Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 7. Sandø Præstegjeld,
Sogn: Sands (Sand), Skaalevig (Skaalavik), Husevig (Husavik), Skuø (Skuvø) og Store Drinon (Dimun).

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boer i Todnæs.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 1541 af Superintendent Jens Riber, John Lydersen („Hr. Joen den Gamle“), Bdr. t. Peder L. p. Nordstrømø, Discipel af Hr. Anders paa Syderø; ~ . . . ; 2 S.; see Etm.; [† 1568; i en dansk Bog, prentet i Lübeck 67, har han skrevet: „Bogen siger saa for sig – John Lydersen eier mig – Hand er Sandø Sognepræst – Som forstaaer den hellig’ Læst“].

2. 1568. F. S. John Johnsen („Hr. Joen den Yngre“); Discipel i Bispestolen i Kirkjubo; [† 1588; i hans Tid uddødeinden 6/8 70 de ved Reformationen afsatte cath. Præster p. Fær., som havde deres Livsophold p. Trødumgd. p. Sandø].

3. 1588. Thorluf Gregersen; [1598 Østerø; see der].

4. 1598. Niels Cimber (Jylland), f. Aalbg. 73; [† 1613; modest og sagtmodig; smuk i sit Embede, men altfor lemfældig mod Ungdommen].

5. 1613 [p. Cap. Vaagø 10] Jens Jensen Schywe (Skive) af Løit, f. 85, var næppe Bdr. t. Peder J. S. i Albæk-V.; Pr. 28; ~ 13 Elisabeth Danielsdtr.; F. D. Nielsen, Kongsfæster t. Høyviksgd.; M. Cathrine Audunsdtr. af Østerø; 1 S., 2 D.; see Etm.; Søren J. S. i Roager; O. B. Gullandsfar p. Vaagø; [† 1648; en alvorlig og streng Md.; Cleresiet stod i hans Tid i skjøn Anseelse; besad en ualmindelig Styrke, hvorfor Ingen vovede, at modsætte sig ham; havde 4 Kongsgde. i Fæste; hans Suplik af 6/7 28 til Kong Christian IV. angaaende Tyrkernes Plyndringer paa Süderø og Sandø besvarede Kongen ved at opsende 5 Krigsskibe, der forjoge Barbareskerne fra Færøe og Island ligetil Tunis].

6. 1648 [p. Cap.*, o. 22/6 38] Clemens Laugesen Follerup, fmtl. f. Follerup, Herslev S., c. 08; St. Malmø 30; V.-Pr. 75–83; ~ 36 F. D. Anna Jensdtr. Schywe, † 80; 2 ~ Ellina Catharina . . . ; med begge 23 B., hvoraf kjendes 9 S., 2 D.; see Etm.; Jens C. F. paa Syderø; hans Afkom er endnu udbredt p. Fær.; [† 30/1 1688; berømt Præd.; flittig og duelig; vindskibelig Ldmd., men meget egennyttig; da han ankom til Landet, eiede han ikke Mere, end at han mageligt kunde føre det med sig paa sin Ryg i en Sæk; men, da han døde, var han Eier af 60 Marker Jord til en Værdi af 15,000 Rdlr.; havde 5 Kongsgde. i Fæste, som gik over til hans Børn].

KUM I, s. 100 (»Clemens Lagonis f. Vellejus«); PT 8:6 (1927) s. 194 (»Clemens Lagesen Vedel«).

7. 1676** [p. Cap.* 14/10 70] F. S. Peder Clemensen Follerup, f. 39; St. Kbh. 64; C. 70; ~ Marie Pedersdtr., † 11/5 35; 3 S., 2 D.; see Etm.; Peder P. F. p. Sydstrømø; [† 15/7 1719; „en ferm Mand i sine Sager, men en til Forargelse drikfældig Mand“; laa som Capellan stadig i Proces og Strid med Faderen, hvorfor der ifølge Biskop Baggers Instrux nedsattes en Provsteret 12/3 83; efterlod et mærkeligt Manuscr., dat. 12/8 1691, ang. Sandø Præstegjelds Beskaffenhed og series pastorum].

KUM I, s. 324 (»Petrus Clementis Ferrøensis«).

8. 13/5 1720 [p. Cap.* 24/6 19] Mikkel Andersen Arrhøeboe („Hr. Ærreboe“), f. p. Ærø 19/10 89; F. A. Pedersen, Bde.; løb formedelst Stiffaderens Strenghed bort fra Plougen i sit 20de Aar; St. Od. 15, Bacc. 17; V.-Pr. 42; Pr. 29/3 47; ~ 8/9 20 F. D. Elisabeth Pedersdtr. Follerup, f. 87, † 25/11 41; 1 S., 1 D.; see J. F. Eisenberg her; [† 8/10 1757; en aarvaagen og streng „Censor morum“; en god, from og fuldkommen lærd Md.; endog Mathematicus; „var et Lys i Guds Kirke og Menighed; arbeidede over sine Kræfter“ (Hentze); stod i Correspondance med Biskop P. Hersleb].

KUM II, s. 391, 406 (»Michaël Andreæ Arrhensis«, 26 år gl.).

9. 10/3 1758, o. 28/7, Ulrik Christian Edvardsen Røring; [21/3 1761 Nylarsker; see Rønne-K.; her ikke vel modtagen, da Man havde ventet Etm. som Sp,; det Ubehagelige i denne Stemning skal den godmodige Md. dybt have følt, og, ihvorvel han vedblev, at beholde Eisenberg som sin Cap., besluttede han dog, snarest muligt at blive ansat andetsteds].

10. 18/4 1761 [p. Cap.* 10/7 50, o. 25/7] Jacob Frederiksen Eisenberg, f. Thorshavn 26; F. F. Jonassen af Norderø, Sorenskrvr.; M. Maren Jacobsdtr. Eisenberg; St. Helsing. 48; Pr. 2/12 75; ~ 21/9 51 Christine Mikkelsdtr. Arrhøeboe, f. her 31/7 24, † 20/4 74, efter mange Aars Sygeleie; 3 S., 4 D.; see Etm.; [† 15/3 1783; en flittig og nidkjær Mand, der uagtet sin bestandige Skrøbelighed tro forrettede sit Embede].

KUM III, s. 85 (»Iacobus Eisenberg«, 24 år gl.); PT 6:6 (1915), s. 273.

11. 6/8 1783 [p. Cap.* 24/7 82, o. 11/9] Peter Mathiasen Hentze*, f. Hors. 22/10 53; F. Mathias H., tydsk af Fødsel, Muurmstr. og Gibser; St. Hors. 72; C. 82; V.-Pr. 19/6 07; (Sydstrømø 10/8 10); vicarierende Sp. p. Sydstrømø 19/6 07 – 15/5 12; p. Vaagø 11–15; p. Østerø 23/8 14 – 11/6 17; Pr. 1/11 14; Apr. 29/10 16 – 17/4 22; # Pr. 8/7 29; Jub. 6/8 33; ~ 25/11 83 F. D. Maren Cathrine Jacobsdtr. Eisenberg, f. 31/3 58, † Sand 40; 3 S., 6 D.; [# 30/12 1837; † 25/6 43; Guldbryllup 25/11 33. En høist mærkelig, mystisk Person, om hvem den digtende Overtro har opfundet og udsmykket en stor Mængde Fortællinger. Man tillagde ham Evne til, at forudsige, vise igjen, stille den oprørte Sø, mane og fordrive Huldre og Trolle. En dygtig Læge; han har efterladt en med megen Flid og Nøiagtighed affattet Embedsjournal, ført fra 9/6 83 til 24/8 34, som indeholder mange værdifulde Bidrag til Færøernes Geistligheds Personalhistorie, en sand Guldgrube for den geistlige Statistik; DBL].

12. 20/3 1838, o. 30/3 [Skllrr. og Ksgr. i St. Magleby 13] Frederik Christian Schouw; [29/10 1839 Nordstrømø; see Feiø].

13. 9/1 1840, o. 4/3, Andreas Christian Pontoppidan; [15/5 1847 Sydstrømø; see V. Ulslev].

14. 17/7 1847 [p. Cap. Skjelby-Gu. 17/4 45, o. 4/6] Hans Jørgen Jacob Sørensen; [23/10 1860 V. Vedsted; see der].

15. 1/3 1861 [p. Cap. Dronninglund 30/3 49, o. 23/5; Hjelpep. i Thisted 50; Boghandler ss. 55; past. vic. i Oure-V. 56; i Tostrup-U. 58; p. Cap. Hagested-G. 23/4 59 – 5/6 60; past. vic. i Gjerrild-H. 60] Anton Christian Hansen; [25/6 1870 Fuur; see der].

16. 19/10 1870 [Andenlærer v. Realsk. i Thorshavn 1/7 65, tillige o. Medhjelper ss. 7/8 65, o. 6/9, – 26/7 67] Hans Rudolph Lorenzen Jensen, f. Kbh. 29/3 32; F. Prof. Christian Albrecht J., Portraitmaler og Medlem af Kunstacademiet; M. Katharina Lorenzen; St. Kbh. 52; C. 18/1 58, h.1; Lærer v. V. og Ø. Betalingssk. i Kbh. 59; ~ 65 Frederikke Vilhelmine Rasmussen, f. 12/7 36; F. Niels R., Regmtdyrlæge i Aarh.; M. Jacobine Louise Amalia Bisted; u. B.; [† 24/8 1874, faldt ned fra Store Dimun].

17. 28/10 1874 [p. Cap. Dalby-S. 7/4 70, o. Od. 31/8] Ludvig Theobald Bruun, f. Strandgd., Vandborg S., 20/8 39; F. Adam Ludvig B., Strandcontr., senere Toldkass. i Holstebro, derefter Toldforv. i Rødby; M. Dorthea Maria Schow; St. v. W. Inst. 58; Studerede en Tid Medicin; C. 19/6 65, h2.; Huuslærer p. Aarup i Sl. 66, derefter i Dalby 68; ~ Dalby 16/6 75 Joachimine Dorthea Frederikke Møller af Dalby-S., f. Hedensted 17/3 55; 2 S.; [12/6 1879 Rind-H.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 31–34.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Sandø s. 405-413).