Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 590. Kjerte,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Bl. f. G. 2/1 241; J. M. 349; M. S. 2-a/85 ; B. M. 299; Lkm. 2/406; St. M.; Kbg. 1701.
———————————

1. (1555. 75) [vist Avernakø . .] Hans Mortensen*, f. Kjøge 26; 1 ~ . . . ; 1 D.; 2 ~ Cathrine . . . ; u. B.; [† 2/12 1605; „unica nubilis puella; melancholicus, pius et bonus, venerandus senex“(1) (J. M. l. c.). Vilde nødigt have Etm. til Cap. og havde siden Strid med ham om Boligen, som blev bilagt 1602; »Hr. Hans i Kerte« fik 7/1 55 »Kongens Tiende i dette Aar«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 357.

2. 1587** [p. Cap.* 85] Christen Knudsen Digsmed af Haarby; St. 74; Hør. Od. 1½ Aar; r. Cap. Østofte 77–82; r. Cap. Od. Graabr. (Albani) K. c. 85; [† 16 . . ; Bønderne vilde heller ikke have ham, og klagede paa hans Maal; men de fik en daarlig Trøst af Biskoppen, som raadede dem, ikke at gjøre Noget imod Gud og Biskoppens Myndighed; Pg. br. 93].

FS nr. 226 (»Christianus Canuti«); F-P s. 70.

3. 16. . Mads Olufsen, f. c. 00; maaskee St. Aalbg. 26; [afsat 3/6 1629, fordi han havde ægtet en besovet Kvinde, som var Stdtr. af H. Jespersen i Guldbjerg-S.; var maaskee den Mads Olufsen, der havde være Cap. i Øsløs-V.-A. og i 1663 ansøgte om at maatte faa det første ledige Landsbykald].

KUM I, s. 79 (»Matthias Olai Øland«); PT 11:3 (1942), s. 246.

4. o. 5/8 1629. Jens Madsen Brenderup af Brenderup, f. 00; maaskee St. Od. 22; [† 16 . . ; Forsaae sig ved Nadverens Uddeling til en Pige; men ved Kongebrev 25/11 37 beholdt han Kaldet, da Pigen havde havt større Skyld; Pg. br. 54].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Matthiæ Neoburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Joannes Matthiæ Brenderup«, 29 år gl.).

5. (1667) [p. Cap.*, o. 21/2 55] Niels Rasmussen Ravn, f. Assens 24; St. Od. 49; ~ . . . ; mindst 4 B.; 2 ~ Etm.; [† 1679].

KUM I, s. 217 (»Nicolaus Erasmi Corvinus«); KS 5:3 (1905-07), s. 709.

6. 6/5 1677*, o. 17/4 79, Niels Jørgensen Sommer af N. Næraa-H.; St. Od. 70; ~ F. E.; [† 3/4 1701].

KUM II, s. 20 (»Nicolaus Georgij Sommerus«).

7. 16/4 1701 [p. Cap.* 92] Jacob Walter (Coch); St. Od. 82; ~ Kullerup 17/3 01 Kirsten Christensdtr. fra Julskov, b. 24/9 51; 2 ~ Stud. H. Krarup og døde i en høi Alder og i kummerlige Vilkaar; [† 1708].

KUM II, s. 115 (»Iacobus Laurentii«).

8. 16/2 1709. Jørgen Christophersen Strøyberg, f. Kbh. 23/9 80; F. C. S., Tømmermstr. og Viinhandler; M. Maren Nielsdtr.; St. Kbh. 00; C. 5/2 05, h.; ~ Pernille Pedersdtr. Krog, † Ringe 1/5 59; F. P. Pedersen K., Org. i Stege; M. Sophie Amalie Jacobsdtr. Dannefer; 3 S., 1 D.; see Christopher J. S. i S. Broby; [† •/3 1727. Tvende besynderlige Prøver paa Guds Forsyn vederfores ham: „Engang var en af Menigheden bleven fortørnet paa ham over en alvorlig Advarsel paa Embeds Vegne, besluttede derfor i sin Vrede at brænde hans Prstgd. af, gik altsaa 2de Gange om Nattetider i dette fordærvelige Forsæt fra sit Hiem i Ørsbjerg, forsynet med Fyhrtøi og andet hertil henhørende, men blev begge Gange forhindret ved Folk, som just i det samme kom forbi; endelig 3die Gang gik han ogsaa om Natten til Pgden., fik Ild slaaet, og en Brand ganske vel tændt, hvilken han gloende og brændende stak ind i et Huus, der sad fuld af Foder, og derpaa løb; men Guds Beskiærmelse gjorde det, at det ikke fængede, hvorover han fra den Tid af blev saa forfærdet i Samvittigheden, at han ikke oftere torde begynde derpaa, men blev i sin hemmelige Angest, indtil han i sin Helsot aabenbarede det for P., og bad om Forladelse.“ – „En anden Gang hændte det sig, at der var (en) Kone, som boede i Faurskov der i Sognet, og levede af at slagte Lam; hun befandtes at stiele de fleste Lam, hun slagtede, hvorfor P. paa Embeds Vegne tiltalede hende, og holdt hende for Sacramentet. Samme Kone havde 2de Sønner, hvoraf den ene var Rytter og den anden Soldat, hvilke begge kom i Ps. Gd., fulde af Vrede, og da de med bittre Ord havde giort Bulder, og Præsten løb i Gaarden for at sammenkalde Tienestefolkene til Hielp og Vidnesbyrd, der i Angest søgte hver sin Krog, spurgte (!) de begge om Præsten i Gaarden, den ene med sin dragne Pallask, den anden iligemaade med blottet Sidegevæhr, hvilke han dog kom uskad fra, idet han vristede Kaarden af Soldatens Haand, og kastede den bort, tog saa Rytteren i Brystet, og slog ham til Jorden, fik saaledes Leilighed at komme ind, og de at undløbe, men fik siden efter indgivne Klagemaal deres vedbørlige Straf ved Gadeløb“(2) (Bl. 2/1 245–46). Ulæselig Lgst.].

KUM II, s. 255 (»Georgius Stroyeberg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 69.

9. 29/3 1727, o. 3/10, Arnt Christensen Hassel; [16/3 1742 Huusby-V.; see der. Her maatte han lade Kaldet forsyne,(3) indtil han 2/10 27 blev 25 Aar].

10. 30/3 1742 [Balslev-E. 28/7 41] Laurits Pedersen Winther af Føns-Ø., f. 13/7 98; St. Od. 18; C. 8/9 21, h.; Sp. Herringe-F. 8/11 26; Udby i F. 10/4 33; 1 ~ Kbh. 25/6 27 Anna Cathrine Nielsdtr. Ravn af Dreslette, f. 14/7 09, † 4/4 54; 1 S., 5 D.; 2 ~ 11/9 57 Isabella Christiane Lauritsdtr. Hviid, f. 36, b. Veile 5/10 78; F. Cmcrd. L. H. t. Jungetgd. i Salling; M. Hedvig Poulsdtr. Bagger; 2 D.; [† 24/5 1772].

KUM II, s. 416 (»Laurentius Wintherus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 867; Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 28.

11. 9/9 1771*, o. 28/7 72, Peder Andresen Raben, f. Haderslev 8/10 37; F. A. Jessen R., Kbmd.; M. Lucie R.; St. Haderslev 59; C. 9/6 60, h.; udenlands: i Helmsted 60, i Halle 61; ~ 9/9 74 Kirstine Marie Mammen, d. Randers 1/11 43, † 18/8 95; F. Jens Andersen M., Kbmd. i Rand.; 7 S., 5 D.; [# 6/11 1795; † 4/7 1802].

Achelis II, nr. 6319; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 115.

12. 4/12 1795, o. 16/12, Frederik Christian Stehr; [22/4 1803 Balslev-E.; see der].

13. 29/4 1803, o. 19/8, Samuel Storch; [13/4 1811 Tanderup; see der].

14. 28/6 1811 [Helnæs 27/2 07] Johan Frederik Høgh; [26/8 1818 Gamborg; see der].

15. 9/12 1818 [p. Cap. Tanderup 17/12 17, o. 6/3 18] Frederik Ludvig Storch; [11/5 1831 Sønderby; see der].

16. 22/7 1831 [p. Cap. Gudme-B. 28/5 28, o. 18/7] Frederik Storm, f. Skodborghuus 02; F. Rasmus Malling S., Toldcontr.; M. Else Cathrine Svitzer; St. Ribe 20; C. 19/7 27, h.; ~ Sophie Marie Møller, f. 4/7 02; 1 S.; 2 ~ C. Radoor i Føns-Ø.; [† 28/4 1840].

Achelis II, nr. 8544.

17. 11/6 1840, o. 3/9 [c. Adj. Vordingbg. •/9 33; Adj. ss. 14/10 34] Ferdinand Baumann; [3/6 1847 Tanderup; see der].

18. 24/7 1847 [p. Cap. Borup 2/11 39, o. 24/1 40] Carl Magnus Christian Høgh af Gamborg, f. Helnæs 3/8 11; St. pr. 30; C. 8/7 36, h.; Institutbest. i Hobro 38; ~ Borup 3/2 38 Anna Lovise Cathrine Bork af Borup, d. 5/9 07, † Ass. 23/4 78; 6 S. 4 D.; [† 7/12 1874. Fik ved sit 25 Aars Jub. en Mindegave, bestaaende af en Sølv-Chocoladekande med Indskrift, en Lænestol og en Pibe. See D. T. 72/263].

(22/2 – 19/4 1875. L. F. J. Lange; see Helnæs).

19. 19/4 1875 [Gjesing-N. 3/1 68] Carl Nicolai Hansen, f. Birkerød 1/12 19; F. Laurits H., kgl. Skovfoged i det Hirschholmske District; M. Dorothea Marie Skovgaard; St. pr. 41; C. 13/1 48, h.2; p. Cap. St. Jørgens-S. 19/1 51, o. 12/2; Bregninge-B. 13/5 54; Svendbg. Nic. K.-T. 19/12 s. A. til 4/1 59; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 1/2 61; ~ Ollerup 16/7 56 Jensine Dorthea Lange, f. 14/11 26, † Ødstedgd., Bredstrup S., 15/6 80; (Sstr. t. Morten T. L., r. Cap i Nyborg, t. Margrethe E. L. ~ J. S. Brandt i Ollerup-K. og t. Ellen Kathrine L. ~ J. T. Kragh, r. Cap. t. Hyllested-V.-H.); F. Jens L. t. Ødstedgd. ved Fred.; M. Margrethe Dorothea Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; [# 16/11 1883; † 3/7 84].

Elvius s. 265-266.

———————————

Noter:

(1) »unica nubilis puella; melancholicus, pius et bonus, venerandus senex« = hans eneste Datter er giftefærdig; tungsindig, from og god, en ærværdig Olding.
(2) Gadeløb = Spidsrod, som er en militær pryglestraf. Delinkventen går med bar overkrop og bundet på hænderne, trukket af to soldater, mellem to rækker menige soldater, der prygler ham med hasselkæppe. Bag hver række soldater står officerer, der prygler de soldater, der ikke prygler delinkventen. Straffen blev idømt for forskellige diciplinære forseelser.
(3) »lade Kaldet forsyne« = Ingen kunne blive ordineret eller tiltræde et præsteembede, før han var fyldt 25 år. Den unge mand måtte derfor aflønne en stedfortræder i Kjerte indtil da.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.