Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 49. Allesø og Næsbyhoved-Broby,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/80; J. M. 102; L. S.*; B. M. 968; Lkm. 2/119; Kbg. 1802.
Anm. Sognene ved Rescr. 24/1 1671 henlagte til Prof. philos. i Odense; eft. Rescr. 19/5 1826 svares aarlig 44 Tdr. 6 7/8 Skp. Rug og ligesaameget Byg, til Od. Cathedralskole. Ved Recr. 15/5 1795 Sognepræster (tilforn Vice-Pastorer fra 7/4 1758).
———————————

1. (1545). Jeppe Jensen; havde Trætte med Bymændene om 2 Træer paa Kirkegden.

2. (1577). Hans Knudsen Andrup; see S. A. Hoff i Vigerslev-V.

3. o. 3/2 1572**. Peder Hansen Bager, f. Assens c. 48: St. 68; St. i Rostock s. A.; Pr. (88); ~ Elisabeth Nielsdtr. af Landet p. Taasinge; 4 B.; [† 21/2 1595; „eadem de iisdem“(1) (J. M.)].

FS nr. 689 (»Petrus Johannis Asnensis«); F-P s. 61; Helk I, s. 156 (»Assoniensis«).

4. 1595 [Rtr. Faabg.] Jacob Knudsen, f. Andrup; St. 88; ~ Elisabeth . . . . , † 30/9 40; [† 12/3 el. 12/5 1637; Lgst.].

FS nr. 348 (»Jacobus Canuti Andorph«); F-P s. 110; DanKir bd. 9, s. 5204-05 (se nedenfor).
Udgår her, har fmtl. været Cap.; 5. (1614). Christen Rasmussen; [† 1622].

6. 1622** [r. Cap. Od. St. Knuds K., o. 22/8 21] Christen Andersen Assens, f. 88; St. Od. 16, Bacc. 18; see Hans C. A. i N. Søby-H.; [† c. 1654].

KUM I, s. 24, 33 (»Christianus Andreæ Assenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Christiernus Andreæ Assenius«, 33 år gl.).

7. o. 1/2 1654** [Hør. og Cant. Od.] Carl Pedersen, f. 19; St. Od. 44; ~ Sophie Amalie Andersdtr. Nim; (Sstr. t. Laurits A. N. i Mosbjerg-H. og t. Birgitte A. N. ~ J. P. Lund i Hjortdal); F. A. Frederiksen N., Birkedommer ved Næsbyhoved Birk og Foged i Lunde Herred; M. Karen Jonasdtr. Crell; 2 ~ I. K. Barfod, r. Cap. Vigerslev-V.; [† 10/2 1682; Lgst.].

KUM I, s. 183 (»Carolus Petri Fionus«); KS 5:3 (1905-07), s. 703; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 309, Ribe byfoged nr. 608; DanKir bd. 9, s. 5205 (se nedenfor).

8. 18/3 1682, o. 9/4, Rasmus Bertelsen; vist St. Veile 73; ~ Anna Lauritsdtr.; 2 ~ O. J. Lund i Norup; [† 16/5 1698; forvoven og høist urolig].

KUM II, s. 43 (»Erasmus Bartholi Hadderup«).

9. 1698 [p. Cap. Vissenbjerg, o. 3/11 89] Christian Andersen Bruun, f. Svendbg.; St. Od. 85; Hør. Od.; 1 ~ Maren Hansdtr. Stub; F. Hattemager i Od.; hun rejste fra Manden med en Officier, tog med sig hvad hun kunde; var længe borte, men kom dog tilsidst igjen, det han inderligt glædede sig ved og bad hende være velkommen; 2 ~ 26/9 02 Mette Jørgensdtr. Wichmann, d. Od. 11/11 68; (Halvsstr. t. Maren J. W. ~ N. Pedersen i Egense og t. Karen J. W. ~ H. Lauritsen i Flemløse); F. J. Bertelsen W., Rdmd. i Od.; M. Mette Knudsdtr. Blanchenborg; 2 ~ 07 Hendrich Voss, lieut., siden Ritmstr. v. Oberst Leuvenhielms Rgmt. i Sjælld.; [† •/10 1705].

KUM II, s. 141 (»Christianus Andreæ«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 663; SL II, s. 190-194; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger).

10. 1705 [Hør. Od.] Jørgen Jensen, f. Ribe . . ; St. Od. 84; ~ 26/9 07 Gedske Maria Rasmusdtr. af Brendekilde-B., † Od. 22/1 54, levede mange Aar som fattig Præsteenke i Od.; [# 28/3 1724 formedelst Drukkenskab; han havde viet Mange uden Tillysning, Trolovelse el. Tilladelse, ja endogsaa gifte Folk; saaledes en 14-aarig Dreng fra Kjøng til en Skarpretters Kone fra Langsted; gav Absolution til Hver, som vilde, baade i Kirken og hjemme, stundom liggende i Sengen; lærd; eft. W. 2/271 slap han med at holde Cap.; † i høi Alder før 1754; N. 495].

KUM II, s. 130 (»Georgius Iani Ripensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 91.

11. 25/7 1728 [p. Cap.*, o. 19/5 24] Hannibal Mathiesen Bolt; [1733** Skydebjerg-O.; see der].

12. 29/5 1733 [p. Cap. Søllested-V. 1/11 28; i Nybg. . .] Thomas Didriksen Kingo, d. Od. St. Knuds K. 28/7 02; F. D. Mathiesen Vendelboe, Vognmstr., siden Krigscancellibud; M. Sille Lambertsdtr. Worm, Sønnedtr. af P. J. Worm i K. Helsinge-D.; St. Od. 24, Bacc. 25; 1 ~ 28 Maren Lauritsdtr. Lund, f. p. Orelund 3/1 06, † 38; (Sstr. t. Axel L. L. i N. Søby-H. og t. Anna L. L. ~ J. N. Bloch i S. Næraa.-Aa.); F. L. Lauritsen, Eier af Orelund; M. Hedvig Hansdtr. Rummel af S. Næraa-Aa., E. e. K. J. Wichmand i Ringe; 6 B.; 2 ~ Orelund 1/10 38 Agnete Hansdtr. Boe, f. p. Orelund, Sandager S., 8/5 20, b. Faabg. 29/6 03; F. H. Jørgensen B. til Orelund; M. Anna Paulina Hansdtr. Hvalsøe af Sandager-H.; u. B.; see Johan C. K. T. K. i Ø. Larsker-G.; Lambert W. T. K. i S. Høirup-G.; [† pludseligt undet et Besøg i Lumby Pg. 11/2 1749; god Poet].

KUM II, s. 449, 469 (»Thomas Kingo«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 9; PT 14:4 (1962), s. 165-168, 172-173 (Lund); Strøm 1, s. 73.

13. 11/4 1749 [p. Cap. Middelfart-K. 26/2 45, o. 2/4] Knud Jørgensen Grønvold; [14/10 1791 Skamby; see der].

14. 2/3 1792, o. 18/4, Dr. phil. Peter August Wedel; [14/3 1794 Skaarup-T.; see der].

15. 9/5 1794. Hans Friderich Scheebye af Østrup-H., f. 16/10 66; St. Od. 87; C. 19/1 91, h.; ~ 2/10 94 Barbara Marie Næraa af Svendbg. Frue K., f. c. 62, † Od. 21/1 35; 1 D.; [† 19/1 1800; Monument p. Kg.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 70; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1831-40) opsl. 39 (enkens død); DanKir bd. 9, s. 5205-06 (se nedenfor).

16. 4/4 1800, o. 2/5, Jens Hansen Smidth; [14/12 1804 Aastrup; see der; Pg. br. 02].

17. 3/5 1805 [r. Cap. Bogense-S. 28/3 94] Johan Jacob Edsberg; [30/3 1823 Pjedsted-G.; see der].

18. 29/8 1823 [r. Cap. Skaarup-T. 17/1 12] Herman Peter Gudme; [25/8 1829 Rerslev-Ve.; see der].

19. 6/11 1829 [Ho-O. 24/8 10] Rasmus Knudsen, f. Steenløse v. Od. 23/3 75; F. Peder K., Bde.; M. Kirsten Hansdtr.; St. Od. 93; C. 17/1 00, n.; Miss. v. Julianehaab 28/2 00, o. 25/4; ~ Veflinge 26/10 10 Karen Simonsen, f. p. Amagergd., Vigerslev S., d. 15/1 85, † Rugd. 29/11 54; F. Simon Andersen Amager, Eier af. Rugd.; M. Kirsten Eriksdtr.; u. B.; [# 26/8 1844; † •/5 51 p. Møllegd.; „Man havde ingenlunde altfor tryg Tillid til hans Ædruelighed, og vilde endog paastaae, at det var ham anbefalet at søge sin Afsked“. B. D. G. 1/173; Legat paa 500 Rdlr. til Bedste for Veflinge S.; Enkens Monument p. Veflinge Kg.].

DanKir bd. 9, s. 6165-66 (Veflinge kirke).

20. 10/11 1844 [Koldby 31/5 36] Johannes Brorson af Skjørpinge-F., f. Ringsted 28/6 96; St. pr. 16; C. 27/4 24, h.; Cat. Kbh. Garn. K. 3/6 25, o. 7/7; r. Cap. Besser-O. 17/7 29; ~ Lovise Nisson, f. 11/4 00; 1 S.; [† 17/9 1848; gode Talegaver; meget afholdt; særdeles gjæstfri].

21. 9/12 1848 [Guldbjerg-S. 17/5 36] Even Christopher Meldal af Kallehave, f. Kbh. 14/6 04; St. Vdbg. 22; C. 24/4 27, l.; Cat. Bogense 16/4 30, o. 28/7; R.* 27/12 64; ~ 4/3 42 Elisabeth Barfoed af Jordløse-H., f. p. Avernakø 7/2 16, † 13/4 57; 3 S., 1 D.; [† 6/12 1872; fik 19/1 71 en værdifuld Sølvgave som et Beviis paa den Agtelse, der næredes for ham; see Fs. Stiftstid. 71/18].

22. 11/3 1873. Christian Gustav Svelmøe; see Norup.

———————————

Noter:

(1) »eadem de iisdem« = (Han talte over samme Evangelium som i Broby.) Det samme om det samme.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Allesø Kirke, s. 5171-5214, Næsbyhoved Broby Kirke, s. 2693-2724 (udg. 2014).