Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1177. Sognepræster i Tikjøb og fra 17/1 1672 Hornbæk (Kirken indviet 1737) samt Hellebæk Capel, opprettet 5/10 1770,

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/206; L. P. B. 490; L. S.*; K. M. 64; Lkm. 1/135; M. 116;
Kbg. Tikjøb 1683, Hornbæk 1682, Hellebæk 1812.
———————————

1. 15 . . [r. Cap.* . .] Bent* . . . ; [† 1590].

2. 15 . .** Hans Andersen; [1577 Asmintorp og Tofte, Rønneberg Herred i Skaane].

3. 1577 [Asmintorp og Tofte, Rønneberg H. i Skaane, 20/3 75] Mag. Peder Hansen Riber; St. i Rostock 60; Mag. ss. 27/3 72; Rtr. Fdbg. 24/3 73–78.; ~ Dorothea Hansdtr.; see H. P. Tikjøb i Slangerup-U.; [9/5 1586 tilforordnet Superintendent paa Gulland (Gotland); † Kbh. 91; aarvagen og virksom; fik 29/3 83 kgl. Tilladelse til, at lade sit Embede besørge af en Cap. og selv blive boende hos Universitetet udi Kbh., og sig der sammesteds lade sig bruge, eftersom Leiligheden kan falde. (Rørdam: Univ. Hist. 2/344)].

Helk I, s. 359; KS 2:4 (1867-68), s. 404; 3:2 (1877-80), s. 326-331 (Fdbg. skole); EM 3, s. 416-17.

4. 1586**. Hans Ludvigsen Munthe, f. Lübeck 60; (Bdr. t. Lisbeth L. M. ~ H. Mikkelsen i Frederiksborg og Morbdr. t. P. P. Bhie i Grevinge); F. L. M., Kbmd.; M. Elsebe Paludan (fl. efter Manuskriptet til Familien Paludans Genealogie; efter G. 2/2 366, Tabel III, var hans Fader Generalmajor Adam Mynthe, som tog Tilflugt til Danmark); ~ Kolding 17/9 87 Anna Cathrine Arnoldsdtr. de Fine, † 5/9 01; (Sstr. t. Peder A. de F. i Stillinge, Halvsstr. t. Hieronymus A. de F. i Ødum, t. Christopher A. de F. i Marvede og t. Frederik A. de F. i Hundslund); F. A. de F. fra Nedeland, Hof-Capelmstr. hos Kong Chr. III. og Frederik II.; M. Annike Pedersdtr. Schildig; 3 S.; see Ludvig H. M. til Christiansborg Slotsk.; [† P. med Hustru og een Søn 5/9 1601; Lgst.].

L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63; Hegelund I, s. 188; II, s. 118; DanKir bd. 2, s. 714-715 (se nedenfor).

5. 1601. Hans Pedersen Tidemand af Hersted Ø. og V.; [† c. 1619].

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

6. o. 14/7 1619. Peder Christensen Lundtoft*, f. Lundtoft i Sjælld. c. 89; 1 ~ Karen Jensdtr. af Eiby-D., f. c. 94, † 12/9 46; 6 B.; 2 ~ Kirsten Pedersdtr. Bircherod; 2 ~ Etm.; [† 4/5 1669; T. 209; Eptph. (eg. Lgst.) med et curieust Vers].

DanKir bd. 2, s. 715 (se nedenfor).

7. 30/3 1660** [r. Cap.*, o. Kbh. Frue K. 4/12 44] Bent Pedersen Laholm el. Langholm (Hallandsfar), f. Halland c. 14; St. Fdbg. 37; ~ F. E., som overlevede ham; u. B.; [† •/6 1670; Enken gav 72 Daabsfad til Hornbæk Kirke; Lgst.].

KUM I, s. 139 (»Benedictus Petri Hallandus«); KS 2:1 (1857-59), s. 511 (»Bendt Pedersen Hallandsfar«, 30 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev med succession 30/3 1660, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 8; DanKir bd. 2, s. 715, 739 (se nedenfor).

8. 14/7 1670 [r. Cap.* 67] Mag. Wichmann Olufsen Hasebarth*, f. Kbh.; F. O. H., Oeconomus og Forst. ved Vartov; St. Kbh. 64; p. Cap. her 66, o. 4/8; Tikjøb 28/5 og 18/10 69*; Pr. 73; Mag. 84; 1 ~ 71 Ellen Bollesdtr. fra Varde, † 97; 4 S., 1 D.; 2 ~ Tikjøb 11/11 97 Birgitte Bentsdtr. (Balthersdtr.?) Paaske, † •/7 33; 1 D.; see R. R. Braad i Stadager-K.; (J. H. Paludan i Thorslunde-I.); [† 22/2 1719; „smuk“, behagelig og venlig; vel belæst i Historierne; af stor Styrke og Helbred; stor oeconomus, dog fattig formedelst Vanhæld; suspenderet 23/2 98, fordi han viede Major Morten Moul til hans afdøde Frues Søster, Dorothea Wilster; maatte i nogle Maaneder være i Arrest i sit Logemente i Kbh.; omsider benaadet af Kong Chr. V.; Stammefader til Familien: „Wichmann“; T. 318].

KUM I, s. 324 (»Vichmannus Olai Hafn«); Enken var ikke 2 ~ Jørgen Langfeld; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 40, 65.

9. 17/4 1719. Mag. Jens Jensen Bircherod af Gladsaxe-H., f. 3/8 91; St. Kbh. 10; C. 23/10 14, h.; Mag. 14; ~ 8/5 20 Else Maria Sørensdtr. Sevel af Kbh. Frue K.; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 23/8 1723].

KUM II, s. 348 (»Ianus Birckerodius Ian. f.«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 68 og 73; Københavns byting nr. 2246.

10. 3/12 1723. Mag. Rasmus Henriksen Garboe* af Veirum, f. •/5 99; St. pr. 13, Bacc. 14; C. 9/9 15, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/9 17 – 12/9 22; Mag. Kbh. 30/7 22; Pr. 37; Cons.-Rd. 77; 1 ~ 18/5 24 F. E., b. 21/3 29; 2 D.; 2 ~ 6/7 29 Charlotte Sophie Jacobsdtr. Lindemann; F. J. L., Assistentshuusforv.; M. Martha Sophie Rasmusdtr.; see P. C. P. Top i Karlebo; [† 9/8 1784; Eptph. over hans to Hustruer 1771; W. 3/235].

KUM II, s. 370, 380, 449 (»Erasmus Garboe, e privata«, 15 år gl./»Erasmus Garboe, colleg. Medicei alumnus«); Borchs K. nr. 130; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246; DanKir bd. 2, s. 714 (se nedenfor).
(23/1 1771*. Jacob Hansen).

11. 8/10 1784 [r. Cap.* 27/7 74, o. 7/10] Christian Fangel af Nordborg, f. 22/1 44; St. Od. 59; C. 3/8 61, l.; Huslærer; ~ Asminderød 1/11 75 Christiane Jensen af Asminderød-G.-F., f. 31/3 46, † her 18/1 21; 1 S., 1 D.; see Etm.; [# 19/4 1815; † 23/1 17; N. 163; E. 1/415 og S. 1/450].

Achelis II, nr. 6340; PT 13:1 (1952), s. 3, 6 (Slægten Fangel fra Nordborg).

12. 21/6 1815 [r. Cap.* 3/1 06, o. 28/2] F. S. Jens Christian Fangel, f. 15/1 81; St. Fdbg. 98; C. 4/11 01, l. egr.; ~ Ø. Egesborg 15/5 06 Anna Marie Platou af Ø. Egesborg, d. Slag. 15/2 82, † Kbh. 25/3 52; u. B.; [† 29/3 1841; Portrait i Kirken; B. D. G. 1/140].

PT 13:1 (1952), s. 6 (Slægten Fangel fra Nordborg); DanKir bd. 2, s. 712 (se nedenfor).

13. 28/5 1841 [Korsør-T. 9/3 32] Christian Magnus Olrik, f. Helsing. 19/8 97; F. Holger Ludvig O., Hospforst.; M. Anna Sophie Hellesen; St. Helsing. 14; C. 19/4 22, l.; Second-Lieut. i Kongens Livcorps 20; Prem.-Lieut. 26; Cpt. 15/10 s. A.; Sp. Borum-L. 4/4 27, o. 8/6; Pr. 14/9 31; Pr. i Slag. Herred 9/3 32; 1 ~ 21/9 27 Hanne Elisabeth Fenger, f. Frederikskilde ved Sorø 15/1 04, † 8/9 41; F. Jørgen F., Propr.; M. Helene Cathr. Hellesen; 2 S., 4 D.; 2 ~ 16/3 43 Anna Birgitte Marie Wulfsberg, f. Roesk. 24/8 16; F. Henrik Chr. W., Kbmd.; M. Albertine Fochardine Ørsted; 1 S., 1 D.; see Jørgen C. F. O. i Ølgod-S.; Christ. M. O., cd. th. 72/2; [† 28/11 1847 aldeles pludseligt, efter endt Tjeneste i Hellebæk; dygtig Forretningsmand; især fortjent af Skole- og Fattigvæsenet; Kirkegaardsmonument; B. D. G. 1/216].

DanKir bd. 2, s. 715-716 (se nedenfor).

14. 2/2 1848 [r. Cap.* 18/4 44, o. 15/5] Hans Gundorph Kaae af Lintrup-H., f. 17/2 11; St. Ribe 31; C. 25/11 36, l.; ~ Helsing. St. Olai K. 8/7 44 Susette Jane Amalie Mac-Gregor, f. 15/4 21; F. Francis C. M.-G., engelsk Consul; M. Susette Bachmeister; 7 S., 2 D.; see Alfred C. K., cd. th. 74/1; [# 20/12 1883; boer i Kbh.; † Frederiksberg 3/1 1886].

Achelis II, nr. 9151.
———————————

 

 

No 1178. Sognecapellaner (fra 1774 residerende) i Tikjøb og senere tillige Hornbæk og Hellebæk.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/206; L. P. B. 490; M. 116.
Anm. Embedet synes, at have været nedlagt en lang Tid.
———————————

1. 15 . . Bent . . . ; [15 . . Sp.*; see der].

2. 1577 [Sp. til Asmintorp og Tofte, Rønneberg H. i Skaane, 75] Mag. Peder Johansen; tillige succ. Sp.*; see der.

(Udgår her, er identisk med nr. 5. 3. c. 1628. Niels Jacobsen).

4. o. 3/5 1626. Søren Hansen Borch (el. Bogense); [1630 Søborg-G.; see der].

5. o. 12/8 1630. Niels Jacobsen; [1630 Brøndshøi; see der].

6. o. 7/12 1632. Hans Jensen Helsing; [c. 1633 Esbønderup-N.; see der].

7. o. 27/9 1633. Jens Pedersen Fersløv, fmtl. af Ferslev-V.; St. 31; [fmtl. † el. forflyttet 1634].

KUM I, s. 105 (»Iohannes Petri Førsløfiensis«); PT 8:6 (1927) s. 192 (»Jens Pedersen Fersløv«).

8. o. 28/3 1634. Jens Jensen Aalborg; [1636 Søborg-G.; see der].

9. o. 25/11 1636. Christen Danielsen Hedding; [1638 Ølsted, Sjællds. Stift; see der].

10. o. 1/5 1639. Rasmus Jacobsen Hugger; [k. 6/3 1642 Esbønderup-N.; see der].

11. 1642. Frants Pedersen Fersløv; [E. f. B. 11/4 1644 Ferslev-V.; see der].

12. o. 31/5 1644. Jens Jacobsen Snistorph; [1644 2 r. Cap. Kbh. Nic. K.; see 1 r. Cap. ss.].

13. o. 4/12 1644. Bent Pedersen Laholm el. Langholm (Hallandsfar); [22/3 1667 Sp.*; see der].

14. 1667 [p. Cap.* 66, o. 4/8] Wichmann Olufsen Hasebarth; [14/7 1670 Sp.*; see der].

15. 10/5 1669*, men tiltraadte næppe. Christopher Sørensen; [† ugift som Hører i Helsingør, Skifte 28/5 1669].
        E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 4
16. Udgår her, han var Degn. 16 . . Rasmus Christophersen Dan; St. Slag. 82; ~ Karen Olufsdtr. Mule; u. B.; [† c. 13/2 1690].
        KUM II, s. 115 (»Erasmus Christophori Dan«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 24.

17. c. 1717. Rasch Rasmussen Braad, betjente tillige Hven indtil 1720, da Øen overgaves til de Svenske; [c. 1720 Skp.; see Stadager-K.].

———————————

18. 27/7 1774, o. 7/10, Christian Fangel; [8/10 1784 Sp.*; see der].

19. 19/11 1784. Lorents Nicolai Fallesen; [8/1 1790 P. i Citadellet Frederikshavn; see Kbh. Trin. K. Sp.].

20. 5/3 1790, o. 26/3, Peter Adam Obel; [10/4 1795 Hals; see der].

21. 10/5 1795, o. 15/4, Andreas Peter Meden; [18/6 1802 r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see Kippinge-B.].

22. 18/6 1802 [Sønderup-S. 4/4 00] Barthold Larsen; [18/10 1805 Tvede-L.; see Skjødstrup-E.].

23. 3/1 1806, o. 28/2, Jens Christian (Christiansen) Fangel; [21/6 1815 Sp.*; see der].

24. 23/8 1815, o. 1/9, Jens Christian (Gommesen) Fangel; [7/5 1817 Lyø; see Svanninge].

25. 13/7 1817, o. 10/9, Frederik Vilhelm Gamborg; [25/2 1837 Fred. Trin. K.-V.; see Steenløse-V.].

26. 15/4 1837 [p. Cap.* 19/4 33, o. 24/4] Vilhelm Henrik Hahn Visby; [24/2 1844 V. Velling-S.; see Strøby-V.].

27. 18/4 1844, o. 15/5, Hans Gundorph Kaae; [2/2 1848 Sp.*; see der].

28. 1/4 1848, o. 10/5, Sophus Carl Viggo Hansen; [24/3 1856 Veien-L.; see der].

29. 29/5 1856 [Cat. Maribo 31/12 50] Lorents Lintrup; [8/11 1860 Seden-Aa.; see der].

30. 1/2 1861 [p. Cap. St. Jørgens-S. 19/1 51, o. 12/2; Bregninge-B. 13/5 54; Svendbg. Nic. K.-T. 9/12 s. A.] Carl Nicolai Hansen; [3/1 1868 Gjesing-N.; see Kjerte].

31. 1/4 1868 [p. Cap. Søborg-G. 14/10 64, o. 7/12] Christen Lundsgaard Nielsen, f. Lemvig 1/1 36; F. Gomme Graae N., Kbmd.; M. Sophie Dorthea Lundsgaard; St. Kold. 54, Bacc. 55; C. 19/6 61, l.; Lærer ved Nørre Allees Skole 57–64; 1 ~ Kbh. St. Johs. K. 9/11 62 (sin kusine) Anna Pauline Vilhelmine Nielsen, f. Holstebro 9/7 39, † Kbh. 29/6 64; F. Christian N., ex. jur., Proc. i Ribe stift; M. Clara Pouline Hansen; 2 ~ 7/10 68 Christiane Elisabeth Raaschou af Søborg-G., f. 19/11 41, † Bøstrup 30/11 94; [11/3 1873 Sandby; Rudkjøb.-S. 14/5 77; Dr. phil. 79; R.* 88; Bøstrup 91; Pr. 91; D.-M. 1905; † Mariendals S., Frederiksberg, 14/3 1909].

KoldStud s. 238-39.

32. 30/5 1873 [Cap. p. p. Dronninglund 9/3 67, o. 14/4; Rørby 12/11 68–72; Hjelpep. i Thorsager-B. 72] Jacob Ludvig Bang; [8/7 1874 Gjødvad-B.; see der].

33. 8/3 1875, o. 7/4, Hans Henrik Ferdinand Olivarius, f. Nestved 29/8 36; F. Holg. Ferd. O., Kbmd.; M. Regine Cathrine Gjelf; St. v. W. 56; C. 19/1 64, h1.; Privatlærer i Nybg. 1/4 64 – 30/9 72; ~ Kbh. Garn. K. 21/10 65 Anna Emilie Marie Clemens, f. Kbh. 22/10 38; F. Krigscancsecr. Joh. Dav. C., Secr. i Canc.; M. Christiane Emile Jensine Thomsen; (78) 2 S.; [14/3 1879 Ødsted].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Tikøb Kirke, s. 679-719, Hornbæk Kirke, s. 726-748, Hellebæk Kirke og Hellebækgårds Kapel, s. 749-757.