Tilbage

Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479–1611. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866. Odense 1866, s. 45-63.

Fyenske Studenter

ved

Kjøbenhavns Universitet 1479–1611.

Ved

Holger Fr. Rørdam.

 

[s. 47] Den ældste kjøbenhavnske Universitetsmatrikel, som nu er i Behold, begynder først med Aaret 1612, hvilket foranlediger, at man ofte maa savne Oplysninger, som man kunde ønske sig om Personer, der før dette Aar ere komne til Universitetet. Jeg blev derfor behagelig overrasket ved i en Pakke i det kongelige Bibliothek (Gl. kgl. Saml. 1076 fol.) at støde paa en lang Navnefortegnelse, skreven med Dr. Jens Bircherods (Forf. af den bekjendte Dagbog) sirlige Haand, og aabenbart indeholdende et Udtog af Matriklen ligefra Universitetets Stiftelse 1479 indtil Aaret 1611, altsaa netop det Tidsrum, for hvilket Oplysninger ellers mangle. Der findes i Bircherods Haandskrift tvende Navnerækker, men begge uden Overskrift, hvilket formodentlig er Aarsag til, at ingen hidtil har bemærket eller benyttet dem; en nøjere Undersøgelse vil imidlertid vise, at den ene, som her er stillet først (medens den i Haandskriftet staaer sidst), er en alfabetisk ordnet Fortegnelse over Studenter fra Odense, der sikkert have været kjendelige derpaa, at der i Matriklen har været tilføjet Otthinianus ved alle Navnene, hvilket Bircherod for at undgaa unødvendig Gjentagelse har udeladt. Det er derfor just ikke givet, at de alle ere Studenter fra Odense Skole og endnu mindre har man paa denne Liste alle Studenter [s. 48] fra denne Skole; thi i den ældste Tid, og maaske i hele Tidsrummet til 1611, har der overhovedet neppe været tilføjet nogen Bemærkning i Matriklen om Skolen, fra hvilken vedkommende Student var udgaaet. Den anden Liste indeholder utvivlsomt Studenter fra det øvrige Fyn; endel ere kjendelige ved de tilføjede Bynavne, ved de øvrige har der uden Tvivl i Matriklen været tilføjet: Otthiniensis diocesis eller Fionius, hvilken Tilføjelse Bircherod, i sit Udtog ikke har anset det for nødvendigt stadig at gjentage. Det er rimeligt nok, at der i det her omhandlede Tidsrum kan have været flere Studenter fra Fyn, som Bircherod paa Grund af ufuldstændig Betegnelse i Matriklen ikke har optaget paa sin Liste. Men da han var en ret nøjagtig Mand, kan man vist temmelig sikkert stole paa, at alle de her anførte Studenter have været fra Fyn eller ialfald fra Odense Stift, der som bekjendt i ældre Tid var af større Omfang end nu. — De tilføjede Aarstal angive Inscriptionsaaret; paa nogle enkelte Steder synes Bircherod dog at have glemt at tilføje det. Ved en Del Personer har han tilføjet en kort Bemærkning om deres senere Stilling eller om de Grader, de erhvervede ved Universitetet. Desuden har han tilføjet nogle Bemærkninger af en Fortegnelse over Medlemmerne af S. Knuds Gilde i Odense, som han besad, og som efter hans Afskrift er trykt i Suhms Samlinger I, 1. S. 38–45.

 

Rørdams egne fotnoter er her ført ved den enkelte student [i klammeparentes.] Nummereringen finnes ikke i originalen, men er tilføyd i denne utgivelsen. Opplysninger i parentes etter en student er hentet dels fra Wiberg, dels fra andre kilder.
De steder hvor det mangler år ved den enkelte student, er det grunnlag for å tro at denne studenten – dette kan påvises i noen tilfeller – er innskrevet samtidig med en bror. De har vært ført sammen i den originale matrikkelen, men er blitt skilt ved Bircherods alfabetiske ordning.

[s. 49]

     Studenter fra Odense 1479-1611.
1   Andreas Georgii 1551. Cognomento Geed. Factus demum Pastor Søllingensis in Fionia. (Søllinge-H.)
2   Andreas Georgii 1601.
3   Andreas Johannis 1559. An. 1570 Pastor Vindingensis in Fionia. (Vindinge)
4   Andreas Martini 1584.
5   Andreas Thomæ 1543.
6   Benedictus Johannis 1590. An. 1593 Svindingensis Ecclesiæ in Fionia Pastor constitutus. (Svindinge)
7   Canutus Andreæ 1583.
8   Canutus Canuti 1587, postmodum Ecclesiæ Egense in Fionia Pastor. (Norup og Egense)
9   Canutus Erici 1595. (Brenderup-O.)
10   Canutus Johannis 1571.
11   Canutus Kragius 1604. (Steenstrup)
12   Canutus Matthiæ 1482.
13   Canutus Nicolai 1587. (maaske kap. Skovlænge-G.)
14   Casparus Matthiæ 1584. (Skolemester i Middelfart til 1600)
15   Christiernus Johannis 1595.
16   Christianus Joh. Stagius 1607.
17   Christiernus Laurentii 1558.
18   Christianus Melchior 1594. (Allested-V.)
19   Christiernus Nicolai 1561. Cognomento Bruun, postea Neoburgensis Ecclesiæ Pastor. (Nyborg)
20   Christophorus Georgii 1558.
21   Christophorus Jacobi 1562.
22   Claudius Laurentii Barfod 1591. (Sneum-T.)
23   Claudius Mulenius 1595. (Claus Hansen Mule til Nislevgaard)
24   Cornelius Theodori 1582.
25   Dethlevius Andreæ 1493.
26   Erasmus Georgii 1548. (maaske Gudme-B.)
27   Erasmus Georgii 1591.
28   Erasmus Johannis 1543.
29   Erasmus Johannis 1565. (maaske Kullerup)
30   Erasmus Johannis 1585.
31   Erasmus Johannis 1568. (Kjøng)
32   Erasmus Matthiæ 1565.
33   Erasmus Nicolai 1608.
34   Erasmus Severini 1558.
35   Erasmus Svenonis 1608, postea Ph. Mag. et Pastor Ecclesiæ Faxensis in Sellandia. (Faxe)
36   Franciscus Magni 1547 [Blev siden Læsemester i Antvorskov Kloster, døde 1560 (Danske Mag. II, 76).]
37   Georgius Andreæ 1566.
38   Georgius Caspari 1583. [s. 50]
39   Georgius Georgii Schiold 1568. [Se Bloch I, 336–7. Marm. Dan. II, 311.] (Kippinge-B.)
40   Georgius Jacobi 1545.
41   Georgius Jacobi 1599.
42   Georgius Johannis 1480.
43   Georgius Simonis 1560, tandem ad ædem D. Albani Pastor ac Præpositus Otheniensis. (Od. St. Knuds K.)
44   Gerhardus Nicolai 1603.
45   Hermannus Erici 1561.
46   Hermannus Marzii 1591.
47   Jacobus Andreæ 1581. Philos. postea Magister in Acad. Wittebergensi creatus VI Idus Septemb. 1584. Pastor dein Ecclesiæ Kallehave in Sellandia, et Nomarchiæ Borsensis Præpositus. Obiit octogenario maior.
48   Jacobus Gregorii 1604. (r. Cap. Kjerteminde-D.)
49   Jacobus Jacobi 1577. Philos. Bacc. 81, post Magist. et Rector Sch. Asloens., demum in Gymnasio patrio S. S. Theol. et L. Ebr. Professor publ. (Aasum)
50   Jacobus Johannis 1571.
51   Jacobus Johannis 1595.
52   Jacobus Matthiæ 1559. (maaske Vindinge)
53   Joannes Joannis 1601.
54   Jodocus Joannis 1557. (maaske Uggerslev-B.)
55   Johannes Andreæ 1559.
56   Johannes Andreæ 1574. (S. Næraa-Aa.)
57   Johannes Brun 1479.
58   Johannes Canutius 1571.
59   Johannes Caspari 1587. (vist N. Aaby-I.)
60   Johannes Christierni 1584.
61   Johannes Erasmi 1584. (maaske Cap. Østofte)
62   Johannes Friderici Mulenius 1598. (Stokkemarke)
63   Johannes Georgii 1547. (Thoreby)
64   Johannes Georgii 1563. (maaske Norderø, Færø)
65   Johannes Henningius 1556. (Præst i Lædebro p. Gotland)
66   Johannes Henrici 1592. (Utterslev)
67   Johannes Johannis 1567.
68   Johannes Johannis 1590. (S. Næraa-Aa.)
69   Johannes Langius 1602. (N. Søby-H.)
70   Johannes Laurentii 1558. (maaske Munkebo)
71   Johannes Laurentii 1580. (maaske Kirkeby-L.)
72   Johannes Matthiæ 1586.
73   Johannes Michaelis 1563.
74   Johannes Michaelis 1601, post varias administratas functiones tandem Episc. Fioniæ. (kgl. Confess.)
75   Johannes Mule 1585. (vist Jens Hansen M., Læge i Odense)
76   Johannes Nicolai 1600.
77   Johannes Olai 1601. Phil. Bacc. 1603, post Mag. et Lector Theol. Rip. (Ribe Cathr. K.)
78   Johannes Olai 1565.
79   Johannes Pauli 1584. (Rektor i Svendborg)
80   Johannes Petri 1580.
81   Johannes Petri Lund 1560. (N. Broby)
82   Laurentius Caspari 1551. (Espe-V.)
83   Laurentius Mulenius Joh. f. 1601. (Vicarius i Lund)
84   Laurentius Jacobi Phil. B. 1584. (p. Cap. Asperup-R. (1589))
85   Laurentius Nicolai 1565. (Rynkeby-R.)
86   Laurentius Olai 1598. (Ø. Larsker-G.) [s. 51]
87   Magnus Georgii 1595.
88   Magnus Grave 1611, tandem Lector Theologiæ Lundensis.
89   Marcus Johannis 1578. (Munkebo)
90   Martinus Jacobi 1577.
91   Martinus Petri 1545. (maaske Thoreby)
92   Matthias Albinus Joh. f. 1569.
93   Matthias Canuti 1548. Vide Resenii Inscript. Hafniens. p. 59. (1 r. Cap. Kbh. Frue K.)
94   Matthias Johannis 1565.
95   Matthias Laurentii 1562.
96   Matthias Philippi 1582.
97   Michael Brixius 1566, an. 74 Pastor Vindingensis in Fionia. = nr. 561 (Vindinge)
98   Michael Johannis 1582. (vist Huusby)
99   Nicolaus Canuti 1574.
100   Nicolaus Erasmi 1601.
101   Nicolaus Christophori Bang 1595.
102   Nicolaus Georgii 1588. (vist Nakskov)
103   Nicolaus Jacobi 1562.
104   Nicolaus Jacobi 1586. (maaske Sønderby)
105   Nicolaus Johannis 1481.
106   Nicolaus Johannis 1545.
107   Nicolaus Johannis 1565.
108   Nicolaus Johannis 1579. (maaske Skamby)
109   Nicolaus Martini 1570. Phil. Bacc. 74.
110   Nicolaus Mule 1590. (Besser-O.)
111   Nicolaus Petri 1592.
112   Olaus Andreæ 1598. (maaske Lumby)
113   Olaus Jacobi 1604 †, demum Medicinæ Doctor et Fioniæ Practicus. (Læge i Odense)
114   Olaus Wolfgangi 1610.
115   Paulus Envaldi 1584. [Siden Kapellan ved S. Albani i Odense, døde 1643 som Sognepræst i Gamtofte (Bloch, Den fyenske Geistligh. Hist. I, 707-9).]
116   Paulus Petri 1557.
117   Petrus Cotte 1567. Phil. Bacc. 70, post Skellerupensis in Fionia Pastor. (Skjellerup-E.)
118   Petrus Jacobi Lerch 1587.
119   Petrus Johannis 1570. (Skydebjerg-O.)
120   Petrus Johannis 1575.
121   Petrus Laurentii 1561.
122   Petrus Orne 1481. Inter fratres convivii S. Canuti nominatur D. Petrus Urne, forte idem.
123   Petrus Petri 1576.
124   Petrus Petri 1598. (maaske Skjelskør)
125   Severinus Canuti 1584.
126   Severinus Georgii 1584. (maaske Ø. Skjerninge-H.)
127   Severinus Johannis 1565.
128   Severinus Johannis 1567.
129   Simon Andreæ 1565. (Vigerslev-V.)
130   Simon Georgii 1587. [Siden Kapellan ved S. Albani Kirke i Odense, døde 1603 som Sognepræst i Faaborg (Bloch, I, 711-3).] (Faaborg-D.)
131   Simon Laurentii 1565. (Vaabensted-E.)
132   Stephanus Andreæ 1583. (maaske Kragelund-F.)
133   Theodorus Georgii 1581, Episcopi M. Georg. Joannis fil.
134   Tycho Campheius 1596.
135   Zacharias Johannis 1599. (Lindelse) [s. 52]
     
    Studenter fra Fyn 1479-1611.
136   Ahasverus Marqvardi 1571. (Vindeby)
137   Albertus Johannis Svenburgensis 1603.
138   Andreas Andreæ Kragius 1608. (Nakskov)
139   Andreas Balthasaris 1592. (Rise-M.)
140   Andreas Bartholi 1576; demum Pastor in Fløstrup Fioniæ. (Flødstrup-U.)
141   Andreas Cervinus 1553.
142   Andreas Ebbonis 1486.
143   Andreas Erasmi Asummensis 1569.
144   Andreas Erici 1562. (Valløby-T.)
145   Andreas Erici 1590.
146   Andreas Esberni 1512.
147   Andreas Georgii 1569.
148   Andreas Georgii Maas 1574. (Bursø-K.)
149   Andreas Gerhardi 1571.
150   Andreas Jacobi Svenburg. 1482.
151   Andreas Johannis s. Joannis 1515, an. seq. 1516 Pastor Eccl. Tranderup in Arrhoa.
152   Andreas Johannis 1563.
153   Andreas Johannis 1564. (maaske Flødstrup-U.)
154   Andreas Johannis 1569.
155   Andreas Johannis 1580. (maaske Tranekjær-T.)
156   Andreas Joh. Beschius 1588. (Stubbekjøbing-M.)
157   Andreas Ivari 1522.
158   Andreas Laurentii 1563.
159   Andreas Laurentii 1566.
160   Andreas Laurentii 1575.
161   Andreas Laurentii 1590.
162   Andreas Laurentii Bogonianus 1561. (Vissenbjerg)
163   Andreas Laurentii Foss 1587.
164   Andreas Martini Neoburgensis 1569. (St. Jørgens-S.)
165   Andreas Nicolai 1501.
166   Andreas Nicolai 1590.
167   Andreas Olai 1493.
168   Andreas Olai 1560.
169   Andreas Petri 1561. (Utterslev)
170   Andreas Petri 1572.
171   Andreas Petri 1574.
172   Andreas Petri Asnensis 1566.
173   Andreas Severini 1570.
174   Andreas Simonis 1600. (Rynkeby-R.)
175   Andreas Thomæ 1543.
176   Anthonius Brysche 1513 [Blev siden Rigskansler († 1566).]
177   Anthonius Nicolai Friis 1601.
178   Arnoldus Arnoldi Svenburgius 1560.
179   Balthasar Andreæ Cartemundanus 1563. (P. i Winberg i Halland, siden i Sibbarp)
180   Balthasar Arnoldi 1566.
181   Balthasar Johannis 1528.
182   Balthasar Petri 1548, dictus Biørnescov. Pastor Frørupensis in Fionia. (Frørup-Ø.)
183   Bartholomæus Erasmi 1585.
184   Benedictus Andreæ Bogonianus 1554.
185   Benedictus Nicolai 1564.
186   Bero Erici 1480.
187   Calixtus Petri 1567. [s. 53]
188   Canutus Andreæ 1508. Vide fratres Conv. St. Canuti.
189   Canutus Andreæ 1596. (Uggerslev-B.)
190   Canutus Andreæ Edelbøgius 1590.
191   Canutus Andreæ Wissenberg 1578.
192   Canutus Brysche 1493. Vide inter fratres Convivii St. Canuti.
193   Canutus Erici 1494.
194   Canutus Erici 1563.
195   Canutus Georgii 1567.
196   Canutus Helgonis 1488.
197   Canutus Jacobi Udybyensis 1581.
198   Canutus Jacobi 1582.
199   Canutus Johannis 1521. (maaske Haarby)
200   Canutus Johannis 1567.
201   Canutus Johannis 1597. Rectius Can. Joannis scil. Bieschius, postea Professor Hafniensis. (Knud Jensen Beeske, Prof. v. Kbh. Univ.)
202   Canutus Lucæ Barlosius 1605. (Barløse)
203   Canutus Magni 1521.
204   Canutus Matthiæ 1488.
205   Canutus Nicolai 1513.
206   Canutus Nicolai Bang 1608. (Præst i Selje, Bergen Stift)
207   Canutus Nicolai Cartemundanus 1587. (maaske Tanderup)
208   Canutus Petri 1509, tunc Presbyter.
209   Canutus Petri 1561.
210   Canutus Petri 1572.
211   Canutus Petri Schydebierg 1606. (Skydebjerg-O.)
212   Canutus Simonis Hof 1604. (Hjørlunde)
213   Canutus Valchendorph 1497.
214   Canutus Verneri 1494. (Marslev-B.)
215   Carolus Urne 1538.
216   Casparus Johannis 1548.
217   Casparus Johannis 1581.
218   Casparus Johannis Langius 1567.
219   Casparus Johannis Neoburgensis 1604.
220   Casparus Joh. Stampe 1594. (Nyborg)
221   Casparus Johannis Svenburgensis 1600. (Dreiø)
222   Casparus Laurentii 1583. An. 88 inauguratus Pastor Østrupiensis in Fionia. (Østrup-H.)
223   Casparus Nicolai 1569. (Haarslev-J.)
224   Casparus Petri 1574.
225   Christiernus Albini 1569.
226   Christianus Canuti 1574. (Kjerte)
227   Christiernus Friis 1480.
228   Christiernus Henrici Esterbøll 1608.
229   Christiernus Johannis 1519.
230   Christiernus Johannis 1529.
231   Christiernus Johannis 1561. (Hesselager)
232   Christiernus Laurentii 1570. (V. Aaby-Aa.)
233   Christiernus Laurentii 1589. (Jordløse-H.)
234   Christiernus Matthiæ 1549.
235   Christiernus Olai Asnensis 1562.
236   Christiernus Olai 1569.
237   Christiernus Pauli 1571.
238   Christiernus Petri 1589. (Humble)
239   Christiernus Petri Asnensis 1600.
240   Christiernus Thomæ 1508.
241   Christophorus Andreæ Bruun 1604. (Snøde-S.) [s. 54]
242   Christophorus Canuti 1576. (maaske Simmerbølle)
243   Christophorus Erasmi Bogonianus 1558.
244   Christophorus Georgii Neoburgensis 1607. (vist Torkildstrup)
245   Christophorus Johannis 1545. (maaske Skyum-H. el. Fuglse)
246   Christophorus Johannis Asnensis 1601. (r. Cap. Svendborg Frue K.)
247   Christophorus Laurentii 1576.
248   Christophorus Laurentii Espensis 1595, post Parœciæ natalis Pastor. (Espe-V.)
249   Christophorus Lucæ 1601.
250   Christophorus Palæmonis 1542. Vide Lyscand. de Scriptoribus Dan.
251   Christophorus Pauli 1566. (S. Kirkeby-A.)
252   Christophorus Pauli 1599.
253   Claudius Johannis Bang 1590. (P. i Klinte-F. p. Gotland)
254   Claudius Juul 1604. (vist Kirkeby-L.)
255   Claudius Nicolai Mand 1608. (Allested-V.)
256   Clemens Christophori 1582. (Tirsted-S.-V.)
257   Conradus Petri Neoburgensis . . . .
258   Daniel Ebberus Colerus Neoburgensis 1607, tandem Pastor Avinsloens. in Fionia. (Aunslev-B.)
259   Daniel Johannis. . . . .
260   Dethlevius Skenchel 1480.
261   Dionysius Georgii 1561. (Hunseby)
262   Dionysius Johannis Staurboensis 1585. (Jersi-S.)
263   Emichinus Jacobi 1504.
264   Erasmus Christophori 1602.
265   Erasmus Henrici Brun Svenburgensis. . . .
266   Erasmus Johannis 1518.
267   Erasmus Johannis 1519.
268   Erasmus Johannis 1543. Cognomento Reravius, demum Pastor Rødbyensis in Lollandia, qui multos libros Danicos edidit. (Rødby-R.)
269   Erasmus Johannis 1572. (maaske Gloslunde-G.)
270   Erasmus Johannis Medelfardensis 1597, an. 1602 Pastor Vindingensis in Fionia. (Vindinge)
271   Erasmus Johannis Bogonianus 1595. Factus Pastor Eccl. D. Georgii prope Svenburgum. (St. Jørgens-S.)
272   Erasmus Laurentii 1560. (maaske Aunslev-B.)
273   Erasmus Laurentii 1569.
274   Erasmus Laurentii 1589.
275   Erasmus Laurentii Cartemundanus 1605. (Stadager-K.)
276   Erasmus Marquardi Neoburgensis 1586.
277   Erasmus Matthiæ 1581.
278   Erasmus Matthiæ 1595.
279   Erasmus Nicolai 1566.
280   Erasmus Olai Medelfardensis 1601.
281   Erasmus Olai Vesterbuensis 1570.
282   Erasmus Othonis 1568.
283   Erasmus Thomæ Neoburgensis 1610.
284   Erasmus Victorinus Svenburg. 1602.
285   Ericus Absolonis 1490.
286   Ericus Johannis Asnensis 1561.
287   Ericus Johannis Helsingensis 1604. [s. 55]
288   Ericus Olai 1493. Vide inter Fratres Convivii St. Canuti.
289   Ericus Olai 1599.
290   Ericus Petri 1532 (sic).
291   Ericus Petri 1563. (Gamborg)
292   Ericus Stigoti 1501.
293   Eschillus Canuti Asnensis 1561. (Haarby)
294   Eschillus Claudii Neoburgensis 1600. (Rødby-R.)
295   Folmarus Jacobi Alderupensis 1480.
296   Franciscus Christierni Qverndrupensis 1591.
297   Franciscus Georgii 1555.
298   Franciscus Laurentii 1599. (Flødstrup-U.)
299   Franciscus Nicolai Bang 1575.
300   Fridericus Nicolai 1567.
301   Georgius Andreæ Neoburgensis 1579.
302   Georgius Canuti 1522. (maaske Guldbjerg el. Simmerbølle)
303   Georgius Caroli 1507.
304   Georgius Christierni 1542.
305   Georgius Erasmi Svenburgensis 1585. (maaske Cap. i Ærøskjøbing)
306   Georgius Friis 1580.
307   Georgius Jacobi 1543.
308   Georgius Johannis 1510, tunc Presbyter, sine dubio Cartemundanus. vide fratres Conv. S. Canuti.
309   Georgius Johannis 1548. (maaske Askø)
310   Georgius Johannis 1555. (Svanninge)
311   Georgius Johannis 1561. (maaske Horslunde)
312   Georgius Johannis 1565. (maaske Rudkjøb.-S.)
313   Georgius Johannis 1579. (Lunde?)
314   Georgius Johannis 1580. (maaske Sønderby)
315   Georgius Johannis 1587. (maaske r. Cap. Faaborg-D.)
316   Georgius Johannis Neoburgensis 1592.
317   Georgius Johannis Ulbergensis 1596.
318   Georgius Laurentii 1507.
319   Georgius Laurentii 1522.
320   Georgius Laurentii 1542.
321   Georgius Laurentii 1555. (Udby i F.)
322   Georgius Laurentii 1586. (Søllinge-H.)
323   Georgius Laurentii Bang 1604.
324   Georgius Lund Bogonianus 1579. (Lunde?)
325   Georgius Marquardi Neoburgensis 1584. (Svendborg Frue K.)
326   Georgius Matthiæ 1559. (maaske Falkerslev)
327   Georgius Matthiæ 1576. (Langaa-Ø.)
328   Georgius Matthiæ Medelfardensis 1594. (Kattrup-Ø.-T.)
329   Georgius Nicolai 1508.
330   Georgius Nicolai 1566.
331   Georgius Nicolai Svenburgensis 1584.
332   Georgius Nicolai Svenburgensis 1606.
333   Georgius Nicolai Bogonianus 1585.
334   Georgius Petri Midelfardensis 1558. (vist Od. Hosp.)
335   Georgius Urne 1523.
336   Gregorius Erasmi Bryde 1568. (maaske Steenstrup)
337   Gregorius Georgii 1561.
338   Gerhardus Claudii Asnensis 1597.
339   Henricus Jacobi 1480.
340   Henricus Jacobi 1566. [s. 56]
341   Henricus Johannis 1563.
342   Henricus Pauli 1599. (Inspektør paa Valkendorfs Kollegium 1603)
343   Henricus Thomæ 1582.
344   Hilarius Othonis 1574. (Asperup-R.)
345   Jacobus Andreæ Mand Neoburgensis 1606. (Sp. i Lindaas, Bergen Stift)
346   Jacobus Andreæ Medelfardensis 1563. (maaske Huusby)
347   Jacobus Brockenhus 1519.
348   Jacobus Canuti Andorph 1588. (Allesø-N.)
349   Jacobus Christierni Querndorph 1586. (Gislev)
350   Jacobus Christophorus Svenburgius 1578.
351   Jacobus Eliæ Svenburgius 1569.
352   Jacobus Georgii 1591. (Avernakø eller r. Cap. Herø, Bergens Stift, Sp. Trondhjem Frue K. 1620)
353   Jacobus Jacobi 1589. Pastor in paroecia sua natali Wiby. (Viby)
354   Jacobus Joh. Hintzholm 1592. (c. 1601 Sp. i Sokndal, Christiansands Stift)
355   Jacobus Jonæ Bang 1603. (1608 Cap. i Skiptvedt i Norge)
356   Jacobus Laud, Svenb. 1545.
357   Jacobus Nicolai 1567. (maaske Uggerslev-B.)
358   Jacobus Rønaa s. Rønov . . . . [Sikkert den bekjendte Biskop Joachim eller Jakob Rønnov. Skade, at Bircherod har glemt at anføre Immatrikulationsaaret.]
359   Jacobus Severini 1573.
360   Jacobus Svenonis 1510, tunc Presbyter. (vist r. Cap. Vigerslev-V.)
361   Jaspar Johannis 1529.
362   Ingvardus Henrici Brun 1598. An. 1605 Pastor Eccl. Svanninge in Fionia.
363   Jodocus Andreæ 1520.
364   Jodocus Nicolai 1538. Natus Neoburgi. Ph. Mag. 1549. (maaske Kbh. Frue K. og/eller Birkerød)
365   Johannes Albinus 1593.
366   Johannes Andreæ 1480.
367   Johannes Andreæ 1507.
368   Johannes Andreæ 1514.
369   Johannes Andreæ 1563.
370   Johannes Andreæ 1565.
371   Johannes Andreæ 1571.
372   Johannes Andreæ 1573.
373   Johannes Andreæ Cartemundanus 1595. (Mesinge)
374   Johannes Andreæ Fangel 1567.
375   Johannes Andreæ Mars 1600.
376   Johannes Andr. Svenburg. 1570.
377   Johannes Angelus Svenb. 1552.
378   Johannes Bang 1555.
379   Johannes Bang 1590. Phil. Bacc. 1593. (Besser-O.)
380   Johannes Bang 1599. (Klinte-G.)
381   Johannes Benedicti Hintzholm 1563.
382   Johannes Benedicti Neoburg. 1570.
383   Joannes Benedicti 1557.
384   Johannes Brun 1498.
385   Johannes Canuti 1509, tunc Presbyter.
386   Johannes Canuti 1555.
387   Johannes Canuti 1572. (vist Ø. Hæsinge-H.)
388   Johannes Caspari 1565. (vist Bogense-S.)
389   Johannes Caspari 1593. (vist Særslev)
390   Johannes Caspari 1599. (maaske Guldbjerg)
391   Johannes Christierni 1488.
392   Johannes Christierni 1519.
393   Johannes Christierni 1557. [s. 57]
394   Johannes Christierni Stage 1574.
395   Johannes Christophori . . . .
396   Johannes Dionysii 1603. (vist Gyrstinge-F.)
397   Johannes Envaldi 1549.
398   Joannes Erasmi 1557. (maaske Vestenskov-K.)
399   Joannes Erasmi 1568.
400   Johannes Erasmi 1588.
401   Johannes Erasmi Svenburgius 1605. (r. Cap. Hørup)
402   Joannes sive Janus Erici Bang 1602. (Sandby)
403   Johannes Eschilli 1529.
404   Johannes Eschilli Svenburg. 1545. (Svendborg Frue K.)
405   Johannes Esberni Foburg 1502. Vide Fratres Convivii S. Canuti.
406   Johannes Fedderus 1576. (Dannemarre)
407   Johannes Francisci 1566, postea parœciæ natalis Gislev Pastor.
408   Johannes Friis 1514. [Udentvivl den senere saa berømte kongelige Kansler Johan Friis til Hesselager († 1570).]
409   Johannes Gaas 1520. Pastor Svenburgius, postea Episc. Nidros., vid. Lyscand. de Scriptoribus Dan. (Svendborg Frue K.)
410   Johannes Gamborg 1562.
411   Johannes Georgii 1519.
412   Johannes Georgii 1566. (maaske Rødby-R.)
413   Johannes Georgii 1567. (maaske Vindinge)
414   Johannes Georgii 1587.
415   Johannes Georgii Svenburg. 1590.
416   Johannes Gregorii Asnensis 1570. (maaske Kolind-E.-S.)
417   Johannes Gregorii Svenburgensis 1562.
418   Johannis Henrici 1508. Vide fratr. Conv. St. Canuti.
419   Johannes Henrici 1542. (maaske Svanninge el. S. Næraa-A.)
420   Johannes Jacobi Egeschov 1577.
421   Johannes Jaspari 1509.
422   Johannes Jodoci Foburg 1582. (N. Vedby)
423   Johannes Johannis 1492.
424   Johannes Johannis 1555.
425   Johannes Johannis 1565.
426   Johannes Johannis 1572. (maaske Rødby-R.)
427   Johannes Johannis 1575. (maaske r. Cap. Bogense-S.)
428   Johannes Johannis 1576. (maaske Faaborg-D.)
429   Joannes Joannis Svenburg 1554.
430   Joannes Johannis Medelfard. 1562. Phil. Bacc. 1570, demum Past. et Præp. Asnensis. (Assens-Kj.)
431   Johannes Johannis Medelfard. 1605.
432   Johannes Joh. Møllerus 1586.
433   Johannes Johannis Bogonianus 1598.
434   Johannes Johannis Nyborgensis 1558. (maaske Langaa-Ø.)
435   Johannes Johannis Stagius 1604. (vist p. Cap. t. Od. Hosp.)
436   Joannes Joannis Svenburg. 1597.
437   Johannes Johannis Svenburg. 1562.
438   Johannes Lang 1569. [s. 58]
439   Johannes Laurentii 1571. (Ringe-H.)
440   Johannes Laurentii Cartemundanus 1567.
441   Johannes Laurentii Cartemundanus 1606.
442   Johannes Laurentii Corvinus 1610.
443   Johannes Laurentii 1583.
444   Johannes Laurentii Svenburg. 1591. (fmtl. Halsted-A.)
445   Johannes Lund 1572.
446   Johannes Maas Asnensis 1565. (Taagerup)
447   Johannes Marci Foburg. 1560.
448   Johannes Matthiæ 1511.
449   Johannes Matthiæ 1526. (maaske Horne)
450   Johannes Matthiæ 1542. (maaske Aunslev-B.)
451   Johannes Matthiæ 1572.
452   Johannes Matthiæ Hintzholm 1577.
453   Johannes Mauritij Hessingius 1558.
454   Joannes Michaelis 1522.
455   Johannes Michaelis Sandagrius 1608. (Longelse-F.)
456   Johannes Michaelis Svenburg. 1564.
457   Johannes Michaelis Svenburg. 1567.
458   Johannes Michaelis Sommer 1568.
459   Johannes Michaelis 1570.
460   Johannes Muyl 1509. (Hans Christensen Mule, Biskop i Oslo 1521)
461   Johannes Nicolai 1487 (Hans Clausen, fortasse ille, qui anno 1489 Pastor erat Foburgensis).
462   Johannes Nicolai 1506.
463   Johannes Nicolai 1511.
464   Johannes Nicolai 1484.
465   Johannes Nicolai 1569.
466   Johannes Nicolai Glue 1564.
467   Johannes Nicolai Foburg. 1579.
468   Johannes Nicolai Medelfar 1569.
469   Johannes Nicolai Nyburg. 1563.
470   Johannes Olavi 1507. Vide fratr. Conv. S. Canuti.
471   Johannes Olavi 1570. (maaske Taagerup)
472   Johannes Pauli 1512.
473   Johannes Pauli 1569.
474   Johannes Petri 1574.
475   Johannes Petri 1610.
476   Johannes Petri Cartemundanus. 1565.
477   Johannes Petri Foburg. 1563. (Saxkjøbing)
478   Johannes Petri Mule 1524.
479   Johannes Petri 1566.
480   Johannes Petri 1569.
481   Johannes Petri 1571. (maaske Magleby p. Langeland)
482   Johannes Petri Asnensis 1586.
483   Johannes Petri Asnensis 1608. (N. Broby)
484   Johannes Petri Hintzholm 1588. (r. Cap. Skjelskør).
485   Johannes Rhodius 1590. (Tandslet)
486   Johannes Severini Cartemundanus 1586. (P. i Hommedal (Landvig), Christiansands Stift)
487   Johannes Severini Neoburgensis 1602. Factus Pastor Kongstadiensis. (Kongsted)
488   Johannes Storm 1523.
489   Johannes Thomæ 1521.
490   Johannes Thomæ 1574.
491   Johannes Trebonius Cartemundanus 1603. (P. i Tanum i Bohuslen) [s. 59]
492   Johannes Valchendorph 1497.
493   Johannes Weghe 1483, tunc Presbyter. [Hofkapellan hos Enkedronning Dorthea (se Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelald. S. 271).]
494   Johannis Wilhadi 1583.
495   Johannes Vredius Svenburgius 1585.
496   Jonas Olai 1589. (Skaarup-T.)
497   Lago Erasmi Asnensis 1587.
498   Lambertus Johannis Svenburgius 1579.
499   Laurentius Andreæ Fulevig 1600. (Vissenbjerg)
500   Laurentius Bertoldi 1522.
501   Laurentius Canuti Cartemundanus 1560.
502   Laurentius Caspari Bogonianus 1584. (Eilby-M.)
503   Laurentius Clementis 1610.
504   Laurentius Christierni Neoburgensis 1591. (Rektor i Kjerteminde 1595-99)
505   Laurentius Eliæ 1537. Post Templi Johannæi Othen. Pastor. Vid. Stephanii Histor. Dan. Lib.I, p. 55 sq. (Od. St. Hans K.)
506   Laurentius Erasmi 1562.
507   Laurentius Erasmi 1577.
508   Laurentius Erici 1522.
509   Laurentius Georgii 1555.
510   Laurentius Georgii 1569. (Ønslev)
511   Laurentius Georgii Foburg 1602.
512   Laurentius Georgii Lunde 1582. (Krogsbølle)
513   Laurentius Jacobi 1522.
514   Laurentius Jacobi Strangius 1582.
515   Laurentius Jodoci 1585. (Vilsted-V.)
516   Laurentius Johannis de Taarpe 1480.
517   Laurentius Johannis 1511. (maaske Gjelsted-R.)
518   Laurentius Joannis 1523, tunc Presbyter. (maaske Nyborg)
519   Laurentius Johannis Lund 1591. (N. Broby)
520   Laurentius Laurentii 1563. (maaske Søllested-V.)
521   Laurentius Matthiæ 1507.
522   Laurentius Matthiæ 1576. Natus Neoburgi. Vid. Lyscand. et Bartholin. de Scr. Dan. (Odder)
523   Laurentius Nicolai 1583.
524   Laurentius Nicolai Cotte 1522. (Sandager-H.)
525   Laurentius Olai 1597. (Allerup-D.)
526   Laurentius Pauli Nørtrupius 1582.
527   Laurentius Petri 1510. (maaske Flødstrup-U.)
528   Laurentius Petri 1593.
529   Lucas Michaelis 1566. (Barløse)
530   Ludovicus Gerhardi Cartemundanus 1605. (Od. Hosp.)
531   Magnus Georgii Kolshaf 1567.
532   Magnus Matthiæ Obyensis 1590.
533   Marcus Johannis 1576.
534   Marcus Nicolai 1517.
535   Marquardus Skenchel 1480.
536   Martinus Johannis 1593. (maaske Faaborg-D. el. Fæmø)
537   Martinus Johannis Svenburgius 1561.
538   Martinus Matthiæ 1526.
539   Martinus Petri 1545. (maaske Tommerup-B.)
540   Matthias Bartholomæi 1565
541   Matthias Bartholomæi 1600. [s. 60]
542   Matthias Erici 1572.
543   Matthias Georgii 1587. (maaske Falkerslev)
544   Matthias Hennechini 1486.
545   Matthias Jacobi 1564.
546   Matthias Joannis 1523, tunc Presbyter.
547   Matthias Johannis 1520. (maaske Ryde)
548   Matthias Johannis 1548. (maaske Vaabensted-E.)
549   Matthias Johannis 1566. (maaske Guldbjerg)
550   Matthias Johannis Asnensis 1601.
551   Matthias Johannis Bruun 1580.
552   Matthias Laurentii 1590. (maaske Allested-V.)
553   Matthias Laurentii 1599. (maaske Rise-M.)
554   Matthias Marqvardi 1494.
555   Matthias Nicolai 1487.
556   Matthias Olai 1609. (vist r. Cap. Rudkjøbing-S.)
557   Matthias Petri 1501.
558   Matthias Petri 1520. (maaske Lindelse el. Bødstrup)
559   Melchior Andreæ 1545. (maaske Torning-K.)
560   Michael Bang 1556.
561   Michael Brixius 1566. Vide inter Othenianos. = nr. 97 (Vindinge)
562   Michael Erasmi Skalchendorp 1603. (maaske Mesinge)
563   Michael Johannis 1565.
564   Michael Laurentii 1566.
565   Michael Matthiæ 1593.
566   Michael Nicolai 1521.
567   Michael Nicolai 1567.
568   Michael Petri Cartemundanus 1488.
569   Michael Petri 1502. (maaske Svendborg Frue K.)
570   Michael Petri 1497.
571   Michael Winther 1586. (Degn i Kjølstrup og Hør. i Kjerteminde 1587, Rtr. i Bogense 1593, Degn i Skamby 1604)
572   Nicolaus Andreæ Bogonianus 1586.
573   Nicolaus Andreæ Eeg 1574.
574   Nicolaus Andreæ 1480.
575   Nicolaus Bang 1555. (Klinte-G.)
576   Nicolaus Blach 1526.
577   Nicolaus Canuti 1562. (Haarslev)
578   Nicolaus Caroli 1489.
579   Nicolaus Christierni Brun Neoburg. 1604.
580   Nicolaus Christierni 1575. (maaske Søndersø)
581   Nicolaus Claudii Neoburg. 1595. (maaske Dalby-S.)
582   Nicolaus Daa 1493.
583   Nicolaus Erasmi 1572.
584   Nicolaus Erasmi Bogonianus 1606. An. 1608 Ph. Bacc. (Veilby i F.)
585   Nicolaus Erasmi 1599. (Pedel v. Kbh. Univ. 1609, † 1616)
586   Nicolaus Erici 1582.
587   Nicolaus Erici Svenburg. 1543, an. 45 Phil. Bacc. [Se Bruun, Danske Samlinger. I, 85.]
588   Nicolaus Friis 1495.
589   Nicolaus Friis 1506.
590   Nicolaus Friis 1510. (maaske Kjærum)
591   Nicolaus Friis Svenburg. 1560.
592   Nicolaus Georgii Bogonianus 1570.
593   Nicolaus Georgii 1566.
594   Nicolaus Georgii Kiøl 1605.
595   Nicolaus Georgii Stenstrup 1608.
596   Nicolaus Georgii Svenburg. 1575, post Philos. magister et Pastor primarius Malmogiæ. (Præst i Malmø, siden i Hassløf)
597   Nicolaus Henrici Nyropensis 1568. (maaske Simmerbølle) [s. 61]
598   Nicolaus Jacobi Helmbergensis 1567.
599   Nicolaus Joannis 1521.
600   Nicolaus Jodoci Bogonianus 1561.
601   Nicolaus Johannis 1500.
602   Nicolaus Johannis 1571.
603   Nicolaus Johannis 1510.
604   Nicolaus Johannis 1519.
605   Nicolaus Johannis 1561. (vist Allerup-D.)
606   Nicolaus Johannis 1607.
607   Nicolaus Johannis Hintzholm . . . . (1577? Snøde-S., se nr. 722, og F-P s. 87)
608   Nicolaus Johannis Ulbøllensis 1567.
609   Nicolaus Johannis Veredus 1592.
610   Nicolaus Jul 1594, an. 1600 Past. Frørupens. in Fionia. (Frørup)
611   Nicolaus Laurentii 1521.
612   Nicolaus Laurentii 1555. (Sandager-H.)
613   Nicolaus Laurentii 1565. (maaske Arninge)
614   Nicolaus Laurentii 1592. (maaske Gudme-B.)
615   Nicolaus Matthiæ Belleschov 1587.
616   Nicolaus Matthiæ Ryberg Medelf. 1602. (Middelfart-K.)
617   Nicolaus Matthiæ Skamby 1567.
618   Nicolaus Mule 1555. (Landet-B.)
618b   Nicolaus Mule 1571. (Bogense-S.)
619   Nicolaus Nicolai Asnensis 1593.
620   Nicolaus Olai 1591. (Steenløse)
621   Nicolaus Olai 1602.
622   Nicolaus Pauli 1497.
623   Nicolaus Pauli 1499, tunc Presbyter. (maaske Aunslev-B.)
624   Nicolaus Petri 1508.
625   Nicolaus Petri 1511.
626   Nicolaus Petri 1514.
627   Nicolaus Petri 1520. (maaske Nyborg)
628   Nicolaus Petri 1566. (maaske Landet-Aa.)
629   Nicolaus Petri Foburg. 1574. (maaske Sandby)
630   Nicolaus Petri Nyborg. 1592, an. 95 Phil. Bacc.
631   Nicolaus Severini 1498.
632   Nicolaus Sigvardi 1564.
633   Nicolaus Thomæ 1583. (r. Cap. Nordborg)
634   Olaus Andreæ 1542, tunc Presbyter.
635   Olaus Bartholomæi 1527.
636   Olaus Caspari Foburg. 1547.
637   Olaus Erasmi 1610.
638   Olaus Erici 1575. (Balslev-E.)
639   Olaus Georgii 1571.
640   Olaus Georgii Lambech 1583.
641   Olaus Johannis 1589.
642   Olaus Johannis 1592.
643   Olaus Laurentii 1601. (Marslev-B.)
644   Olaus Matthiæ 1561.
645   Olaus Olai Bang Medelf. 1602. (Sønderby)
646   Olaus Petri 1572.
647   Olaus Petri Medelfar 1558. (fmtl. Middelfart-K.)
648   Olaus Stephani 1597. (Verninge)
649   Ottho Emichsen 1548.
650   Ottho Nicolai 1494.
651   Paulus Andreæ Cartemundanus 1604, post Ph. Mag., Pastor Asnensis ac Præpositus. (Assens-Kj.)
652   Paulus Canuti 1487.
653   Paulus Canuti 1585. (maaske P. i Lärbro-H. p. Gotland)
654   Paulus Canuti Agrifaber 1578.
655   Paulus Erici 1600. (Hersted Ø. og V.)
656   Paulus Johannis 1587.
657   Paulus Laurentii Søby 1590. [s. 62]
658   Paulus Nicolai 1592.
659   Paulus Olai Medelfar 1596. (Dalum-S.)
660   Paulus Severini 1561.
661   Petrus Andreæ 1526. (maaske Magleby p. Langeland)
662   Petrus Andreæ 1574.
663   Petrus Andreæ Ancherman 1567.
664   Petrus Andreæ Nyborg. 1592.
665   Petrus Ahasveri Asnensis 1608. (Askø)
666   Petrus Bartholomæi 1592. (S. Høirup-G.)
667   Petrus Been Asnensis 1551.
668   Petrus Bernhardi 1510. [Døde 1537 som Provst i Assens eller Tofte Provsti (se Saml. til Fyns Hist. og Topografi I, 212).]
669   Petrus Canuti Svenburg. 1558.
670   Petrus Christierni Cartemund. 1608.
671   Petrus Claudii 1600. (maaske Kjettinge)
672   Petrus Conradi 1545. (Hillested)
673   Petrus Dionysius 1576.
674   Petrus Esberni Foburg 1558.
675   Petrus Georgii 1567. (Føns-Ø.)
676   Petrus Georgii 1607.
677   Petrus Georgii Bogonian. 1562. (Læge i Norge)
678   Petrus Georgius Ronæus 1603. (Udby i F.)
679   Petrus Hammer Foburg. 1573. (maaske Præst i Nosaby i Skaane)
680   Petrus Henrici 1570.
681   Petrus Heringus 1538, tunc Lect. Theol. [Læsemester ved S. Knuds Kirke 1538. Døde som Kapellan i Malmø 1546.]
682   Petrus Jacobi 1529.
683   Petrus Jacobi 1562. Cognom. Flemlosius, Mathematicus et postea Medicus.
684   Petrus Jacobi 1604.
685   Petrus Joannis Branderup 1581. (Sandager-H.)
686   Petrus Johannis 1529. (maaske Middelfart-K.)
687   Petrus Johannis 1564. (maaske Halsted-A.)
688   Petrus Johannis 1567. (maaske Allerup-D.)
689   Petrus Johannis Asnensis 1568. (Allesø-B.)
690   Petrus Johannis Hessus Cartemund. 1600. (r. Cap. Kjerteminde-D.)
691   Petrus Johannis Brenkil 1567.
692   Petrus Johannis Stuurbigensis 1577.
693   Petrus Ivari Asnensis 1574.
694   Petrus Laurentii Asnensis 1560. (V. Hæsinge-L.)
695   Petrus Laurentii Bogonianus 1608. (Horbelev)
696   Petrus Martini 1516.
697   Petrus Martini 1518.
698   Petrus Martini 1572.
699   Petrus Matthiæ 1569.
700   Petrus Møllerus Foburg. 1603.
701   Petrus Nicolai 1561.
702   Petrus Nicolai 1573. (maaske Askø)
703   Petrus Nicolai 1524, tunc Presbyter (forte ille Dn. Petrus Nicolai, qui an. 1520 erat Prior Monasterii Foburgensis).
704   Petrus Nicolai 1565. (maaske Marslev-B.)
705   Petrus Nicolai 1607.
706   Petrus Olai 1481.
707   Petrus Olai 1567.
708   Petrus Olai Bang Medelf. 1595. (Brendekilde-B.)
709   Petrus Palæmonis 1529.
710   Petrus Petri Svenburg. 1572.
711   Petrus Severini 1537. (maaske Nykjøb-S.)
712   Petrus Severini Neoburg. 1588. [s. 63]
713   Petrus Simonis 1495.
714   Petrus Thomæ Neoburg. 1604, an. 1608 Phil. Bacc., tunc Petrus Neopolitanus vocatus.
715   Petrus Trebonius Cartemundanus. . . .
716   Petrus Tuchonis 1501. (maaske Søndersø)
717   Salomon Olai 1569. (Oure-V.)
718   Severinus Andreæ Medelf. 1560.
719   Severinus Ebberus Winmann Neob. 1607.
720   Severinus Johannis Cartemund. 1600.
721   Severinus Johannis Cartemund. 1600.
722   Severinus Johannis Hintzholm 1577. (Søby-T., se nr. 607)
723   Severinus Johannis Vindingensis 1558.
724   Severinus Magni 1506.
725   Severinus Matthiæ Cartemund. 1588.
726   Severinus Matthiæ Svenburg. 1595.
727   Severinus Nicolai 1560. (Nysted)
728   Severinus Olai 1582.
729   Severinus Olai Medelfardensis 1604. (Veilby i F.)
730   Severinus Petri 1602.
731   Severinus Vincentius 1600. (r. Cap. Nykjøbing-L.-E.)
732   Simon Erasmi 1603.
733   Simon Georgii 1557.
734   Simon Johannis Lætus 1560.
735   Simon Laurentii 1495, tunc Presbyter, Officialis generalis Episcopi per Diœcesin Fionensem.
736   Stephanus Laurentii Bregnemos 1566. (Verninge)
737   Stico Pors 1519. Nobilis, postea Regius Scaniæ Diœcesis Præses, et Prælatus Lundensis. Vide Lyscandri de Scriptoribus Danicis Tractatum ms.
738   Strango Johannis 1589.
739   Theodorus Johannis Svenburg. 1573.
740   Thomas Christophori Krag Svenb. 1584.
741   Thomas Georgii Bogonianus 1564.
742   Thomas Georgii Neoburg. 1587. (P. i Fet i Norge)
743   Thomas Johannis Nyborg. . . .
744   Thomas Petri Neoburg. 1596.
745   Tycho Vincentii 1495. Nobilis. Vide Lyscandri de Script. Dan. [Blev Dekan i Kjøbenhavns Kapitel (Kbhvns. Kirker og Klostere i Middelald. S. 105.)]
746   Varnerus Helghe 1515.
747   Varnerus Johannis 1512.
748   Varnerus Nielsen 1504.
749   Zacharias Johannis 1571.
750   Zeno Johannis 1569. (Ryslinge-E.)
751   Zeno Laurentii Svenburgensis 1588. (Middelfart-K.)

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup