Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1084. Stadager og fra 155. el. 156. Nørre-Kirkeby,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/117; Rh. 2/149; M. S. 2-b/62; Lkm. 2/762; Kbg. 1721.
Anm. Præsten boer i Sundby.
———————————

1. (1549). Hans Nielsen; underskrev Ønslev-Afbigten(1).

2. (1558). Mads Pedersen Skaaning; [† 1564].

3. k. 6/7 1564. Hans Nielsen Kjerteminde; [† c. 1573; skal tidligere have været Præst i Fyen].

4. c. 1574. Laurits Pedersen; see J. L. Falster her; [† 1618; var den første, som boede i Sundby].

5. 1618 [p. Cap.* (08)] Rasmus Lauritsen Kjerteminde, f. Kjerteminde c. 82; St. 05; ~ Bodil Johansdtr.; see Etm.; [† 15/3 1641; Lgst.].

FS nr. 275 (»Erasmus Laurentii Cartemundanus«); F-P s. 216; DanKir bd. 8, s. 1271-72 (se nedenfor).

6. o. 28/4 1641. Jørgen Lauritsen Falster, f. her 14; St. Od. 38; 1 ~ F. D. Margrethe Rasmusdtr., † 42; u. B.; 2 ~ (47) Sophie Jacobsdtr., f. c. 27, b. Stubbekjøb. 1/6 86; (Sstr. t. Christen J. i Veggerløse, t. Magdalene J. ~ J. Jessen i Nykjøb.-S., t. Ingeborg J. ~ P. A. Bredal i Kjettinge-B. og Halvsstr. t. Johanne Villumsdtr. Rogert ~ E. A. Bredal til Kbh. Frelsers K.); F. J. Christensen, Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Magdalene Jensdtr. (E. e. Willum Andersen Rogert, Kbmd. sst.); 5 S., 5 D.; see Etm.; P. J. Stadager i Aastrup; H. J. Stadager paa Feiø; C. J. Warbjerg i Radsted; A. P. Skive, r. Cap. i Rødby-R.; C. V. Kneutel i Vaalse; [† 1679; hans og 2. Hustrus Navne paa Daabsfad 1679; Lgst.].

KUM I, s. 142 (»Georgius Laurentii Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Georgius Laurentii Falsterus«, 27 år gl.); Kbg. Stubbekøb. (1646-1700), opsl. 156 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 138; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021; Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 7, 11-12; DanKir bd. 8, s. 1269, 1271 (se nedenfor).

7. 25/11 1679. F. S. Jørgen Jørgensen Stadager; St. Hlh. 66; C. 70, n.; ~ 15/11 80 Margrethe Hansdtr. Sadolin af Taagerup-T.; 2 ~ H. Sidenborg i Taagerup-T.; [† 1681].

KUM I, s. 335 (»Georgius Georgij Stadaggrius«).

8. 12/3 1681. Rasmus Hansen Kisbye, f. Nykjøb. p. F.; F. H. K., Bgr.; St. Nykjøb. 73; C. 6/8 75, n.; 1 ~ 15/9 81 Else Marie Jensdtr. Winther af Kbh. Holmens K., d. 1/1 64, † 89; 1 S, 1 D.; 2 ~ 19/5 91 Sophie Elisabeth Frederiksdtr. Brandt af Nykjøb.-S., † 29/7 33; 5 S., 3 D.; see P. A. Hegelund, r. Cap. til Nestved St. Peters K.; Jens W. R. K. t. Nestved St. Peters K.; [† 23/7 1709].

KUM II, s. 42 (»Erasmus Iohannis Kispolitanus«); PT 1:4 (1883), s. 296 (Bircherods Dagbøger).

9. 6/9 1709 [Insp. p. Walchendorfs Collegium(2) 25/4 08] Mag. Jens Jørgensen Groth (Sebbelov) af Strynø, f. Od. 14/3 82; St. Od. 02, Bacc 03; C. 6/7 05, l.; Alumnus paa Walchendorfs Collegium s. A.; Mag. 08; ~ 21/10 10 Anna Elisabeth Didriksdtr Grubbe af Kvislemark-F., d. 22/1 94; u. B.; [druknede 8/1 1711 tillige med sin Hustru paa Overfarten fra Vordingbg. til Gaabense, da en Hest stødte en Planke ud paa Baaden; lærd].

KUM II, s. 276, 283 (»Ianus Georgii Groot«, 20 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 157 (Didrik Grubbes efterslægt).

10. 16/2 1711 [r. Cap. Saxkjøb.-M. 93] Gjort Andersen Treschow af Stege r. Cap., d. Stege 28/1 66; (opkaldt efter sin Moders Stf.; Tvillingbdr. t. P. A. Hegelund, r. Cap. t. Nestved St. Pet. K.); St. Slag. 88; C. 1/10 92, mediocr.; 1 ~ Stege 22/11 93 Anna Margrethe Enoksdtr. Rinke, fra Stege, † 20; 3 S., 2 D.; 2 ~ 21 Anna Marie Fleischer; u. B.; [† •/4 1721; fik Opreisning 7/8 94, fordi Hustruen var kommen for tidligt (i Barselseng); Pg. br. 15/1 16; Enken gav 1726 Alterklæde til N. Kirkeby K.].

KUM II, s. 161 (»Gothardus Træschovius«); Kbg. Stege (1691-1719 V) opsl. 12 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 1; S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel. NTG, bd. 1, 1910, s. 203; DanKir bd. 8, s. 1278 (se nedenfor).

11. 6/5 1721 [Skp. c. 20] Rasch Rasmussen Braad, f. Roesk. 24/6 89; St. Roesk. 12; ; C. 9/3 17, h.; r. Cap. Tikjøb-H. c. 1717, betjente tillige Hveen indtil 20, da den overgaves til de Svenske; ~ c. 18 Mette Cathrine Wichmannsdtr. Hasebart af Tikjøb-H., f. c. 78, b. 1/12 30; u. B.; [† 12/7 1729].

KUM II, s. 365 (»Raschius Erasmi Broodt«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 3, i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 65.

12. 25/7 1729, o. 2/9 [Hør. og Cant. Vibg. 18–2.] Gros (Grotius) Mikkelsen Leth, f. Nykjøb. p. F. 30/7 95; F. M. Grotsen L., siden Bfgd. i Stege; M. Cecilie Christiandtr. Wegner el. Veyner; St. Nykjøb. 13, Bacc. 14; C. 8/10 19, l.; O.; [en ualmindeligt nidkjær Jesu Tjener; utrættelig Nat og Dag; afholdende og ustraffelig i sit Levnet; mild og beleven i sit Væsen; oprigtig og redelig mod Alle; blev dog ved Landsdommer Niels Stubs Efterstræbelse 1744 uden Lov og Dom befalet, at nedlægge sit Embede; opholdt sig siden i Leyden, hvor hans sidste Leveaar vare utroligt selsomme; blandt Andet holdt han fire store Faster, den sidste i 50 Dage, uden at nyde Andet end hver Dag et Glas Regnvand; † 6/5 62; see B. F. G. 2/125–34; W. 1/601].

KUM II, s. 371, 380 (»Grotius Michaëlis Leth«, 20 år gl.).

13. 30/10 1744 [Skp., o. 30/10 26; P. i Trankebar 27–42] Frederik Frantsen Krag; [18/1 1754 Kold. Hosp.; see her].

14. 18/1 1754, o. 5/4, Johan Jensen Clausen, d. Ærøskjøb. 20/5 20; F. J. C., Kbmd.; M. Salome Johansdtr.; St. 42; C. 14/12 48, n.; [† 1/5 1755; forgiven af sin Forlovede, Karen Birgitte Hansdtr. Mossin af Gundslev, som blev henrettet 56; hendes Moder mistænkt som den, der havde tilskyndet hende dertil].

KUM III, s. 29 (»Iohannes Clausen«); Achelis II, nr. 5727.

15. 4/7 1755 [Legationsp. i Madrid 4/1 51] Gottfred Vilhelm Arent, f. Kbh. 3/12 23; St. Kbh. 43; vist C. i Kiel; ~ 29/3 54 Ida Margrethe Best, f. c. 18, † Horslunde 71; 1 S., 2 D.; [afsat ved Høiesteretsdom 12/6 1762; var talentfuld, men høist drikfældig; ond og vist ogsaa utro mod sin Hustru, med hvem han levede høist forargeligt; blev dømt fra Embedet ved Provsteretten 28/5 60, hvilken Dom stadfæstedes ved Landemødet 3/6 61; skal i sin lange Suspensionstid have nedbrudt og brændt Størstendelen af Pgden., af hvilken han ved kgl. Skrivelse 3/9 62 maatte udsættes ved Retten; levede siden i Kbh., hvor han dog neppe er død].

16. 3/10 1762, o. 26/11 [Hør. Roesk. 33] Laurits Nielsen Svogerslev*, f. Svogerslev •/7 11; F. Bde.; St. Roesk. 32; C. 9/1 40, h.; ~ Nykjøb. p. F. 14/9 63 Marie Elisabeth Nielsdtr. Stub, † Sundby 12/2 07, E. e. Vilh. Kruse, Rdmd. i Nykjøb. og Bkdmr. p. F.; F. Jstrd. N. S., Landsdommer; u. B.; [b. 8/12 1786; rostes som Hør. meget for Flid og Nøiagtighed].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 163; Kbg. Nykøb. p. F. (1717-1784 V) opsl. 178 (vielse).

17. 16/2 1787 [Linnerup-H. 26/11 72] Jens Sørensen, f. Kbh. 1/9 39; (Bdr. t. Ellen S. R. ~ T. Schiøll i Vær-N.); F. S. Rasmussen, Proc.; M. Karen Jensdtr. Koch af Skovlænge-S.-G. r. Cap.; St. pr. 55; C. 4/12 58, h.; Chinap. 31/10 66, o. 28/11; Hjelpep. i Bregninge-B. 12/12 69; Skp. 27/7 71; 1 ~ 1/7 73 Charlotte Conradsdtr. Hegelund, f. Ballerup 8/3 47, † 8/1 91; F. Birkeskriver; 1 S., 5 D.; 2 ~ 14/9 91 Christiane Frederikke Ammentorp af Tirsted-S.-V., f. 29/9 53, † Nordrup 19/1 29; 2 S.; see S. Hjortsvang i Paarup; Anders A. S. i Terslev-Ø.; [† 9/12 1803; nidkjær; stille; havde gode Kundskaber og var ualmindeligt dygtig i de levende Sprog; 1. Hustrus Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2347; DanKir bd. 8, s. 1271 (se nedenfor).

18. 17/2 1804 [Maibølle 30/9 63] Martin Dichmann Hammer, f. Nykjøb. p. F. 3/11 42; F. Morten H., Hattemager; M. Mette Kirstine . . . ; St. Nykjøb. 65; C. 31/8 74, n.; P. i Trankebar 18/10 75; r. Cap. i Saxkjøb.-M. 19/3 83; ~ 2/8 75 Inger Øst, f. Kbh. 28/8 45, † 25/2 21; F. Johan Ø., Insp. v. Børnehuset; 1 S., 3 D.; see P. Kjerulf i Taars; [# 2/6 1823; † Stubbekjøb. 3/6 42].

19. 22/10 1823 [Fæmø 22/11 16] Christian Balthasar Porth Holst; [27/2 1829 Skjelby-Gj.; see der].

20. 13/5 1829 [Feiø 3/10 21] Andreas Boje, f. Holbæk v. Rand. 10/5 73; F. Søren Jensen B., Fæster; M. Birte Andersdtr.; St. Rand, 98; C. 18/7 05, h.; p. Cap. Stege 30/11 10, o. 16/1 11; p. Cap. f. Amtspr. ss. 31/10 15; c. Pr. medens han var paa Feiø; 1 ~ 15/9 09 Jacobine Frederikke Antonette Stauning af Stege, f. 27/6 86, † 29/12 23; 3 S., 3 D.; 2 ~ 12/1 25 Ane Margrethe Sidenius, f. 2/4 89, † Nykjøb. p. F. 6/2 66; F. Edvard S. af N. Vedby-A., Kbmd. i Maribo; M. Eccardine Marie Dyssel af Østofte; 2 S., 1 D.; (see Andreas F. B. i Aarby); [† 11/11 1854].

21. 24/2 1855 [Meelby 22/7 46] Emil Wesenberg, f. Vibg. 10/2 07; F. Jstrd. Ernst Bugislav W., Amtsforv. i Aalbg.; M. Albertine Marie Kirstine Sadolin af Ø. Tørslev; St. Aalbg. 24; C. 9/1 29, l.; Cat. Fred. Trin. K. 3/8 32, o. Aalbg. 28/9; Sp. Vinkel-R. 1/5 38; ~ 17/9 33 Birgitte Gjødvad, f. Aalbg. 12/5 10, levede 68; F. Anders G., Kbmd. i Aalbg.; M. Dorothea Sophie Finsteen; u. B.; [# 26/9 1868; † Hamburg 16/1 69 paa en Reise; stiftede tilligemed sin Hustru et Legat paa 10,000 Rdlr. til Bedste for ugifte og uformuende Præstedøttre fra Vibg. By og Stift].

22. 7/1 1869. Georg Vilhelm Müller; see Adserballe.

———————————

Noter:

(1) Afbigt = skrifte, syndsbekendelse. Handling hvormed man (ydmygt) erkender, at man har begået en forseelse, og evt. forsøger at rette op på den. Ønslev-Afbigten refererer til, at præsten i Ønslev Rasmus Sørensen blev anklaget, fordi han, for at blive valgt, havde lovet Bønderne Lettelse; han slap med en Afbigt i provstens og samtlige Falsterske præsters nærværelse. Afbigten blev oplæst fra Prædikestolen og gentaget 3 gange samt nedskrevet i kirkebogen med rødt blæk »for varighedens skyld«. Afbigten blev derefter underskrevet af Provsten og samtlige Præster på Falster.
(2) Walchendorfs Collegium = Danmarks ældste studenterkollegium, oprettet i 1588 af Christopher Valkendorf. Kollegiet fik til huse i St. Peders Stræde i København og var bolig for 16 alumner (studenter).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Stadager Kirke, s. 1263-1272; Nørre Kirkeby Kirke, s. 1273-1281.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Stadager og Nørre-Kirkeby: bd. 2, s. 117-151.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Stadager Sogn s. 198-199, Præsterne: s. 238-244; Nørrekirkebye Sogn: s. 199).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Stadager Sogn s. 148-157, Præsterne: s. 159; Nørre Kirkeby Sogn: s. 157-158). PDF-udgave.