Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 124. Bogense (St. Nicolai) og Skovby (St. Mortens),

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/22; J. M. 289; B. M. 427; Lkm. 2/167; Kbg. 1646 (÷ 1737–38).
———————————

1. 1532. Erik . . . ; [† •/12 1543; „vir præclarus“; Lgst.; see V. Simonsen: Rugaard 1/92].

1b. (1541. 46). Hans Jørgensen; fik som Sp. 29/11 46 Brev paa Kronens Part af Tienden i Skovby Sogn; [fmtl. † el. forflyttet c. 1549].

DKR s. 314; KS 6:2 (1936-38), s. 463.

2. 1549 [maaskee Cap. 43]. Jørgen Lunde; fik som Sp. 30/1 49 Brev paa Kronens Part af Tienden i Skovby Sogn.

DKR s. 397.

3. 15 . . Hans Jespersen; maaskee St. 65; Pr.; see Rasmus H. Bogense i St. Jørgens-S.; [† P. •/8 1584; 81 klagede Borgerne over ham, at han ikke selv stod for Alteret Pintsedag, hvoraf stor Ulempe skete, idet Borgerne ikke offrede; see V. Simonsen: Rugaard 2/43; Pg. br. 14/10 75 tilligemed hele Byen paa Kirken og Raadhuset nær; man begjærede ved hans Død en mere rolig og fredelig Mand].

FS nr. 388 (»Johannes Caspari«).

4. 1584 [Nysted, # 84, fordi Borgerne og Lehnsmanden klagede over ham] Niels Mule; St. 71; Pr. 88; ~ . . . Pedersdtr.; F. Peder . . . , Bgmstr. i Bogense; M. Anna Andersdtr. (2 ~ Biskop Niels Jespersen i Odense, see Kbh. Frue K.); [susp. 1589, men maa være bleven i Embedet; † 1616; „propter sævitiam male audit; han er beryctet aff en Quinde, som bleff beleiet i hans Huss og udlagde først hans Tjeniste-Karl, men siden hannem till sin Barnfader. Her fore purgabit se in primis juxta leges nostras Danicas (Quod fecit)“; see J. M. l. c.; „Hr. Niels loffuet Forbedring paa sin Hustrues etc., quam male tractat;“ ibd. S. 292].

FS nr. 618b (»Nicolaus Mule«); F-P s. 66.

5. 1616. Hans (Lauritsen?) Buxen el. Baxe el. Baxen, f. Veile; (vist Bdr. t. Terkel Lassen i Veile, Stedsvigerfdr. t. O. A. Bredal, r. Cap. i Veile-H.); St. (11); Pr. 30; ~ Maren Nielsdtr. Glud af Ribe Cathr. K.; see S. Hansen i Haarslev; Stephan H. B. i Falslev-K.; Etm.; [† 1646 el. 47].

KoM, s. 366 (»Joh. Buxenius Vellejus«); PT 6:1 (1910), s. 113; 1984 s. 35; Arends I, s. 284; E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 43, 29, (88, 110).

6. 1646 el. 47 [p. Cap. Særslev, o. 20/5 46] Hans Clausen (ikke Madsen) Bang, f. 20; (Bdr. t. Claus C. B. i Steenløse-F., t. Lisbeth C. B. ~ M. M. Lime i Middelfart-K. og Morfaders Bdr. t. A. M. Rüdiger N. Jernløse-K.); F. C. Madsen B., Bgmstr. i Middelfart; M. Anne Rasmusdtr.; St. Od. 38, Bacc. 40; St. i Groningen 42, i Franeker s. A., i Leiden 43, Uttrecht 44; Mag. Kbh. 19/6 47; Pr. 55; ~ 49 F. D. Maren Hansdtr. Buxen, f. c. 22, b. 19/9 93; 4 S., 3 D.; see Claus H. B. i Soderup-E.; Hans H. B., r. Cap. t. Fred. Trin. K.-V.; (alle 4 S. skulle være blevne Præster); J. L. Hjort i Dalum-S.; J. Majoner i Bredstrup; (Hans N. B. i Vang-T.); [† 29/1 1658; Begr. i K.].

KUM I, s. 142, 159, 203 (»Iohannes Claudii Bang«); Helk I, s. 158; KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Johannes Claudii Bangius«, 26 år gl.); SL II, s. 133-134; DanKir bd. 9, s. 2200 (se nedenfor).

7. o. 17/3 1658. Mag. Hans Jacobsen Sperling af Od. St. Knuds K., f. 30; St. Od. 51; udenlands; Pr. 66; ~ Rebekka Ludvigsdtr. af Od. Frue K., f. c. 33; 2 ~ Etm.; see Jacob M. S. i Kjeldby; [† 5/5 1677; W. 3/730 siger, at Faderen var Guldsmed i Od.].

KUM I, s. 228 (»Iohannes Iacobi Sperlingius«); KS 5:3 (1905-07), s. 722.

8. 14/5 1677. Mag. Anders Jacobsen Cheldorph, visnok af Kjeldby, f. p. Møen; St. Vdbg. 70; Pr. 97; Mag. 00; 1 ~ 79 (Bev. 12/5) F. E., b. 16/3 96; 2 ~ 01 Anna Cathrine Lorentsdtr. Edinger, f. Od. 27/8 80; F. Mag. L. E., Prof. v. Od. Gymn.; M. Barbara Hansdtr. Landorf; 2 ~ Mag. C. Christensen i Pjedsted-G.; [† 1703; Begr. i K.].

KUM II, s. 25 (»Andreas Iacobi Cheldorfius«); DanKir bd. 9, s. 2200 (se nedenfor); PT 7:1 (1916), s. 32.

9. 13/6 1703. Hans Christiansen Funch, vistnok af Asmindrup-G., f. der; maaskee St. Roesk. 69; ~ Mette Packstorf, levede 25; 1 S., 2 D.; see C. P. Abild, r. Cap. Ringsted-B.; [† 1710].

KUM II, s. 15 (»Iohannes Christierni«).

10. 1/3 1710 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 18/12 06] Mag. Poul Jørgensen Lundager* af Esbønderup-N., f. 68; St. Fdbg. 97; udenlands; Fp. . . ; Mag. 08; Pr. 42–58; ~ Charlotte Euphrosyne Gerlach; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† 1/10 1761; han var den sidste (?) „skjæggede“ Præst i Fyen].

KUM II, s. 228 (»Paulus Georgij Lundager«); VejAar 1916, s. 209 (Præsterne i Egtved-Ø.).

11. 6/7 1750**, o. 23/10, F. S. Gottfred Poulsen Lundager, f. 18/5 19; St. Od. 39; C. 42; ~ 24/7 62 Anna Kirstine Bøgvad, † •/2 99; F. Peder B., Tolder i Bogense; M. Birthe Jensdatter Faber af Gislev-E.; [† 15/10 1776; gav 1764 – 100 Rd. til Fattige i Bogense].

KUM II, s. 600 (»Gothofridus Lundager«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 347; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 40.

12. 27/12 1776 [Miss. i Grld.] Eigil Thorhallesen, f. Island c. 34; St. pr. 59; Pr. 81; ~ Elisabet Marie Thorstensen, f. 55, † her 13/4 33, F. Sigurd T., Guldsmed i Kbh.; M. Marie Lauritsdtr. Ottesen; [b. 24/1 1789; en tro og kjær Lærer; W. 2/479 og 3/779].

KUM III, s. 186 (»Egillus Thorhallei«, 25 år gl.); Kbg. Bogense (1772-95), s. 167, opsl. 85 (begr. 55 år gl.).

13. 26/3 1789 [r. Cap. Middelfart-K. 17/7 50] Peder Jensen Engel af Borre, f. 4/8 21; St. Vdbg. 38, Bacc. 39; C. 43, h.; p. Cap. Elmelunde 21/10 46, o. 11/1 47; Pr.; ~ Rynkeby 28/10 51 Johanne Marie Lauritsdtr. Eilschou af Rynkeby-R., f. 4/12 30, † Middelfart 21/4 08; 2 S., 2 D.; [† 25/2 1791; Monument p. Kgd. i Middelfart].

KUM II, s. 592, 598 (»Petrus Engel«, 19 år gl.); Kbg. Rynkeby (1705-1811) opsl. 168 (vielse); DanKir bd. 9, s. 2367 (Middelfart Skt. Nicolaj K.).

14. 27/5 1791 [Ribe Cathr. K. 18/1 88] Mathias Jørgensen Carstensen af Tønning-T., f. 22/9 51; St. Hors. 70; C. 22/9 78, h.; Sp. Povelsker 26/4 80, o. 16/6; 1 ~ Fredensbg. Slotsk. 20/6 80 Anna Margrethe Janssen, f. 10/6 48, † Povlsker 31/8 1781; 1 S.; 2 ~ 10/1 82 F. E. i Povelsker: Anniche Margrethe Hansdtr. Lund af V. Mariæ, † her 24/3 12; 1 S.; [† 4/10 1797; han vilde ikke kaldes Præst, men Lærer; stred bestandig med økonomiske Forlegenheder og et Misfornøiet Sind. Ved et Bryllup i Povelsker sagde han til Brudeparret, der var to uværdige personer: „I mødes som to skabede Øg under en Hvidtorn!“; 1. Hustrus Eptph. i Povlsker K.].

AaDB s. 151; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 37; DanKir bd. 7, s. 553-54 (S. Povls kirke).

15. 3/1 el. 12/1 1798 [Storvorde-S. 16/2 80] Rasmus Jørgen Giessing, f. Horsens, d. 15/9 47; F. Hans G., Kbmd.; M. Bodil Rasmusdtr.; St. Hors. 67; C. •/5 70, h.; r. Cap. Skive-R. 23/12 73, o. 26/1 74; 1 ~ 4/1 80 Jacobine Kirstine Pedersdtr. Sommer, f. Skive 7/7 52, † 29/9 96; F. P. Jensen S., Byskrvr. i Skive; M. Ellen Marie Sørensdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Mariager 19/5 97 Karen Borch Winding af Vesterbølle-Ø., f. 24/8 69, † Bogense 1/5 27; 2 S., 1 D.; see Hans J. G. i Ballerup-M.; H. A. B. Obel i Jetsmark; [† 30/9 1812; W. 3/250].

E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 549; Skive byfoged nr. 97.

16. 4/6 1813 [Longelse-F. 19/3 13] Christopher Otto Andreas Andresen; [19/6 1822 r. Cap. Randers; see Kjeldby].

17. 2/10 1822, o. 12/4 23 [Lærer v. Landcad. Acad. 22/1 11] Hans Jacob Fich, f. Aasum 5/10 84; F. Hans Carl F., Væver; M. Johanne Cathrine Boye; St. Od. 02; C. 12/4 10, l.; Cons.-Ass. 10/11 19; ~ 27/5 25 Lucie Elise Hertz af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Butterup 18/3 00, levede 78 i Od.; u. B.; [† 29/4 1852; E. 1/434 og S. 1/474].

18. 22/7 1852 [Cat. Helsing. 23/9 35, o. 25/9] Frants Christian Jürgensen, f. Kbh. 10/5 04; F. C. J., Kbmd.; M. Joh. Marie Blicher af Søllerød; St. pr. 22; C. 13/1 30, h.; Premierlieut. i Livcorpset; Overlærer ved Søetatens Drgsk. 32; (22/7 – 23/9 35 S. og N. Onsild); ~ 35 Elisabeth Marie Frederikke Michaelsen, f. 10; F. Generalmajor Gustav Joachim v. M.; M. Bodil Marie Blicher af Søllerød; 1 Adoptivdtr.; [† 14/9 1864].

19. 24/11 1864 [Adelby, Flensborg Provsti, 4/11 50, afsat af d. t. R. 64] Hans Christian Lassen, f. Felsted, Aabenraa Amt, 2/7 08; F. Hans Hansen L., Farver; M. Dorthea Hansen; St. pr. 31; C. 9/7 36, *l.; r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 13/11 42; R.* 6/10 62; ~ 2/7 44 Andrea Nielsine Elisabeth Poulsen; F. Niels Kjeldgaard P., Hospforst. i Nykjøbing p. M.; M. Mette Vestergaard; 2 S., 2 D.; [† 28/8 1872].

Achelis II, nr. 9153; Arends II, s. 13: M. 247; Elv. 65; Fr. B. I. 111; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser)..

20. 5/3 1843. Carl Jacob Henrik Fog; see Ebeltoft-D.

———————————

 

 

No 125. Sognecapellaner i Bogense og Skovby.

[Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/169; M. S. 2-a/22.
Anm. Capellanerne synes fra først af at have boet i og bestyret Skovby; senere, i det mindste som oftest, tillige at have været Rectorer ved Bogense latinske Skole.
———————————

1. 15 . . Jens Hansen; maaskee St. 75; [† P. 1584, ligesom Sp.].

FS nr. 427 (»Johannes Johannis«).

2. 1584. Hans Jacobsen; [før 1588 Ore; see der].

3. (1588) [Rtr.* (84) og skulde have været Cap.] Søren Villumsen; maaskee St. (79); lovede 1590 at affstaa aff Drokenskab; see J. M. l. c.

F-P s. 91 (»Severinus Vilhelmi«).

4. o. 6/11 1622. Niels Lauritzen Snog; [1624 N. Søby-H.; see der].

5. o. 26/9 1624. Jesper Poulsen Kullerup; [1626 V. Skjerninge-U.; see der].

6. o. 2/6 1626. Søren Nielsen Glud; [1628 Middelfart-K.; see Hemmet-V.].

7. o. 7/12 1628 [Rtr.* 27] Christopher Christensen Hesselager; [c. 1633 Vissenbjerg; see der].

8. c. 1633 [vistnok Avernakø, k. 7/3 30] Peter Jensen Hjallese; [1641 Skydebjerg-O.; see der].

9. o. 24/3 1641. Jens Ibsen Barløse, f. c. 10; vist St. Lund 35; ~ Karen . . . ; 3 S., 4 D.; [b. 23/12 1659].

KUM I, s. 27 (»Ianus Iacobi Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Joannes Jacobi Barlosius«, 31 år gl.).

10. 1659 [p. Cap. Skamby 55, o. 4/5] Laurits Danielsen Køler af Aunslev-B., f. 24; St. Od. 45; ~ Anne Hansdtr.; [b. 8/3 1652].

KUM I, s. 190 (»Laurentius Danielis Colerus Fionus«); KS 5:3 (1905-07), s. 710.

11. 19/2 1685**, o. 27/1 89, Laurits Hansen, f. Od. c. 60, »af fattige, men skikkelige Forældre«; ~ 31/8 92 Maren Caysdtr.; [b. 2/5 1693].

PT 1:4 (1883), s. 291, 292 (Bircherods Dagbøger).

12. 29/4 1693 [Rtr.* 90] Sebastian Johansen Friis, tillige Rtr.; [16/4 1698 Kjerteminde-D.; see der].

13. 23/4 1698 [V.-Rtr.* 94] Ove Hansen Guldberg; [9/3 1700 Barrit-V.; see Hvirring-T.-H.].

14. 9/3 1700 [Hør. Nybg.] Knud Olufsen Klarskov, f. Klarskov v. Od.; St. Nybg. 86; C. 20/2 90, n.; 1 ~ Anna Maria Lauritsdtr. Hjort af Skamby; 2 ~ Haarslev 10/10 14 Susanna Magdalene Kjeldsdtr. Cheldorph; (vist Sstr. t. Barbara Sophie H. C. ~ A. A. Hvid i Haarslev); F. Forst. v. Kbh. Vartov Hosp.; 3 ~ 26 sin Tjenestepige Bodil Kirstine Andreasdtr.; F. A. Lund, Snedker i Bogense; M. Karen Mikkelsdtr.; synes ialt at have havt 1 S., 2 D.; see Laurits Hjort K. K. i Magleby i S.; [† 1733].

KUM II, s. 148 (»Kanutus Olai Klarschovius«); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 178; Kbg. Hårslev (1688-1749) opsl. 40 (2. vielse).

15. 16/10 1733 [p. Cap.* 13/6 32, o. 22/8] Henning Christensen Achthon af Ørsted-D., f. 01; St. Od. 20, Bacc. 21; C. 14/11 24, n.; ~ Særslev . . . Kirsten Rasmusdtr. (Hofmann), b. 28/10 62; (Halvsstr. t. C. Ph. Ambus i Tved i F.); F. R. H.; M. Sidsel Kirstine . . . ; u. B.; [# 1773; † 89; antoges at kunne mane].

KUM II, s. 431, 435 (»Henningus Achtonius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 4.

16. 19/10 1773 [p. Cap.* 24/9 72, o. 23/10] Knud Knudsen; [28/3 1794 Svendborg Frue K.; see der].

17. 28/3 1794, o. 25/4, Johan Jacob Edsberg; [3/5 1805 Allesø-B.; see Pjedsted-G.].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 126. Ordinerede Catecheter Bogense.

[Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 11/6 1813, o. 30/6, Lars Frederik From; [20/10 1819 Vorbasse-H.; see Norup].

2. 19/5 1820, o. 26/8, Christian Rudolph Kjerulf; [31/12 1829 Feiø; see der].

3. 16/4 1830, o. 28/7, Even Christopher Meldal; [17/5 1836 Guldbjerg-S.; see Allesø-B.].

4. 2/8 1836, o. 14/9, Hans Christian Ebeling; [1/5 1841 Rold-V.; see der].

4b. 1/8 1841, o. 15/9, Peder Pedersen; [27/4 1846 Farstrup-L.; see Vrensted-T.].

5. 22/7 1846 [p. Cap. Bogense-S. 7/8 43, o. 20/9] Johan Georg Ochsner, f. Helsing. 28/7 13; F. Jørgen O., Tømmermester; M. Anna Horndal; St. Helsing. 32; C. 7/7 38, h.; ~ 19/11 46 Jacobine Conradine Mar. Willinger, f. Helsing. 22/12 15, † Bog. 21/12 72; F. Provintforp.; M. Bolette Meier; 1 S., 1 D.; [† 3/10 1850].

6. 31/12 1850, o. 12/2 51, Christian Pedersen Ussing; [1/1 1854 Romø; see Roager].

7. 20/3 1854, o. 5/5, Jens Carl Brøchner af Gangsted-S., f. 18/3 17; St. Hors. 36; C. 21/4 41, h.; O.; [# 28/4 1866; † Bogense 27–28/8 s. A.; begavet, nidkjær; nød Alles Agtelse og Kjærlighed].

8. 24/7 1866 [p. Cap. Østrup-H. 14/6 60, o. 26/9] Niels Adolph Villiam Enkebølle, f. Tersløsegd. v. Sorø 27/9 29; F. Kmrd. Jens Peter E., Kass. v. Sorø Acad.; M. Else Larsen; St. Sorø 49; C. 22/1 57, h2.; Lærer v. Efterslægtens Realskole; ~ 26/8 66 Emilie Andrea Georgia Lassen af Østrup-H., f. 15/9 43; (68) 1 S.; [19/12 1873 Toksværd].

Nedlagt 22/7 1878.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2009. Bogense: Skt. Nicolaj Kirke, s. 2097-2224, Skovby Kirke, s. 5631-5692 (udg. 2020).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.