roesk. Dk. og i Aarh. Dk.].

Helk I, s. 427; KS 2:4 (1867-68), s. 405; EM 9, s. 132-135; DBL; DanKir bd. 1-1, s. 60, 86 (Kbh. Vor Frue Kirke); bd. 3. s. 1738, 1739 (Roskilde domkirke), bd. 16, s. 598 (Århus Domk.).
(Udgår her, var r. Cap.* 12-13. 1590 [Kolding 27/2 86] Mag. Anders Bendsen Dallin; [1597 kgl. Confessionarius; see der]).

14. 9/7 1587 [Herfølge-S. 84, tillige Pr. s. A.] Mag. Jonas Jacobsen Venusinus (Coronensis) af Hveen; i Fdbg. Skole 68–74; St. i Rostock 77, Wittenberg og Bratislawa 79; fik 2/6 79 kgl. Stipendium til sine Studier; Mag. i Wittenberg 9/4 80; St. i Italien og Schweiz 81; 1 ~ Kbh. 85 Agathe Johansdtr. Sascerides, † 25/7 89; F. Mag. Johannes S. (Sasceri), Prof. i Kbh.; M. Elisabeth Gelliusdtr.; u. B.; 2 ~ c. 90 Cathrine Dankersdtr., † 10, E. e. Hans Alexander Lejel, Canonicus i Roesk.; u. B.; havde en Pleiedtr., Hedvig Lauritsdtr., see J. Nielsen i Egesborg; [16/7 1600 Prof. i Physik; kgl. Historiegraph 22/5 02; Prof. i Veltalenhed og Historie 03; 22/5 1602 Dekan i Ribe Kapitel og Provst over Vardesyssel; Forstander for Sorø Academie 30/4 07; † 30/1 08; Skal efter et Sagn være funden † i en Brønd, men dette er næppe rigtigt og passer bedre med en tidligere Prof. ved Univ., Dr. Klavs Hammer Coronensis, der fandtes død i en Brønd i en Skaansk Pg. Som Præst blev han 13/10 88 suspenderet en kort Tid, fordi han udelod Exorcismen. Man klagede ogsaa over, at han prædikede for høitravende og philosophiskt. Ansaaes som en Troldmand og var især bekjendt af en Ring, hvori var en spiritus familiaris, ved hvis Hjelp han kom til Lærdom og Anseelse; hans Navn på en Kugle i Kirkespiret 1594; W. 2/566; N. 649].

Helk I, s. 421; KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Bjæverskov hrd.); 3:1 (1874-1877), s. 241-310 (se nedenfor); EM IX, s. 15-18; Hegelund I, s. 382, 408, 471, 492, 519, II s. 64, 219, 222, 263, 270, 281; DanKir bd. 1-1, s. 718 (se nedenfor).

15. 1600 [Rtr. Od. 91–94] Mag. Hans Henriksen Bang; [1616 Besser-O.; see der].

16. k. 4/5 1617 [Veile-H. 8/12 13] Mag. Peder Clausen Sture; [1620 kgl. Confessionarius; see der].

17. 1620 [Roesk. Dk. 17] Mag. Peder Pedersen Hee (Hiennius) af Hee-N., f. 15/7 84; St. Roesk. c. 04; Rtr. Hlh. 10; Mag. Kbh. 15/10 s. A.; Sp. Vordingborg-K. 13; 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . ; 3 ~ (22) Karen Jacobsdtr., levede 56; see Peder P. H. i Ø. Egesborg; [† P. 13/5 1625; hans Navn paa Kirkeklokken i Vdbg. 1617; Eptph. og Lgst.; W. 1/439; N. 252].

F-P s. 209 (»Petrus Petri Hiennius«); PT 1:3 (1882), s. 133; KS 6:2 (1936-38), s. 467, 479; KR nr. 7270; DanKir bd. 1-1, s. 711, 716 (se nedenfor), bd. 6, s. 187 (Vordingborg Vor Frue kirke).

18. o. 3/8 1625 [Rtr. Kbh. s. A.] Mag. Ole Jensen Wind; [1642 Kbh. Frue K.; see kgl. Confessionarier].

19. E. f. B. 12/6 1642 [Middelfart-K., o. 15/2 37] Mag. Erik Johansen Monrad af Kettinge, f. 24/5 07; St. Od. t. Rostock 22, i Kbh. 27; ~ 15/2 37 Margrethe Jensdtr. Bang af Flemløse, f. 17/3 16, † 19/4 69; 4 S., 1 D.; see J. W. Rhumann t. Aarh. Dk.; (H. R. F. Monrad i Hesselager; Frants F. M. i Rold-V.); [Biskop i Ribe 20/8 1643; Dr. th. 46; † Kbh. 26/7 50 under et Ophold i Anledning af Prinds Christians (Kong Chr. Vtes) Udvælgelse til Thronfølger; meget anseet for sit behagelige Foredrag og exemplariske Levnet. „Vir inter præcipua coeli ornamenta numerandus, cui ut fortasse eruditione pares quosdam et habemus et habebimus, ita pietate, veritate, candore atque vera virtutum gloria neminem“ (Lkm. efter hans Program). W. 2/73; N. 395; Lgst. i Hel. G. K.; Portrait i Ribe Dk.].

KUM I, s. 82 (»Ericus Monradus Alsenus, ex acad. Rost. 21.«); Achelis I, nr. 1540; KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Eric Monrad«); DanKir bd. 1-1, s. 711, 716 (se nedenfor), bd. 19, s. 486, 491-92 (Ribe Domk.).

20. E. f. B. 6/5 1643 [Hellested, o. 26/5 37] Mag. Anders Hansen Roskilde, f. Roesk.; Bacc. 28; maaskee Rtr. Kallundbg. 22–27; Mag. Kbh. 15/5 43; ~ (45) . . . ; [† 18/1 1665; hans Initialer paa Alterstager i Vartov K. 1643; hans Navn på en Mindetavle 1651].

KUM I, s. 91, 180 (»Andreas Iohannis Roëschildensis«); PT 8:6 (1927), s. 193; KS 2:1 (1857-59), s. 169 (Helsted), s. 508 (»Anders Hansen Roeskilde«); Kopskatten 1645, opsl. 6; DanKir bd. 1-1, s. 718 (se nedenfor), bd. 1-4, s. 41 (Vartov kirke), s. 647 (se nedenfor)

21. 5/3 1665 [Kjøge 7/6 61, o. 19/6; tillige Ølsemagle-L. 22/4 63 ] Mag. Niels Enevoldsen Randulf af Roesk. Dk., f. 20/8 29 el. 30; St. Roesk. 48; udenlands i 7 Aar; Mag. 57; Pr. 62; 1 ~ 10/11 61 Mette Pedersdtr., † 79; F. P. Pedersen, Bgmstr. i Kbh.; 2 S., 4 D.; 2 ~ 80 Dorothea Cathrine Hansdtr. Wandal, † 08; F. Biskop, Dr. th. H. Hansen W. i Kbh.; M. Anna Cathrine Pedersdtr. Winstrup (F. kgl. Confessionarius); 1 S., 4 D.; see S. J. Lintrup, kgl. Confessionarius; F. A. With t. Slag. St. Peters K.; L. C. Leeh i Kolding; (N. J. Hertzberg t. Vibg. Graabr. K.; P. J. Werløs i Maribo-H.); [Biskop over Bergens Stift 1665; Dr. th. 95; † som Jubellærer 14/5 1711; (alle Præster i Stiftet vare ordinerede af ham); fortræffelig og from; mistede 1702 det Meste af sin Formue ved en Brand i Bergen under hans Fraværelse paa Visitats; G. 1, 359 ff.].

KUM I, s. 210 (»Nicolaus Envaldi«); PT 5:6 (1909), s. 179 (2. hustrus biografi).

22. 26/11 1665, o. 22/12, Mag. Esaias Esaiasen Fleischer, f. Kbh. 25/10 33; F. E. F., Hof-Apoth.; M. Maren Hansdtr. Suurbech; St. Sorø 52; udenlands 56–64; Mag. Kbh. 65; ~ 67 Ellen Jacobsdtr., † 28/12 84; (Sstr. t. Anna J. ~ H. S. Leth, kgl. Confess.); F. J. Andersen Riber, isl. Kbmd. og Rdmd. i Kbh.; M. Maren Pedersdtr.; see Esaias E. F. i Taarnby; S. Jonæsen og P. J. Paulin t. Roesk. Dk.; [† 5/2 1697; som Student befængt med separatistiske (veigelianske) Griller; maatte give et Revocationsskrift og et Revers, staae aabenbar Skrifte o.s.v.; ledsagede 76 som Sp. Griffenfeldt til Retterstedet; hans Navn på en Kugle i Kirkespiret 1671; W. 1/307; N. 169].

KUM I, s. 239, 330 (»Esaias Fleischerus«); SB s. 175; FAaW, s. 22; DanKir bd. 1-1, s. 718 (se nedenfor).

23. 2/3 1697 [Kold. 20/6 93] Mag. Johan Pedersen Dorscheus; [2/4 1698 Kbh. Frue K.; see der].

24. 16/4 1698 [Nakskov 27/6 84; tillige Branderslev 20/6 91] Mag. Frants Olsen Thestrup* af Dalby-S., f. 6/7 53; St. pr. 70; Mag. 75; Rtr. Nybg. s. A.; tillige Nybg. 14/7 80**; Pr. Lollands Nørre H. 85; 1 ~ Nybg. 27/4 82 Else Hansdtr. Mule af Nybg., f. Od. 12/5 58, † 7/1 97; 7 B.; 2 ~ Kbh. 12/12 98 Magdalena Cosmusdtr. Bornemann, E. e. Morten Nielsen Budolph, Rdmd. i Kbh., f. Kbh. 73, † 15/7 15; F. C. B., Prof. juris og Ass. i Høiesteret; 4 S., 3 D.; see J. M. Huulbech i Stege; Ole F. T. i Dannemarre-T.; J. H. Stampe i Hammer-H.-S.-A.; (P. H. Egede t. Kbh. Vartov K.; H. J. Stampe i Vraa-E.-S.; B. N. Brorson i Hundstrup-Ø.); [Biskop over Aalborg Stift 15/4 1709; R. m. Etrdr. 35; † som Jubellærer 17/8 35; en nidkjær Sjælehyrde og udmærket Catechet; gav (14/11 15) 100 Rdlr. til Nakskov Sk.; var den sidste Biskop, som bar langt Skjæg. T. 110; G. 1, 472; W. 2/473; N. 605; Eptph. i Aalbg. Bud. K.; Eptph. over hans to Hustruer i Nakskov K.; 1 Hustru Kisteplade ss.].

KUM II, s. 20 (»Franciscus Olaj Thestrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 388; DBL; DanKir bd. 8, s. 122-23, 124 (Nakskov kirke).

25. 6/9 1709 [Stege 24/6 93] Mag. Morten Clausen Reenberg; [2/2 1720 Kbh. Frue K.; see der].

26. 2/2 1720 [Taarnby 10/11 11] Mag. Folkmar Poulsen Danchel af Kjøbelev-V., f. 24/12 72; St. Nykjøb. p. F. 91; Mag. 98; Kbh. Trin. K. 1 r. Cap. 23/1 97; Kbh. Frue K. 1 r. Cap. 05; Pr. i Sokkelunds Herred . . . ; ~ 15/7 96 Anna Margrethe Poulsdtr. Holm af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., † •/11 38; 8 S., 4 D.; (see F. D. Kruse, r. Cap. i Emmerlev); [† •/7 1726; „En Engle-Mand saavel af Ansigt som Væsen; meget sinderiig, kløgtig og fuld af Paafund; af hans nervøse, nette og aanderige Prækener kand man noksom slutte hans Theol. Studia; af hans ugemene Poesie hans Philologiske; han forstod desuden baade Kobbestikker- og Dreyer-Konsten; meget exemplarisk i sit Levnet — ligesom profeterede sin Død forud i en Præken; hans Ligemand var ikke her i Byen paa den Tid“ (D. S. 3/84)].

KUM II, s. 183 (»Folchmarus Pauli Danchelius«); PT 4:5 (1902), s. 197; 11:6 (1945), s. 18, 24 (Poul Danchels Optegnelser).

27. 29/7 1726 [Kbh. d. Garn. 10/5 90] Mag. Knud Jacobsen Tommerup af Tommerup-B., f. 64; St. Od. 85; Mag. 92; ~ Maria Germann, f. 72, † 31; 1 D.; [† 1730. Begik adskillige Uordener i Embedet. Blev 1709 irettesat, fordi han havde trolovet en Grenadeer med en gift Kone. Reiste (•/7 11) bort i Pestens Tid uden Tilladelse. Kaldte fra Prædikestolen i en talrig Forsamlings Nærværelse Kbh. et Sodoma og Gomorra, og opfordrede Enhver, som kunde, til at forlade denne, formedelst dens Ugudelighed, til Ødelæggelse indviede Stad. Der blev lagt Sag an mod ham derfor; men det er ubekjendt, hvad Udfald den fik (Hist. Tidsskrift 1/117); W. 2/497 („Bryllupspræd. over Døende og Ligpræd. over Levende“; han viede nemlig 24/8 22 en Soldat, som blev henrettet 3/9 s. A.); Branden 20.—22. okt. 1728 ramte Helligåndskirken torsdag den 21. Islændingen Jon Olafson beretter, at husene i begge Helliggeistesstræder brændte ved 6-tiden om eftermiddagen. »Da brændte også Helliggeistes kirke omtrent kl. 8 om aftenen, ved hvilken tid tårnet faldt; det var de brændende klokkers sidste sang: »Vreden din afvend, Herre Gud af nåde«. Præsten til denne kirke, mag. Tommerup, en af de rigeste præster i byen, inden han steg ind i kareten, hvormed han kørte bort, efter at have ført sine andre sager i sikkerhed, bragte alle sine penge ind i kirken, hvor de brændte; havde han så kun lidet tilbage«; N. 620; gav før 1719 en Lysekrone til Garnisonskirken].

KUM II, s. 137 (»Canutus Iacobi Tornmerup«); DanKir bd. 1-1, s. 660, bd. 1-3, s. 260, 274 (Garnisonskirken).

28. 7/9 1730 [Vordingborg-K. 22/11 27] Christian Melchiorsen Ramus, f. Trondhj. 1/2 87; F. Mag. M. Danielsen R., Lect. th. ss.; M. Anna Kyhn; St. Trondhj. 07, Bacc. 09; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 09 – 11/10 11; C. 10 med største Berømmelse; D. p. C. . . . ; Interimspræst v. Kbh. d. Garn. under Pesten 11; Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 14/11 s. A.; Pr. og Cons.-Ass. 28; 1 ~ 11/1 12 Cathrine Marie Gosbruch, f. c. 84, † 17/2 13; F. Bygger i Kbh.; u. B.; 2 ~ 20/9 13 Elisabeth Jacobsdtr. Holst, † Vdbg. 24/8 30; F. J. Nielsen H., Tøihuusskrvr.; M. Maria Holst; 11 S., 1 D.; 3 ~ 8/6 35 Sophie Hansdtr. Seidelin, E. e. J. D. Brink t. Kbh. Nic. K., f. 92, † 13/8 41; u. B.; see Jacob C. R. t. Od. St. Knuds K.; Christian C. R. i Stokkemarke; Cosmus C. R. i Assens-Kj.; M. Jensen i Vestenskov-K.; [18/1 1732 Biskop over Fyens Stift, o. 25/3, og forestod Stiftet i 31 Aar med megen Berømmelse; især bekjendt for sit kjærlige Sind og store Godgjørenhed; var i nogen Tid ganske blind; men kom dog til at see med det ene Øie; † som Jubellærer 14/12 1762; Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.; G. 1, 514–24; Hist. Aarbgr. 2/131; W. 3/623; N. 478].

KUM II, s. 325, 337 (»Christianus Ramus«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 93; STD, s. 42; EM bd. 6, s. 393-394; DanKir bd. 9, s. 812, 828, 899, 902 (Od. S. Knuds kirke).

29. 18/1 1732 [Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 24/10 11] Mag. Eiler Christopher Pedersen Kaasbøll, f. Trondhj. 2/5 82; (Bdr. t. Johanne M. K. ~ O. N. Sletting i Eiby-D.); F. P. Nielsen K., Præsident ss.; M. Mille Eilertsdtr. Schøller; St. Sorø 01, Bacc. 02; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 28/7 03 – 11/8 08; C. 2/5 07, l.; Cat. ved den luth. K. i London 08; Mag. Kbh. 4/5 12; 1 ~ 11/12 12 Johanne Sophie Møller, b. 8/4 13; u. B.; 2 ~ 15 Bodil Elisbeth Hjorth, f. 84, † 4/10 67; (Sstr. t. Magdalene H. H. ~ H. J. Hansen i Skjelby-Gu.); F. Henning H., Brygger og Bgr. i Kbh.; 1 S., 1 D.; Sønnen Peder K., Rtr. i Nakskov; [† 13/3 1754; en af Byens bedste Præd. og en ivrig Modstander af Pietisterne; see H. d. Khist 2/30; W. 1/522].

KUM II, s. 267, 273, 377 (»Hilarius Christophorus Kaasbøll«, 21 år gl.); Borchs K. nr. 65; PT 1:3 (1882) s. 307 (Provst H. Hansen); SB s. 223; STD Em2 s. 20-21.

30. 5/4 1754 [Kbh. d. Garn. 9/5 38] Poul Mathias Lorentsen Bildsøe; [9/4 1757 Kbh. Nic. K.; see Kbh. Holmens K.].

31. 9/4 1757 [P. t. Citadellet Frederikshavn 21/7 41, o. 23/8] David Henriksen Pontoppidan af Fred. Mich. K.-E., f. 10; St. Od. 27, Bacc. 28; C. c. 30; Hør. Fred. i 5 Aar; ~ 15/8 42 Mette Pagh, f. 15, † 26/6 83; F. Niels Madsen P. i Fredericia (Farbdr. t. Anna S. P. ~ J. R. Fenger, r. Cap t. Fred. Mich. K. og t. Anna M. P. ~ J. W. Holm i Høien-J.); M. Anne Scholastica Mikkelsdtr. Samsø; u. B.; [† 4/4 1760].

KUM II, s. 487, 495 (»David Pontoppidanus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 204; PT 1998, s. 47 (M. S. Kellinghusen).
(1760. J. C. M. Bloch; see danske Præster til Christiansbg. Slotsk.)

32. 22/12 1760 [Valløby-T. samt Vallø Stift 19/5 41] Jens Jacobsen Hegelund; [26/8 1763 Kbh. Frue K.; see der].

33. 26/8 1763 [Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 25/1 54] Mourits Hansen, f. Kbh. 26/8 22; F. H. M., Skipper; M. Anna Christine . . . ; St. Kbh. 41; C. 23/3 45; Cat. Kbh. Holmens K. 46; Fjerde P. ss. og P. t. Søkvæsthuset 27/10 52, o. 13/12; ~ 6/10 51 Anna Dorothea Muus, f. 18/3 27, † 9/5 99; 4 S., 3 D.; see J. F. Ahrends i Idestrup; (N. E. Øllgaard t. Kbh. Trin. K.); [† 19/5 1777; en fortræffelig Mand].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 487; Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1757-1813 D) opsl. 154 (enkens død).

34. 3/9 1777 [Frederiksberg-H. 7/4 73, o. 9/8] Peder Mogensen Vogelius af Hundslund, f. 10/11 41; St. Aarh. 57; C. 60; ~ Christiansbg. Slotsk. 6/5 74 Hedvig Høegh, d. 1/3 41, † 20/12 21; F. Jørgen H., Kbmd. i Hors.; M. Helene Dorothea Ovesdtr. Guldberg af Hvirring-T.-H.; 2 S., 3 D.; see Mogens V. i Hobro-S.; J. C. Bang i Skjævinge-G.; [† 2/5 1787; W. 2/612 og 3/870; N. 642].

35. 22/6 1787 [Ringsted-B. 20/1 79] Prof., Dr. th. Peder Hansen, f. Kbh. 8/5 46; F. Math. H., Skomagermstr.; M. Anna Maria Malling, som 49 blev Prinds Christians (Kong Chr. VIIdes) Amme og Vartfrue; St. Kbh. 64; C. 23/9 67, n.; udenlands 68–74; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K. 29/1 71, o. 22/2; Sp. Skanderborg-S.-S. 30/11 75; tit. Prof. 80; Dr. th. i Halle 93; Medlem af Fattigdirectionen i Kbh. 98; 1 ~ 26/7 71 Maria Hedvig Pedersdtr. Runchel af Sengeløse, f. 16/10 46, † 10/3 75; 2 ~ Kbh. 14/11 77 Abel (Abeline) Marie Clausen, d. Kbh. 6/1 52, † 22/8 96; („Hun stod som Klippen i det oprørte Hav ved min Sygeseng; hun var et Redskab i min Guds Haand, at udrive mig af Dødens Arme, og blev Offeret i mit Sted“); F. Christ. C., Hofglarmstr.; M. Barbara Elisab. Becker; med begge 13 B.; 3 ~ 21/1 98 Juliane Marie Rasch; F. Insp.; u. B.; (hun ledsagede ham ofte paa hans Visitatser og opførte sig som en fornem og fiin Dame); [Biskop over Christiansands Stift 14/3 1798, o. 17/5; over Fyens Stift 30/12 1803; R.* 28/1 09; † 26/10 10. Havde store Fortjenester af Skolevæsenet. „Hans hele Natur var praktisk. Med Iver deeltog han i de to store Opgaver, som tildroge sig almindelig Opmærksomhed, nemlig Almueskolevæsenets Forbedring og Fattigvæsenets Ordning. Hans Valgsprog: „Nisi utile est, quod facimus, stulta est gloria“. Ivrede mod Messehagler og do. Skjorter. Var en Biskop ret efter Cancelliets Hjerte, men ikke efter det norske Folks Sind. Hans utrættelige Virksomhed og brændende Iver bleve i Stiftet anseede som Stundesløshed, hans Reformer i Skolevæsenet for overdrevne, hans Skoleholderdannelse for latterlig. Hans rationalistiske Anskuelser, utidige liturgiske Forslag og Forandringer vakte Mistænksomhed og Forargelse hos Menighederne og hos de fleste, især ældre, Præster, der tillige fandt sig tilbagestødte ved hans prælatmæssige Optræden, Myndighed og Fordringsfuldhed, der dannede en skarp Modsætning til den faderlige, humane Maade, hvorpaa hans Formand (S. Tybring) optraadte. Han udrettede derfor Lidet med sine ualmindelige Evner, sine store Kundskaber, rige Erfaringer, sjeldne Flid og rastløse Virksomhed“ (Faye: Christiansands Stifts Hist. 431–42); Portrait i Od. St. Knuds K.; N. 223].

DanKir bd. 9, s. 612-13 (Od. S. Knuds kirke).

36. 16/6 1798 [P. t. Christianborg Slotsk. 3/11 83 – 12/7 05] Dr. th. Børge Poscolan Kofod* af Povelsker, f. Mariager 23/1 52; St. Fdbg. 70; Hør. Rønne 71–76; C. 8/7 78, h.; Cand. philol. 79; Hør. Kbh. s. A.; 2 r. Cap. Kbh. Frue K. 10/7 82, o. 11/9; Dr. th. 12/11 91; 1 ~ 13/11 82 Anna Dorothea Birch, f. Kbh. 22/6 57 † 18/5 09; F. Andreas B., Byskrvr. og kgl. Mineralinsp.; M. Charl. Amalie Gardenholz; 2 S., 1 D.; 2 ~ Kbh. 22/12 09 Martha Margrethe Søderberg, f. Kbh. 6/9 91, † ss. 29/3 59; F. Herman Henrik S., Brygger og Vægterinsp.; M. vist Ane Marie Lauritsen; 1 S., 6 D.; see A. P. Adler i Hasle-R.; Carl P. A. K. i Todbjerg-M.; [† 11/1 1839; „Havde Ord for at besidde lærde Kundskaber og stod vistnok ogsaa i den Henseende over alle sine samtidige Standsfæller i Kbh. Som geistlig Taler og Sjælesørger var han derimod ikke meget anseet og ved sin personlige Charakteer var han heller ikke godt anskreven, da han var bekjendt for temmeligt megen Lidenskabelighed og Hidsighed, der var ubehagelig for Alle, som stod i nærmere Forhold til ham“. See Hist. Tidsskr. IV. 4/285; W. 3/425; N. 315; E. 2/47 og S. 2/80].

37. 19/3 1839 [Kbh. Vartov K. 19/2 23] Prof. Niels Gjessing Wolf af Tingsted, f. Kbh. 6/8 79; St. Vdbg. 96; C. 13/1 03, h.*; Miss i Grld. 16/12 03, o. 6/4 04; Sp. Præstø-S. 8/1 13; P. t. Citadellet Frederikshavn, samt til Frederiks Hosp. o.s.v. 2/2 11; tillige Lector ved det grønlandske Seminarium 18/10 22; R. m. Kbhs. Sp. 1/8 29; tit. Prof. 9/4 34; ~ 6/8 06 Augusta Margrethe Didrichsen, f. Kbh. 10/2 88, † ss. 6/2 65; F. Jstrd. Didrik D.; M. Severine Marie Hallensen; 6 S., 3 D.; see C. A. Jürgensen i Emmerlev; Halvor E. W. i Clemensker; Christen W. i Egebjerg; F. V. Christensen i Rønne-K.; [# 27/2 1845; † Kbh. 16/10 48; en god Taler; see B. D. G. 1/177; E. 3/601 og S. 3/663].

38. 27/4 1845 [r. Cap.* 3/5 40] Peter Johansen Spang, f. Kbh. 30/8 96; F. Johan Caspar S., Lysestøber, siden Meubelhandler; M. Bente Larsdtr. Svendsen; St. Kbhs. Bgdsk. 14; C. 19/10 20, l. egr.; Sp. Roslev-R. 27/4 25; Udby-Ø. 18/8 30; ~ Kbh. 21/7 25 Christiane Philippine Dormeyer, f. 14/5 97, † Kbh. 27/7 65; F. Reinhold D., Ritmester; M. Christine Elisabeth Mønster; 2 S., 4 D.; see Tycho J. S. i Jetsmark; [† 14/1 1846. Meget yndet som Taler; agtet som Videnskabsmand, særligen dog som Menneske; B. D. G. 1/188; E. S. 3/219].

39. 24/3 1846 [Roesk. Dk. r. Cap. el. Andenpræst 29/1 39] Christen Pram Gad; [17/8 1856 Stouby-H.; see der].

40. 19/11 1856 [r. Cap.* 9/7 45] Dr. th. Ernst Vilhelm Kolthoff, f. Hamborg 20/7 09; F. Math. Anton K., Tobaksfabrikør, siden i Kbh.; M. Sophie Albertine Wahlberg; St. pr. 25; C. 24/4 30, l. egr.; c. Adj. Sorø •/9 – •/12 30; Lærer i Tydsk ved Landcadet-Acad. 6/5 31 – 1/12 38; Lic. th. 3/1 34; udenlandsrejse i Tydskland 34–35; Privatdocent v. Univ. i Kbh. 35; Kbh. Frue K. 2 r. Cap. 22/4 37, o. 3/5; udenlands (i Italien og Frankrig) 41; Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 12/8 43; Dr. th. 21/9 52 (creeret 10/11 s. A.); R.* 9/1 60; ~ 7/11 37 Johanne Marie Swane, f. Kbh. 8/9 16, † Kbh. 24/2 85; (Sstr. t. Hans J. S. t. Vibg. Dk.-A.-T.); F. Lars S., Urtekmr., Varemægler; M. Julie Anette Clausen af Kbh. Frue K.; 2 S., 3 D.; see N. J. J. Lund, Cat. Kbh. Trin K. Søndresogn; [# 24/2 1880; D.-M. s. A.; † Frederiksberg 9/2 1890; E. 2/50 og S. 2/82].

Elvius s. 275; PT 15:4 (1970), s. 51-68 (se nedenfor); 16:3 (1975), s. 48.
———————————

 

 

No 622. Residerende Capellaner til Helliggeistes Kirke.

M. 9; M. S. 1-a/6; L. P. B. – i.
———————————

1. 15 . . Lucas Winstermand.

1b. (1550) [Notarius ved Universitetet 1537–40] Jens Madsen; [1561 Sp.*; see der].

1c. (1558. 69). Isak Pedersen; see Dr. Rørdams Universitetshist. 2/707 og 747.

2. 15 . . Morten . . . ; remotus ab officio 1575.

3. (1573). Bertel Jespersen; var samtidig Cap. i Rødovre; f. Bigum ved Hobro; F. J. Pallesen, Bde.; ~ Anna Rasmusdtr. Tinckel; F. R. T., P. i Grønby i Skaane; (mindst) 1 S., 1 D.; [1578 r. Cap. i Malmø; † 1612; Bartholinernes Stamfader; hans Søn var den berømte Prof. Caspar Bartholin].

KS 3:2 (1877-80), s. 336-338 (Rødovre).

4. (1580). Henrik . . ., tillige P. i Gjentofte; see der; [afsat el. suspenderet fra Gjentofte 83].

(Udgår her, var Sp.*; see der. 5. 1587 [Herfølge-S. 84] Mag. Jonas Jacobsen Venusinus (Coronensis).

5. 1590 [Kolding 27/2 86] Mag. Anders Bendsen Dallin; [1597 kgl. Confessionarius; see der].

6. 1600. Peder Svendsen; [† •/12 1625].

7. o. 28/7 1624** [maaskee Rtr. Holbæk] Mag. Caspar Hansen (Lund); St. Lund 18, Bacc. 20; Mag. Kbh. 1/5 27; [† 1644].

KUM I, s. 35, 44, 85 (»Casparus Iohannis Lundensis«); PT 8:6 (1927), s. 188.

8. o. 30/3 1644. Jørgen Poulsen Hvid Colding, maaskee af Kolding; St. Roesk. 29; [† el. forflyttet c. 1653].

KUM I, s. 95 (»Georgius Pauli Albinus Colding«); Kopskatten 1645, opsl. 7 (ugift).

9. c. 1653. Laurits Nielsen Wiborg; St. Vibg. 42.

KUM I, s. 171 (»Laurentius Nicolaj Viburg«); Sixhøj nr. 131, 137 (han var ikke P. til Aalbg. Hosp., men er forvekslet sin navnebror i Rold-V.).

10. (1655). Jørgen Nielsen Colding; St. Ribe 41; ~ . . . ; see Etm.; H. H. Windekilde i Steenløse-V.; [var her endnu 1676; hans Navn på en Kugle i Kirkespiret 1671].

KUM I, s. 162 (»Georgius Nicolai Coldingus«); KS 3:4 (1882-84), s. 562-64, 575-77; PT 7:5 (1920), s. 191; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 6; DanKir bd. 1-1, s. 718.

11. (1680) [Hør. Kbh. 76] Mag. Andreas Hansen Mejer; f. 50, F. H. Evertsen M. af Aggersborg, Fgd. p. Nordmøre, siden Strinda; M. Salome Jacobsdtr. Rømsche; St. Trondhj. 72, Bacc. 6/6 76; Mag. 88; ~ 80 (Bev. 4/9) F. D. Maren Jørgensdtr.; u. B.; [† 23/3 1707].

KUM I, s. 33, 70 (»Andreas Iohann. Mejerus/Andreas Meierus, destin. 4. class. coll. in sch. Hafn.«); PT 3:4 (1895), s. 166-67; 7:1 (1916), s. 44; 8:5 (1926), s. 187 (testamente 1694); 8:6 (1927), s. 245; 9:4 (1931), s. 163; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 6; STD Em2, s. 91.

12. 3/5 1707. Mag. Hans Hansen Sidelmann af Vordingborg-K., f. Mern 21/7 78; St. Kbh. 97; C. 17/3 01; Insp. p. Elers Coll. (06); Mag. Kbh. 11/5 06; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 5/3 – 3/5 07; 1 ~ 4/12 08 Anna Jørgensdtr. Pelt, † P. 11; 1 S., 1 D.; 2 ~ 3/5 13 Regine Christine Wulff, f. c. 94, † •/1 61; (Sstr. t. Etm. og t. Frants F. W. i Vesterborg-B.); F. Jstrd. Gregorius W., Contr. ved d. kgl. Uldmanufacturer; M. Inger Nielsdtr.; 6 S., 6 D.; see Hans H. S. i Kolding; [† 1727, Tyvendeaarsdagen efter sin Indsættelse; W. 3/713].

KUM II, s. 225, 310 (»Iohannes Sidelmannus«); Borchs K. nr. 80; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 67, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 89.

13. 26/5 1727. Jacob Wulff, f. 03; (Bdr. t. F.s 2. Hustru og t. Frants F. W. i Vesterborg-B.); F. Jstrd. Gregorius W., Contr. ved d. kgl. Uldmanufacturer; M. Inger Nielsdtr.; St. pr. 20, Bacc. 21; ~ Anne Sophie Sølling, f. 06, † 75; 7 S., 2 D; see C. M. Priebst t. Kbh. d. Garn.; [† 4/7 1773].

KUM II, s. 430, 435 (»Iacobus Wulf«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 67, Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 54.

14. 25/8 1773 [Brøndshøi-R. 10/6 68] Hans Henrik Müller, f. Kbh. 1/6 33; F. Jørgen M., Skrædermstr.; M. Anna Cathrine Welschou; St. Kbh. 52; C. 62, l.; r. Cap. Horbelev-F. 18/12 67, o. 19/2 68; 1 ~ 11/8 68 Margrethe Thostrup, f. 29, † 94; u. B.; 2 ~ Kbh. 2/9 94 Cathrine Marie Winther, f. 47, † 32; F. Just Christensen W., Juveleer; M. Cathr. Bechmann; u. B.; Hans Brodersøn, Biskop Tage C. Müller (see Stege), var hans Pleiesøn; [† 23/1 1803. „Om hans sande Religiøsitet, trofaste Embedsiver, gavnrige Velgjørenhed, uegenyttige Dyd var der kuns een Stemme“ (Fallesens theol. Maanedsskr. 1/240). W. 2/59; N. 409].

15. 18/3 1803, o. 4/5 [Cat. Kbh. Nic. K. 7/10 96] Johan Ernst Gunnerus Bull, f. Christiansund 8/5 67; F. Jens Lemvig B., Pr. og P. i Quærnæs, Nordmørs Pr.; M. Anna Johanne Grøn; St. Bergen 89; C. 29/4 94, n.; Insp. ved Efterslægtens Realsk. •/5 95; ~ Kbh. 25/4 97 Juliane Charlotte Schlicting, f. Kbh. 3/6 73, † ss. 15/7 54; F. Hans Conrad S., Fuldmægtig i Rentekammeret; M. Dorothea Elisabeth Gytting; 2 S., 4 D.; [† 13/2 1840; E. 1/257 og S. 1/276].

16. 3/5 1840 [Udby-Ø. 18/8 30] Peter Johansen Spang; [27/4 1845 Sp.*; see der].

17. 9/7 1845 [Kbh. Holmens K. 2 r. Cap. 12/8 43] Dr. th. Ernst Vilhelm Kolthoff; [19/11 1856 Sp.*; see der].

18. 13/2 1857 [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 20/2 51] Dr. phil. Johannes Søren Bloch-Suhr, f. Vordingbg. 9/5 07; F. Peter Adolph v. S., Cpt. og Compagniechef i Prinds Christian Frederiks Rgmt.; M. Vibekke Diderikke Suhr; St. Vdbg. 26; C. 3/5 32, h.; c. Adj. Ribe 12/10 33; Adj. ss. 15/4 34; Dr.phil. i Kiel 4/4 35, Cat. Holbæk 30/1 42, o. 4/3; ~ Kbh. 11/11 34 Sophie Ulrikke Strøm, f. Kbh. 21/6 13; F. Cclrd. Henrik Ludvig S., Amanuensis hos Biskoppen i Sjælld. o.s.v.; M. Frederikke Birgitte Carlsen; u. B.; [† 3/10 1876. „Han var som Præd. yndet i en betydelig Kreds og besad ogsaa naturlig Veltalenhed. Hvad han har ydet som æsthetisk Forfatter (en Række Fortællinger) hæver sig ikke over det Middelmaadige, men han har ogsaa leveret opbyggelige Skrifter, Oversættelser og andre literaire Arbeider“. See Fædrelandet 4/10 76; Udgav bl. A. et Kaldslexicon el. en Beskrivelse over alle danske geistlige Embeder.; E. 3/266 og S. 3/309; gav i Anl. sit 25-Aars Præstejubileum 1867 et Krucifiks til K.].

DanKir bd. 1-1, s. 682 (se nedenfor).

19. 13/12 1876. Laurits Henrik Schmidt; see Kbh. Holmens K. 2 res. Cap.

———————————

 

 

No 623. Ordinerede Catecheter ved Helliggeistes Kirke.

———————————

1. 21/1 1818, o. 13/3, Jørgen Stephensen, tillige Præd. v. Harboes Kloster 31/1 18; [28/5 1824 Ærøskjøbing; see Broager].

2. 30/7 1824, o. 15/9, Christian Sommerfeldt, tillige Præd. v. Harboes Kloster 11/1 25; [13/3 1835 Asfærg-F.; see Skamby].

3. 1/4 1835, o. 13/5, Just Henrik Voltelen Paulli; [1/4 1837 P. t. Christiansborg Slot; see Kbh. Frue K.].

4. 20/4 1837, o. 3/5, Christian Vilhelm Nielsen, tillige Præd. v. Harboes Kloster fra 23/5 35; [8/12 1845 Kbh. Trin. K. 2 r. Cap.; see Kbh. Trin. Søndresogn].

5. 30/4 1846, o. 1/7, Hans Christian Vilken Ebbesen; [5/5 1854 Kousted-R.; see der].

6. 18/7 1854, o. 21/7, Jacob Emil Baht, f. Kbh. 2/1 22; F. Joh. Ferd. B., Uhrmager; M. Marie K. Rørvig; St. v. W. 38; C. 5/7 44, h.; ~ 52 Hendrikke Jacobine Johansen; [† 26/4 1859].

7. 25/6 1859, o. 10/9 [Manuduct.] Carl Henrik Emil Schjerning, f. Kbh. 22/4 24; F. Henrik Eskild S., Particulier; M. Dorth. Soph. Wang; St. v. W. 40; C. 7/11 45, l.; ~ 5/6 48 Caroline Margrethe Dahlstrøm, f. 8/1 20; F. Ove Christ. D., Proc. i Nykjøb. p. F.; M. Marie Hedevig Lund; 3 S., 1 D.; [28/2 1869 Tommerup-B.; E. S. 3/50].

8. 30/6 1869, o. 15/9, Carl Victor Christopher Eskild Krogh; [27/10 1873 Førstelærer og Cat. i Holstebro og Sp. i Meirup; see Rørbæk-G.-S.].

9. 10/1 1874, o. 3/2, Carl Felix Sommerfeldt, tillige P. v. Abel Cathrines Boliger og Communehosp., f. Kbh. 3/9 47; F. Dr. med. Hans Olfert Chr. S., Overlæge ved Søetatens Hosp.; M. Albertine Charl. Alberti; St. v. W. 64; C. 22/6 71, h1.; (75) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 1-1, København By, udg. af Nationalmuseet 1945-1958. Helligåndskirken, s. 625-727.
Rørdam, Holger Fr.: Jon Jacobsen Venusinus. Kirkehistoriske Samlinger 3:1 (1874-1877), s. 241-310.
Blædel, Finn H.: Efterladte optegnelser af sognepræst, dr. theol. Ernst V. Kolthoff, Personalhistorisk tidsskrift 15:4 (1970), s. 51-68 (= Sognepræst nr. 40).