Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 715. Larsker (Ny-; d.v.s. egentligt St. Nicolai Kirke) og fra 14/10 1808 til 57 Mariæ (Vester),

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/264; L. S. v. W.; K. M. 243; S. i K.; B. B. 192; M. 167; Kbg. 1687.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. 1529. Poul Ibsen el. Jacobsen; Pr. . . ; [† 1560].

2. 1560. Jon el. Jonas Pedersen; [† 1585].

3. 1585. Clemens Andersen, f. Malmø; [† 1618].

4. 1619 [ (17)] Søren Larsen el. Lauritsen; vist St. Malmø 14; [† 1620].

KUM I, s. 13 (»Severinus Laurentij Malmogius«).

5. 1620 [Povelsker 17] Balthasar Thomsen Malmøe, f. Malmø; St. Malmø 11, Bacc. 18; p. Cap. her (16); ~ Karen . . . , E. e. A. Mikkelsen i Nyker; 3 ~ Etm.; [† P. 14/10 1638 med 10 Børn. „Vir bonus et simplex; præclarum obtinuit pietatis et diligentiæ testimonium ab auditoribus, qui quoque pii et boni“(1) (H. Aktstk. 597). „Anno 1621 10/7 comparuit dom. Baltazar præscriptus una cum auditoribus in parochia Aachier, quam nunc visitavi. Videtur αυθαδης(2), uxori nimium sive addictus, sive subjectus. Illa enim, utpote apud dominum vel dominam bene nota, a præside Lindenow(3) obtinuit promotionem primo sui ipsius a parochia Nykier, viri vero a parochia Pouelsker, ut fieret cohabitatio in tertia hac Nilaursker. Quid an ordinationi R. M. sit consonum, deo et superiori Magistratui judicandum relinquo; non enim a nutu mulieris jure pendet vocatio pastoris, nec ita verbum dei prostitui debet, ut in mercaturum abeat(4). Han haffuer taget siun paa Nilaursker prestegaar, fordrer penge til bygning, oc bekommer dennem. Hans Hustrue haffuer spoleret Nykersogns prgd., bortført Dørre, hingsle, laase, vinduer oc Jern etc.; er taget siun og sagt i fell for 40 Daler. Siger, sig icke at svare for, hvis hans Hustrue haffuer gjort, før han fick hende etc. Ita innituntur fundamento isti ruinoso illo brachio, scilicet secula; sed id frustra fieri, exemplum docebit“(5); see Hübertz: Aktstykker S. 598].

KUM I, s. 3, 33 (»Balthazar Thom. Malmog.«); DanKir bd. 7, s. 269 (se nedenfor).

6. 1638 [Hør. Lund 36 (30)] Jens Hansen Kyse af Karlslunde-K., f. 09; St. 30, Bacc. 32; Pr. . . ; ~ F. E.; [† 29/5 1654; satte op Mindetavle i Kirken over hans to Formænd Anders Michelsen og Balthazar Thomsen].

KUM I, s. 104, 111 (»Iohannes Iohannis Kysius/Ianus Iohannis Kiusius«); DanKir bd. 7, s. 269 (se nedenfor).

7. 1654 [r. Cap. og Rtr. Rønne . .] Mads Mikkelsen Borringholm af Hasle-R.; St. Lund 50; ~ 56 (trol. 7/1) Sophie Pedersdtr., d. Nestved St. Pet 29/9 37, levede 80 i Vartov Hosp., Kbh.; (Sstr. t. Jørgen P., r. Cap. i Præstø-S.); F. P. Sejersen, Bgmstr. i Nestved; M. Karen Jørgensdtr.; 3 S.; 2 ~ Jens . . . ; [† 30/9 1663; hans Dødsdag paa et Kalkmaleri].

KUM I, s. 224 (»Matthias Michaëlis Berringius«); Kbg. Åkirkeby (1648-1741), f. 311a, opsl. 319 (trolovelse); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 65, 280; FWDP 715,7; DanKir bd. 7, s. 266 (se nedenfor).
(Udgaar her, var p. Cap. 8. 1663. Mads Jensen Sode af Hasle-R.; saaledes efter en Series fra Hasle-R.; B. B. S. 57 siger, at c. 1670 traf det sig, at til disse 4 (Rund-) Kirker paa eengang vare 4 Brødre; men denne Mads Sode her mangler siden paa Fortegnelsen S. 192; han har dog utvivlsomt været her; maaskee som Cap.)
         Se også Kbg. Åkirkeby (1648-1741), f. 318a, opsl. 326, hvor det fremgår at J. S. Morsing efterfulgte Mads Mikkelsen.

9. 1663, i. 6/1 1664 [Fp. v. Laurits Powisch’s Regmt. p. Mors og i Thy, o. Ribe 24/2 59] Jens Sørensen Morsing, f. Durupgd. c. 36; F. fmtl. S. Jensen Durup, Bgr. i Nykjøb. p. M.; St. Ystad 54; Seierslev-E.-J., k. 24/2 59, men Valget blev Formedelst forskjellige Ankeposter forkastet; Nykjøb.-L.-E. 60, men tiltraadte ikke; Pr. 97; 1 ~ Maren Pedersdtr. Hugger; F. P. Jensen H., p. Cap. Seierslev-E.-J.; M. Margrethe Jensdtr.; 2 ~ her 23/1 70 Bodil Mouritsdtr., † 25/12 89; (Sstr. t. C. M. Moyer i Dragstrup-S.); 3 ~ her 3/8 90 Martha Jensdtr. Sode af Hasle-R., E. e. P. Sandersen Lesler, Eier af Kyndegd. i Nyker, f. c. 47, † Nyker 25/6 97; u. B.; [b. 16/3 1702].

KUM I, s. 251 (»Ianus Severini Morsinus«); KS 2:1 (1857-59), s. 96-101, 700.

10. 1/4 1702. Herman Jørgensen Sode af Ø. Larsker-G., f. c. 75; St. Rønne 95; ~ Svaneke 3/7 05 Antonette Marie Müller, d. 28/10 87, † Rønne 31/5 48; F. Ancher Anthoni M., Landsdommer p. Bornholm; M. Magdalene Margrethe Heseler; 4 S., 6 D.; see J. P. J. Prahl i Ø. Mariæ; P. M. H. Schor i V. Mariæ; (? C. W. Hertel i Ø. Tørslev); [† 16/6 1731; hans Navn paa Kirkeklokken 1702].

KUM II, s. 212 (»Hermannus Georgii Sode«); DanKir bd. 7, s. 269 (se nedenfor).

11. 25/3 1729**, o. 3/5, Poul Mathias Hansen Schor; [18/8 1747 V. Mariæ; see der].

12. 18/8 1747, o. 20/10, Hans Severin Hansen Whitte; [7/9 1760 Aaker; see der].

13. 21/3 1761 [Sandø, Fær., o. 28/7 58] Ulrik Christian Edvardsen Røring; [28/6 1765 Rønne-K.; see der].

14. 18/10 1765, o. 18/4 66, Mag. Oluf Andersen Borrebye; [26/11 1772 V. Mariæ; see der].

15. 18/3 1773 [p. Cap. Nexø-B. 25/8 58, o. 27/10] Jens Hansen Mahler af Olsker-A., f. 25/11 30; St. Ribe 50; C. 12/4 53, n.; ~ c. 59 Rebekka Olufsdtr. Toxverd af Ø. Larsker-G., f. 7/9 31, † 15/10 86; 3 S., 1 D.; see Hans C. M. i Povelsker; [† 26/10 1791; Altertavlen br. 88].

DanKir bd. 7, s. 267 (se nedenfor).

16. 13/1 1792, o. 18/4, Christian Fog; tillige V. Mariæ 14/10 1808; [24/5 1811 Ø. Mariæ; see Hjørlunde].

17. 29/4 1812 [Olsker-A. 2/11 04] Lorents Andreas Hjorth; [22/11 1820 Hersted Ø. og V.; see Aagerup-K.].

18. 18/4 1821 [ 28/3 06, o. 11/4] Niels Grønbech*, d. Allinge 19/5 76; F. Andreas Mikkelsen G., Toldbetjent; M. Annike Grønbech; St. Rønne 94; C. 21/10 99, l.; Cat. v. Holmens K. 16/1 01; ~ Høiby 28/4 06 Anna Dorothea Petronelle Erasmi, d. Kbh. 10/11 83, † 19/2 52; F. Tage E., Agent og forhenværende Commissair i Guinea; M. Edle Johanne Margrethe Jørgensdtr. Saabye af Aagerup-K.; 4 S., 2 D.; see Christian A. E. G. p. Avernakø; Andreas B. G. p. Endelave; [† 9/1 1858; var en Tid Forstander for et Sem. p. Bornholm].

19. 21/4 1858, o. 12/5 [Insp. ved v. Westens Inst. i Kbh. 44] Andreas Georg Borgen, f. p. Chrhvn. 23/12 09; F. Marcus Peter B., Handelsbogholder; M. Christine Margrethe Clausen; St. Roesk. 29; C. 4/2 41, h.; Lærer ved v. Westens Institut 40; ~ 27/12 43 Henriette Amalie Schjønning, f. p. Frederiksværk 12/1 18, † Kbh. 28/8 86; F. Oberst Peter Henrik S., Commandant p. Bornholm; M. Anna Cathrine Borgen; 5 S., 1 D.; [# 11/12 1883; † 7/3 89; hans Navn paa Kirkeklokken 1882].

DanKir bd. 7, s. 270 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »Vir bonus et simplex; præclarum obtinuit pietatis et diligentiæ testimonium ab auditoribus, qui quoque pii et boni« = En god og enfoldig mand; har erhvervet et udmærket vidnesbyrd om fromhed og punktlighed af sine tilhørere, som også er fromme og gode.
(2) αυθαδης (authadæs) = (gr.) selvglad.
(3) Hans Lindenow, øverstbefalende for Hammershus Fæstning.
(4) »Anno 1621 10/7 comparuit ... « = Den 10. juli 1621 indfandt førnævnte Hr. Balthasar sig sammen med sin menighed i Åkjær sogn, hvilken jeg har besøgt. Han er tilsyneladende selvglad, over for konen alt for hengiven eller alt for undergiven. Thi hun opnåede - eftersom hun var godt kendt såvel af herren som af fruen - af lensmand Lindenow forfremmelse for sig første gang fra sognet Nykær, men mandens fra Poulskjær sogn, så at de kunne bo fælles i det tredje sogn Nylars. Om det stemmer overens med H.Majst.s befaling overlader jeg til Gud og den højeste magistrat at bedømme, thi præstens kaldelse afhænger ikke af en kvindes bifald, og Guds ord bør heller ikke gives til pris, så at det bliver misbrugt som handelsvare ...
(5) »Ita innituntur fundamento isti ruinoso illo brachio, scilicet secula; sed id frustra fieri, exemplum docebit« = Således afhang hint fundament af den ødelæggende arm, dvs. den verdslige arm. Men at det sker forgæves, vil hans eksempel vise.
 

Afskrift ved Marianne Munk. Tak til dr. theol. Knud Ottosen for hjælp med oversættelse af den græske og latinske tekst.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 48–52.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Nylars Kirke, s. 244-274, Vester-Marie Kirke, s. 223-243.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 783. Mariæ (Vester-) el. Vestermarker,

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

Ikke i M. S.; K. M. 44; L. S. v. W.; B. B. 193; M. 167; Kbg. 1727.
Anm. Sognet var 1808–58 Annex til Nylarsker (St. Nicolai).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Jens el. Rasmus; maaske to Forskjellige.

2. c. 1574. Ole Larsen Skaaning; Pr. 92; ~ Gjertrud Svendsdtr., † 5/6 03; 3 S.; see L. O. Borringholm i Rønne-K.; M. O. Borringholm i Hasle-R.; [† 1619; „vir admodum bonus et in officio sedulus“(1) (H. Aktst. 597); hans Navn paa Altertavlen 1597; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 237-239, 241-242 (se nedenfor).

3. o. i Lund 12/12 1620. Mikkel Haagensen Quidding, f. Quiddinge i Skaane 90; F. H. Nielssøn, Sp. i Quiddinge og Sønnersløf; St. 12; see H. B. Dresler i Nexø-B.; [† 13/4 1645; „pius, modestus et doctus; auditores ipsi testimonium pietatis et sedulitatis dederunt“(2) (H. Aktst. l. c.)].

KUM I, s. 8 (»Michaël Hagæi Quidingius.«).

4. 1645. Rasmus Andersen Bleking el. Rønnebye, f. Rønneby 16; St. Slag. 41; ~ Kirsten Clausdtr. Kofoed; F. Gdeier. i Clemensker; M. Gjertrud . . . ; 1 D.; see Etm.; [† i Skriftestolen før Prædiken 1/6 1673].

KUM I, s. 165 (»Erasmus Andreæ Blekingius«).

5. 1673 [p. Cap.* . . . ] Rasmus Jensen Bornholm el. Marcher* af Rønne-K., f. 21/8 47; St. Kbh. 69; ~ 7/9 73 F. D. Lisbeth Rasmusdtr. Bleking; 4 S., 1 D.; see Jens R. M. i ; Hans R. M. i Nyker; J. N. Prahl i Svaneke-I.; [† 3/2 1727; T. 286].

KUM II, s. 12 (»Erasmus Bornholmensis«).

6. 29/3 1727 [r. Cap. Kbh. tydsk Garn. 24/7 22] Conrad (Friederich) Gerlach; [11/12 1739 Ry; see der].

7. 11/12 1739 [Ry 5/11 23, o. 17/12] Ernst Pedersen Halsen, f. Stubbekjøb. 11/6 94; F. P. H., Bgr.; M. Christine Vernersdtr.; St. Nykjøb. 15, Bacc. 16; Hør. Ribe 16; ~ Ribe Dk. 18/7 24 Maren Pedersdtr. Skaaning; F. P. Eriksen S., Kbmd. i Ribe; M. Mette Pedersdtr.; [† 8/7 1747].

KUM II, s. 392, 397 (»Ernestus Halsenius«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 392.

8. 18/8 1747 [Nylarsker 25/3 29**, o. 3/5] Poul Mathias Hansen Schor, f. Rønne 1/9 02; F. H. Henriksen S., Amtsskrvr.; M. Elisabeth Kofod; St. Kbh. 22; C. 4/7 26, l.; ~ her 12/10 31 F. D. i Nylarsker: Anna Cathrine Hermansdtr. Sode, d. 25/7 10, † 1/11 60; 7 S., 3 D.; see Herman P. S. i N. Nissum; [† 29-30/4 1753. Et Fruentimmer fra Arnager, som var vred paa ham, fordi han paa Grund af hendes ugudelige Levnet havde forholdt hende Sacramentet, kom, for at dræbe ham; men fik først fat paa hans femaarige Søn og skar Struben over paa ham].

KUM II, s. 444 (»Paulus Matthias Scor«, 21 år gl.).

9. 6/7 1753 [Povelsker 4/8 41, o. 23/8] Hans Jørgen Lauritsen Lund, f. N. Lyndelse 24/4 01; F. L. L., Degn; M. Cathrine Rasmusdtr.; St. Od. 23; C. 14/9 30, h.; Rtr. Rødby 25; Lærer v. d. danske Skole i Rødby efter d. lat. Skoles Nedlæggelse 39; 1 ~ Kbh. Nic. K. 6/7 42 Kirstine Johansdtr. Plockross, f. Kbh. 19, † Povelsker 3/1 45; F. J. Christian P., Sverdfeger(3) og Brygger; M. Annike Birch; 2 D.; 2 ~ Kbh. Frels. K. 6/7 46 Inger Thorsdtr. Lind, E. e. Stephan Henrik Meyer, Bgr. i Kbh., f. c. 17, † Rø 8/11 85; (Sstr. t. Christine T. L. ~ M. E. C. Lütz i Ø. Larsker-G.); 3 S., 7 D.; see J. P. Kofod i Povelsker; M. J. Carstensen i Bogense-S.; S. B. Plockross i Nexø-B.; [† 29/9 1772; et muntert Sind og et sundt Legeme; nidkjær for Guds Ære, flittig i sit Embede; hans Navn og Personalia paa Lysekronen, som han skjænkede 1770].

KUM II, s. 453 (»Iohannes Georgius Lund«, 22 år gl.); DanKir bd. 7, s. 240 (se nedenfor).

10. 26/11 1772 [Nylarsker 18/10 65, o. 18/4 66] Mag. Oluf Andersen Borrebye, f. M. Bjergby 31/3 37; F. A. Lauritsen, Gdmd.; M. Maren Christensdtr.; St. Slag. 57; C. 9/6 60, l.; Mag. 31/7 65; ~ Lyderslev 23/6 66 Helene (Helle) Cecilie Horrebow, f. Kbh. 6/8 37, † ss. 15/2 19; F. Dr. med. Peder Nielsen H., Prof. i Mathematik v. Kbh. Univ.; M. Ane Margrethe Rossing; u. B.; [† 1/12 1791; lærd og dygtig; god Astronom; velgjørende; stiftede det borrebyske Legat; blev af sin Samtid anseet som den eneste Præst paa Bornholm, der paa den Tid kunde mane; en afdød Præst, der ofte viste sig i Pgden., havde han, under stor Anstrengelse, faaet Bugt med; W. 1/143 og 3/103; N. 82; hans Navn paa Sygekalken i Nylarsker 1768].

DanKir bd. 7, s. 267 (Nylars kirke).

11. 2/3 1792, o. 18/4 [Lærer v. Landcad.-Acad. . . . ] Johan Jensen; [25/3 1808 Rønne-K., see der].

1808–1858 forenet med Nylarsker, see der.

12. 21/4 1858 [Povelsker 7/10 47, o. 10/11] Jacob Peter Koefoed, f. Svaneke 13/12 14; F. Caspar Henrik K., By- og Herredsfoged; M. Karen Kirstine Sonne; St. pr. 32; C. 9/5 37, *l.; ~ Rønne 29/8 48 Michelle Elisabeth Marcher, f. 23/11 18, † 22/3 1905; F. Cpt. Rasmus M. i Rønne; M. Karen Margrethe Dam; 1 S., 3 D.; [† 24/1 1874].

13. 11/4 1874 [Ulbjerg-L. 16/6 65] Gilbert Preyss, f. Od. 26/2 20; F. Gottfred P., Kbmd., siden i Rand.; M. Rosalie Josepha Rauch; St. Rand. 38; C. 4/11 46, h.; Lærer v. Friis’s Realskole i Kbh. c. 48; Adj. v. Slesvigs Domsk. 13/8 52; Jørl, Flensborg Provstie, 22/8 60, o. 3/10; afsat af d. t. R. 31/3 64; # af den d. R. 28/10 s. A.; ~ N. Brarup (Gottorp) 10/1 61 Frederikke Hartnack af Ødis, f. Vridsløsemagle 17/8 35, † Rønne 4/7 1927; 3 S., 1 D.; [# 4/2 1890; † Kbh. 5/7 1898]

Arends II, s. 174: M. 235; Fr. B. III. 159; Elv. 579; Gr. & H.-F. II. 391; (Arends’ litteraturforkortelser); Fr.B. III, s. 159.
———————————

Noter:

(1) »vir admodum bonus et in officio sedulus« = en særdeles god mand og ivrig i embedet.
(2) »pius, modestus et doctus; auditores ipsi testimonium pietatis et sedulitatis dederunt« = from, ydmyg og lærd; hans menighed vidnede om hans fromhed og iver.
(3) Sverdfeger = Sværdfeger: opr. håndværker, som polerer, pudser sværd og haandvåben. Senere haandværker, som forsyner kaarde- og sværdklinger med fæster. Også fabrikant og forhandler af sidevaaben.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 42–46.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Vester-Marie Kirke, s. 223-243.