Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1144. Sønderby,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 321; M. S. 2-a/89; L. P. B. 316; Bl. f. G. 2/1 290; B. M. 303; Lkm. 2/437; Kbg. 1767.
Anm. Helnæs udgjorde først en Deel af Sønderby Sogn, men fik 1619 sin egen Kirke, hørte til 6/6 1738 som Annex til Sønderby og bestyredes af en Capellan; men, hvorvidt denne boede paa Helnæs el. i Sønderby, kan ikke siges med Vished.
———————————

1. (1560). Hans Jørgensen; see Etm.; [† 1587].

2. 1587 [Rtr. Middelfart . . .] F. S. Jørgen Hansen; f. c. 60; maaskee St. 80; ~ Mette . . . , f. Assens; vistnok 2 ~ Etm.; [† 1590. „Hans Øl ligger i Kerken i Tornet ; promisit, se ex cellario isto ablaturum“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 314 (»Georgius Johannis«); F-P s. 96.

3. 1590 [Rtr. Nybg. 87] Niels Jacobsen, f. Od.; vist St. Od. 86; 1 ~ F. E.? Mette Jørgensdtr.; 2 ~ Gjertrud Clausdtr., b. 16/12 16; see Jacob N., Cap. p. Helnæs; [† 1610].

FS nr. 104 (»Nicolaus Jacobi«); F-P s. 105.

4. 1610 [r. Cap. Middelfart-K. 07] Oluf Olufsen Bang af Middelfart-K., f. c. 82; St. fra Fyn t. Kbh. 02; St. i Rostock s. A., atter i Kbh. 04; see H. Boesen i Sandager-H.; [† 1629].

FS nr. 645 (»Olaus Olai Bang Medelf.«); F-P s. 190; Helk I, s. 159.

5. o. 20/5 1629 [Rtr. Assens 18/7 28] Villum Poulsen af Gamtofte, f. 97; St. Od. 21; [† 1631].

KUM I, s. 53 (»Wilhelmus Pauli Gamtofft«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Wilhelmus Pauli Gamtofft«, 30 år gl.), s. 123 (»W. P. G.«, 32 år gl.).

6. o. 14/8 1631 [Hør. Nybg. og Degn i Vindinge . .] Christopher Bendixen af Svindinge, f. 02; St. Od. 24; [† •/6 1645].

KUM I, s. 65 (»Christophorus Benedictus«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Christophorus Benedictus«, 29 år gl.).

7. 1645 [r. Cap.* Helnæs, k. 20/11 41, o. 20/10(!)] Ditlev Johansen Monrad af Kettinge, f. 13/11 13; St. Od. 38; p. Cap. Sønderbg. . . ; ~ 46 Karen Madsdtr. af Gamtofte, f. 26, † 6/4 90; see Etm.; [† 15/8 1688; havde mange skjemtsomme Indfald; saaledes vædede han med sin Patron, at han vilde tømme en Sølvkande ud, imidlertid han en Søndag stod paa Prædikestolen, om Kanden maatte være hans, og han tømte den; recommenderede ogsaa paa Prædikestolen sin Hustru som et Dueligheds Exempel; 58, som han gik og uddelede Vinen, indkom nogle Fjender i Kirken, der med Magt vilde tage ham Kalken af Haanden; men, da han ei vilde slippe den, bedende om Opsættelse, indtil Forretningen var til Ende, stak Een ham et stort Hul i Siden; Eptph.].

KUM I, s. 142 (»Ditlevius Monradus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Dethlovius Monrad«, 28 år gl.).

8. 1688 [p. Cap.* 22/10 68] Mourits Isaksen, f. Assens 44; F. J. Mouritsen, Foged i Baag Herred; St. Hlh. 65; C. 24/10 67, n.; vist 1 ~ 16/6 79 Elisabeth Steensdtr. Rhode af Adserballe, f. 54; 2 ~ F. D. Elisabeth Ditlevsdtr. Monrad, † 1/3 31; 3 S., 3 D.; see N. H. Ravn i Dreslette; [† 21/2 1695].

KUM I, s. 328 (»Mauritius Isaaci«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 166, 167; FWDP 1144,08.

9. 6/4 1695. Niels Hansen Ravn; [14/2 1696 p. Cap. Dreslette; see der; „kvitterede Kaldet for Aarsagers Skyld“ (formodentligt, for at faae det langt bedre Kald)].

10. 21/12 1695. Jacob Sørensen Fugl, f. Assens 6/8 67; F. Søren Fugl; M. Gjertrud Andersdtr.; St. Od. 86; 1 ~ 13/5 96 Anna Kirstine Gregersdtr. Hjort af Nybg. r. Cap.; 2 ~ 19/10 01 Anna Hedvig Olufsdtr. Braad af Humble; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 10/11 1714].

KUM II, s. 145 (»Iacobus Severini Fogelius«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 58, Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 9.

11. 28/1 1715 [Rtr. Kjerteminde 06] Nicolai Bertramsen Treven, d. Kjerteminde 27/2 80; (Morbdr. t. Karen M. F. ~ A. C. Hassel i Huusby-V., t. Abel Cathrine M. F. ~ H. H. Wowern, r. Cap. i Assens-Kj. og t. Gjertrud Cathrine M. F. ~ Nr. 13 her); F. B. Hansen T., Tolder, siden Bgmstr.; M. Gjertrud Nielsdtr. (Riber); St. Od. 98, Bacc. 99; C. 29/6 01, h.; ~ 5/11 15 F. E., † •/4 45; u. B.; [† 3/6 1743; pg. br. (tildeels) 21/12 40].

KUM II, s. 237, 246 (»Nicolaus Trevenius«, 18 år gl.); Strøm 1, s. 82; Kbg. Kerteminde (1677-1718) opsl. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 1, 9; Wads sedler: Treven.

12. 17/8 1731** [p. Cap.*, o. 31/8 30] Gunder Thøgersen Wegerslev; [26/8 1735 St. Magleby p. A.; see der].

13. 20/3 1739**, o. 22/4, Niels Pedersen Basse af Dreiø, f. 14/3 14; St. Od. 35, Bacc. 36; C. 12/5 38, h.; ~ 20/9 40 Gjertrud Cathrine Mathiasdtr. Fibiger, f. Nybg. 22/7 17, † Bloustrød † 2/11 80; (Sstr. t. Abel Cathrine M. F. ~ H. H. Wowern, r. Cap. i Assens-Kj., t. Karen M. F. ~ A. C. Hassel i Huusby-V. og Halvsstr. t. Andreas S. M. F. i Fanefjord); F. M. Georg Jørgensen F., Rdmd., Bogbinder, Veier og Maaler i Nybg.; M. Karen Bertramsdtr. Treven (Sstr. t. Nr. 11 her); 5 D.; see N. H. Møller i Hjørlunde; J. Reiersen i Nibe-V.; [† 1/2 1767; hernhutisksindet; det blev forbudt ham og J. Mygind i Dreslette under høi og vilkaarlig Straf, at tage hernhutiske Lærere til deres Børn (H. d. Khist. 2/147); Pg. br. 1/5 67; Hustrus Lgst. i Bloustrød K.].

KUM II, s. 561, 569 (»Nicolaus Basse«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 729, 561, Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 156; Odense amt, Båg hrd. nr. 1; PT 12: 1 (1946), s. 134, 139-40 (De fyenske Bass’er); Wads sedler: Treven, Fibiger; DanKir bd. 2, s. 919 (Blovstrød Kirke).

14. 17/4 1767 [Helnæs 1/8 38, o. 3/9] Christopher Espensen Wederkinck el. Wederkink, f. Kbh. 15/8 12; F. E. Jørgensen W., Bgr.; M. Anna Sørensdtr. Rasch: St. Kbh. 33, Bacc. 34; C. 8/9 35, l.; Hør. Stege ½ Aar som Student; 1 ~ c. 39 Margrethe Willer, † 41; (Sstr. t. Karen H. W. ~ H. L. Krag i Gamborg og t. Anna H. W. ~ P. A. Schiøtt, 1 r. Cap. t. Kbh. Frue K.); F. Herman W., Bgmstr. i Middelfart; M. Anne Hansdtr. Juul; 1 S.; 2 ~ c. 43 Ellen Kirstine Pedersdtr. Lillelund, f. p. Lundenæs ved Varde 22, † 22/6 81; F. P. L., Forp. ss., siden Eier af Rybjerg; M. Ellen Thomasdtr. Lund; 5 S., 4 D.; see Mads el. Mathias C. W. i Blidstrup; [† 15/1 1790].

KUM II, s. 544, 550 (»Christophorus Wederkind«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 187.

15. 5/3 1790 [p. Cap.* 14/3 88, o. 28/3] Peter Kryssing Clausen; [23/11 1804 Flemløse; see der].

16. 23/11 1804 [Helnæs 4/8 97, o. 27/10] Frederik Nielsen Halsøe, f. Mandal 63; F. N. Frederiksen, Kbmd.; M. Ingeborg Gulovii; St. Kbh. 82; C. 3/11 90, l.; 1 ~ 97 Anna Cathrine Hasfeldt, E. e. Porcellainsfabr. Mohr, f. c. 58, † 10/8 15; u. B.; 2 ~ 14/1 16 Gjertrud Møller, f. 84, † 3/6 30; F. Claus M., Møller i Frederiksgave Mølle; M. Mette Pedersdtr.; u. B.; [† 6/1 1831].

17. 11/5 1831 [Kjerte 9/12 18] Frederik Ludvig Storch* af Huusby-V., f. Balslev 9/2 83; St. Od. 99; C. 16/1 06, h.; p. Cap. Tanderup 17/12 (19/12?) 17, o. 6/3 18; Cons.-Rd. 13/12 (17/12) 67; ~ 22/6 21 Cathrine Margrethe Gleerup af Føns-Ø., f. Huusby 18/12 98; u. B.; [† 14/3 1868; retskaffen; praktisk dygtig og meget afholdt; stor Haveelsker].

18. 12/9 1868 [N. Løgum, Tønder-Løgumkloster Pr. 24/9 58; afsat af den preuss. Reg. 20/5 67 formedelst Eedsnægtelse] Sophus Vilhelm Ørsted, f. Rudkjøb. 26/7 18; F. Jacob Albert Ø., Kbmd., siden Branddirctr.; M. Pernille Cathr. Bang; St. Kbhs. Bgdsk. 38; C. 11/7 44, h.; Lærer ved det Værnske Inst. 46; Guldmedaille 47 for det theol. Priisspørgsmaal: Philos Religionsphilosophie i dens Forhold til Hebræismens og Christendommens Grundideer; Cat. Rudkjøb. 8/4 54, o. 5/5; ~ 14/12 55 Amalie Frederikke Unnur Jacobæus, f. Kjeblevig p. Isld. 13/9 32; F. Holger J., Kbmd.; M. Charlotte Marie Holst; (68) 3 D.; [30/8 1875 Magleby-H.].

19. 3/12 1875. Christian Jørgen Nielsen; see Butterup-T.

———————————

Noter:

(1) »promisit, se ex cellario isto ablaturum« = han lovede, at han vilde fjerne det fra den Kælder.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.