Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 181. Dalby (St. Laurentii) og Stubberup,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/35; J. M. 158; L. P. B. 313; B. M. 496; F. M.; Lkm. 2/156; St. M.; Kbg. Dalby 1734, Stubberup 1640.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

1a. 21/1 1530. Hans Mikkelsen; fik Livsbrev paa Dalby og Stubberup Kirker paa Hindsholm, som vacerede efter Hr. Niels Pedersens Død.

FR s. 275.

1b. (1531). Jørgen . . . ;

1 (c). c. 1547(?) 1(1553). Frants . . . ; ~ 53 Anna Knudsdtr., f. Heden i Salling Hrd. c. 21, E. e. A. Roed t. Od. Frue K.; 5 B.; 3 ~ Etm.; [† 1561; ifølge den latinske Indskrift paa hans Epitaphium i Stubberup K. var han Præst her i 2 Gange 7 Aar].

2. 1561. Peder Andersen; ~ 62 F. E.; 3 S., 4 ~ 76 Søren Olufsen, Degn; 5 ~ 89 Hans Grønlund, en Bonde; omsider † 14/11 1611, 90 Aar. gl.; hendes Gravskrift lyder saaledes:

„Jeg ligger her i Herrens Fred Avled’ fem Børn, Gud tog hans Sjæl. Jeg bad om en salig Afsked
Og hviler mig ved dette Sted. Efter ham gav Gud mig igjen Fra denne Verdens Usselhed,
Verden skjænked’ mig liden Roe, Den tredie, en trofast Ven, At leve hos Gud Faders Søn.
Der jeg i hende kom at boe; Hr. Peder Andersen med Forstand, Min Gud og Herre vinte min Bøn,
Hun var mig som en smidig Aal, Som præked’ ved den Helligaand Forløste mig fra al min Pine,
Jeg drak af hendes suure Skaal, Guds Ord i denne Kirk’ og Sted, Og gav mig Deel med alle sine
Og mig ret fristet mange Gange, Beredte Vey til Salighed. Udvalde Børn, den evig’ Glæde,
Gjorde mit Hjerte Væ og bange, Jeg fødte hannem Sønner tre, Derom altid daglig bede.
Som Du vel, Læser! kand betænke, Stor Naade lod Gud os betee. Min Alder vaar, jeg vil ei lyve,
Hvor tit hun gjorde mig til Encke, Paa fjortende Aar vi holdte Huus, Fulde Aar halvfemtsindstyve
At Lycken var mig til og fra; Saa gav Gud ham det evige Lius. Salig ere De og skee stor Priis,
Af Guds Forsiun det skeedte saa. I disse trende Præsters Tiid, Der af mit Levned kand vorde viis
Min første Huusbond var mig goed, Da var Lycken mig god og blid. Og kjende Lyckens Ustadighed.
En lærder Mand, Hr. Anders Roed, Saa kom jeg ud af Præstegaard, Gud skee Ære i Ævighed.
I Othense var Provst og Præst, Tunge blev mig mine Vilkaar. Amen!      
Og hjalp paa Fode Luthers Læst; Søren Olufsen begjerte mig Til Ære min Moder jeg dette skrev
Tilsammen lev’de vi femten Aar, I Ægteskab at boe med sig. Med sine Huusbonder kjære.
Tre Børn vor Frugt af Herren var. Tre Aar til ti vi holdte Boe, Naturlig Art mig dertil drev,
Siden kom jeg til dette Land Gud tog ham til Hvile og Roe. Som mig Guds Bud monne lære.
Og fik Hr. Frands min anden Mand, Hans Grønlund var min sidste Mand Gud Naadelig miskunde sig
Som var en Præst til denne Tempel, Jeg lev’de med paa dette Land, Over dem Allesammen
I Lærdom Levnet godt Exempel; Lidt over to og tyve Aar. Og gjøre deres Sjæle Riig
I otte Aar vi lev’de vel, Sørgelig bar jeg mine graa Haar. I ævig Glæde! Amen!“ (2)

      see P. P. Hindsholm i Skjelskør; H. P. Hindsholm, r. Cap. i Skjelskør; [† 1575; Epitph. her og i Od. Graabrødre K.].

DanKir bd. 9, s. 4702-03 (se nedenfor), s. 1566, 1576 (note 31, 32) (Od. Gråbrødre K.).

3. 1575 [r. Cap. Nyborg . . .] Laurits Hansen Bremer, f. Veile c. 39; ~ c. 74 Edel . . . ; 1 døvstum S., 3 D. (1 døvstum); see H. Sørensen, N. Kræmer, H. Andersen og M. Rasmussen i Mesinge; Etm.; [† 1605–08; „indoctus; in uxurem durus; admonitus promisit emendationem; Ακολουθα dixit“(1) (J. M. l. c.)].

4. 1605–08 [p. Cap.* c. 98] Niels Clausen Foss; maaskee St. 95; ~ F. D. Maren Lauritsdtr. Bremer, † Hesselager 58; see C. Nielsen, r. Cap. t. Svendbg. Frue K.; L. C. Barfod og P. C. Humble i Hesselager; [† 14/10 1640; Eptph.; Lgst.].

FS nr. 581 (»Nicolaus Claudii Neoburg.«); F-P s. 143; DanKir bd. 9, s. 4703-04, 4704 (se nedenfor).

5. o. 16/12 1640 [Hør. Sorø c. 36, siden i Aarh.] Ole Rasmussen Thestrup, f. Aarh. 30/10 13; (Bdr. t. Mette R. T., Moder t. P. J. Winther i Føns-Ø., t. Clemens R. T. Hjerm-G.-V. og t. Peder R. T. i Huusby-V.); F. R. Pedersen T., en agtet og velhavende Handelsmand, Rdmd. i Aarh.; M. Maren Olufsdtr.; St. Aarh. 34; C. 29/4 36; Pr. 72; ~ Vibg. 3/2 42 Kirstine Mathiasdtr. Moth, f. 12, † 85, Sstr. t. Dr. Poul M., (dvs. Faster t. Rudolph P. M. til Od. St. Knuds K. og Sstr. t. Anna M. ~ C. N. Naschou i Munkebo); F. Dr. Mathias Moth; M. Ingeborg Jørgensdtr.; 7 B., hvoraf 4 S., 1 D.; see Frants O. T. t. Kbh. Hel. G. K.; 3 Etm.; Rasmus O. T. i Mesinge; P. P. Bagger i Kjølstrup-A.; [† 18/7 1673; lærd, brav og meget anseet; Begr. i K.].

KUM I, s. 121 (»Olaus Erasmi Thestrupius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Olaus Erasmus Thestrup«, 26 år gl.); RPTS s. 34-37; PT 1:1 (1880), s. 101; DanKir bd. 9, s. 4704 (se nedenfor).

6. 28/8 1667**. F. S. Tyge Olufsen Thestrup, f. 8/11 42; St. pr. 60; [† 1669].

KUM I, s. 288 (»Tycho Olai Thestrupius«); RPTS s. 74-75.

7. 3/1 1670**. F. Bdr. Rasmus Olufsen Thestrup; [20/1 1671 Mesinge; see der].

8. o. 14/8 1673. F. Bdr. Mathias Olufsen Thestrup*, f. 13/10 49; St. pr. 66; V-Pr. 92; Pr. 01–13; ~ 25/4 75 Barbara Jørgensdtr. Carstens, f. c. 60, b. Østofte 15/5 46; F. J. C. M. Carstens el. Carstensen, Tolder i Kjerteminde; M. Karen Poulsdtr. Bagger (2 ~ Johan Rudolph Burenæus, Bgmstr. i Kjerteminde); 10 S., 5 D.; see Frederik M. T. i Harring-S.; Etm.; Johan Rudolph M. T. i Dragstrup-S.; Poul Moth M. T. og J. A. E. Dyssel i Østofte; K. C. Schott i N. Sundby-H.; H. P. Zeuthen i Allested-V.; (C. J. P. Werløs i V. Ulslev; N. Schiern i Halsted-A.; C. C. Ramus i Stokkemarke); [† 8/5 1722; værdig, høit agtet paa sit Sted saavel for sin Lærdom og Omgang i Embedet som for sit smukke og retsindige Forhold mot Alle (F. S. 6/42); G. 1/480 Tab. II; kaldet som pastor designatus i 50 Aar; Begr. i K.].

KUM I, s. 337 (»Matthias Olai Thestrupius«); DanKir bd. 9, s. 4704 (se nedenfor).

9. 1722 [p. Cap.* 24/10 10, o. 11] F. S. Schack Mathiesen Thestrup*, f. 25/9 84; St. Od. 01, Bacc. 02; C. 5/7 05, n.; Pr. 48; 1 ~ Maren Svendsdtr. Østrup, f. 71, † 23/5 41; F. S. Knudsen, Brygger i Helsing.; u. B.; 2 ~ 42 Maren Nielsdtr. Wiborg, † Kjerteminde 28/10 76, (Sstr. t. Jens E. N. W. i Munkebo, t. Peder N. W. i Henne-L. og t. Frederikke C. W. ~ P. D. West i Bringstrup-S. ); F. Niels Wiborg t. Tøistrup; M. Elisabeth Cathrine Jensdtr. Erreboe; u. B.; [† Dagen før Palmesøndag 14/3 1761; baade som P. og Pr. i Ære og Anseelse hos Alle; til sin høie Alder benaadet med et muntert Sind og godt Humør. Han var en godgjørende Md., men gjorde det med den grâce, at de, som nød meest Godt af ham, bleve begegnede af ham med lige stor Ære og Høiagtelse. Lykkelig Hukommelse (F. S. 6/46)].

KUM II, s. 265, 272 (»Schacchius Thestrup«, 17 år gl.).
(23/11 53*. Schack J. J. Gudenrath; see Nestved St. Pet. K.).

10. 8/5 1761, o. 3/7, Jørgen Rasmussen Fog; Pr. 78; [9/8 1789 Humble; see der].

11. 30/10 1789, o. 18/11, Niels Holm, f. Fred. 12/9 59; F. Folkmar H., Apoth. og Rdmd.; M. Anna Dorothea Iversen; St. Od. 80; C. •/1 83; ~ 23/7 90 F. D. Cecilie Fog af Humble, f. 4/12 73, † Kjølstrup 3/12 44; 9 S., 7 D.; see N. O. Rützou i Linaa-D.; Folkmar H. i Tved i J.; Jacob L. F. H. i Odden; [† 30/8 1838].

12. 16/10 1838 [Cat. Roesk. 26/4 36] Søren Hillerup Jørgensen, f. Kullerup i Fyen 8/9 06; F. Andreas J., Skllrr., Kksgr., Translatør og Dannebrogsmd.; M. Dorothea Maria Hillerup; St. Nybg. 25; C. 30/4 30, h.; p. Cap. Gudme-B. 18/11 31, o. 29/11; Vestervig-A. 13/2 – 12/11 33; ~ 16/10 36 Conradine v. Deurs, f. Aasebakken, Gjerpens Præstegjeld, 10/5 12, levede 72 som E. i Kundby Pg. i Sjælld.; F. Commandeurcpt., Indrulleringschef Conrad Christopher v. D.; M. Birg. Elisab. Diderichsen; 3 S., 4 D.; [† Roesk. 19/5 1847 paa en Reise; saare værdig og vakker; B. D. G. 1/207; E. 1/814 og S. 1/999].

13. 19/7 1847 [Ø. Nykirke-G. 20/8 34] Christian Edvard Møller, f. Kbh. 13/1 06; (Bdr. t. Carl S. V. M. i Ry); F. Carl Johannes M., Høiesteretssecr. og Notarius ved det jur. Facultet; M. Vilhelmine Lovise Smith af Ringsted-B.; St. Vibg. 25; C. 18/1 31, l.; Folkethingsmd. (Od. A. 7) 52, 53; (s. Amt 3) 54; ~ 31/10 34 Martine Eline Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 23/1 06, levede 68 i St. Jørgensgd. v. Svendbg.; u. B.; [† 16/5 1859].

Sixhøj nr. 1628.

14. 14/8 1859 [Hedensted-D. 15/12 43] Johannes Gotthilf Møller, f. Slag. 28/11 11; F. Gotthilf Heinrich M., Major v. fyenske Inf.-Rgmt. i Fred.; M. Joh. Judtmann; St. Fred. 28; C. 30/10 33, l.; 1ste Lærer v. et privat Inst. i Middelfart 33; Cat. Fred. Trin K. 2/10 38, o. 21/11, tillige 1ste Lærer v. Trin. Bgrsk. ss.; ~ 4/12 44 Lovise Caroline Møller, f. 20/6 24; F. Kgrd. Herman Ancher M., Premierlieut. i Kongens Reg. og Toldcontr.; M. Elisabeth Hansen; 5 S., 4 D.; see L. T. Bruun p. Sandø, Fær.; [# 24/11 1882; boer i Fredericia].

VejAar 1925, s. 68-69 (Præsterne i Hedensted).
———————————

Noter:

(1) „indoctus; in uxurem durus; admonitus promisit emendationem“ = »Ulærd, haard mod sin Hustru; irettesat og lovede at forbedre sig.«
(2) Digtet er delvis transkriberet fra G. Strøms Efterretninger, se nedenfor.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 29-56.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Dalby Kirke, s. 4665-4716, Stubberup Kirke, s. 4729-4792.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.